Strukturní a bezstrukturní řízení světa, jak to funguje.

Spread the love

Dostávám mnoho otázek, které jsou úzce spojeny s tímto fenoménem. Pokusím se tedy vysvětlit skutečně po lopatě, co to znamená. Proč je bezstrukturní řízení efektivnější v dlouhodobých cílech a proč se strukturního řízení využívá pro krátkodobé cíle. Jak je možné, že strukturní řízení není schopno eliminovat to bezstrukturní. Proč jsou volební systémy jen na 4 až 5 let. Jak tu hru hrají s obyvateli zemí, aby si mysleli, že volbami mohou něco ovlivnit.

Než začnu, musím ty, kdo očekávají zprávu, kterou zveřejním ve svůj pevně stanovený čas, že ještě to není možné udělat. Tak buďte prosím trpěliví, ale má to své důvody, které pak vysvětlím po zveřejnění. Věřte, že já sám musím projevovat velkou trpělivost a velké sebeovládání v určitých porozuměních, abych nenadělal víc škody než užitku. Kdybych ji zveřejnil nyní, mohla  by ta zpráva zapadnout a mnozí by nepochopili určité věci v ten správný čas, pro kterou je určena.

Aby lidská společnost mohla fungovat v relativním pořádku a uspořádaně, protože si lidé už od potopy chtějí nad sebou sami dosazovat své vládce, musel Satan zvolit určitou taktiku, aby se mu to řízení nezhroutilo hned na počátku. V nebi, v duchovní říši se naučil, jak nebeský Otec řídí sbor andělů. Satan si o sobě může myslet, jak velkou moudrost obdržel, což je samozřejmě pravda, ale mnoho věcí jenom sám kopíruje a sám je nevymyslel. Protože je zamilovaný sám do sebe, zneužil svých kombinačních schopností a smyslu pro detail k tomu, aby sám mohl vládnout.

Jeho počátky vlády nad lidstvem byly tristní z jeho vlastního pohledu, protože před potopou tu nebyly vlády jako dnes, ač se v hi-story, ahoj příbězích, snaží ukázat, že to tak bylo od počátku. Proč to tak nebylo? Protože v každé rodině byl hlavou vždy konkrétní otec a všichni otcové museli být respektováni stejně. Aby toto mohlo nastat, museli se synové v dospělosti odstěhovat dál od svých otců a na svém území pak mohli tito otcové uplatňovat své postavení hlavy. Hlavně nebyly peníze, takže nemohla být potřebná korupce. To neznamená, že si rodiny nedokázaly vzájemně pomáhat, přesně naopak. Vše se změnilo až část andělů zatoužila mít poměr se ženami. Jejich děcka začala dorůstat gigantických rozměrů a ta začala toužit po moci. Tak začaly děcka (obři) bojovat a naplnila tato stvoření zemi násilím. Proto musela přijít potopa, aby tomu udělala přítrž.

Po potopě to měl Satan jednodušší. Měl právo svým andělům velet, museli jej začít poslouchat, když se přidali na jeho stranu. Takže uplatnil na ně pyramidální strukturu moci. V samotném nebi totiž existovala struktura, skrze kterou andělé byli přiděleni do konkrétních skupin s konkrétními úkoly. Satan to okoukal a začal toto poznání uplatňovat ve své struktuře moci. Aby mohl popotopní lidskou společnost řídit a organizovat, potřeboval, aby je měl hezky pohromadě. Ne, někde rozptýlené po povrchu celé Země, jak jim bylo nebeským Otcem nařízeno, když byla stvořena Eva:

Jehova Bůh tedy uvedl na člověka hluboký spánek, a zatímco on spal, vzal jedno z jeho žeber a nad jeho místem pak tělo uzavřel. A Jehova Bůh potom ze žebra, které vzal z člověka, postavil ženu a přivedl ji k člověku. Člověk pak řekl: To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ta se bude nazývat Žena, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Moj./Gen. 2:21-24)

Stále totiž platilo:

Bůh jim pak požehnal a Bůh jim řekl: Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji a mějte v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a každého živého tvora, který se pohybuje po zemi.“ (1. Moj./Gen. 1:28)

Naplnit znamená obsadit a rozprostřít se rovnoměrně po povrchu Země. Tento příkaz nebyl zrušen.

