Sedm způsobů vládnutí v dějinách lidstva, jejich jasné charakteristiky.

Spread the love

Jak nám toto porozumění může pomoci pochopit, o co se dnes skutečně hraje? Jak to souvisí s identifikací divokého zvířete v 13. kapitole Zjevení?

V mnoha komentářích se objevují různá klišé, která nás mají přesvědčit, že svět je ovládán silami NWO, které se snaží přes EU zavést socialismus. NIC Z TOHO NENÍ DÁL OD PRAVDY, NEŽ TOTO TVRZENÍ. Je to podobné tvrzení, jako to, které nás má přesvědčit, že dnešní stát Izrael je naplněním proroctví z Písma. Zastánci těchto dvou absolutních lží jsou často bohužel i lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou následovníky Krista. Jim je určen především tento článek.

Ač se na světě událo mnoho způsobů řízení společnosti, různých státních celků a říší, vždy bylo možné tyto celky rozdělit z hlediska uplatňované moci do sedmi základních skupin, kdy jedna byla v řízení dominantní. Vždy si vysvětlíme sociální strukturu takové společnosti, jejich vazby na obchod a výrobní prostředky a hlavní dominantní prvek, který byl motorem takové společnosti. Které typy to jsou?

theokracie – takzvaná vláda božstev, či boha v lidské podobě
otrokářská společnost – hlavní produkce je tvořena otrockou pracovní silou
kastovní systém – privilegovaná kasta nepustí k moci nikoho, krom člena této skupiny
feudalismus – podobný systému kast, kde je možné si za určitých podmínek postavení koupit
fašismus – má několik forem, může být nacionální, nebo nadnárodní
kapitalismus – výrobní proces je řízen takzvanou volnou rukou trhu
socialismus – vše patří všem a jediná povolená forma vlastnictví je to osobní

Vládnoucí složky vždy tvrdí, že právě tento způsob řízení je ten nejlepší pro danou společnost. Páchaná nespravedlnost se omlouvá tím, že znevýhodněný člověk je ve své podstatě neužitečný, nebo nebezpečný pro danou společnost a proto nepotřebuje mít rovná práva.

Prvním nejrozšířenějším uspořádáním byla v dějinách THEOKRACIE – do češtiny se to dá přeložit, jako vláda božstev, božstva, či boha, těch co mají autoritu nad ostatními a nad určitými činnostmi lidského života.

Budeme se vždy zabývat časovým obdobím vzniku a význačnými oblastmi, kde toto bylo možné vidět od ranných dějin. Musíme si uvědomit, že samotné vlády neuplatňovaly jen jediný způsob, ale ten konkrétní dominoval a dominuje této společnosti z hlediska sociálních vztahů. TOMUTO POROZUMĚNÍ SE ŘÍKÁ SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST. Cílem každého systému je, aby byla tato gramotnost co nejmenší, protože jinak to vždy velmi oslabuje pozice těch, kdo danou SPOLEČNOST OVLÁDÁ.

Musíme nahlédnout do let okolo roku 2100 př.n.l. a tam začít hledat. Proč právě tady? Protože je to doba krátce po potopě světa. Prosím tedy všechny, kdo milují evoluci, pohádku o tom že jsme z opiček a že vykopávky nás utvrzují o jiné časové ose, než nám odhaluje BIBLICKÁ CHRONOLOGIE, že mám díky hlubokému zkoumání dějin a archeologických nálezů, dost důkazů na to, abych jí věřil a cílem tohoto článku není se dohadovat o datech. Možná, že když si článek přečtete celý, že sami pochopíte, proč jsou některá datování jiná, ač má samotná archeologie fakta na stole.

Pokud vezmeme v úvahu fakt, kdy všechny nejstarší kultury tvrdí, že zde byla CELOSVĚTOVÁ POTOPA, PŘI KTERÉ SE ZACHRÁNILO OSM LIDÍ, ŽE TYTO KULTURY A VZNIKAJÍCÍ NÁRODY BYLY JISTĚ NAŠÍM RANNÝM DĚJINÁM BLÍŽE, NEŽ JE TO DNES. Jediný celistvý záznam lidských dějin nacházíme pouze v Písmu a každá událost, která je zde zapsaná, byla potvrzena i v těch národech, kterých se konkrétní událost dotýkala. UŽ PROTO JE PÍSMO A JEJÍ ZÁZNAM NEZPOCHYBNITELNÝM DŮKAZEM, ŽE MŮŽEME VÝVOJI PODLE PÍSMA VĚŘIT!!!!

Co se tedy stalo od roku 2291 př.n.l., kdy skončila potopa? Noeho synové, jejich jména archeologie nejenom potvrdila, ale i jejich dalších synů, dostali za úkol, aby se rozešli, každý svým směrem se svou manželkou a osídlili celou Zemi. Podle toho co lze díky archeologii zjistit, dodržel toto nařízení hlavně Jáfetův syn Magog, aby se postupně vydal on a jeho potomci severním směrem od Araratu a zabírala jeho domácnost postupně celou Evropu a Asii. Dlouhověkost, která ještě v těch prvních generacích zůstávala, způsobila populační explozi, která rychle zvětšovala množství lidí. Degenerace zatím nepůsobila mezi příbuzenskými sňatky škody, takže se lidstvo skutečně rozmnožilo během 200 let do takového množství, že se začala objevovat potřeba vzájemné výměny zboží díky specializaci v různých lidských oborech.

