Památka, která byla Jehošuou ustanovena do jeho příchodu. Kdo by se měl na ni připravit? Jak Joel vybízí v tomto Čase Konce k její účasti?

Spread the love

14.4.2022 ve čtvrtek po západu slunce začíná podle židovského kalendáře letošní 14. nisan. Den, který je spojen se záchranou, která nastala v roce 1493 př.n.l., kdy přišla poslední desátá rána na Egypt a následně byl Izrael a smíšená společnost, která se k Izraelitům připojila, ti byli vyvedeni z egyptského otroctví. Tak skončilo 215 leté období přebývání potomků Jákoba v Egyptě.

Je to už 3514 let od doby, kdy toto nastalo. Protože nebyl rok 0, je to správně. Je to velmi symbolické v tom, že uplynulo 3,5 dne podle počítání času samotného nebeského Otce JeHoVaH (Jehovy) Boha, protože u něj platí.

„Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

Tři a půl dne je v Písmu vzpomenuto na mnoha místech. Asi nejdůležitější zmínka je ve Zjevení 11. kapitole:

„A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:11)

Takže pokud rozumíme symbolice Písma v celkovém kontextu, pak můžeme pochopit, že k duchovnímu vzkříšení už došlo. To fyzické teprve nastane. A o tom jsou Joelova slova. Ač nerozeberu celé proroctví, jen první kapitolu, tedy tu část, kterou právě zažíváme, proto je pro nás vybídka k účasti na této připomínce Kristovy výkupní oběti velmi důležitá. Takže co nám Joel oznamuje?

„Jehovovo slovo, které přišlo k Joelovi, synu Petuelovu: Slyšte to, starší muži, a dopřejte sluchu, všichni obyvatelé země. Stalo se toto za vašich dnů, nebo dokonce za dnů vašich praotců? Dejte o tom zprávu svým vlastním synům a vaši synové svým synům a jejich synové následující generaci.“ (Joel 1:1-3)

To co nyní prožíváme, tak o tom se bude mluvit po všechny generace, po celou věčnost. Proto je potřeba pochopit, co se vlastně přihodilo:

„Co nechala housenka, sežrala kobylka; a co nechala kobylka, sežrala lezoucí bezkřídlá kobylka; a co nechala lezoucí bezkřídlá kobylka, sežral šváb. Vzbuďte se, opilci, a plačte; a kvílejte, všichni pijáci vína, kvůli sladkému vínu, vždyť vám bylo odříznuto od úst.“ (Joel 1:4,5)

Než mohlo toto období nastat, musela se objevit housenka, která začala požírat zdroje. Od kdy ji můžeme vidět? Od roku 1776 n.l.. Kdo to je? Jsou to ti, co svou láskou k Satanovi připravili a naplánovali, jak zotročit lidstvo pro svou chamtivost. Své plány housenka rozvinula nejprve Velkou Francouzskou revolucí a Napoleonskými válkami, následně revolučním rokem 1848. Díky úspěchu se z nich vyklubala kobylka, která svou Velkou válkou rozdělenou do dvou částí v letech 1914 až 1918 a 1938 až 1945 opět sežrala co národy shromáždily jako jmění národů, aby si velkou část přivlastnila tato kobylka pro sebe (publikace – např. kapitoly 17 a 29; články – , , , , a dále rok „1776“ v dalších článcích).

Od té doby se ta kobylka proměnila v bezkřídlou kobylku, protože rozprostřela své služebníky do všech zemí světa, aby skrze takzvaný VELKÝ RESET spuštěný na podzim 2019 sežrala to co národům zbylo. To co ještě zůstává, to sežere šváb. Kdo to je? Je to Osmý král. Tak lidem nezbude nic. Tato doba právě začala. Samotný Jakub na to upozorňuje zde:

„Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám? Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.“ (Jakub 5:1-8)

Ti, co toto vše naplánovali, tak ti zažijí oheň. Ti, co se napakovali na Cokoliv 19, GLOBAL RESETU, obdrží svou odměnu. Bude jim víno, po kterém se motají jako opilci, odříznuto od úst. Tímto svým vínem opili národy i samotné příslušníky jenž se hlásí k duchovní Judě.

