Bez ohledu na to, jak dopadnou prezidentské volby v ČR, mám pro ty kdo věří Písmu povzbudivou zprávu

Spread the love

Rozjímám už pár dní nad porozuměním, které mi bylo odhaleno. Je to vlastně postupně přicházející porozumění, ale to nejdůležitější pochopení jsem obdržel teprve 23.1.2023. Rozjímám nad způsobem, jak jej sdělit. Je jedno jaké hry se odehrávají v zákulisí dvou soupeřících skupin. Co musíme pochopit je to, že kdyby nebyly ty dny zkráceny, nepřežilo by žádné tělo.

Dnes chci zaměřit naší pozornost na slova našeho Krále, Pana Jehošuy Krista, která pronesl jako znázornění, ale jejich naplnění je doslovné. Naplňuje mne radostí toto porozumění z mnoha důvodů. Jedním z nich je to, že je v něm projevena tak velká LÁSKA k nám lidem, smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, jenž nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) Bůh chce projevit k těm, kdo jej nemohli poznat, protože Satan a démoni je spoutali takovými okovy, že se k nim Dobrá zpráva o Království vlastně nemohla dostat. Protože jsou tyto věci duchovní, prosím každého čtenáře, aby je zkoumal duchovně.

Ten jediný moudrý způsob, jak to správně učinit je, že prosíme samotného nebeského Otce JeHoVaH (Jehovu) Boha v Jehošuově jménu, zda nám tyto sdělované myšlenky sám potvrdí svým svatým (čistým) Božím (mocným) duchem a propojí tak s celkovým kontextem Písma.

Všichni známe slova o práci na vinici, která náš Král pronesl ke svým učedníkům. Zkusme si je připomenout. Musíme totiž pochopit, že celé Písmo bylo napsáno pro správné porozumění v ČASE KONCE. Než se k tomu dostaneme, musím připomenout část proroctví z Daniele:

„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Tento popis je celkovým obrazem toho, co máme vidět od počátku ČASU KONCE až do dokončení troubení 6 trubky ve Zjevení 9:13-21. Nejprve je to strkání a poté o samotné akci. Možná jste zaznamenali i vy snahy politických špiček v mnoha zemích, že se intenzivně připravují, zatím na skryté mobilizace. To se nevyhýbá ani ČR a ani Slovensku. O těchto věcech můžeme slyšet v analýzách dalšího vývoje od různých významných analytiků. Zajímavý rozhovor zveřejnila internetová televize Bureš TV s profesorem Staňkem. Je to dlouhé, ale pro naše porozumění postačí cca 50 minut, možná i méně.

Aliance národních sil zveřejnila na svém FB profilu tuto informaci. Je těžké ji ověřit, ale je tam informace o Kyjevsko-doněcké úmluvě, kterou zmiňuje i profesor Staněk a naráží na ni i Pjakin. Má být ratifikována do 31.1.2023 a signatáři jsou země východní Evropy. Francie a Německo se nepřipojily.

Pokud tedy chápeme co nám Zjevení v 9. kapitole oznamuje, že těch bojovníků při 6 trubce má být 200 milionů a profesor Staněk vysvětluje, že USA jako král Jihu, připravuje další konflikty, které mají vyvést z rovnováhy také Čínu, pak zjišťujeme díky připravovaným mobilizacím, že tato kapacita se rychle naplní. Jen ČR má dodat 1,5 milionu branců. Na planetě Zemi je okolo 200 zemí. Ne všechny mohou dodat 1 milion vojáků, ale mnohé ano. I několik milionů. Měli bychom tedy věřit Janovu Zjevení, že ví o čem mluví.

Dále si musíme uvědomit, že měsíc, který se mění podle Joela nebo Matouše krev, že to není doslovné těleso na nebi, ale symbol. Tím symbolem je myšlena slavná EU, která odráží takzvané „světlo“ svého pána za oceánem, kterými jsou USA, tedy symbolické slunce a to jak víme, má ztratit své světlo. Aby svět pochopil i polopaticky, že jej něco biblického postihlo, může dojít i k doslovnému úkazu na skutečném nebi.

