Jak to Chabad hraje v ČR? Zase vás přehrál přátelé. Nepotřebují, aby měl Chabad mnoho svých viditelných koní, jen potřebuje rozumět lidské psychice.

Spread the love

Velmi dlouho jsem přemýšlel, zda se vyjádřit, ale je mi z tohoto divadla skutečně na zvracení. Nebudeš Chabade vítěz! Zapřel jsi svého Stvořitele, JeHoVaH (Jehovu) Boha a Jeho Syna, Pana Jehošuu Pomazaného! Neučinil jsi pokání, ač jsi byl k tomu vybízen. To co sám plánuješ, to na tebe přijde.

Když jsem napsal o tom, že celosvětová revoluce započala 3.9.2022 v Praze na Václavském náměstí, tak to se odehrálo pod taktovkou Chabadu. Ten svedl tuto demonstraci, že byla organizována domácí státní elitou, tedy to hodili na dům Sion. Lež jako věž. Přesně podle jejich charakteru. Správně vám to Pán Jehošua řekl:

„Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Protože jejich řízení je bezstrukturní, vybrali si figurky, jednu z jejich stáje, druhou která ničemu nerozuměla. Vše pod taktovkou vzrůstající nespokojenosti. Když se figurky okoukaly, byl připraven velmi profesionálně jiný kůň, který vše převzal, pan JUDr. Jindřich Reichel. Protože bylo potřeba, aby lid neviděl nic jiného, než jen to, že se vše zhoršuje.

Musíme pochopit, že vše se hraje na tři protichůdné koncepce, tři různé zájmy. Chabad zuby nehty usiluje o svůj projekt. O své vítězství, všem vládnout z Jeruzaléma, až se mu podaří vyhnat a zničit dům Sion v Izraeli, jako odvetu za dohodu Haavara. Také věří, že se jim někde potuluje mesiáš místo Pána Jehošuy, kterého zavrhli. Jaký plán má tady v tomto prostoru? To jejich slavné Trojmoří. Co však nechtějí? Aby se Češi, Slováci, Maďaři, Bulhaři skamarádili s Ruskem, králem Severu. Proto svými kroky nahrávají domu Sion, který má své koníky z Aspen institutu hezky posazené ve svých funkcích.

Jejich Reichel se postavil hezky do čela a všichni ho přece milují. Jenže tento panáček, kterému slíbili post premiéra s vámi hraje levou. Proto se distancoval od Skály a lidí kolem něj, protože přece morální komplex. Jenže on vám zapomenul vysvětlit, za koho a čí zájmy skutečně kope. Protože je to právník, tak musí umět krásně mluvit a proto si jej vybrali. On se naučil lhát už dávno, protože když obhajuje zločince u soudu, musí znít jeho slova důvěryhodně. O tom je právo hada §.

Na co vás připravuje? Chce, aby tu propukla revoluce, ale ne návrat stalinského socialismu, tak jak to je v Písmu předpovězeno, ale právě to Trojmoří, které má Rusko oslabit v jeho úloze krále Severu a jen jim posloužit, jako úderná pěst, jak to dříve dělali skrze jim podřízené papeže, kteří různým králům nařizovali křížové výpravy proti těm, kdo vzdorovali jejich vůli. V Rusku, kde má ta svoloč dodnes velkou moc a hlavně média pod svou kontrolou, tak dělají stejnou propagandu, jako ji dělá dům Sion, jen aby nenávist mezi Slovany rostla.

Drahý Jindříšek po skončení demonstrace na Václavském náměstí neudělal to, co by udělal každý, kdo nehraje tuto jejich hru. Vyzval by lidi, aby se rozešli, ale nereagovali na nějaké bubeníčky s tlampači, kteří dav povedou někam. Dnes víme kam je vedli. Proč to Chabad potřeboval a věděl, co u muzea dům Sion udělá? Za mne to byli jejich bezstrukturně řízení agenti, jak v policii, tak na sekretariátech v pětikolce, kdo tuto prasárnu vykonali.