Ostatní potomci Noemových synů viděli pro svůj rozvoj lepší vyhlídky v tom, když se budou držet blíž při sobě. Mezitím se narodil muž jménem Nimrod. Společnost stále pevně věřila, že STVOŘITELEM NEBE A ZEMĚ JE JeHoVaH BŮH, takže když to už Satan a jeho andělští kamarádi nemohli vydržet, hledali způsob, jak se dostat do přímého kontaktu s tehdejší populací. Před potopou to měli jednoduché, stačilo se zhmotnit v těle krásného muže a oblbnout ženy, aby měli s nimi poměr. Ale toto už jim nebylo dovoleno, proto jediná možnost kterou měli a byla Stvořitelem povolena, byla ta, že si mohli vytvořit tělo, ale to muselo jasně odkazovat na jejich mimozemský původ. Mít poměr se ženou už také nebylo možné, tak na to museli jít jinak.

Proto připravili na tehdejší lidstvo podvod. PŘIŠLI JAKO SYNOVÉ Z HVĚZD. Že se tak stalo a dělo i během pozdějších časů, tak to archeologie také odhalila. Ostatně toto brzy opět uvidíme, jako poslední způsob, jak lidi odvést od svého PŮVODCE. Že jsme již minimálně 100 let na toto připravováni, tak stačí se podívat, kolik bylo natočeno filmů s touto tématikou. Také se teď jako na běžícím pásu uvolňují pozorování UFO a podvodních setkání s takto neidentifikovatelnými předměty.

Jak se lidem tito démoni představili? Jako TI, CO MAJÍ AUTORITU NAD RŮZNÝMI OBLASTMI. Jeden byl bohem nad počasím, jiný nad válkou, jiný nad lovem. Tak se stali bohy, NE STVOŘITELI, ALE MOCNÝMI. Když čteme Písmo tak je skoro pokaždé u hebrejského slova el, či elohim i osobní jméno toho, kdo je tím s autoritou myšlen. Pokud tedy rozumíme významům slov správně, pak nás nepřekvapí, že je skoro 7000x jméno Stvořitele JeHoVaH u slova el, které znamená bůh. HEBREJŠTINA VELKÁ PÍSMENA NEZNÁ A TA BYLA ZAVEDENA DO PÍSMA PRÁVĚ PROTO, ABY SE ZMĚNIL VÝZNAM SLOVA BŮH. Ne že je to proto, aby čtenář věděl, jakou že autoritou daný bůh disponuje, ale proto, aby podvědomě přijal myšlenku, že takový bůh má vlastnosti spojené s mocí TVOŘIT. Proto se skoro vždy, pokud kontext jasně nerozlišuje uvádí osobní jméno boha. Tak se striktně rozlišoval každý MOCNÝ, TEDY TEN S AUTORITOU.

Hebrejština je velmi závislá v tvorbě slov na základních slovesech. Z nich se pak utváří podstatná jména. Když čteme sloveso bara, které doslovně znamená uvádět něco do života, zjednodušeně TVOŘIT, UTVÁŘET, STVOŘIT, pak je logické, že ten kdo tvoří život, tak ten se hebrejsky píše bore, což je podstatné jméno, překládané správně slovem STVOŘITEL.

Takže takto vznikla theokracie, jako systém řízení. Vychází z řeckého slova theos, bůh, božstvo. Nimrod, který se stal prvním králem na Zemi, rád sloužil nejvyššímu mocnému z hvězd a ten jej učinil bohem pro tehdejší lid. Tedy mocným, s AUTORITOU. Přesně, jak to odhaluje Písmo. STAL SE MOCNÝM V ODPORU PROTI JeHoVaH Bohu. Tomuto klučinovi Satan dovolil, aby se stal mocným lovcem nejenom zvěře, ale i lidí. Jak? To právě souvisí s výměnou zboží. Lidé začali jíst maso a zvěřina byla žádaná. Zemědělství, které bylo hlavním zdrojem potravy, neprodukovalo lesní zvěř. To se začalo měnit tím, že Nimrod jim toto maso začal dodávat a učinil jim nabídku. Začněme stavět města a pracujme společně na polích. Tak vznikne nadbytek. Bude to pro nás výhodné a kdyby se toto Stvořiteli nelíbilo, tak si postavíme věž, kde se skryjeme, kdyby náhodou přišla potopa. Oni věděli, že se zdržovat na jednom místě nemají.

Tím, že je Nimrod takto sjednotil a přiměl je stavět město Bábel, které nemá svou polohou nic společného s pozdějším městem Babylon, které se stalo slavným až o mnoho let později. Protože byl tento postup organizován skrze Nimroda samotným Satanem, byla tato stavba města i věže nebeským Otcem zastavena. Stvořitel odstranil jejich původní jazykovou zásobu. Nahradil ji, aby si lidé rozuměli jen v rámci svých blízkých rodin. Tak vznikly jazyky a národy, a protože se rodiny rozešly i Nimrod odešel o asi 750 km severozápadně budovat nové město Ninive, dnešní Mosul. Rozehnaný lid si zachoval v vzniknuvších národech to, co je Nimrodova autorita naučila.

Tím byl obchod založený na výměně zboží za skutečné peníze. Zlato, stříbro a měď. Vše mělo svou pevně stanovenou hodnotu. Dále si nesli všechny ty okultní zvyklosti, které byly založeny na takzvaných zasvěcencích. To byli vybrání představitelé, kteří často dovolili svým dcerám, aby byli bohy z hvězd oplodněny invitro. Tak se opět objevili na Zemi obři. Existuje dostatek archeologických nálezů, které toto potvrzují. Protože se tito Annunaki, jak se jim říkalo, spojovali i s dalšími lidmi, vytvořila privilegovaná skupina takzvaného božstva a polobohů. Ač to v Písmu přímo nenajdeme, bylo Stvořitelem i do tohoto rozmnožování nějak zasaženo.

Takže základem každé teokracie je uctívání boha, božstev, kde konkrétní panovník, král má plně pod kontrolou pohyb zboží. Často je tento král považován za potomka božstev. Vývoj takových sociálních řízení časem přechází do druhé formy, kdy díky válkám a rozšiřování vlivu, začnou do sociálního řízení ve velkém přibývat zajatci, kteří nemají PRÁVA. TĚM SE ŘÍKÁ OTROCI. Tito lidé se stávají zbožím, které je možno kupovat.

