Píseň písní, je to jenom příběh se silným erotickým nábojem, nebo je to velmi utajené proroctví pro rok dobré vůle od našeho nebeského Otce? (První část)

Spread the love

Aktualizace: Klikněte na odkaz zde, kde je vše v jednom jediném článku.

Píseň písní

.

Než si na tuto otázku odpovíme, musíme porozumět a to je mléko moudrosti, proč musel na zem přijít ten, kdo byl prvním stvořením, nejstarší (arch) anděl Michael (Kdo je jako Bůh? Doslovně: KDO MÁ PODOBNOU AUTORITU?). Plevel toto bytostně nesnáší a nemůže takovou myšlenku přijmout. Proč? Netouží ve svém srdci porozumět AGAPE, Lásce založené na Právu a Spravedlnosti. Když se naplní Právo, pak může být projeveno MILOSRDENSTVÍ. Proto čteme u Jakuba toto:

„Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

„Ale moudrost shora je především cudná, pak pokojná, rozumná, připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nedělá stranické rozdíly, není pokrytecká.“ (Jakub 3:17)

Než aby plevel (těch 5 nerozumných družiček z podobenství o deseti pannách [družičkách] z Matouše 25:1-13) prozkoumal s moudrostí a porozuměním všechny texty, které jasně odhalují kým Pán Jehošua byl před příchodem na zem, že samotné Zjevení o něm vydává toto svědectví, budou se panny raději přít, mluvit sprostě, nadávat těm, kdo toto porozumění mají. Tu se opět dostáváme k tomu, co nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova), TEN S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, tak nenávidí, jak jsme si to rozebírali zde.

Jak tento spor nebeský Otec ukončí? Odpověď je opět skrze podobenství v Matouši:

„Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Jaké město? VELKÝ BABYLON. Právo a Spravedlnost nebeského Otce je založena na ZÁSADÁCH, na jednání, které se nikdy z jeho strany NEMĚNÍ!!! Je to víc než Zákon. Žádný pokřivený paragrad §. Pokud tomuto neporozumíme, nejsme hodni následovat samotného Pána Jehošuu Pomazaného. Čím byl pomazán? Otcovým duchem, skrze jeho moudrost a skrze jeho vyučení.

Rozzlobil se Král? Tak o čem je šestá trubka hněvu v 9. kapitole Zjevení 13 až 21 verši? O čem je miska hněvu a zároveň třetí běda ze Zjevení 16:4-6? Je to o nějaké dobré vůli? Nebo už došla nebeskému Otci trpělivost? Kdy to plevel pochopí? Až začne sám hořet. Od 16.1.2022 se se křičí: „PÁN JE ZDE, ŽENICH JE TADY!!!“. Kdo to oznamuje? Jen ti, kdo vidí duchovníma očima. Ostatní říkají: „Ne, ještě není Velké soužení, ještě sedm let.“. Jiní, pod učením Jezábel, kdy se staly jejími dětmi vyučují: „Zjevení se už naplnilo!“ a jiní dokonce říkají: „Nový zákon je lež a my žádného vykupitele nepotřebujeme.“.

Pravé duchovní mléko, kterým byly syceni, se jim stalo jakoby zkaženým mlékem a jako ta mimina, přešla na náhražky typu duchovní feminar a duchovní sunar, protože jim to tak chutná, když mamka Jezábel tu náhražku správně osladí svým rafinovaným cukrem, lží a polopravd.