„Je totiž národ, který vešel do mé země, mocný a nespočetný. Jeho zuby jsou lví zuby a má lví čelisti.“ (Joel 1:6)

Jedná se zde jen o jeden konkrétní národ? A co je tou zemí? Protože se jedná o duchovní řeč a my musíme vše vidět v celkovém kontextu, pak víme, že Osmý král je podporován 10 králi, což je symbolicky úplné řízení lidmi vzhledem k lidstvu pod vedením Osmého krále, tedy jednoho konkrétního národa. Stejně jako i tato země, není míněn tělesný Izrael či tělesná Juda, ale ta duchovní.

O čem se bude vzhledem k této době hovořit navždy? Stejně jako se už nyní hovoří o Kristově vzkříšení, tak se bude mluvit o vzkříšení olivovníků. A bude se hovořit o semeni, které vzniká pro vytvoření Velkého zástupu. A to je ta skutečná země, kterou myslí Joel. Ti, kdo milují nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha a Jeho Syna Jehošuu celým svým srdcem, myslí a silou. Aby toto mohlo nastat, muselo dojít k čtyřem proměnám, které oloupily všechny národy země.

„Mou révu vystavil jako předmět úžasu a můj fíkovník jako pahýl. Rozhodně jej obnažil a zahodil. Jeho proutky zbělely. Běduj, jako panna opásaná pytlovinou běduje nad majitelem svého mládí.“ (Joel 1:7,8)

Kdo je hlavním kořenem fíkovníku? Proč se zde hovoří pouze o jednom? Protože je zde myšlen samotný Jehošua. Tento svět jej odmítl, jakoby zahodil. Komu důvěřuje tento svět? Nebeskému Otci, nebo Satanovi a jeho lidem, kteří mají být záchranou?! Satanovi! Protože je to tak, je potřeba učinit pokání, jít do duchovní pytloviny svých srdcí. Je třeba se zamyslet, zda jsme my sami neučinili z Krista pouhý pahýl.

Výhonky tohoto fíkovníku zbělely. Proč? Protože je to duchovní symbol k duchovnímu malomocenství. Co jím je? Jsou to falešné nauky prosazované jako něco, čemu se musí věřit. Ti povolaní se nenechali nebeským Otcem vyučit a tak jsme Kristem pohrdli. Proto Jehošua říká, zda skutečně nalezne víru a také to, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

Ve svých modlitbách prosíme za sebe, za své rodiny a za své blízké, ale že jsou tu i bližní, kteří byli Satanem také podvedeni, tak toho si nevšímáme. Chceme bojovat, chceme vítězit pro svá ega nad druhými, protože přece jenom my sami máme „pravdu“. Myslíme si, jak jsme spravedliví. Proto musíme jít k pokání, prosit o mast do našich očí, abychom viděli svou vlastní nahotu a ne tu druhých.

„Obilná oběť a tekutá oběť jsou odříznuty od Jehovova domu; kněží, Jehovovi služebníci, truchlí. Pole je vypleněno, zemská půda truchlí; vždyť obilí je vypleněno, mladé víno vyschlo, olej se vytratil. Rolníci se stydí; vinaři kvílejí kvůli pšenici a kvůli ječmeni; pominula totiž polní žeň. I réva ukazuje vyschlost, a dokonce i fíkovník uvadl. Granátovník, také palma a jabloň, všechny polní stromy, ty uschly; vždyť jásot zahanbeně odešel od lidských synů.“ (Joel 1:9-12)

Opět musíme chápat duchovně. Žijeme v čase, kdy se jakoby duchovní život zastavil. To, co se oznamuje, je stále dokola jen o těžkostech, DOBRÁ ZPRÁVA SE NEOZNAMUJE, jen marnosti a honby za větrem. Ti, co mají být příkladem, sami truchlí zarmouceni svou ztrátou. To, co je popsáno ohledně rolníků, tak to právě nastává tělesně. Duchovně jsou ta pole skutečně zpustlá už nyní, protože to, co mělo být dobrým ovocem, uschlo pro nauky a tradice Velkého Babylonu. Proto jásot odchází od lidských synů.