Dnes je takovou theokracií Saudská Arábie.

Proto druhá forma řízení je otrokářský systém. Aby se takto mohla daná společnost označit, musí být obchodní činnost plně závislá na této pracovní síle. Takovou se stal například starověký Egypt. Ač byla Asyrská říše, kterou založil Nimrod starší, přesto nebyla plně otrokářskou společností, i když se i zde otrokářství také rozvíjelo, ale její produkce byla dlouhou dobu založena hlavně na tom, aby měla vliv nad obchodem a pohybem zboží, které vyráběli svobodné rodiny, které vlastnily jen malou část otrocké pracovní síly. To lze vidět právě z vykopávek a nalezených dopisů mezi rodinami Asyrské říše. Vše se ubíralo v Asýrii jiným směrem, který vyvrcholil v letech 750 – 610 př.n.l..

Co nastalo v Egyptě a co se nestalo v Asýrii? V roce 1721 př.n.l. byl do Egypta prodán Josef. Jedenáctý syn Jákoba, kterého nebeský Otec přejmenoval jménem Izrael. Stalo se to za vlády Senusreta III.. Josef poradil tomuto faraonovi, jak se má připravit na 7 let nadbytku a 7 let hladomoru. Jak archeologie potvrdila, stalo se něco, co se nazývá Hyksóským obdobím, jeho počátkem. Faraon se stává vlastníkem všech Egypťanů, kdy všichni Egypťané se stanou dobrovolně OTROKY SVÉHO FARAONA. Ač na tuto společenskou změnu nejsou schopni najít odpověď, JINAK BY MUSELI UZNAT, ŽE PÍSMO MÁ PRAVDU, tak tápou a přemýšlí, jak se to jenom mohlo stát.

Ač absolutně nic nenaznačuje, že by ti Hyksósové do Egypta vtrhli a zplundrovali jej a podmanili si Egypt silou, stali se nad Egyptem pány. Je to egyptské označení pro Asiaty, kteří se do Egypta dostali z oblasti Kanaánu, tedy z míst, odkud pochází, jak Josef, tak Jákob a celá jeho rodina. která vyšla z oblasti Syro-palestiny, toto opět nechtějí archeologové vidět. Takže Egypt je dokonalým příkladem otrokářství, kdy vše vychází z produkce otroků. Toto se částečně změnilo, když Egypt na hladomoru a Josefově reformě zbohatl. Poté co Josef umřel a prosperující Egypťané, kteří spravovali egyptská města, začali díky obchodu bohatnout, protože jim zůstávala část obchodního zisku, tak se nějakým způsobem vykoupili z otroctví.

Tehdy byli skutečně svobodní jen kněží a hyksósové. Jejich rozmnožení bylo tak velké, že se začala populační křivka vyrovnávat Egyptskému obyvatelstvu a tak vznikl požadavek, aby byli tito syropalestinci zotročeni. Toto se děje v letech 1624-1599 př.n.l. za Ahmose I., který Egypt sjednocuje a proces je dokončen za vlády jeho vnuka Thutmose I. v roce 1575 př.n.l., kdy je vydán příkaz, že musí být všichni nově narození synové Hyksósů zabiti.

Archeologie opět jasně ukazuje, že se prosperující Asiaté v tom čase od Ahmose I stávají špatně živenými a jejich průměrný věk prudce klesá. Je kolem 36- 38 let, pokud si to teď vybavuji přesně. V té době byla běžná doba dožití okolo 100 let.

Kde dnes můžeme vidět takovou otrokářskou společnost? Je to Severní Korea. Sice se nazývá socialistická, ale vládne tam bůh, nebo lépe řečeno božstvo Kimů. Proč se jí dala nálepka socialismu? Protože to musí sociálně negramotným poplést šišky. Ještě vysvětlím.

Zde můžeme vidět, že tento uzavřený systém je založen na otrocké práci a celý obchodní a výrobní systém slouží pro potřeby tohoto božstva, jenž musí být uctíváno. Aparát, který toto uctívání udržuje, je jako kněžstvo v Egyptě a náboženstvím jsou slova vůdce.

Jak víme, Egypt se ztrátou otrockých sil stal neúspěšným a jeho vliv zanikl stejně, jako zanikl vliv Asýrie po roce 610 př.n.l..

Třetí formou řízení je národní fašismus a jeho novodobá forma, která přechází do KORPORÁTNÍHO FAŠISMU. Základem tohoto řízení je poslušnost a oddanost vůdci, kterým se stává vládce dané země, jenž prosazuje nejenom nacionální a národní příslušnost, ale v jeho řídících strukturách nesmí být jiná, než národní krev. I toto má svůj dějinný vývoj a započal v Asýrii.

Rodina následníků Nimroda zakladatele se rozdělila během mnoha staletí a vytvořila dvě centra moci. Prvním a hlavním centrem bylo Ninive a druhým byl stavěný Babylon. Babylon byl postaven severněji než původní Babel, ale vždy byl jeho dominantou Zikkurat, tedy věž ve tvaru stupňovité stavby, kde byl na vrcholu chrám, kde podle řeckého dějepisce Herodota sestupoval samotný bůh, Marduk. Byl jím samotný Satan, který i dnes podle lidí, kteří se mu oddali a nakonec jej pro důvěru ve skutečného Stvořitele opustili a ten Satanovi nedovolil, aby je zabil, vydali svědectví, že si může brát na sebe lidské tělo. Ten měl na vrcholu Zikkuratu ve chrámu zlaté lůžko a také svou kněžku.

Asýrie si svou moc nad Babylonem udržovala až do příchodu Nabopalasara, otce Nebukadnecara II. do roku 612 př.n.l., když došlo při jeho nástupu k moci v roce 627 př.n.l. k proti Asyrskému povstání, které bylo ukončeno Nabopalasarovým vítězstvím .