Nebeský Otec jedná Spravedlivě. Vždy, až se prokáží skutky tohoto plevele a dětí Jezábel. Proto ulehly tyto děti na lůžko nemocných, duchovně nemocných. Kdo je uzdraví? Pýcha a pocity, vidění, které jim Satan dal? Nebo to, co čteme ve Zjevení:

„A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření: Znám tvé skutky, že nejsi ani studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. A tak, protože jsi vlažný, a ani horký ani studený, vyvrhnu tě ze svých úst. 17) Protože říkáš: Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji, ale nevíš, že jsi bídný a politováníhodný a chudý a slepý a nahý,  18) radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé svrchní oděvy, aby ses oblékl a aby nevyšla najevo hanba tvé nahoty, a oční mast, kterou by sis vetřel do očí, abys viděl. 19) Všechny, k nimž mám náklonnost, kárám a ukázňuji. Proto buď horlivý a čiň pokání.“ (Zjevení 3:14-19)

Proč jsem vám vyznačil ty verše? Přemýšlejme s porozuměním. Kdo je ten anděl? Je to doslovně posel, nebo také nositel zprávy, jinak též mluvčí, protože to je skutečný význam slova anděl. Je zde promlouváno k člověku. Ke každému jednotlivci. Takže žádná bytost s křídly, ale k mluvčím Dobré zprávy. Jak plevel oznamuje Dobrou zprávu? Tak, že druhé pomlouvá, hádá se s nimi, přijímá jiné mléko a oznamuje jinou Dobrou zprávu, než tu, kterou oznámili apoštolové. A pod čím se ocitají?

„Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista. Dal sám sebe za naše hříchy, aby nás osvobodil z nynějšího ničemného systému věcí podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva po celou věčnost. Amen. Podivuji se, že se tak rychle vzdalujete od Toho, kdo vás povolal Kristovou nezaslouženou laskavostí, k jinému druhu dobré zprávy. Ale ta jiná není; pouze tu jsou jistí lidé, kteří vám působí těžkosti a chtějí překroutit dobrou zprávu o Kristu. I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet. Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.“ (Galaťanům 1:3-9)

Ano, jsou pod prokletím. A je to spravedlivé, protože takový člověk překrucuje to, k čemu byl NEZASLOUŽENOU LASKAVOSTÍ povolán. Proto plevel musí ukázat své skutky plevele, aby byl spálen.

A nyní tedy přistupme k tomu, proč musel přijít na Zem ten, v němž je ukryto Otcovo jméno. Nejprve to čteme zde:

„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.  Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek, protože mé jméno je v něm. Jestliže však budeš přesně poslouchat jeho hlas a opravdu dělat všechno, co budu mluvit, pak jistě budu nepřátelský vůči tvým nepřátelům a budu týrat ty, kteří týrají tebe.“ (Exodus / 2.Mojžíšova 23:20-22)

Jaké jméno že je v tom andělovi, v tom nositeli Dobré zprávy? JeHoVaH (Jehova). A jaké jméno má Král, králů a Pán pánů? JeHoVaH Zachraňuje = Jehošua. Od čeho nás zachraňuje? Od dědičného hříchu. Co tento dědičný hřích způsobuje? Minutí se cíle. Jakého cíle? VĚČNÉHO ŽIVOTA.

„Pohání nás totiž láska, kterou má Kristus, protože jsme usoudili, že jeden člověk zemřel za všechny; tak tedy všichni zemřeli; a zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, již nežili pro sebe, ale pro toho, kdo za ně zemřel a byl vzbuzen.“ (2. Korinťanům 5:14,15)

Co vysvětluje Pavel? Že existuje Láska, kterou nesmíme ztratit, jinak z pravého duchovního mléka přejdeme na duchovní sunar. A co nám vytýká a před čím varuje Pán Jehošua?

„Andělovi sboru v Efezu piš: To říká ten, jenž drží ve své pravici sedm hvězd, ten, který se prochází uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky a tvou namáhavou práci a vytrvalost, a že nemůžeš snést špatné lidi a že zkoušíš ty, kteří říkají, že jsou apoštolové, ale nejsou, a zjistil jsi, že jsou lháři. Projevuješ také vytrvalost a vydržel jsi kvůli mému jménu a neumdlel jsi. Zazlívám ti však, že jsi opustil lásku, kterou jsi měl zprvu. 5) Proto si vzpomeň, od čeho jsi odpadl, a čiň pokání a konej dřívější skutky. Jestliže to neučiníš, přijdu k tobě a chci odstranit tvůj svícen z jeho místa, pokud nebudeš činit pokání.“ (Zjevení 2:1-6)