Během posledních dní jsem četl několik článků o plavidlech krále Severu a vždy jsem obdržel tuto informaci: „Lodě už vypluly.“. Pokud spojujeme informace v Písmu do celkového kontextu a chápeme k čemu jsou inspirováni samotní králové země v 17. kapitole Zjevení, pak najednou chápeme o čem Pan Jehošua mluví v podobenstvích, která se mají naplnit v Čase Konce. Mnozí mi řekli, že to cítí jinak, že žádná válka nebude a někteří mi tvrdili, že je k tomu porozumění vede Otcův duch. Že to bude jinak.

V Matouši 22. kapitole čteme o tom, proč nebeský Otec tu válku, která „nebude“, jak si mnozí myslí, proč ji připouští, koho postihne nejvíc. Doporučuji si to Kristovo podobenství pročíst, já z něj vyberu jen to, proč píšu tento článek. Pokud se někdo leká, že toto přichází, pak vězme, že ti kdo vzývají SKUTEČNÉ OTCOVO JMÉNO, ŽE TI BEZPEČNĚ VYVÁZNOU, jak to oznamuje prorok Joel. Jaké jméno to je, si můžeme přečíst například zde.

„Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ (Matouš 22:8-10)

Někteří klopýtají o slovo otrok. Překladatelé Písma se tomuto slovu rádi vyhýbají a nahrazují jej slovem služebník. To ale porušuje Zákon, protože ten máme naplnit a stát se Pánovými otroky podle Mojžíšova zákona. Jedná se o dobrovolné otroctví, které se tělesně projevovalo tím, že si nechal takový otrok propíchnout své ucho a tím dal najevo, že nechce svou službu svého pána opustit. Proč ucho? Protože Pravá víra následuje za slyšeným. V duchovním smyslu to znamená, že ten, kdo nechce být Pánovým otrokem, nechce plně následovat Pánovy výroky, touží po propuštění ze své služby. Není tedy hoden svého povolání za syna či dceru. Samotné děti jsou v Zákoně označeny jako otroci svých rodičů.

Nejedná se tedy o otroctví, které Satan vytvářel a vytváří skrze lidi, kteří mu slouží, kde je násilí, ponižování a člověk je pouhá vlastněná věc. Pánův otrok má zajištěn podíl na věcech svého Pána, přesně jak to vymezoval Mojžíšův zákon.

Mnozí stále čekáme na dobu, kdy nebeský Otec sešle svého pomocníka, svého Svatého ducha v tomto Čase Konce podobně, jako se to stalo o letnicích roku 33 n.l. . Mnohým byl ten pomocník dán, v podobě daru, který máme k dispozici pro svou veřejnou službu, ale nebyl spojen se skutky, které měli apoštolové a další následovníci do smrti apoštolů.

„V pravdě, vpravdě vám říkám: Kdo projevuje víru ve mne, ten bude také činit skutky, které já činím; a bude činit skutky větší než tyto, protože odcházím k Otci.“ (Jan 14:12)

Pan Jehošua vysvětlil, že budeme činit skutky větší než on sám. Jak jsem vysvětloval v jednom z článků, je největším zázrakem, pokud někdo ničemný najde nebeského Otce. Pokud si přečteme kdo přichází na svatbu, tak jsou tam zmíněni právě i ti ničemní. Aby se to mohlo stát, musí být usvědčeni ze své ničemnosti, které je přivede k pokání a porozumění Pravdy. Kde to čteme?

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

„Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Takže kdy obdržíme takovou autoritu, aby i ničemní změnili své uvažování? Bude to při 6 trubce a při té dochází ke třem bědám, miskám takzvaného Otcova hněvu, které popisuje Zjevení 16. kapitola. Ten konflikt bude velmi krátký vzhledem k tomu, co zažili například naši předkové při první a druhé světové válce. Co bude hlavním projevem této autority? UZDRAVOVÁNÍ a VYHÁNĚNÍ DÉMONŮ. Nejprve se nyní podívejme do podobenství o vinici:

„Nebeské království je totiž podobné člověku, hospodáři, který vyšel časně ráno, aby najal dělníky na svou vinici.  Když se dohodl s dělníky na denáru denně, vyslal je na svou vinici.  Když vyšel také kolem třetí hodiny, viděl jiné, jak stojí bez zaměstnání na tržišti;  a řekl jim: Vy také jděte na vinici, a chci vám dát, co odpovídá právu. Odešli tedy. Opět vyšel kolem šesté a deváté hodiny a udělal totéž. Konečně vyšel kolem jedenácté hodiny a našel jiné, kteří stáli, a řekl jim: Proč tu stojíte celý den bez zaměstnání? Řekli mu: Protože nás nikdo nenajal. Řekl jim: Jděte i vy na vinici. Když nadešel večer, pán vinice řekl muži, který to měl u něho na starosti: Zavolej dělníky a zaplať jim jejich mzdu a postupuj od posledních k prvním. Když přišli najatí v jedenáct hodin, každý dostal denár. Když tedy přišli první, usuzovali, že dostanou více; ale také oni dostali zaplaceno po denáru.“ (Matouš 20:1-10)

Co je to tržiště? Je to svět, který funguje na obchodní bázi. Práce na vinici znamená, že jsme z tohoto tržiště odvedeni, abychom se podíleli plně na Otcově vůli. Někdo je odveden od malička k této práci, jiný během dospělosti. Je tu však jedna velká skupina, která se nemůže zapojovat ani do obchodu, pracovního procesu a ani nemůže pracovat na vinici. Když mi nebeský Otec odhalil tu poslední skupinu, která je povolána na oznamování Dobré zprávy na jednu hodinu, bylo to jako by se mne zeptal: „Jak dlouhý čas má Osmý král? Není to jedna hodina?“ . A začal mi připomínat všechny ty detaily mých vidění, které zatím nemohu předložit. V těch bylo vše vždy nějak spojeno s Fakultní nemocnicí v Ostravě-Porubě, která vždy symbolizovala uzdravování celého světa.

Koho jsem poslední rok potkával a ti nebyli schopni práce na Pánově vinici a ani na tržnici světa? Ty, které Satan a démoni spoutali svými okovy na odděleních psychiatrické péče. Ač mnozí z nich mají ty nejhorší osobní zkušenosti s těmito duchovními bytostmi, nebylo jim dopřáno sluchu. Samozřejmě bude věnována naše pozornost nejenom k této jedné skupině.

Jako „ničemní“ jsme je v dobré víře nechali zavírat, aby tam byli léčeni a abychom je uklidili před zraky veřejnosti. Tam byly na nich prováděny pokusy zvrácené farmacie, nad kterou je Satanský kult, aby jim ti co je ošetřují, aby jim co je postihlo „“ vymlátili z hlavy. Díky úplnému uzdravení těchto osob dojde k obrovskému odhalení, jak ničemní démoni jsou. Čím se stala medicína a farmacie za posledních 100 let. Toto odhalení umožní pochopit mnoha lidem na takzvaných „“ ulicích, kam jsme se posunuli v proudu času.

„Když jej dostali, reptali proti hospodáři a řekli: Ti poslední odevzdali práci za jednu hodinu; přesto jsi je učinil rovnými nám, kteří jsme nesli břemeno dne a palčivý žár! Ale jednomu z nich odpověděl a řekl: Nekřivdím ti, člověče. Nedohodl ses snad se mnou na jednom denáru? Vezmi si, co je tvoje, a jdi. Chci dát tomuto poslednímu totéž, co tobě. Není snad zákonné, abych dělal se svými vlastními věcmi, co chci? Nebo je snad tvé oko ničemné, protože já jsem dobrý?“ (Matouš 20:11-15)

Pokud nemáme zkušenosti s takto postiženými lidmi, může se někomu stát, že začne reptat, až obdrží tito lidé stejnou odměnu, takovou, jakou obdrží ti, co jsou na vinici desítky let. Och jak velké milosrdenství a projevy nezasloužené laskavosti mají být učiněny. Válkou se zhroutí celý zdravotní systém a tito lidé, ponižováni tak, že hadr má větší hodnotu, viděl jsem to na vlastní oči, zažijí ten největší projev Lásky Agape, který je přivede k nebeskému Otci do jeho náruče, aby je poučil a předal pod ochranu svého Syna. Neříká nebeský Otec, že sám vyučí od nejmenšího po největšího z nich?