Asýrie byla vlivným hráčem v celé oblasti západní Asie a na severu působila v oblastech dnešního Bulharska. Čile obchodovala i s Védskou kulturou, potomky Magoga, kteří byli pevně ukotveni v tom čase od Británie až k dnešnímu Leningradsku. Tato kultura si udržovala až do poloviny prvního tisíciletí velmi příbuzný jazyk staroslověnčinu, předpotopní jazykovou zásobu.

Díky disciplíně Asyřanů, ale i velké krutosti vzhledem ke svým podmaněným národům, si Asýrie dokázala udržovat odstup nejenom od Egypta a to dlouhých 1400 let. V letech 745- 727 př.n.l. za vlády Tiglath-Pilesera III. začalo v Asýrii období fašismu, to pokračovalo až do období pádu Asýrie v roku 612 př.n.l..

Asýrie při dobití a ovládnutí území začala přemísťovat původní obyvatelstvo. TOTO SI PROSÍM PAMATUJTE, PROTOŽE PAK POCHOPÍTE PROČ BYLA VYTVOŘENA MIGRAČNÍ KRIZE A KDO ZA TÍM STOJÍ. Ač dokázala Asýrie shromáždit velkou vojenskou sílu z vlastních řad, nemohla si dovolit držet své posádky v takovém počtu, aby nedocházelo k povstáním. Proto vždy každé obsazené území obrali a přesídlili je na nová místa. Trauma zažitá z přesídlení zlomila odpor a zajistila plnou podřízenost. Pokud si musíte začít budovat nový život, nemáte čas na organizování nepokojů proti těm, kdo vás ovládají, ale spory a konflikty vzniknou jenom mezi původním, nebo již bydlícím obyvatelstvem a nově příchozí společností.

Když se vám v dané oblasti nelíbilo a nechtěli jste zůstat pod nadvládou fašistické Asýrie, pokračovali jste dále, pryč od Asýrie a její moci. Kam? Tam, kde vás, pokud nebudete narušovat kulturní zvyklosti, přijmou, protože není daná oblast dostatečně osídlena. Půjdete do Řecka, kde je otroctví, nebo to vezmete přes Bulharsko a dále na sever a západ a východ, kde otroctví není? To jsem zmínil jenom pro ty, kdo nechápou, že je celá Evropa velmi smíšená s potomky kmenů Izraele. Pak už nikoho nepřekvapí, že například oblast Čech si udržuje dvouocasého lva ve svém znaku, což je skutečný znak Judy a ne Davidova hvězda, jak tento satanský symbol nazvali Chazaři a příslušníci Kabaly. Nebylo to proto, aby se skuteční Židé odlišili, ale  aby byli správně potupeni a označeni, koho zbožím se stali tito lidé pod takzvanou Davidovou hvězdou. Zde ještě naznačím jednu spojitost, kterou lidem vnutili od února 2020 dnešní fašisté. Tento symbol se užíval už v Egyptě, vždy byl symbolem otroctví. TÍM JE PŘEKRÝVÁNÍ HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST NÁHUBKEM. Jaká to náhoda, že? Jinak Dánsko je od kmene Dan.

Ne nadarmo se říká: “ KDO NEZNÁ SVÉ DĚJINY, MUSÍ SI JE PROŽÍT. „. Takže fašismus se pozná podle toho, že elita je za boha, její národ je nadřazen nad ostatní národy. Udržuje si armádu. Podnikání a kontrola nad zdroji, jeho vlastnictví, je přísně kontrolováno, stejně jako disciplína uvnitř celku. Netoleruje se kritika elit a jejich řídících procesů. Tato kritika je vždy ten největší zločin proti autoritě. Cenzura je vyžadována.

Kde jsme to v dějinách mohli vidět? Například v Asýrii, Chazarská říši a nakonec v minulém století hlavně v Japonsku, Itálii a Německu. Když Asýrie padla, kam asi odešla velká část Asyřanů? Napovím. Do oblasti Germánie. A proč nemá tato vládnoucí elita Germánie ráda Slovany? Třeba proto, že Sinacherib v roce 709 př.n.l., jako představitel Satana, utrpěl fakt ostudnou porážku, když mu během jediné noci u Jeruzaléma pobil jediný anděl 185 tisíc vojáků. Díky tomu Satan na cca 30 let ztratil kontrolu nad Babylonem, takže se Asýrie velmi oslabila, tato pýcha Satana. To, že se toto stalo a Juda se toho nepřímo účastnila, protože ten NEJMOCNĚJŠÍ, JeHoVaH BŮH, se opět prokázal, jako nadřazenější, než ten, komu tento zkažený svět patří, má Satan velký vztek. Samotný Egypt dokonce toto pokoření zapsal do svých dějepisných záznamů. Jen to nemohl přičíst Stvořiteli, tak to připsal myším, které se pustily do mrtvol. To uvádím pro porozumění, jak se falšují skutečné dějiny tam, kde se může lež do těchto záznamů zapsat. Pokud si někdo myslí, že to vypravěčům HI-STORY/EK, AHOJ PŘÍBĚHŮ ZA SATANŮV GROŠ, ŽE TO NENÍ ZNÁMO, TAK VĚZTE ŽE TI CO TO PLATÍ, TAK TI TOTO VŠE MOC DOBŘE VĚDÍ.

Nedivte se drazí čtenáři, že toto vás v hodinách příběhů neučili. Druhý důvod, proč Satan a jeho elita nenávidí Slovany je to, že si smíšené kmene Izraele s kmeny Véd dovolily, jako Carské Rusko zlikvidovat jeho fašistickou chásku jménem Chazarská říše. Nejprve je Rusko obsadilo a donutilo, aby si vybrala Chazarská říše náboženství, jedno ze tří: Islám, Křesťanství a nebo Judaismus, aby se Chazariát zkultivoval, protože jejím náboženstvím byl sice kult, který se provozoval už v Babylonu, ale byl to také kult Asýrie a vznikl po Nimrodově smrti.