Takže od čeho plevel a děti Jezábel odpadly? Od Lásky AGAPE, založené na Právu a Spravedlnosti. Co je symbol dokonalých sedmi svícnů? Je to dokonalé porozumění pro mléko, proč musel Pán Jehošua přijít a dát nám svůj věčný život. Jak mne bolí, jak někteří, které jsem sám hodiny poučoval a vysvětloval jsem jim, kam se mají podívat, když slyším, jak se stávají dětmi Jezábel a uléhají na lůžka duchovně nemocných. Proč se jim to stalo?

„Přesto opravdu máš to, že nenávidíš skutky Mikulášovy sekty, které nenávidím i já. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Tomu, kdo zvítězí, chci dopřát, aby jedl ze stromu života, který je v Božím ráji.“ (Zjevení 2:6,7)

Doteď tleskají tyto děti, když odhaluji Chabad, to dávají lajky, protože právě touto cestou přišli k první Lásce, ale ve svých srdcích si tyto děti začaly myslet, že na ně Satan nemůže, že ony jsou moudřejší než ten, kdo jim ukazoval směr, aby Otcovu Lásku nalezly. Vůbec je nenapadá, že je Satan svou lstí přivedl pod prokletí, které už začíná být naplňováno.

Takové děti nerozeznají člověka, ve kterém je démon a který promlouvá lidským hlasem, aby jim potvrdil Satanovy sny. Není zítra 15.3.? Pokud ano, pak proste, abyste viděli duchovníma očima a čiňte pokání, protože oheň je zapálen. Modlil jsem se za vás právě proto, že nenávidíte Mikulášovu sektu tak jako já, abyste vy, duchovní děti viděly, abyste neutrpěly škodu,

Není psáno, že pokud je někdo naroubován na přirozený olivovník, že z něj nemůže být vylomen?

„Je-li dále část vzatá jako první ovoce svatá, je i celek; a je-li kořen svatý, jsou i ratolesti. Jestliže však některé z ratolestí byly vylomeny, ale ty, ačkoli jsi planou olivou, jsi byl mezi ně naroubován a stal ses podílníkem na tučném kořenu olivy, nejásej nad ratolestmi. Jestliže však nad nimi jásáš, nejsi to ty, kdo nese kořen, ale kořen nese tebe. Řekneš tedy: Ratolesti byly vylomeny, abych já byl naroubován. Správně! Byly vylomeny pro svůj nedostatek víry, ale ty stojíš vírou. Přestaň s povýšenými myšlenkami, ale měj bázeň. Jestliže totiž Bůh neušetřil přirozené ratolesti, neušetří ani tebe. Viz proto Boží laskavost a přísnost. Vůči těm, kteří padli, je přísnost, ale vůči tobě je Boží laskavost, za předpokladu, že zůstaneš v jeho laskavosti; jinak budeš odťat i ty. Také oni, jestliže nezůstanou ve svém nedostatku víry, budou naroubováni; Bůh je totiž schopen opět je naroubovat. Jestliže jsi totiž ty byl vyťat z olivovníku, který je od přirozenosti planý, a byl jsi proti přirozenosti naroubován na zahradní olivovník, oč spíše budou ti, kteří jsou přirození, naroubováni na svůj vlastní olivovník! Nechci totiž, abyste vy, bratři, byli v nevědomosti o tomto posvátném tajemství, a tak nebyli rozvážní ve svých vlastních očích: že u Izraele částečně nastalo otupení vnímavosti, dokud nevejde plný počet lidí z národů, a tímto způsobem bude celý Izrael zachráněn. Právě jak je napsáno: Osvoboditel vyjde ze Sionu a odvrátí bezbožné zvyklosti od Jákoba.“ (Římanům 11:16-26)