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Tolik strachu, kterým si museli projít, tolik arogance, kterou si museli zažít, jen proto, že jim bylo skutečně těžké v jejich postižení pomáhat, protože často jednali pod přímým vlivem démonů. Vzpomínáme na slova, která Pán Jehošua řekl, když mluvil o rozdělování, na ovce a kozly?

„A král jim odpoví a řekne: Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně.“ (Matouš 25:40)

Jsou lidé v psychiatrických léčebnách v našich očích nejmenšími? Odpovězme si sami. Proto se stane toto:

„Tak budou poslední prvními a první posledními.“ (Matouš 20:16)

Kdo bude nejvíc milovat našeho Otce a našeho Krále? Nebudou to náhodou oni, kterým budou sejmuty Satanovy okovy, když je uvěznil skrze jejich mysl? Kéž nebeský Otče dáš nejmenším jejich Spravedlivou odměnu. Kéž napravíš ty, kdo démonům pomáhali, aby se jejich srdce stalo měkké, aby jak trýzněni, tak trýznitelé poznali, že ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí a to díky Kristově výkupní oběti, jeho neuvěřitelné Lásce k nám lidem, aby přikryl množství hříchů, aby se na ně nevzpomínalo. Amen a Amen.

Samozřejmě nebudou vynecháni i další, jenž jsou sužováni mnoha nemocemi. Co potřebujeme ještě pochopit?

„Když vešel král, aby si prohlédl hosty, zahlédl tam člověka, který nebyl oděn svatebním oděvem.“ (Matouš 22:11)

Jak získáváme svatební oděv? Na to nám odpovídá Zjevení 3. kapitola:

„Protože říkáš: Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji, ale nevíš, že jsi bídný a politováníhodný a chudý a slepý a nahý, radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé svrchní oděvy, aby ses oblékl a aby nevyšla najevo hanba tvé nahoty, a oční mast, kterou by sis vetřel do očí, abys viděl.“ (Zjevení 3:17,18)

Celé to je o pokoře, o pokání. Je jednoduché přijmou duchovní zlato, porozumění Pravdy, ale chce to učinit obrovskou změnu v našem uvažování, abychom si nemysleli, že nic nepotřebujeme. Toto je velké nebezpečí, které může potkat při mocných skutcích ty, kdo uvěří těmto skutkům. Takže to není o tom, že vše bude automaticky odpuštěno. Dobrá zpráva je spojena s tím, že když porozumíme vlastnímu hříchu, Pravdě o něm, že budeme sami činit pokání. Důležité je to činit celým srdcem, myslí a silou.

Neděsme se toho co přichází na celou obydlenou zemi. Těšme se na vylití Otcova ducha, jenž s touto šestou trubkou přichází. Když nad vším opět rozjímám a chápu kdy mají být uvolněny čtyři větry, protože tehdy jsou zapečetěni skutečně všichni ti, co mají na svých čelech jméno Otce a jméno Beránka a ta pečeť zní:

PŮSOBÍ, ABY SE STALO. PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA

Vše vypadá tak, že nastane to uvolnění z okovů, jak mi Duch naznačuje těsně před tím co je hlavním porozuměním o šesté trubce. Byl mi ukazován v jednom z vidění určitý čas, kdy se to má stát. Nechám si jej pro sebe, ač jsem jej některým oznámil, kdy jsem ještě plně nechápal, co to datum a vidění znamená. Stále čekám na potvrzení, o které jsem žádal Otce, abych měl jistotu, že rozumím správně. Proto vše zkoumejme na modlitbách, zda to není lidské uvažování, lidská moudrost. Ať se vše děje z Otcova ducha skrze Krista, našeho Vykupitele.

Kéž je to vše k Otcově slávě a chvále, kéž je to k chvále Beránka. Ať se Otče děje tvá Svatá vůle, ne naše. Buď očištěno tvé Svaté jméno JeHoVaH. Ať Pánovi otroci vyjdou na ulici, aby se tvá Dobrá zpráva o Království dostala ke všem lidem. V Jehošuově jménu prosíme Otče o vyslyšení, pokud jsme ve vašich očích nalezli přízeň. Amen a amen

V sobotu 28.1.2023 ve 14 hodin bude zveřejněno další porozumění.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

9 thoughts on “Bez ohledu na to, jak dopadnou prezidentské volby v ČR, mám pro ty kdo věří Písmu povzbudivou zprávu

 1. Děkuji Igi, velmi děkuji. Vím, že to co přichází nelze již nijak zastavit. Vše musí být. Nemám strach, však úzkost svírá mne, tolik zla kolem nás.