Tento kult, stejně jako mnohé jiné kulty od Egypta, přes kanibalské a Indiánské kulty Májů, Aztéků a dalších, obětovaly děti, ženy, muže, kdy největším darem bylo prvorozené dítě, nejlépe mužský potomek, a to bohu Mardukovi, který se v různých oblastech jmenoval různě, ale vždy to byl tento zvrácený panovník tohoto světa Satan.

Proč si vybrala Chazarská říše Judaismus? KDYŽ VÝSMĚCH, TAK SPLNOU PARÁDOU A JEŠTĚ JIM TO POMŮŽE V BUDOUCNU ROZPOUTAT GENOCIDU, PROTI SKUTEČNÝM ŽIDŮM!!! Toto vás obdivovatelé Satanova projektu jménem Sionistický Izrael nikdo na hodinách příběhů nenaučí.

Čtvrtým způsobem řízení je feudální systém. Vyšel z fašismu Asyrské říše a uplatnil jej poprvé Babylon po roce 610 př.n.l.. Nebukadnecar II. potřeboval na rozvoj svého města a jeho krásy velké, skutečně velké množství pracovních sil. Co je charakteristická vlastnost tohoto řízení? BEZ POVOLENÍ ANI NA KROK Z MÍSTA KDE TĚ PŘEMÍSTÍM!!!! A přesně toto dělali feudálové. A toto taky udělal Nebukadnecar II, aby vybudoval nejkrásnější město světa, aby jej dokončil jako připomínku na Babel, Nimrodovo město a první království země.

Nad městem se na Zikkuratu tyčil chrám, kde sestupoval samotný Marduk, alias Satan, kde si nechal udělat lůžko ze zlata, kde s ním lože sdílela jeho kněžka. Abyste mohli k němu přijít, museli jste vystoupit po stupních, kde na každém stupni byla odpočívadla, vše je symbolika a je základem dnešního zednářství, kde nejvyšší stupeň je 33° NEJVYŠŠÍHO ZASVĚCENÍ, ABY VÁS PANOVNÍK TOHOTO ZVRÁCENÉHO SVĚTA BALHOSKLONNĚ PŘIJAL VE SVÉ KRÁSE. Je to úmyslně podobné tomu, co bylo skutečností v Babylonu. Tam nemůžete přijít, pokud za sebou nemáte lidské oběti. Už někomu dochází, proč je dnes odhalováno, že šlechta vždy obětovala tyto lidské oběti?

Jenom šlechta a vybrané skupiny obyvatelstva byli v tomto systému svobodní. Mohli vlastnit řemeslo a obchodovat. Kdo byl svobodný vždy, tak to byli kněží. Proč? Protože ti vždy věděli voco go na okultní scéně babylonského uctívání. Tak jak to ví například papežové a jejich Jezuitská sebranka. Uráží tato slova katolíky? Tak si zjistěte, jakou že to přísahu tito takzvaní ochránci jediné pravé víry musí pro své zasvěcení složit. Ale toto se netýká jenom této církve, toto se týká všech Babylonských domů, všech církví v horních patrech, horních stupních. Proto je psáno: „VYJDĚTE Z NĚJ (Velkého Babylonu) MŮJ LIDE!„. (Zjevení 18:4)

Kdo dlouhá léta tvořil takový systém? Byla to v prvé řadě Čína, Mongolsko, Evropa do začátku 19. století pod kuratelou papežů a bylo to Rusko do roku 1917, únorové revoluce.

Pátým typem je systém kastovní. Zde je první velkou představitelkou odštěpenec z počátku Asyrské říše, Elamité, Medo-Persie. Rodinně byli spřízněni s Babylonskými dynastiemi, ale velký vliv měl na tuto oblast severský soused Védy, takže zde fungoval svobodnější život. Základem bylo vždy kastovní právo, které muselo být dodržováno i samotnými vládci. Zákon se nesměl měnit a musel být vždy splněn. Proto byla vládnoucí třída (kasta) opatrnější ve svých manýrech, aby sama sebe nějakým rozhodnutím nestřelila, jak se lidově říká do vlastní nohy. TOHO OPĚT SATAN VYUŽIL, NAPŘÍKLAD KDYŽ SE MANŽELKOU XERXE I. STALA ŽIDOVKA ESTER. Zkusil to už v roce 522 př.n.l., když NĚJAKÝ Gaumata na osm měsíců převzal moc nad Medo-Perskou říší, kdy Kambýses, tehdejší vládce se svým synem Dareiem Velikým, otcem Xerxe I odtáhli do Egypta, aby tam znesvětili jejich modly a odnesli je do Šušanu (Šusy), hlavního města Persie. Ano, všechny bohy ze zlata.

Satan Kambýsesovi zorganizoval převrat a ten dosadil Gaumatu na trůn, aby tak zastavil stavbu druhého chrámu JeHoVaH vojsk v Jeruzalému. Kambýses  na cestě zpět zemřel a nahradil jej jeho syn, který vzpouru zlikvidoval. A Židé využili toho, že v Persii se zákon nemění a podali k Dareiovi  I. stížnost. A ten hledal v záznamech, aby tam nalezl výnos svého děda, Kýra Velikého, o tom, že chrám musí být postaven, takže i on sám pak dal finanční prostředky na stavbu domu nejvyššímu MOCNÉMU, který byl zničen Nebukadnecarem II. v roce 586 př.n.l., a proto také sám přispěl a tak mohl být po 70 letech zpustošení v roce 516 př.n.l. druhý chrám po dostavbě zasvěcen opět Stvořiteli nebe a Země, aby tam přebývalo jeho jméno ač On sám má své trvalé sídlo v nepřístupném světle v duchovním nebi. Nebo se to nestalo páni historikové, vypravěči příběhů?