Kdybyste jen děti rozuměly správně této celé 11. kapitole do Říma, co je to to posvátné tajemství. Jaká je zvyklost Jákoba? Nedostatek víry. Proč? Protože hledá vlastní porozumění pro Právo a Spravedlnost, tedy pro porozumění Otcově Lásce založené na zásadách. A proč je nechal nebeský Otec vylomit, ty se zvyklostí Jákoba? Proto, aby naplnili Proroctví. Nepůjdou nahoru jako ti, kteří se stanou jednou holí jednoho pastýře, ale teprve až po vzkříšení olivovníků mnozí z Chabadu pochopí, prohlédnou svou zvyklost a opustí ji, aby sloužili jako první ovoce ve Velkém Zástupu.

Proto jsme varováni jejich příkladem z minulosti, že když opustíme první Lásku, která je založena na Kristově výkupní oběti, tak nás nebeský Otec vylomí ze zahradního olivovníku, protože v nás není kořen, kterým je Kristus. A co říká Kristus o těch, kteří nemají kořen?

„Vyšel rozsévač, aby rozséval semeno. Když rozséval, některé padlo podél cesty a bylo pošlapáno a sezobali je nebeští ptáci.“ (Lukáš 8:5)

O jakém čase se tu mluví duchovní děti? Čas Konce (8). Rozdělení (5).

„Odpověděl a řekl: Rozsévač znamenitého semene je Syn člověka;“ (Matouš 13:37)

O jaké půdě se tady mluví duchovní děti? Vše je zasazeno do půdy (13), která patří Satanovi. Bude se to týkat celého světa lidí (3+7=10). Bude to Pravda (3×7=21), dokonalá Pravda v tom čase, protože když semeno zakoření, stane se součástí duchovní rodiny (21 obráceno /zakořenění/ na 12), což je PRAVDA (1×2=2 a 1+2=3).

Potvrzuje to Jehošua?

„pole je svět; znamenité semeno, to jsou synové království, ale plevel jsou synové toho ničemného a nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je závěr systému věcí a ženci jsou andělé.“ (Matouš 13:38,39)

Kdo zasévá svár a nenávist? Satanovo a démonské působení. Sny, pocity, všechny myšlenky, které mají rozdělit a zničit Agape. Pokud sadař roubuje něco znamenitého, aby se z toho stalo znamenité ovoce, musí počkat nějakou chvíli, než roubovaná ratolest jakoby zakoření, stane se jedním výhonkem. To nějaký čas trvá. Co celý proces ovlivňuje? Přírodní vlivy počasí. Pokud jsou nepříznivé, štěp se neujme. Kdo vytváří duchovní počasí? Satan, démoni, kteří působí chlad, prudký déšť, vítr, vše, co brání, aby se štěp ujal a stal se jakoby jednou holí v ruce jednoho pastýře. Kdo tedy pase takovou nespojenou ratolest, která nemá kořen? Pastýř Satan. Co přirozeně začne taková ratolest dělat? Začne mu naslouchat a myslet si, že to ona je kořenem, který si Otec vybral.

A jak zmate nezakořeněnou ratolest? Začne jí plnit různá přání, její představy o tom, jak funguje Otcovo vedení. Co přirozeně takto podvedená ratolest udělá? Začne se hádat, začne toho, skrze něhož byla přiváděna k olivovníku, nejprve lehce hanět. Pak si vše nechá potvrdit člověkem, kterého ovládá démon, pak začne druhé varovat, pozor na ducha toho, kdo mne přiváděl k Otci a pak se dosadí za učitele. Když Satan vše završí, zapomenou na tu nejdůležitější Lásku, která jim dovolila uvěřit, že vůbec nějaký nebeský Otec existuje, který měl touhu je sám vyučit.