 2. Nevim kde berete.ze krvavy mesic je symbolem eu?………nektere veci davate je to takhle.a ..nemusi to byt…..bylo by dobre pdat dle meho usudku a rict treba proc….toto muze byt zavadejici…..ja si treba nemyslim toto….ok…pavel

  1. Je třeba Pavle zkoumat Boží věci skutečně v celkovém kontextu a dotazovat se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, On se tak skutečně jmenuje v Jehošuově (pro vás katolickém Ježíšově) jménu. Jak vysvětluje Váš druhý komentář, jste trinitář. Pokud byste selským rozumem zauvažoval nad celým Písmem, kde jsou popsány projevy el ruach, Božího ducha, doslovně dechu, pak byste sám přišel na to, že to žádná osoba být nemůže. Zkuste prozkoumat více článků Pavle a prosit Otce jak je potřeba, zda Vám Váš náboženský dům nelže v naukách, kterým věříte. Vše je na těchto stránkách vysvětleno, celá biblická symbolika. Kdo Pravdu miluje, ten se z ní raduje, ať je jakákoliv.

   Kéž Vám Otec dá svou vlastní moudrost, svého ducha a sám Vás vyučí podle Jeremiáše 31:34 a Jana 6:44,45. Hezký den.

  2. Jezis se zeptal svych ucedniku:,, A za koho me pokladate vy? Simon Petr odpovedel ,,Ty jsi Kristus,Syn ziveho Boha,, Mt.16, 13-17.Bible.
   Zdravim Igore…stejne jsi mi neodpovedel na muj konkretni dotaz…i kdyz ,respektuji tvuj biblicko.politicky vyklad udalosti. je to zajimave., probouzi to lidi ke zkoumani, dava to strizlivost.nezavislost na lidskem behu.konani a zvlast geopolitickych udalostech..ale nemusi a treba nebude vse jak pises. .a je potreba vse rozsuzovat podle celeho Pisma…….byvali clenove Jehovistu, znam nektere…maji nekdy dlouhodoby problem.ze vse vykladaji prevazne starozikonne a maji problem s uznanim Jezise Krista jako Syna Boziho…a uznanim.ze my zijeme v novozakonni dobe.a Syn Bozi naplnil zakon.protoze ze zakona nikdo nebude spaden.zachranen od Boziho soudu. Je to nemozne!…nebyl by spaden nikdo…jehovisticka ,,cirkev,, byla.je a pravdepodobne bude az do konce sekta….sorry jako ale je to tak…144000. vyvolenych apod…nekazou evangelium…..Vsak vime o cem mluvim….Jedno je jiste NWO.blizime se ke konecnemu vyuctovani.,druhemu prichodu Boziho Syna na Zem.coz treba by byla dalsi moje otazka
   .veris v druhy prichod Syna Boziho?…ale neptam se dal .nebudu tu souperit..jen musim vyjadrit svuj duchovni nazor.s jelikoz muzes svym vykladem ovlivnit dalsi.je pptreba i tve vyklady rozsuzovat…jestli se neshodneme na fundamentu…zakladu..je mozne.ze kazdy jsme jinde….js te nechci a nebudu presvedcovat…..jen me napada slovo ,,zadny duch (mysleno i uceni.vyklafy) ktery nevyznava Jezise Krista.prisleho v tele.neni z Ducha Boziho……shodneme se na tom.ze antikrist prichazi…a proto rikam..je dobre.ze to pises….vetsina kazatelu.pastoru spi ve svxch ,cirkvich, uradech….videl jsem zde.v USA. Anglii.jinde…..Takhle jeste,..jestlize nekdo na sebe bere roli vykladu.proroka.ucitele..musi podle Pisma pocitat s tim.ze posluchaci.ctenari maji pravo a i pobidku Pisma rozsuzovat.zkoumat…….ja jsem cetli.zazil.poslouchal mnoho ucitelu.evangelistu.proroku….apod……..je psano…,,kdokoliv prida nebo ubere z Boziho slova..budiz proklet….vazne varovani pro vsechny.kteri berou na sebe roli.kszatelu.ucitelu.proroku….nic