A Bůh žehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi.“ (1. Moj./Gen. 9:1)

Proto je psáno, že se nebeskému Otci nelíbilo, co krátce po potopě dělají:

A Kuš se stal otcem Nimroda. Ten udělal začátek v tom, že se stal mocným na zemi. Předváděl se jako mocný lovec v odporu proti Jehovovi. Proto se říká: Právě jako Nimrod, mocný lovec v odporu proti JehovoviA počátkem jeho království se stal Babel a Erech a Akad a Kalne v zemi Šinaru. Z té země vyšel do Asýrie a dal se do stavění Ninive a Rechobot-Iru a Kalachu a Resenu mezi Ninive a Kalachem: to je to velké město.“ (1. Moj./Gen. 10:8-12)

A zde je jasně vidět, jaký byl důvod toho, že dnes už všichni nemluví staroslovanštinou, jen potomci Magoga, Tubala a Mešecha, tří synů Jafeta, kteří se neúčastnili této ničemnosti:

A celá země měla dále jeden jazyk a jednu slovní zásobu. A při svém cestování na východ konečně objevili údolní pláň v zemi Šinaru, a stalo se, že se tam usídlili.  A začali říkat jeden druhému: Pojďme, udělejme cihly a důkladně je vypalme. Tak jim cihla sloužila jako kámen, ale živice jim sloužila jako malta.  Nyní řekli: Pojďme, postavme si město a také věž s vrcholkem v nebesích a učiňme si proslulé jméno, abychom nebyli rozptýleni po celém povrchu zeměA Jehova sestoupil, aby viděl město a věž, které postavili lidští synové. Potom Jehova řekl: Pohleďme, je to jeden lid a pro všechny je jeden jazyk, a tohle začínají dělat. Ano, není teď nic, co by zamýšleli udělat a co by bylo pro ně nedosažitelné. Pojďme, sestupme a zmaťme tam jejich jazyk, aby jeden nenaslouchal jazyku druhého. Proto je Jehova odtamtud rozptýlil po celém povrchu země a oni postupně zanechali stavění města. Proto se nazývalo Babel, protože tam Jehova zmátl jazyk celé země a Jehova je odtamtud rozptýlil po celém zemském povrchu.“ (1. Moj./Gen. 11:1-9)

Proč byl Nimrod nazván mocným lovcem v odporu proti Jehovovi? Protože lovil divokou zvěř? NE NE NE! On lovil pro Satana lidi, protože se se Satanem a jeho anděly dal dohromady. A jak se s nimi dal dohromady? Nimrod založil Mezopotámskou říši okolo roku 2000 př.n.l.. Dal některé ze svých dcer démonům, kteří na zem sestoupili jako Anunnaki, bohové z hvězd a ti invitro oplodnili jeho dcery a těm se narodili děťátka, která nám tak nějak začala dorůstat do průměrných 7,5 m podle archeologických nálezů.

Toto je rekonstrukce předpotopního obra. Průměrná výška byla cca 18 m, ale byli tu i 28 m vysocí fešáci. Tito obři však byli vždy muži.

A. Současnost, moderní člověk 1,80 m vysoký
B. 4,5 m vysoká bytost, jejíž kostra byla nalezena v Turecku v roce 1960 v údolí Eufratu během rekonstrukce cesty
C. Maximinus Trax Caesara z Říma 235 – 238 n.l. byl vysoký 2,7 m.
D. Davidův Goliáš byl vysoký 2,75 m, hovoří se o něm v 1. knize Samuele 17,4
E. Král Og, který je zmíněn v biblické knize Deuteronomium byl vysoký 4 metry.
F. 6-metrová kostra byla nalezena v roce 1577 n.l. v kantonu Luzern ve Švýcarsku.
G. 7-metrová kostra byla nalezena v roce 1456 n.l. u řeky Valence ve Francii
H. 7,8-metrová kostra byla nalezena ve Francii
I. Byly nalezeny dvě kostry ve velikosti 11 metrů někde na území Kartága  …   Zdroj

Možná se ptáte, proč nejsou ostatky někde vystaveny. Na to odpovídá tento citát:

Podivná tendence je však alarmující. Navzdory různým regionům, ve kterém údajně vznikly nálezy koster obřích lidí – Indie, Bangladéš, Saudská Arábie, Řecko, Jižní Afrika, Portugalsko a Keňa se všechny řídily stejným vzorem. Na ostatky, na ně se vždy narazilo náhodou, při geologickém průzkumu nebo při pokládání cest. Na místo vykopávek vždy okamžitě dorazila armáda, která oblast uzavřela a skryla nález před zraky široké veřejnosti. A proto v rukou vědců nezůstal žádný jiný důkaz, kromě snímku pořízeného z vrtulníku.Zdroj.