Ale to bez této Lásky nejde. Proč? Protože když zavrhnou samotného Jehošuu, v jehož jménu musíme prosit, když zavrhnou jeho úlohu vzoru a toho všeho, co je v takzvaném Novém zákonu zapsáno, tak už jsou jen a jen nástrojem Satana a stanou se jeho semenem. Proč to je? Pro nedostatek víry (důvěry). Ten způsobí, že se dostanou pod prokletí, stejně jako se tam dostala odpadlá Juda a Jákobovi potomci jako celek.

Může být to, co bylo vylomeno, opět naroubováno? Ano může. K tomu je potřeba pokání. A jak Pavel vysvětluje, mnozí to učiní skrze smrt. Jak? Že budou vzkříšeni za 1000 let k soudu spravedlivých a nespravedlivých. Ale také vysvětluje, že Jákobova zvyklost bude odstraněna smrtí olivovníků, kdy pochopí, proč je nebeský Otec vylomil. Musí však činit pokání. Tomu se nedá vyhnout. Celým srdcem, celou myslí a silou.

Takže proč musel přijít Pán Jehošua na Zem? Protože Adam ztratil věčný život a to tak, že už se nedal najít. Jak tedy dosáhnout toho, aby byl opět mezi jeho potomky?

„Smrt přesto kralovala od Adama až do Mojžíše i nad těmi, kteří nehřešili podobným přestupkem jako Adam, jenž se podobá tomu, kdo měl přijít.  Ale s darem to není, jako to bylo s přečinem. Jestliže totiž skrze přečin jednoho člověka mnozí zemřeli, Boží nezasloužená laskavost a jeho velkorysý dar s nezaslouženou laskavostí skrze jednoho člověka, Jehošuu Krista, se mnohem více rozhojnila pro mnohé. S velkorysým darem to také není, jako to bylo s věcmi, které působily skrze jednoho člověka, který zhřešil. Po jednom přečinu totiž soud vedl k odsouzení, ale po mnoha přečinech vedl dar k prohlášení za spravedlivé. Jestliže totiž pro přečin toho jednoho člověka skrze něho kralovala smrt, tím spíše budou ti, kteří přijímají hojnost nezasloužené laskavosti a velkorysého daru spravedlnosti, kralovat v životě prostřednictvím toho jednoho, totiž Jehošuy Krista. Jako tedy jeden přečin měl za následek odsouzení lidí všeho druhu, podobně také jeden skutek ospravedlnění má za následek, že lidé všeho druhu jsou prohlašováni za spravedlivé k životu. Vždyť právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho budou mnozí učiněni spravedlivými.“ (Římanům 5:14-19)

Není číslo 5 o rozdělení? Tak proč tam nehledáme hlubší porozumění? Protože přesně toto tam je. Zatímco skutečný Adam měl věčný život od stvoření v sobě, dokud o něj nepřišel, my jej musíme získat skrze dar. Skrze dar nezasloužené laskavosti. Proč? Protože to u nebeského Otce nefunguje tak, že když něco prohlásí a ono se to stane, že On přiběhne a řekne: „Dobře, tak já vám ten věčný život dám. Jen tak. Protože chci, abyste žili věčně.“. Ne, takto to nefunguje ve skutečné Agape. Musí se někdo nabídnout, že jej dá, jako větší Adam.

Toto samozřejmě Satan věděl. Kdo jej štval nejvíc a na koho tak žárlil? Na Michaela, na toho, kdo měl druhou nejvyšší autoritu. Proto si jej vyžádal, protože věřil, že když se Jehošua stane člověkem s hříšným tělem, tak že jej také svede. Nebylo Jehošuovo tělo dokonalé, jak si mnozí takzvaní znalci Písma myslí. Ostatně si to musíme ukázat v Písmu:

„Vždyť vzhledem k tomu, že na straně Zákona byla neschopnost, zatímco byl slabý prostřednictvím těla, Bůh tím, že poslal svého vlastního Syna v podobě hříšného těla a kvůli hříchu, odsoudil hřích v těle,“ (Římanům 8:3)

Přesto toto tělo mělo v sobě věčný život. Mohl Pán Jehošua požádat nebeského Otce o pomoc, když byl zatčen? Když věděl, že jej budou vláčet před soud nedokonalých lidí, tam tupit jej a hlavně nebeského Otce, který jej vyslal?