„Opásejte se a bijte se do prsou, kněží. Kvílejte, služebníci oltáře. Vejděte, stravte noc v pytlovině, služebníci mého Boha; vždyť obilná oběť a tekutá oběť byly odepřeny domu vašeho Boha. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte starší muže, všechny obyvatele země, k domu Jehovy, vašeho Boha, a křičte k Jehovovi o přispění.“ (Joel 1:13,14)

Jaké je skutečně to nejdůležitější slavnostní shromáždění? Je to to, kdy přijímáme symboly na počest Pánovy smrti. Ne, že se někdo dívá na to, jak symboly kolují, protože jim někdo vnutil svou falešnou naukou, že tyto symboly nemohou přijmout. Aby byl náš duchovní šat očištěn, tak musíme jej vybělit v Beránkově krvi, to jest ve vínu, které tuto krev připomíná a je potřeba přijmout chléb, který symbolizuje Kristovo tělo, kam chceme dorůst, do jeho mysli a srdce.

„Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korintským 2:16)

Proto ať ti, kdo jsou skutečně způsobilí, ať prosí o moudrost a vedení nebeského Otce a Pana Jehošuu, aby uspořádali toto slavnostní shromáždění, aby bylo možno Otce prosit o Jeho přispění nejenom v náš prospěch, ale za celé společenství, tak jako to měli dělat Levité. Nyní je ten čas!

„Běda pro ten den; protože Jehovův den je blízko a přijde jako plenění od Všemohoucího! Nebylo nám přímo před očima odříznuto jídlo; z domu našeho Boha radování a rozradostnění? Sušené fíky pod jejich lopatami seschly. Zásobárny jsou zpustošeny. Jsou strženy stodoly, neboť obilí uschlo. Ach, jak vzdychá domácí zvíře! Jak ve zmatku bloudí stáda skotu! Vždyť pro ně není pastva. I stáda ovcí byla nucena nést vinu. K tobě, Jehovo, budu volat; vždyť pastviny v pustině pohltil oheň, a plamen, ten strávil všechny polní stromy. Polní zvířata také po tobě touží, protože vyschly vodní kanály a pastviny v pustině pohltil oheň.“ (Joel 1:15-20)

V duchovním ohledu se staly nauky a tradice něčím, co není k jídlu, v tělesném ohledu už nyní vidíme, že vše se zdražuje tak, že nebude co jíst. Obilnice světa Ukrajina je zničena. K čemu toto povede? Proto volám k tobě Otče: „Vždyť pastviny v pustině pohltil oheň a plamen, ten strávil všechny polní stromy.“ A nejsou to jen doslovné stromy, ale jsou to stromy lidu, které měly přinášet ovoce, ale pro svou chamtivost byly tyto stromy spáleny. Duchovní zdroje vody byly vysušeny, takže duchovní pastviny nejsou k jídlu, protože nikdo nevyučuje se skutečným porozuměním.

PROTO VY, KDO SKUTEČNĚ MILUJETE NEBESKÉHO OTCE, JeHoVaH BOHA VOLEJTE O MOUDROST A VEDENÍ, O BOŽÍHO DUCHA VE JMÉNU JEHOŠUY A UČIŇME SKUTEČNÉ SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, ABY TI CO PŘIJDOU, BYLI NASYCENI!!!

Čiňme pokání a napravme své cesty, abychom byli hodni přijmout na tomto shromáždění symboly nekvašeného chleba a vína.

Prosme milovaní nebeského Otce, zda je to správné porozumění pro toto Joelovo slovo. Zda je to Jeho skutečná vůle.

Váš bratr a Kristův otrok Igi.