ve zlem…ja tady neminim virit konfrontace…nase.poznani.vnimani.porozumneni je castecne….vsech…….pokora znamena pripustit kdyz vykladam udalosti konce veku.a ja dodam pred druhym prichodem Boziho Syna.Jesui….Jezise Krista..toho Pomazaneho.Alfa i Omega..ktery zaplatil na krizi cenu nejvyssi za nas.nade hrichy.svou krvi nas vykoupil z prokleti a dal nam milost smireni..a naplnil zakon.Milosti jste spaseni skrze viru. On je ten uhelny kamen.,,Cesta.Pravda i Zivot.On prijde soudit zive i mrtve….Na tomto zaklade se shodneme nebo ne ?….
   Nemam zadny nabozensky dum🧐…uz vubec ne katolicke modlarstvi🤮….to jen pro ujasneni…..trochu jsi me pobavil…..jsem soucast Tela Kristova.ktere je duchovni….ne struktura.organizace.i kdyz jsem byl v cirkvi…existuji.telesne..protoze zijeme zatim v tele…..jak rekl Jesua Nikodemovi…ktery chodil do chramu.dodrzoval Zakon.byl spravedlivy ze Zakona….a Jezis mu rekl ,,Musis se znovunarodit 🤪….asi tak kpukal Nikodem….ne telesne.jak se rodi lide Nikodeme.ale z vody a Ducha….dle kontextu.a srozumitelneho vykladu i pro deti z vody-Bozi slovo a z Ducha- Ducha Boziho….tzn.dostanes ducha.aby jsi byl duchovne znovuzrozen…..zachranen.spasen………k tomu znovu pripojuji k dalsi oponenture Duch Bozi je treti osobou Bozi trojice…zadne synonum.jak psal dalsi kolega…Buh Otec neposlal po nanebevzeti Sveho Syna zadne synonymum.🧐…ale jak jim.ucednikum.tekl Jezis pred ,,odletem,,. Otec vam posle Pomocnika.Primluvce.Radce.ktery s vami bude az do konce veku….mysleno na Zemi s vami bude….tzn. treti osoba Bozi osoba byla seslana!.a je tady a brani plnemu zlu.antikristu.satanovi plne demonstrovat.vde….toto je tajemstvi..Bozi trojice Otec Syn Duch Svaty…neni to ale tak slozite…a je to jedno.protoze Oni jsou Jedno😊👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️…..to neni zadny katolicky postulat…nebo vykal..to je Bozi Slovo a jak je psano .bereme cele v potaz doufam………….Duch Bozi tu bude bud do vytrzeni nebo primeho prichodu Boziho Syna se svoji armadou.andelu a svatymi….pak posledni bitva..Armagedon…a to uz se tesim.dozijeme.li se…muze se to jeste chvili tahnout……Nikdo nevi ten den ani hodinu……prijde jako zlodej v noci….ale prichod v nebesich uvidi cely padly svet….
   Tak jen znovu ma otazka…kde beres davas podklad tomu ze krvavy mesic..bylo jich vic…..je EU ????

   1. Kde beru jistotu, že je měsíc EU a slunce USA s Velkou Británií? Dotazuji se nebeského Otce, Ten mi vysvětluje svým duchem, jak rozumět symbolice. Pokud zkoumáš Písmo, tak by jsi měl vědět, že tak se to dělá.

    Chápu, že mne nechápeš Pavle. Tvůj dlouhý komentář o tvé víře odhaluje mnoho. Víš, že jsi v něm urazil nebeského Otce? Používáš jeho svaté jméno nehodnotným způsobem.
    „Nepoužiješ jméno Jehovy, svého Boha, nehodným způsobem, neboť Jehova nenechá bez trestu toho, kdo používá jeho jméno nehodným způsobem.“ (Exodus 20:7)
    „Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. 17A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16,17)

    To není dobré. Co se týká Pána Jehošuy, kde čteš, že není bohem? Slovo bůh jsem mnohokráte vysvětloval. Nemá význam Stvořitel, ale je to ten, kdo má autoritu. Má Pán Jehošua autoritu?