Pro širokou veřejnost by to znamenalo, že musí začít věřit Písmu a to co Satan zatajuje, by najednou prasklo. Aby se znedůvěryhodnily zprávy o nálezech, byly vytvořeny fotografie (fotomontáže), které se pak čirou náhodou objeví na prestižních foto soutěžích, aby autor prohlásil, že to nebylo záměrné, že jen vytvořil kompozici pro foto soutěž.

Ale zpět k tomu, co se snažím vysvětlit. Nimrod tedy zařídil, že je potřeba, protože mu to přece řekli bohové, vytvořit společný projekt. Zorganizoval stavbu měst a je potřeba v nich začít stavět chrámy. Také věž v Babelu. Mnozí si myslí, že je toto město, jeho ostatky, shodné s místem, kde se v Iráku našel Babylon, který byl na řece Eufrat. Ne, původní Babel byl jihovýchodně od tohoto naleziště. Blíže k Perskému zálivu.

V Bábelu začalo bezstrukturní řízení a byly položeny základy pro strukturní řízení. Zajímavou informací je ta, koho potomkem byl Nimrod. Byl potomkem Chama. Ten byl nejmladším synem Noema. Na Chamovi a jeho potomcích spočinula kletba, protože jako nějaký puberťák, měl radost z toho, že viděl u opilého Noema ztopořený penis, což bylo v očích Noema velmi neuctivé, když toto zjistil. Tak vyřkl kletbu:

A tak řekl: Ať je Kanaán prokletý. Ať se stane nejnižším otrokem svých bratrů. A dodal: Požehnaný buď Jehova, Semův Bůh, a ať se Kanaán stane jeho otrokemAť Bůh přidělí rozsáhlý prostor Jafetovi, a ať přebývá v Semových stanech. Ať se Kanaán stane též jeho otrokem.“ (1. Moj./Gen. 9:25-27)

Nyní se musíme podívat, proč Noe pod inspirací proklel hlavně Kanaána.

A synové Chama byli Kuš a Micrajim a Put a Kanaán.“ (1. Moj./Gen. 10:6)

Kušité byli potomci, ze kterých vzešla Mezopotámie, Asýrie a Babylon. Z Puta Egypt a Etiopie. Z Kanaánu vzešli Sodomité a Gomořané a ostatní národy v oblasti Palestiny. Z nich vzešli později Sidonci, Syřané a Tyřané, kteří vytvořili Fénickou říši.

Potomky Chama jsou také Číňané a další Asiaté a také Indiáni. U těchto národů můžeme vidět jednu spojitost, tím je uctívání hada. Je to odkaz na Nimroda a jeho propojení s Annakim. Když byl Kanaán dobýván Izraelity, výška obrů se už za 500 let snížila na výšku 2,7-4 m. Proto v Egyptě mohlo dojít k tomu, čemu se říká modrá krev. Putovi potomci zakládali Egypt pod dohledem synů Annaka, Ankh-naka. Ti se spojili se ženami z rodu Put. Proto má Egypt svůj modrý symbol Ankh.

Vím, že už jej mnozí znáte, ale čtou tyto články i nově příchozí. Jak to vše souvisí s řízením? V Babelu, kde Nimrod ulovil všechny žijící potomky, krom některých z rodu Magoga, Tubala a Mešecha, tak těm jako první, co bylo třeba udělat, vnutil směnný obchod za zlato a jiné drahé kovy a kameny. Tak vznikly peníze. Dále mu Satan nařídil, aby byli obři uctíváni a pro uctívání vytvořil kněžskou službu. Toto je základ bezstrukturního řízení. Proč? Protože kněží dostali vizi. Ne na 5 let, ale na celá tisíciletí. Tomu se říká tajné vědění. Kněží měli napojení na bohy (démony-Anakim (Anunaki)) a měli také napojení na Satana.