Takže co se stalo? Vyšli od spodu Václaváku dva trubači a zaveleli: „Pojďme strhnout ten ukrajinský hadr, který visí na symbolu českého národa, na Národním muzeu!“. Tam už byli připraveni další provokatéři. Jak to dopadlo? Byli zatčeni a zbiti lidé, které tam bubeníčci a trubači přivedli. Chabad věděl, že toho okamžitě využije muž s velmi českým příjmením Rakušan, aby mohl ještě přitvrdit. Vše tedy pro lidi vypadá tak, že je to vlastně práce domu Sion, státní elity.

Jenže není. Proč? Protože dům Sion by nezatkl 18 lidí, ale 17, nebo 19, jen ne 18. Proč? Protože se dům Sion nikdy nebude hlásit k 18, když všichni ví, co to v symbolice znamená, že je to odkaz na Adolfa Hitlera, první a osmé písmeno abecedy. Toto potřebuje Chabad. Jak to potvrdili? Zase skrze svého mluvčího, Cvalína x-tého:

„6.září a 28. října 2022 jsme informovali o tom, že vysocí velitelé státní elity se pokouší přimět obyvatele České republiky vlivem svých demonstrací proti Vládě ČR ke své představě revoluce. Nebude jim to dovoleno. 11. března 2023 bylo státní elitě, která prostřednictvím policie bránila před obyvateli ČR vlajku Ukrajiny na Národním muzeu, názorně ukázáno, co se stane v budoucnu v zemích Mezimoří. 18 lidí bylo státní elitou zadrženo.

Nášivky se symboly Z a Ochranných oddílů na východní frontě, Wagnerovců, které byly 11. 3. k vidění, budou mít pro český národ velký pozitivní význam v budoucích událostech. A to zejména v roce 2024.“ (Cvalín Petr)

Kdy už jenom lidé pochopí to, co oznamuje Písmo, že nemají následovat žádné Reichely a podobné lidi?

„Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3)

„Můj Bože, v tebe jsem vložil důvěru; kéž nejsem zahanben. Kéž nade mnou nejásají moji nepřátelé.“ (Žalm 25:2)

„Ve spojení s Bohem budu chválit jeho slovo. V Boha jsem vložil svou důvěru; nebudu se bát. Co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:4)

Jak vše vypadá, vše se během pár dní změní, protože kostky domina padají. Není to jen o demonstracích, na kterých lze vidět, že i řečníci vidí, ač nerozumí, že se naplnil Matouš 24:7,8:

„Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.“

O tom všem se mluví a je to naplnění Daniele:

„A že prsty nohou jsou zčásti ze železa a zčásti z tvarované hlíny, království se prokáže zčásti jako silné a zčásti se prokáže jako křehké. Ježto jsi spatřil železo smíšené s vlhkou hlínou, smíchají se s potomstvem lidstva; ale nebudou držet pohromadě, jeden s druhým, právě jako se železo nemísí s tvarovanou hlínou.“ (Daniel 2:42,43)

Železo jsou politici a hlína lidé, kteří s tvrdou fašistickou politikou vlád nesouhlasí. A co se má stát Chabade hned poté?

„A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy;“ (Daniel 2:44)

Jsi jako ten Saul z kmene Benjamín Chabade, který také nikdy nepočkal a nevykonal, co mu sám JeHoVaH (Jehova) vojsk poručil, přesto jej nechal 40 let vládnout, ale pak jej Filištín porazil. Kdybys jen rozuměl, co to znamená: „CHCI MILOSRDENSTVÍ, NE OBĚŤ.“, nikdy by jsi nejednal tak ničemně jako od dob vraždy svého Vykupitele. Tví praotcové jsou stejní jako ty, proto vám bylo řečeno:

„Slyšeli jste, že lidem starodávných dob bylo řečeno: Nezavraždíš; kdokoli se však dopouští vraždy, bude se zodpovídat soudnímu dvoru.“ (Matouš 5:21)

„Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ (Matouš 23:37)

Kvůli vašemu nevnímavému srdci jste nikdy nerozeznali skutečného proroka, který byl k vám vyslán, proto jste se spojili se samotným Ďáblem, abyste své ruce naplnili krveprolitím. Ať vás nevěrný lide sám nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) přísně napomene.

Igor Zemánek