Kastovní systém nedovoluje, aby nižší kasta vstupovala do manželský svazků s vyšší kastou a pokud ano, tak jen za určitých podmínek spojených s finanční náhradou. Kde je taková společnost dnes? Je to indická společnost, která byla dlouhou dobu pod vlivem Medo-Persie.

Jak se na tuto společnost dívá Chazarská elita? Nejbohatší Ind Lakchmi Mittal toužil vstoupit do jejich klubu na počátku 21. století, protože byl tehdy tuším třetí nejbohatší člověk na světě a ta partička se mu vysmála, že je nikdo. ZDE SI PROSÍM UVĚDOMTE, ŽE JEJICH POUTO JE KREV a propojení na Egypt, modrou krev synů Annanaka. A POKUD NENÍ TAKOVÁTO OSOBA NAPOJENA POKREVNĚ NA NIMRODA ČI THUTMOSE III., vždy budete jenom obslužný personál. To oni tisknou peníze a oni dovolují, aby nám něco patřilo, protože jsme zrozeni na moři, podle jejich zvrhlého lodního práva.

Jakub jim ale jasně prorokuje, co se s těmi jejich papírky a zlatem stane:

Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojskŽili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám? Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.“ (Jakub 5:1-8)

Šestým systémem moci je kapitalismus. Zde jsou výrobní prostředky vlastněny napříč společností, kde by se měl obchod řídit volným trhem. Protože Chazarská mafie umí jenom tisknou peníze a protlqačovat svou propagandu a také hlavně krást, neumí své bohatství vytvářet. Na to potřebuje, jak tomu rádi říkají, gojím, přeloženo lidský dobytek. Proto se v roce 1776 n.l. rozhodli, že dovolí určité části gojímů, lidského dobytku, aby toto bohatství pro ně vytvořili. Zároveň se postarali, by celý systém přešel pod korporace, nadnárodní firmy a firmičky vzájemně propojené kartelovými dohodami.

Aby jim toto vše vyšlo prosadili dolar za rezervní měnu. Opuštěním dolaru krytého zlatem, nejprve částečně krytého zlatem a po roce 1971  pak vytvořeného petrodolaru, si zajistili postupné ovládnutí trhu a převzetím firem, které nechávají krachovat tak, že vytvoří krizi, aby je za hubičku skoupili. Proto obchodují na burzách s virtuálními balónky, kde se nic neprodukuje, jen se tam strkají natištěné papírky a tak postupně požírají svou konkurenci.

Skutečný kapitalismus tu vlastně fungoval jenom do roku 1913, do vánoc, kdy si vytvořili FED BANKU. Pak už jenom postupnými kroky začali vytvářet jednu umělou krizi za druhou, aby za tištěný dolar nešlo získat adekvátní zlatou hodnotu, na které byl dolar postaven. Zopakovali v celých dějinách se stále  se opakující trik, kdy nejprve slíbí, že vám vydají potvrzení, že jste si u nich uložili zlato a že na svou čest se zavazují, že vám za toto potvrzení vaše zlato vydají. Tomuto potvrzení pak falešně říkají peníze. To by samozřejmě platilo v případě, kdyby Chazaři nějakou čest měli. Nemá ji jejich páníček Satan, NEMOHOU JI MÍT ANI ONI.

Kapitalismus byl vždy plánován jenom jako velmi krátké a dočasné řešení, které mělo lidstvo posunout k celosvětovému KORPORÁTNÍMU FAŠISMU, KDE POUZE POKREVNÍ ELITA BUDE VLÁDNOUT VŠEM GOJÍMŮM SVĚTA. Teď už asi chápeme proč VELKÝ RESET. Proč zničili během krátké doby tolik podnikatelů a celou střední vrstvu. Proč Švábové píší knihy, kde říkají, že se musí využít MALÉ OKNO PŘÍLEŽITOSTI? Proč jim nevadí, že rozhazují potištěný papír, dnes už hlavně jedničky a nuly.

Proč to rozdělují tak, aby vše vypadalo jako pomoc, ale když budeme pátrat, že zjistíme, že pomoc jde jenom do jejich korporátních firem? NO PROTOŽE JSME PRO NĚ JENOM LIDSKÝ DOBYTEK A  JEJICH VELKÝ ODSTŘEL ZAČAL, JAK SE VYJÁDŘILA JEDNA NEJMENOVANÁ PŘEDSTAVITELKA NEJMENOVANÉ ZEMĚ, KTERÁ BYLA PŘI MOCI V PRVNÍM DESETILETÍ DVACÁTÉHO PRVNÍHO STOLETÍ.

Jak ten odstřel začal, aby se svět zbavil přebytečných jedlíků, kteří jim likvidují jejich, ne naše společné zdroje? OČKOVÁNÍM! NIKDO HO NECHCE, ALE STÁLE SLYŠÍME, JAK VŠICHNI PO MŇAMCE od BIGFARMY TOUŽÍ!!! No není to skvělé? A doktoři mlčí, protože je to skvělý byznys za potištěný, ničím nekrytý papír, takže krásný byznys.

Pojďme k poslednímu procesu, TÍM JE SOCIALISMUS – Kde byl jako jediný na světě skutečně vybudován? Bylo to v ČESKOSLOVENSKU!!!!! A teď si vysvětlíme proč a co je skutečně socialismus. Že to není to, co rádi Chazaři jako socialismus označují a dávají tomu různé nálepky, kterých se pak chytají SOCIÁLNĚ NEGRAMOTNÍ, kteří rádi tvrdí, že ví vše. Mezi tyto lidi patří hlavně kolaboranti a emigranti, kteří se snaží tvrdit, jak to bylo vše špatně a že jediný vzor, který má lidstvo následovat, je lízat zadnici USA a Izraeli.