Nimrod byl pověřen, aby začal také budovat strukturní řízení. Co to je? Společnost musela dostat nějakou hierarchii. Ta se skládala z hlavy (krále), z místodržitelů a podřízené armády. Tito lidé naplňovali krátkodobé cíle. Toto vše stačil Nimrod naučit své bližní, pak došlo k zmatení jazyků. Díky kněžím se vytvořila takzvaná globální predikce a byla vytvořena skupina globalistů. Jak vypadají tajné spolky? Tak, že fungují jako náboženské organizace, kde dole členové nic netuší o tom, co je PREDIKCE, neboli stanovené dlouhodobé cíle. Aby vše fungovalo správně, existují stupně zasvěcení. Ty slouží k tomu, aby se daný kandidát vyzkoušel nejprve v praxi.

Kněžská třída byla vždy nezávislá na králi. Vždy byla vydržována a také prováděla vlastní byznys. Byla vždy osvobozena od placení daní. Cílem těch zasvěcených bylo, aby hledali ve společnosti jedince, kteří mají intelekt a byli schopni díky postupnému zasvěcování radit králům a místodržitelům a svým vlivem pomáhat vybranému podnikateli.

Do struktur celků byli dosazováni hlavně průměrní lidé, kteří byli vyučeni jen v úzkém oboru a stali se tak odborníky na určitou oblast. Pokud potřebovali radu a pomoc, museli se obrátit na kněze a ti je správně usměrnili, ale neřekli jim, co jejich krok přinese za 50 let. Tak ovlivňovali bezstrukturně dění společnosti. Sami také ovládali veřejné mínění. Takže když nějaký král vystrkoval růžky, stačilo ovlivnit určité struktury, určité lidi ve státní správě a nepotřebovali k tomu žádnou korupci, stačilo říct, že je to boží vůle a pak podnítili vzpouru a všemocný král odešel na smetiště dějin.

Aby bezstrukturní řízení mohlo fungovat, vždy potřebuje dlouhodobý cíl, který se naplňuje na základě proroctví, které určují dosažení cílů. Kde to Satan odkoukal? U svého Stvořitele. Jak? Satan porušil pravidla, která byla stanovena proto, aby se dokázalo, zda on měl pravdu, když tvrdil, že jméno nebeského Otce není pravdivé? Jaké je jeho jméno co do významu? „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ a pokud se podíváme do Písma, tak je u stvořitelských děl vždy tento výrok:

A BYLO TO DOBRÉ.

Takže co Satan zpochybňoval? Že ten, který PŮSOBÍ, ABY SE STALO DOBRÉ, že lže, protože například takový člověk Adam selhal. Když uviděl nebeský Otec, že Satan podněcuje lidi, aby si utvořili hierarchii moci a viděl, že přirozený dar uctívat, který byl člověku dán, zneužil Satan pro uctívání jeho a obrů, začal hledat člověka, který by se stal základem národa, který bude praotcem všech národů země, díky semenu, které z jeho rodové linie vzejde a to semeno nebude nikdo jiný, než samotný Jehošua Kristus.

Protože si vyvolil Sema, jako toho, kdo bude počátkem celé popotopní rodové linie, musel hledat mezi jeho potomky. Našel mezi nimi Abrama, muže, který jej miloval celým srdcem, celou myslí a životní silou. Proto k němu poslal arch anděla, nejstarší a první stvoření. To stvoření, které se jmenovalo Michael (KDO JE JAKO BŮH?), a protože věděl, že tento Michael jej miluje celou silou, myslí a srdcem a že je skutečně jako JeHoVaH, tak mu dovolil, aby jej v komunikaci s lidmi zastupoval Jehovovým jménem. Proto si Abram, později Abraham i jiní mysleli, že mluví se samotným JeHoVaH Bohem.

A proč to mohl takto nebeský Otec udělat? Protože se Satan začal sám vydávat za Zdroj, Universum, za stvořitele. Takže aby nebyl Michael podobný v tomto Satanovi, protože jak sám JeHoVaH říká:

Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytinám.“ (Izaiáš 42:8)

musel nechat zapsat skrze Mojžíše toto prohlášení:

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.  Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek, protože mé jméno je v němJestliže však budeš přesně poslouchat jeho hlas a opravdu dělat všechno, co budu mluvit, pak jistě budu nepřátelský vůči tvým nepřátelům a budu týrat ty, kteří týrají tebe.“ (Exodus/ 2.Moj. 23:20-22)

Je v Jehošuovi ukryto Otcovo jméno? Ano, protože Jehošua znamená „PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA„. Takže koho Otec posílá? Posílá anděla.  Proto pokud někdo z vás i po přečtení těchto slov bude i nadále tvrdit, že Jehošua není Michael a ARCH ANDĚL, tak ten nemiluje Pravdu a také nemiluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST.