„A jeho zrádce jim dal znamení a řekl: Je to ten, koho políbím; vezměte ho do vazby. A šel přímo k Jehošuovi a řekl: Dobrý den, Rabbi! a velmi něžně ho políbil. Ale Jehošua mu řekl: Člověče, proč jsi zde? Potom postoupili kupředu a vložili na Jehošuu ruce a vzali ho do vazby. Ale pohleďme, jeden z těch, kteří byli s Jehošuou, vztáhl ruku a vytasil meč a udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. Tehdy mu Jehošua řekl: Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kteří berou meč, mečem zahynou.  Nebo si myslíš, že se nemohu obrátit na svého Otce, aby mi opatřil v tomto okamžiku více než dvanáct legií andělů?“ (Matouš 26:48-53)

Všichni rozumní lidé dnes demonstrují proto, aby nebrali do ruky meč. Nechápou plně, proč tak činí, zatímco ostatní podporují kvůli svému neporozumění Ukrajinu. Až vše dosáhne potřebného vrcholu, půjdou a vezmou do svých rukou meč. Obě strany vůbec nechápou, že se tu jedná o Boží hněv. Ti, kdo mají být svým odporem k válce zachráněni, ti budou zachráněni a válka jim neublíží. Samotný plevel, který neučiní okamžitě pokání a nepřijme kořen v úplnosti tím, že se nechá poučovat nebeským Otcem ve jménu Jehošuy, Krále králů a Pána pánů, ten nezvládne tlak, který bude utvořen. Proč? Protože mu budou zavřeny dveře.

„Potom přišly také ostatní panny a řekly: Pane, pane, otevři nám! 12) Odpověděl a řekl jim: Povím vám pravdu, neznám vás.“ (Matouš 25:11,12)

Proč je Pán Jehošua nezná? NEPATŘÍ DO BOŽÍ RODINY (12). Proč? Neporozuměli, že za ně jménem nezasloužené laskavosti položil Pán Jehošua Kristus svůj věčný život, aby jej při vzkříšení oliv mohly ty družičky přijmout. Co neudělaly? Nenaslouchaly tomu, že k Jehošuovi nemohou přijít, pokud je sám nebeský Otec nepřitáhne, aby je sám vyučil. Ty nerozumné panny nehledaly moudrost a porozumění, proto jejich lampy s duchovním olejem dohasínají (srovnej s Janem 6:44).

Sám Pán Jehošua musel vše podstoupit dobrovolně, aby se jeho věčný život mohl stát DAREM a nezaslouženou laskavostí. Kdo přináší porozumění? Ten, kdo nesmilní s nevěstkou a jejími dcerami, jako je Jezábel a její děti, ženy, které se rozhodly vyučovat.

„A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli.“ (Zjevení 14:3,4)

„A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva. A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (Zjevení 17:4,5)

Co nás to učí? Že ta Kristova Láska, která nás podněcuje k víře, je založena na úplné dobrovolnosti a Agape. Nelze lidem z hlediska Práva a Spravedlnosti projevovat Milosrdenství jen tak, ale vždy skrze Zákon, v Otcově případě skrze ZÁSADU, která se nikdy nemění. Takže když někdo začne vyučovat, že Nový zákon je blbost a všechno v něm ztrácí tuto první Lásku, je dán na pospas Satanovi. Proč?