    „Proto také, jakmile jsem slyšel o víře, kterou máte v Pána Jehošuu a vůči všem svatým, nepřestávám za vás vzdávat díky. Stále se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Jehošuy Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v přesném poznání sebe sama; abyste věděli, když byly osvíceny oči vašeho srdce, jaká je naděje, ke které vás povolal, jaké je slavné bohatství, které chová jako dědictví pro svaté, a jaká je vše převyšující velikost jeho moci vůči nám, věřícím. Je to podle působení mohutnosti jeho síly, kterou působil v Kristově případě, když ho vzbudil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebeských místech, vysoko nad každou vládu a autoritu a moc a panství a každé jméno, které se jmenuje, nejen v tomto systému věcí, ale také v budoucím. Všechno také podřídil pod jeho nohy a učinil ho nade vším hlavou sboru, který je jeho tělem, plností toho, jenž naplňuje všechno ve všem.“ (Efezanům 1:15-23)

    Z toho co apoštol Pavel oznamuje, ji má. Jak velkou? Hned druhou po Otci.

    „Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh.“ (1. Korinťanům 11:3)

    Mnozí slovo bůh zaměnili ve významu se slovem Stvořitel. Jak nám Písmo v hebrejštině odhaluje, el je bůh, elohim bohové ale pouze bore znamená Stvořitel. Tomu lidé v prvním století rozuměli. Zde na stránkách je k tomu článek. Můžeš si jej vyhledat. To platí i o Otcově duchu. Duch je v hebrejštině ruach. Což doslovně znamená dech. To asi nebude osoba, že?

    Pokud má nebeský Otec Nejvyšší autoritu, nemůže být na stejné úrovni s Kristem. Víš, takových rozhovorů jsem vedl stovky za svou 30 letou službu Otci a Kristu. Vždy to bylo stejné. Ten, kdo chtěl zůstat u trojice a nechtěl to sám prozkoumat tím, že se začal sám dotazovat nebeského Otce, aby to byl On, kdo jej vyučí, nikdy nedošlo ke změně uvažování. To není o mne. Já mohu jen ukázat směr, kde je třeba se dívat. Ten, kdo dává na stejnou rovinu nebeského Otce a Krista, činí z Krista lháře, protože on sám řekl:

    „Otec má totiž náklonnost k Synovi a ukazuje mu všechno, co sám dělá, a ukáže mu skutky větší než tyto, abyste se divili“ (Jan 5:20)

    Pokud sám Pán Jehošua potřebuje být vyučován, to je to ukazování, pak nikdy nemůže být na stejné úrovni. Vy jste nepochopili, že když Jehošua říká, že vidět jeho je stejné, jako vidět Otce, že mluví o vlastnostech a ne o AUTORITĚ. Dotazuje se nebeského Otce, jehož jméno je JeHoVaH (čte se Jehova podle hebrejské výslovnosti) a pros jej v Jehošuově jménu, aby to byl On sám, kdo tě vyučí. Jen ukazuji směr, stejně jako to činil apoštol Pavel, tvůj jmenovec. Je totiž psáno:

    „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ . (Jan 6:44,45)

    „A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

    Kdo Pravdu miluje, ten se z ní raduje, ať je jakákoliv.

 3. Necekame uz od letnic na seslani Ducha Svateho (jelikoz to je 3.Bozi osoba.piseme velke D)…od Nebeskeho Otce…ucednici byli v horni mistnosti.a okolo.a sestoupil na ne Duch Bozi jako ohen a byli pokrteni timto Duchem a zacli mluvit v jinych jazycich (gnosalie.po latinsku nebo tak)…..tuto skutecnost od teto doby.po Nanebevzeti Jezise Krista do Nebe.kde usedl po pravici Otce…..ma miliony krestanu…vcetne mne.uz 30 let……to jen k poznamce…cekame na seslani Ducha Boziho…On je tu s nami od te doby.a brani tomu zlemu.luciferovi.aby se plne odkryl……tak to je….nelze vykladat nektere veci.udalosti.bez novozakonniho jednani Boziho Syna….Pavel