Kdo snímá hřích světa? Jehošua. Proč si musel zout Mojžíš a Jozue před andělem topánky, protože ta půda byla zbavena hříchu, byla svatá? Nebylo to náhodou právě proto, že Jehošua, tehdy ještě Michael tu půdu očistil? Dotazujte se nebeského Otce, vy, jenž milujete nauky náboženských domů a nechte se nebeským Otcem sami poučit. Já jenom ukazuji směr, ale poznání a vzrůst, ten pravý duchovní, ten dává nebeský Otec. Srovnej s Prvním dopisem do Korintu, třetí kapitolou verši pět až sedm.

Takže když si JeHoVaH Bůh vyvolil Abraháma, mohl začít pracovat na tom, aby měl na zemi lid pro své jméno. Nakonec si za praotce tohoto národa vybral Abrahamova vnuka Jákoba, který jej miloval stejně, jako jej miloval jeho Otec Izák a jeho děd Abraham.

Když se Jákob, přejmenovaný na Izrael rozmnožil a odešel z Egypta, co nechal Otec Mojžíše udělat? Jej ustanovil jako hlavu a Levity za kněze. Takže vytvořil strukturní a bezstrukturní řízení. Opustil stejně jako Satan patriarchální uspořádání. Co měli kněží (levité) zajistit? Na rozdíl od Satanovy struktury, měl mít potřebné znalosti každý člen tohoto národa. Měli zajistit PREDIKCI, CÍL. Jak? Takže budou této predikci vyučovat své vlastní děti a Levité zajišťovali, aby to bylo správně, tak jak to bylo řečeno Mojžíšovi. Co byl cíl a je až do dnes? Aby přišel mesiáš, zachránce, který nastolí právo a pořádek na celé zemi. A Izrael se pak stane spoluvládcem nad národy.

Ale Izrael odpadl, ten tělesný a odpadl i kmen Juda, ze kterého měl ten mesiáš přijít. No a když přišel na zem, tak jej ti, co měli v úctě tradice a vlastní porozumění pro Mojžíšův zákon, tak ti jej nepřijali a nepoznali. Co si tato skupina vytvořila? TALMUD. Když nakonec poznali, že to byl jejich mesiáš, tak si utvořili vnitřní skupinu zasvěcených a všem ostatním stoupencům řekli: „Mesiáš nepřišel, musíme stále čekat!„. Věděli kdy má přijít? Ano, moc dobře to věděli, protože znali přesný čas, kdy se objeví. Jenže on nepřijel jako válečník, on to byl takový na pohled škaredý mladý muž. Vše na něm bylo obyčejné, nevedl je do války proti Římu, tak jej neuznali. Přesně jak to říká Izaiáš 53. kapitola. Takže tuto kapitolu zakázali a není v Talmudu. A není tam ani kniha Daniel, protože ta jasně říká, že se mesiáš objeví 483 let poté, kdy bude vydán výnos o znovu obnovení Jeruzaléma.

Kdy se to stalo? Stalo se to ve dvacátém roce Longimana, krále Médie a Persie, syna Ester a Xerxe I. v roce 455 př.n.l.. Takže kdy se měl objevit? V roce 29 n.l.. Objevil se? Ano, přesně jak to říká Lukáš, že to bylo v patnáctém roce vlády Tiberia a ten započal v srpnu 29 n.l.. Po 3,5 letech měl být mesiáš zabit. Stalo se to? Ano, skončil na Golgotě pod lebečním pahorkem. Takže proto musela kniha Daniel z Talmudu pryč.

Co udělali zasvěcení Talmudu? Začali postupně po zničení Jeruzaléma ovládat jako agenti první sbory a začali vytvářet nauky a dogmata. Proč? Protože přece oni jsou Juda. Byli mistři v bezstrukturním řízení? Ano, protože měli jasný cíl  a měli proroctví. To se hodilo Satanovi, takže jim slíbil, když vy mi pomůžete, tak já za odměnu pomůžu vám.