„Skutečně přišla zpráva o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi národy, že nějaký muž má manželku svého otce. A jste nadutí a netruchlili jste spíše, aby muž, který se dopustil tohoto skutku, byl odňat z vašeho středu? Hned já, ačkoli tělem nepřítomen, ale přítomen duchem, jistě jsem už, jako kdybych byl přítomen, odsoudil muže, který tak jednal, abyste ve jménu našeho Pána Jehošuy, když jste shromážděni, i můj duch s mocí našeho Pána Jehošuy, 5) předali takového muže Satanovi ke zničení těla, aby duch byl zachráněn v Pánově dnu.“ (1. Korinťanům 5:1-5)

Pavel zde využívá tělesnosti určitého člověka, aby na ní demonstroval duchovní myšlenku. Sám jsem dlouho nerozuměl, proč má být někdo takto předán Satanovi a proč a jak mu má zničit tělo, aby byla zachráněna jeho duše, jeho život. A to přesně to o rozdělení na pšenici a plevel, kdy duchovní smilstvo povede k tomu, že bude tělo spáleno v Pánově dnu, což je nyní. Ženich už je zde od 16.1.2022. A stane se to tou válkou, která přichází. Nestačí jenom znát nebeského Otce jménem, tak jak to některé děti Jezábel ví, ale musí mít kořen, Lásku ke svému Vykupiteli.

Bude plevel vzkříšen? Bude. Stane se to při soudu spravedlivých a nespravedlivých za 1000 let. Bude tam nějaké učení Velkého Babylonu a ženy jménem Jezábel? Ne. Kdo před svatbou říká družičkám „pojďte na svatbu“? Pokyn dává vždy nevěsta, ne družičky.

A nyní k tomu, co důkladně rozeberu v dalším z článků, o čem je Píseň písní. Ta je také o Lásce, kdy se Šalomoun zamiloval do Šulamitky, která ošetřovala jeho otce Davida. O její ruku skrze jeho matku Bat-Šebu požádal jeho bratr Adonijáš.

„Časem přišel Adonijáš, syn Chagit, k Šalomounově matce Bat-Šebě. A tak mu řekla: Je tvůj příchod pokojný?, načež řekl: Je pokojný.  A řekl dále: Mám pro tebe nějakou záležitost. Řekla tedy: Mluv. 15) A pokračoval: Sama dobře víš, že kralování mělo připadnout mně, a že celý Izrael zaměřil svůj obličej na mne, abych se stal králem; ale kralování se obrátilo a připadlo mému bratrovi, neboť to bylo od Jehovy, že mu připadlo. A nyní mám k tobě jednu prosbu. Neodvracej můj obličej. Řekla mu tudíž: Mluv. A řekl dále: Prosím tě, řekni králi Šalomounovi, aby mi dal za manželku Šunemanku Abišag. Bat-Šeba na to řekla: Dobře. Sama za tebe s králem promluvím.“ (1. Královská 2:13-18)

Komu připadne osmé kralování podle knihy Zjevení 17. kapitoly? Králi Severu a je to od samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Takže kým je jakoby Jehošua? Je v postavení pastýře, který miluje Šunemanku, neboli Šulamitku Abišag, ale je to Jehošua, komu po právu patří kralování, stejně jako mělo připadnout Adonijášovi.

Kdo obdržel moudrost podobnou Šalomounové moudrosti pro tento Čas Konce, aby ukončil války a krveprolití a mohl zvolat: „Mír a bezpečí“? Není to král Severu? Pokud ano, je Píseň písní o tom, co nastane po válce. Protože je článek dlouhý, rozebereme si určité verše z této Písně v některém dalším článku.

Mezitím přemýšlejme, co Šalomouna postihlo, proč jej nakonec Satan přemohl. Pak porozumíme, proč toto potká samotného krále Severu. Jen připomenu, co obdržel, že má udělat. Najdeme to v tomto článku zde.

Opět nabádám všechny, kdo čtou, aby se dotazovali nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Jehošuy Pomazaného Otcovým duchem, zda je to moudrost lidská, nebo zda bylo dáno porozumění, které všichni potřebujeme v Čase Konce. Pokud nám Duch odpoví, že ano, pak vzdejme slávu nebeskému Otci a Jeho milovanému Synovi, který z Lásky Agape dal svůj život v náš prospěch.

Pokoj nám všem. Váš bratr a Pánův otrok Igi.

.

Druhá část