  1. Zdravím Pavle,

   říkáš velké D? A proto to znamená další osobu?! A co když se jedná o synonymum… Stačí se trochu zamyslet na jednotlivými souvztažnostmi a vzpomenout si na základní školu a pravidla českého pravopisu … anebo že by k tomu byla potřeba maturita? A co říkal Štěpán těsně předtím, než jej ukamenovali? „Jsa však pln Svatého Ducha, upřel zrak do nebe a uviděl Boží slávu a Jehošuu stojícího po Boží pravici; i řekl: Hle, spatřuji nebesa otevřená a Syna člověka po Boží pravici stojícího.“Skutky 7:55-56, kdy ten, který hlídal oděvy těm, kteří Štěpána kamenovali, podal o tom později svědectví. A já se ptám, kde je ta třetí osoba?! Zkus prosím prozkoumat tyto dva články včetně dalších odkazů: „O Bohu, Kristu, Svatém Duchu a Stvoření“ a „JeHoVah a Jehošua – dva Bohové, kteří jsou JEDNO“, ale nezapomeň prosím poprosit Otce JeHoVu ve jméně Synově tedy jménem Jehošuy našeho bratra a krále, vykupitele. Zejména si všímej významů jejich jmen.

   A dále říkáš „čekáme na seslání Ducha Božího“ … „On je tu s námi od té doby a brání tomu zlému Luciferovi, aby se plně odkryl“. Není to čirou náhodou protimluv? Ano, Otec JeHoVah Bůh je tu s námi a je tu s námi neustále! Od té doby, co archanděl Michael alias Jehošua, který se stal Kristem/Mesiášem od svého křtu … a i on měl Otcova ducha (el ruach = ducha = neviditelnou činnou energii), že? A proč říkal „vystoupím k mému Bohu i vašemu Bohu, k mému Otci i vašemu Otci“?

   A také nesmíš zapomínat, že Michael „…je ve všem první“, což znamená, že je PRVNÍ – STVOŘENÝ, ŽIVÝ, VZKŘÍŠENÝ a TEN KDO SESTOUPIL A VYSTOUPIL – viz Efezanům 4:4-10 zejména 10 verš).

   Otec svého ducha dává jako pomocníka těm, kdo Jej v opravdovosti a pokoře prosí. To neznamená, že když s Otcem nemáš osobní zkušenost, že se to neděje.

   A náš Stvořitel nebrání Luciferovi, aby se plně odkryl, ba právě naopak. Nehledě na to, že v době Velkého soužení dostal téměř veškerou moc, aby se mohl projevovat a je tedy skutečně vidět, kdo je skutečně zlý a pod jeho vlivem, a kdo ne. I on totiž musí poslouchat, jinak by skončil v tartaru, jako ti, co vůbec nerespektovali Otcovu Moc a čekají – viz Juda. Ano, od celosvětové potopy mají určitá omezení a musí respektovat Otcovu a Synovu vůli. A ti, co poslouchají a následují Ďábla Satana a jeho knížata a spolupracovníky, vědomě či nevědomky, nemůžou říkat, že to zavinil Otec JeHoVa, když sami se Jej nedotazují či nerespektují Jeho slovo, i když jsou na tyto nedostatky upozorňováni a raději následují lidské a démonské nauky…

 4. Ja to vnímam tak, že práve toto je ochrana aby sme nezačali nasledovať človeka.
  Je to tak krásne keď všetko je na tanieri a ešte vkusne upravené, že?
  Keď som kedysi ( cca před 40.rokmi) začal poznávať Otca Jehovah bolo to tak krásne. No po krste som bol nenápadne sofistikované zviazaný olivami dogmat.Tak Vel’mi som sa tešil na upravený „tanier Strážnej veže“ kde všetko bolo vysvetlené a já som sa nemusel namáhať.

  Jediný kto vám môže pomôcť je Otec Jehovah prostredníctvom Jehošuu Krista. Keď sa ním necháte vyučiť až potom začnete rozimieť.

Comments are closed.