Satan ale myslel také na své věrné, Chamovy potomky. Kde se nacházeli takoví ti nejlepší ctitelé? Na území Chazárie, velké části Ukrajiny a Kazachstánu, hned v sousedství Tartárie, části Véd a potomků Mešecha, dnes známých jako Rusi. No a protože tito sodomité hodně zlobili, tak šli udělat Rusové a potomci Tubala pod bezstrukturním ovládáním pravoslavné církve do Chazarské říše pořádek. Poprvé v devátém století. Tehdy si mohli Chazaři vybrat, aby se zkulturnili, buď si zvolí za státní náboženství odpadlé křesťanství řízené Talmudem, jeho zasvěcenými, nebo Islám vytvořený přes Vatikán opět těmito lidmi, nebo přijmou Judaismus, opět řízený těmito lidmi. A Satan jim poradil: „Přijměte Judaismus a já vám pomůžu ovládnout svět.“. A co udělali jeho děti? Poslechli svého tatínka a prohlásili se za 13 kmen Izraele. Osvojili si hebrejštinu, vědění Talmudu, ale vraždit, loupit a jinak zabíjet, to milovat nepřestali.

Proto musel na jejich území znovu vstoupit Rus a znovu udělat pořádek a říši rozprášit. Toto Satanovi velmi vyhovovalo, protože mohl své věrné rozehnat po celé planetě. A on měl pro ně připraven ještě jeden dárek, tím byli potomci Kleopatry a Antonia, ti s tou modrou krví a ti se velmi rychle skamarádili. Tehdy Talmud poznal, že je Satan podvedl. Tak vznikl boj o nadvládu nad Anglií, kdy se ji nakonec podařilo vymanit z pod Talmudovského jha katolické církve skrze rod Tudorovců za Jindřicha VIII. . Kdy se jim to definitivně podařilo? V roce 1789 spuštěnou francouzskou revolucí a ustanovením protestantismu v Anglii. Co nám tady na světě od roku 1776 vzniká jako houby po dešti? Různé tajné spolky, kde hlavní hybnou silou jsou Chazaři, kteří vytvoří z plánů Talmudu sionské protokoly a zveřejní plán, aby mohli říkat, že Talmud, odpadlá Juda je vina všemu zlu.

A Talmud není blbé a protože má s bezstrukturním řízením větší zkušenosti, částečně se infiltruje do těchto struktur. A protože Satanův dlouhodobý plán pro Chazary zněl jasně: „Obsadit Palestinu pod záminkou, že Židé potřebují vlastní stát a ten jim přece patří podle slibu v Písmu. Pak, až nadejde ta správná doba, říká Satan, nechám Izrael zničit a vrátíte se zpět na místo, kde byla Chazarská říše. Kde že to bylo? Na Ukrajině a Kazachstánu? No to je zajímavé. Není náhodou už nějakou dobu slyšet, že se má stát Ukrajina místem, kde mají žít židé? Něco takového jsem zaslechl a ne jednou. V Kazachstánu zase Chazaři postavili Astanu, město, které je plné satanských symbolů a má se stát hlavním městem světa.

Už vám začíná svítat, proč má ten Deep State tak velký zálusk na Ukrajinu? Proč se mu tam tak velmi daří instalovat fašistické prvky? Proč tak nenávidí vlastně ta západní část Rusy? Krev není voda a stále je tam dost potomků s krví chazarskou.

Co musel chazariát udělat? Musel vybudovat mnoho viditelných struktur  moci. To se mu povedlo, protože sám tiskne peníze, ale tento uplacený aparát není zasvěcený, protože zase tolik chazarů není, aby mohli obsadit tolik funkcí v jednotlivých zemích. Takže museli přibrat do party různé národní kolaboranty. A tady je kámen úrazu strukturního řízení. Nemůžete milionům lidí odhalit skutečné plány. To by vás okamžitě ukřižovali, protože ti lidé zase nejsou tak blbí, aby nepochopili, co se jim stane, až to všechno praskne. A co je největší problém této tupé uplacené skupiny kolaborantů? Že si myslí, že peníze jsou moc. Jenže pro ty nahoře jsou jenom prostředkem. Takže když mají tito nezasvěcení svá místa a peníze, začínají vystrkovat růžky a chtějí si dělat vlastní kšefty a vlastní politiku. Někdy se u nich objeví něco, jako svědomí. Dále je tu pro udržení těch dole vytvořen dlouhodobě nějaký zákonný rámec a ústavy zemí, takže se musí jednat opatrně, jinak by se ovládaný dav (národy) vzbouřil.