Než mne někdo začne podezřívat z toho, že JÁ SI PŘEJI NĚJAKOU NÁHRAŽKU KRISTOVA KRÁLOVSTVÍ, protože argumenty nebudete chtít přijmout právě vy, co jste za potištěný papír ztratili lásku ke svým bližním, ale přesto ji na plnou hubu oznamujete. Uvědomte si prosím, že PRAVDA se nikdy nedá umlčet a že my všichni jsme jeden celek a mělo by nás zajímat, jak se žije poslednímu člověku na této planetě. Přesto ani socialismus nikdy nebude skutečně spravedlivý. Proč? Protože ten má jediný cíl pro Satana. Jaký? Zničit v lidech potřebu jít k nebeskému Otci, Stvořiteli (bore) nebe a Země.

Co nikdy Satan nechtěl je socialismus, ale byl donucen toto připustit. SATAN JE SKUTEČNÁ BYTOST, JE VŠE, JE TO LHÁŘ, JE TO VRAH, ZLODĚJ A KDO VÍ CO JEŠTĚ, ALE CO ROZHODNĚ NENÍ? NENÍ TO HLUPÁK.

Jeho PŮVODNÍ plán se socialismem měl posloužit k jedinému. K čemu? Rozložit Rusko, aby se jeho miláčci Chazaři dostali k ruským zdrojům!!!!! Do jeho plánů byly hozeny vidle. On to ví, proto vše vede celé novodobé dějiny proti Rusku. Ty hloupé obskurní figurky, které si myslí, že něco znamenají, jako například pánové Babiš, Fiala, Kalousek, Koudelka, Prymula, Dlouhý a mohl bych pokračovat mnoha dalšími. Tak ty loutky jsou tak zahleděné do potištěného papíru, která je jim modlou, že netuší co demontovali pro službu Chazarské mafii. Náš nebeský Otec věděl, že bude Satan takto postupovat, takže to nechal zapsat do Zjevení.

Než si vysvětlíme co je skutečný socialismus, musíme si vysvětlit, kdy se tu objevil? Každý sociální systém má své bohy. Není tomu jinak ani u socialismu. To, že bylo v posledních sto letech k socialismu přidáno učení o ateismu a že náboženství je opium lidstva, to se stalo záměrně. Proč? Protože by někdo mohl najít souvislosti, které Satan nechtěl, aby se staly známé.

Musíme tedy hodně do minulosti a to k potomkům Magoga, kteří vytvořili védskou kulturu, kterou se podařilo Satanovi zničit až v 9. století našeho letopočtu. Do té doby na územích Slovanů bylo vše při starém. Byla tu beztřídní společnost, která měla své mocné, ale sociální charakter byl beztřídní. Knieža, jak se říkalo volenému představiteli, byl vybírán podle zkušeností a to na omezenou dobu. Lidé měli vše spolu, nebyli zde peníze, ty se získávaly za výrobky a kožešiny a nerostné bohatství. Za ty se pak kupovalo to, co nebylo v této Védské říši. Kmeny spolu jen málo kdy vedli nějaký válečný spor.

Sjednocujícím prvkem byla nejbohatší slovní zásoba s různými dialekty, ale vzájemně si rozuměli a vytvářeli společný obranný prvek. Jejich zásadou bylo, že když v nějaké válce s nasunovanými národy zajali část nájezdníků, tak je na tři roky zavřeli a převychovávali je, učili je původnímu staroslověnskému jazyku. Pak jim dali svobodu a možnost si vybrat, zda odejdou zpět do svých zemí, nebo zůstanou. A velká část zůstala.

Jediná možnost, jak toto změnit, bylo rozdělit tuto společnost cizím ideologickým prvkem. Tím bylo už velmi překroucené křesťanství hlavně to z Říma. Pro Slovany nebylo těžké porozumět Kristu, takže nebylo potřeba se do Véd táhnou s křižáky, stačilo začít vychovávat děti podle katolické a byzantské tradice. Vzít jim postupně znalosti a to tak, že se jejich písmo zjednodušilo, dnes vám Chazaři a jejich školství tvrdí, že tu žádná písemnost nebyla. COŽ JE NEJVĚTŠÍ LEŽ. To ti dva agenti cizí moci, Metoděj s Cyrilem nebyli schopni se naučit používat správně všechny bukvy, jak se písmenům říkalo a tak odebrali některá tato písmena. A jakou náhodou právě ta nejvíc obrazotvorná.

Písmo se četlo zprava do leva a zároveň i z leva doprava. Text tak vytvářel mnoho vrstvená sdělení, na rozdíl od ostatních jazyků a jejich textů. Protože spojování začalo s utečenci, dnes emigranty už asi  od roku  720 př.n.l., kdy se do říše dostal Izrael, který utekl z Asýrie, tak druhá vlna nastala díky pádu Asýrie, kde se nasunuli dnešní takzvaní Germáni, kteří si zachovali svou Asyrskou náturu dobrých bojovníků a lásku k disciplíně. Jak rostla jejich populace a sepjetí se starými okultními zvyky, začali se vymezovat.

Tento prvek pravděpodobně přispěl k nasunutí jižních kmenů, které vytlačily západní Slovanské kmeny do dnešních hranic. Tak se objevili Vizigóti, Keltové, Ostrogóti a Vikingové, kteří byli dlouhou dobu úzce spjati se Slovany a kteří založili Rus, aby ochránily své bratry před nájezdy Peršanů a pak vzniklých Turkistických národů rozpadlé Asýrie.

Velký vliv Véd je vidět na vznikajícím Řecku, jeho městských státech, kde se ale ujalo otrokářství. I zde můžeme vidět tendence řídit společnost takzvaně demokratickým způsobem, ale vše zkazilo otroctví a peníze, jako potřebná položka Babylonského obchodního systému. Takže i počátek Řecka byl určitým socialismem.