Aby se co nejvíc předešlo nechtěným zásahům do řízení celého světa, kdy si svět musíme představit jako obrovskou loď, tak aby náhodou nenabrala špatný kurz, omezí se volební období na cca 4 roky.  Takže plány státní struktury se dělají na 4 roky a dál se ti hlupáci nechtějí dívat, jediným cílem je mít i za čtyři roky teplé místo a jistý plat a také nějaký ten bonus z korupce.

A jak se do tohoto kolosu vstupuje bezstrukturně? Tak, že se obklopí určití politici a hlavně vláda poradci. Často je ministr s IQ okolo 100 a to i když má titul, protože tady tito lidé se umí nabiflovat a pak nabiflované odříkat jako básničku. Proč myslíte, že takto funguje školství, kde musíte odrecitovat naučené poučky? Přesně proto, aby se člověk nenaučil myslet a přemýšlet v souvislostech. Proč se do různých úřadů nasunují lidé okolo 30 – 35 ti let? Protože nemají žádné zkušenosti a jedou jen to, co je naučila škola, která není s realitou už dávno v souladu. Ale mají titul, mají papír.

Na příklad vrchní sestru může v nemocnici dělat jen ta, která má titul. Že nemá žádné zkušenosti systému evidentně nevadí, takže se nedivte, že jde zdravotnictví do háje. Že se jim podařilo tolik zdravotníků naverbovat k Cokoliv 19.

Kdo dělá obvoďáky? Vesměs, až na výjimky LEKAŘI, kteří sice vystudovali, ale do té skutečné medicíny nikdy nepůjdou, protože oni jsou zvyklí diagnostikovat to, co je ve školách naučili, ale to je tak vše. Že by se sami vzdělávali? Na to nemají čas. Proč? Protože administrativa. Takže si mnou ruce, když jim ministerstvo nařídí, aby ordinovali po telefonu a předepisovali jen to, co je jim nadiktováno. To pak vyhovuje farma lobby.

Na co si zvykli? Že jim prodejci farma firem vysvětlí, jak je určitý lék super a když jej budou předepisovat, tak si jich farma firma všimne a uspořádá pro ně nějaké to školeníčko v teple a vše jim ještě zaplatí. No a když jim ještě stát v době takzvané pandemie, která tu nikdy nebyla, dá na ordinaci, slyšel jsem a nevím zda je to pravda, když budou léčit po telefonu 150 tisíc za měsíc, tak to se to žije. Pochlubte se páni doktoři z ambulantní péče.

Chápete, proč strukturní řízení nikdy nepřehraje to bezstrukturní, protože loď pluje stanoveným směrem a když se někde objeví chybka, tak se zatlačí skrze poradce. Pokud se objeví na scéně někdo jako Kaddáfí, který se rozhodne skutečně něco pro Afriku udělat, tak se zlikviduje bezstrukturně. Jak? Tak, že se mu uplatí několik důležitých lidí a skrze ně se připraví barevná revoluce. K tomu slouží tajné služby. Ti, kdo točí kormidlem, tak ty nikdy neuvidíte.

Proč Pjakin říká stále něco o globalistech a globálním prediktorovi? Že ti potřebují Rusko? Protože ví, že v horních patrech se vede boj mezi Talmudem a Chazary. Proto říká, že existuje biblický projekt a že existuje Kabala, která má hlavně strukturní řízení., takzvaný Deep State. Hlavním centrem řízení jsou vybudované struktury krále Jihu, který si může koupit kohokoli, ale Talmud tlačí hlavně skrze pravoslavnou a katolickou církev, kde hlavním zdrojem je Rusko a jejich oligarchové, kteří také toho moc nechápou, protože PENÍZE, JENOM PENÍZE, MOC PENĚZ.

A jak z těch oligarchů dostávají prachy? Tak, že těm hloupým oligarchům dohodnou kšefty a mají z nich podíl. Jenže těm nahoře v Talmudu jde o cíl, ne o peníze, ty jsou jenom prostředek. A proč těm ruským oligarchům, když odejdou na západ, ten západ ty jejich špinavé prachy vezme? Protože ví, že podíl má na jejich kšeftech Chabad Lubavič, představitel Talmudu.

Proto Pjakin tak zdůrazňuje, aby si lidé osvojili sociální gramotnost, protože zná oba cíle jedné i druhé strany a Rusko chtějí obě strany jenom využít. Každá skupina vlastním způsobem. A protože je Chabad Lubavič v bezstrukturním řízení zdatnější, než jeho chazarský protějšek, tak Pjakin říká, že Globalisté chtějí odvrátit válku, aby to nebyl jaderný holokaust a Putina podporují, ale jen tam, kde se jim to hodí.

A kdo je největším nepřítelem odpadlé Judy, tedy Chabadu? No jsou to skutečné Kristovy ovce, které nejsou v náboženských domech, protože oni sami skutečného mesiáše nepřijali. A protože chtějí vládnout světu, tak potřebují celosvětovou změnu, kde hlavním městem se stane Jeruzalém. Takže co zorganizovali v Izraeli? Oplátku (vendetu) chazariátu a sionistům za holocaust za druhé světové války tím, že tam opíchali tou genovou terapií, jenž se jmenuje dobrovolná eutanázie, 90% obyvatel. Co potřebují? Aby všichni skončili v Gehenně a oni si mohli vesele pak vládnout.

A jak nebeský Otec zajistí, aby se plány nezdařily? Potřebuje strukturu? Ne. Jemu stačí, aby přesně na konkrétním místě dal v pravý čas určitému člověku moudrost a on jim do toho hodí vidle. Proto Satan nemůže vyhrát. PROTO MUSÍ TLAČIT NA BEZZÁKONNOST, protože prohrává a proto donucuje skrze obě skupiny, malé i velké, bohaté a chudobné, aby přijali označení 6.6.6. skrze genetickou šmakuládu, kde jako takový dárek pro označené je oxid a hydroxid grafenu, který až se rozbalí, jak jsem to vysvětloval už na začátku léta, vytvoří tak ostré struktury, že jsou z nich žiletky, které způsobují drobná poranění a krevní sraženiny, které ucpou cévy.

Naštěstí je tu nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, který jako jediný ví, jak ten grafen rozložit na jednotlivé atomy uhlíku a bude moci tu genocidu zastavit. Ale na to si musíme ještě krátký čas počkat.

Situace je tedy taková, že pokud existuje bytost jako je Satan, člověk nikdy nebude moci žít svobodně a šťastně. Proto je potřeba skutečně důvěřovat a naslouchat nebeskému Otci a snažit se v našich životech dosáhnout mysli a srdce největšího lidského vzoru, kterým je Jehošua. Do jejich rukou vložit naši důvěru. Proroctví o VEČERECH a JITRECH brzy bude dokončeno (16.01.2022), aby vše bylo dáno do správného stavu.

Kéž máme Pokoj našeho Stvořitele a našeho Zachránce Pana Jehošuy.

Váš a Kristův bratr Igi.

Během psaní mi poslal jeden bratr fotografii, kterou jsem vložil jako hlavní fotku. Je to socha před budovou OSN. Jak vidíme, je to divoké zvíře všech barev. Tím tvůrci OSN, Rockefellerové a spol. (Kabala) říkají, jak si přáli, aby svět na konci jejich moci vypadal. Proto minulý týden, podle analytika Fulforda, mluvčího asijské větve zájmů Talmudu oznámil, že OSN bylo zrušeno. Tato zpráva je velmi důležitá. Proč? Protože OSN je obraz divokého zvířete, tak jak o tom hovoří 13. kapitola Zjevení. Protože se zvíře má proměnit v nachově červené zvíře, musí být starý obraz zrušen a teprve poté může znovu zrcadlit nový skutečný vzor, kterým bude Osmý král.

Nenechme se mýlit tou duhou, brzy bude celé červené.

2 thoughts on “Strukturní a bezstrukturní řízení světa, jak to funguje.

    1. Protože Hadoslave netuším, jakého že to má nebeského otce namysli, tak nejsem schopen toto video shlédnout a to jsem chtěl. Prvním poznávacím znakem je modlitba a tento bratr se neumí modlit, takže jsem to už dál nesledoval.

      Nejde o slova, ale o oslovení, kdy musíme skutečně označit toho, koho voláme jménem. Je to jako s telefonním číslem, kde také nevytáčíme někoho jen tak, ale zadáváme přesná telefonní čísla. A ještě jedna drobnost, ten dvakrát znázorněný symbol prstů je dvakrát 6.6.6.. Je to hluboká Satanova symbolika a ty se musíš na obrázky dívat ne pohledem k monitoru, ale jakoby z poza monitoru. Pak jasně uvidíš, že to tak je.

Comments are closed.