Čím se tedy socialismus skutečně vyznačuje. Vlastníky výrobních prostředků je celá společnost. Kolektivní obrana a vnitřní nezávislý ekonomický systém, který směnu s okolními zeměmi provádí tak, že si za své zboží opatří finanční prostředky dané země, či oblasti, či je směňuje přímo za zboží. Uvnitř společnosti jsou dosazováni mezi řídící elitu lidé, které kvalifikuje zkušenost a stanovený cíl. NEJVĚTŠÍ DŮRAZ JE KLADEN NA SOBĚSTAČNOST VE VŠECH OBLASTECH!!!!! Nedělá právě toto dnes Putin?

Proč tvrdím, že jedině ČESKOSLOVENSKO toho dosáhlo? Protože ani Sovětský svaz, který byl zničen druhou světovou válkou a musel více zdrojů s nižší přidanou hodnotou expedovat mimo své území a nikdy se mu nepodařilo to, co Stalin plánoval a za co jej západ tak nenáviděl a nechal jej zato zlikvidovat. Co to bylo? Byl to plán na úplné odstřižení se od tiskárny peněz pod kuratelou Chazarské mafie.

Československu se to povedlo měnovou reformou v roce 1953. Je pravda, že mnozí utrpěli ztrátu, ale tu převážil výsledek pro celou společnost. TOTO NECHTĚJÍ SLYŠET TI, CO MILUJÍ VLASTNÍ KAPSU, NEŽ BY SE ROZDĚLILI S DRUHÝM ČLOVĚKEM a tak vyrovnali jeho nedostatek. Nic nám tu nepatří, tu iluzi nám dal Satan, že jsme něco víc, když máte dvě ledničky, čtyři auta a bazén na zahradě. NAZÍ JSME SE NARODILI A TAKÉ NAZÍ ZEMŘME. KDO SI TOTO NECHCE UVĚDOMIT, TEN SE STÁVÁ HLUPÁKEM, jinak  bohužel být nazván nemůže. Jejich jediné štěstí je to, že hromadí a poměřují se neužitečným smetím.

Protože člověk vládne ku škodě druhému člověku, došlo samozřejmě k mnoha nespravedlivým rozhodnutím. To bylo způsobeno lidmi, kteří se dostali do svých řídících funkcí bez morálněvolních vlastností a často i odborné způsobilosti.  Touha něco, nebo někoho řídit byla větší motivací, než dělat vždy celospolečensky správná rozhodnutí. Přesto se našim dědům a otcům podařilo za 40 let udělat z válkou dost zničené země místo, kde všichni měli bydlení, možnost se zrekreovat za hubičku a podobně. Ač byly platy nízké, kupní síla se zvyšovala. Stát se nezadlužoval. Naše potraviny byly nejvyšší kvality a dokázali jsme si je vypěstovat.

Poměřovat kvalitu života tím, že nebylo dostatek citrusových plodů a banánů je tak hloupé, že vždy přemýšlím, zda má dotyčný všech pět pohromadě.

Když jsem byl ještě neznalý všech procesů, tak jsem kritizoval vstup Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968, protože jsem nechtěl vidět, co takzvaný západ je. Vlastně mohu po pravdě říci, že NÁS TO NA DVACET LET OCHRÁNILO OD TĚCH CHAZARSKÝCH SATANOVÝCH SLOUHŮ, tak dnes okupantům vlastně děkuji, že se to stalo. Proč? Protože jsme měli dětství plné dobrodružství, kdy se rodiče nemuseli bát, že nás někdo zabije například pro svou touhu obětovat Satanovi.

Nemuseli jsme sedět u debilizátorů jménem televize, která dnes z lidí dělá svou vizí telata. Nemyslící slepé ovce, kterým když odborníci systému zavelí: „NASADÍŠ SI NÁHUBEK!!!!„, KTERÝ NAŠE TĚLA ZAKYSELUJE, ABY SE NÁM ROZVINULA RAKOVINA A PAK VYDAJÍ PŘIKAZ: „NECHÁŠ SI PÍCHNOUT NÁŠ JED A JEŠTĚ BUDEŠ KŘIČET SVOBODA!!!!„, protože tím nastal odstřel stáda. Fakt nevidím žádný plus bod, pro dnešní společnost. Přesto to není co si skutečně přeji. Protože skutečným řešením je jen Boží království.

Že se nemohlo cestovat? A dnes můžeme? ZA TAKOVOU CENU? DĚKUJI NECHCI!!!! Protože Satan ví, že už ten jeho Korporátní fašismus dlouho nevydrží, bude si nás chtít koupit CELOSVĚTOVÝM SOCIALISMEM. Proto lidem nabídne to, co my už jsme tu měli. Proto se zvíře ze Zjevení 13. kapitoly promění z ubité hlavy na celé zvíře. Jaká je barva socialismu? Rudá. Jaká je barva zvířete po proměně v 17. kapitole Zjevení? Červená.

Takže vám, jenž skutečně hledáte nejprve Spravedlnost našeho nebeského Otce, ať je vám to známo, že to divoké zvíře není Babylonský blábol náboženských domů vedených hlavně Adventisty sedmého dne v čele s Ellen White, kde už 200 let tvrdí, že se jedná o Římskokatolickou církev, ale že to je o zvířeti, které má sedm hlav, SEDM ZPŮSOBŮ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI.

Kéž vám tyto informace a shrnutí pomůžou pochopit jak to vše je. Ne za mnou, mými vědomostmi, mým poznáním, ALE K OTCI, JeHoVaH Bohu, STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ, jej ve jménu Jehošuy Krista prosme, zda je to správné porozumění!!!!

Váš bratr a Pánův otrok Igi