Kapitola 22.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-22-

Daniel se setkává s Králem králů a Pánem pánů

.

„a uslyšel jsem hlas člověka nad Úlajem, jenž zavolal a řekl: Gabrieli, dej tomuto pochopit to vidění!“ (Daniel 8:16)

  Hlas člověka je velmi zvláštní označení, ale má svůj význam. Proč? Protože ten, jenž dává příkaz Gabrielovi (andělovi), o kterém je záznam na několika místech v Písmu, v části, která se týká Nové smlouvy, tak je z kontextu pravděpodobné, že je to anděl, který s Jehošuou velmi úzce spolupracuje. Některé církve z Gabriela udělali archanděla, ale tímto způsobem není nikde v Písmu označen. Nejstarší anděl však může být jen jeden, a tím je Jehošua (srovnej Zjevení 3:14).

   Všimněme si jedné události, která je popsána v Jozuovi v 5:13-15. Tehdy se Jozue setkává s andělem, kterého popisuje jako Božího muže. Před tímto mužem Jozue padá na zem. Všude jinde je za takový skutek okamžitě člověk pokárán, ale tady ne. Proč? Protože i ten muž říká, že tam, kde on právě stojí, tak se jedná o svatou půdu. To může učinit zase jenom Kristus, protože tu půdu svou přítomností posvětí, nebo-li očistí. On jediný bere na sebe hříchy, nebo-li znečištění země. Proč i země? Protože tu pošlapaly nohy ničemného člověka a tak ji znesvětily.

  To, že se objevuje na onom místě samotný Kristus a k tomu ještě dva další andělé, znamená, že je toto vidění jedním z nejdůležitějších pro správné pochopení celého Času konce. Je tím řečeno, že se nic nezmění a ani nikdo to nedokáže změnit, protože vidění a slovo je proneseno za účasti tří svědků. I kdyby jeden svědek to nepotvrdil, stal se odpadlíkem, je tu další, který to potvrdí. Ústy dvou nebo tří svědků bude vydáno pravé svědectví. Takový je zákon!

   „I přišel vedle mého stanoviště a při jeho příchodu jsem strnul leknutím a padl jsem na svou tvář, i řekl ke mně: Rozuměj, synu člověka, že to vidění je o čase konce. A při jeho mluvení se mnou jsem na své tváři k zemi klesl omámen, i sáhl na mne a postavil mě na mém stanovišti“ (Daniel 8:17-18)

   Stejně jako apoštol Jan, stejně tak byl Daniel přenesen, aby se stal součástí vidění. Když k němu Jehošua přišel, padl na tvář podobně jako Jozue. Nebyl pokárán, ale naopak jej pozvedl a vydal svědectví, že ta slova jsou pro ČAS KONCE a ne pro období Makabejské vzpoury a podobně, jak to třeba učí falešný otrok, když tvrdí, že se to splnilo v období druhé světové války od roku 1938 do roku 1944. Ne, je to o ČASE KONCE!!! Co se musí stát, aby ten čas nastal? Stačí, vy nerozumní, prohlédnout a otevřít Daniela 11. kapitolu a ve 40 verši dále číst, co král Severu bude konat.

   „a řekl: Hle, já, dávající ti na vědomí, co se bude dít v posledku doby rozhorlení, neboť konec nastane k určenému času.“ (Daniel 8:19)

   Jehošua Danielovi zdůrazňuje, že to svědectví, stejně jako bylo dáno i Janovi, je předkládáno z iniciativy Krále králů a Pána pánů. On se za to vidění zaručuje a opět zdůrazňuje, že je to pro ČAS KONCE. Stále nerozumíte drazí?

   „Ten beran, jehož jsi uviděl, vládnoucí těmi dvěma rohy, toť králové Mádaje a Persie, a ten chlupatý kozel, jehož jsi uviděl, toť král Jávána (Řecka), a ten veliký roh, jenž byl mezi jeho očima, to je první král. A že se zlámal a místo něho se postavily čtyři, budou z toho národa povstávat čtyři království, ne však s jeho silou;“ (Daniel 8:21-22)

   Jak jsme vysvětlili výše, je to jenom pro pochopení, proč máme rozumět, že je to ve skutečnosti ten, jenž pochází vlastně z Ptolemaiovy větve. Nebo spíše, jak si vysvětlíme dále, že ten, kdo se postará o to, aby byla tato země respektována v dějinách i v dnešní době tak, že se o to postaral někdo z jeho rodové linie.

   „a v posledku jejich kralování, až bezbožní naplní míru, bude povstávat král sveřepý v tváři a znalý pletich“ (Daniel 8:23)

   Na konci kralování chazariátu dnešní doby, kdy bezbožní, všichni ti moudří tohoto světa, co milují rozkoše více než svého Původce a Stvořitele, všechno to odporné LGBT, juvenilní justice a další projevy zvráceností, tehdy se objeví ten, kdo bude rozumět všem tahům na politickém nebi a jeho vláda bude podobná tahům Augusta, podobná tahům nejlepšího šachisty, tak tehdy započne i Čas konce.

   „a jeho síla bude nabývat moci, ale nikoli jeho silou, a bude podivuhodně působit zhoubu a nabude úspěchu, když se jme tak jednat, a pohubí mocné a lid svatých.“ (Daniel 8:24)

.

↓↓↓ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↓↓↓

Zhouba o které Danielovi říká samotný Jehošua Kristus je už nyní zřetelně viditelná. Díky jeho postupu vyhlásil Jih sankce, které způsobují úplnou devastaci ekonomiky v mnoha zemích světa. Přinášejí hlad do mnoha domovů. Nebyly to ruce krále Severu, ale ruce těch, kterým vládne Jih. Tak se opět vše naplňuje do posledního detailu. Potom bude následovat vyhubení mocných a následně svatých Nejvýše postaveného, jeho skutečných svědků.

↑↑↑ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↑↑↑

.

   Když tohoto bezvýznamného nezkorumpovatelného úředníčka KGB přivedli k Borisi Jelcinovi, že on jej nahradí, tak tehdy si chazariát, který ovládal Rusko, myslel, že to bude jenom další loutka v jejich hře. Jak se ti, které zničí, velmi zmýlili! V čem působí zhoubu? Ve všem. Jak to dělá? Skrze země, které ovládá. Na rozdíl od USA a VB, mistrnou diplomacií a ne jako chazariát rozpoutáváním válek. On konflikty ukončuje a svět jej miluje. To je pro chazariát potupa. On totiž přijal ochranu od Chabad Lubavitch, aby byl skrze něj vytvořen Velký Izrael, a proto jej pomazali za svého krále. Kdo to je? Vladimír Vladimírovič Putin.

Tento člověk má plán, jak obnovit a vytvořit celosvětovou vládu, kterou bude podporovat deset hlavních vlád, až bude těmito procesy v USA a VB působen rozpad. To on nutí chazariát k tomu, aby falešný U$D dolar padl.

.

↓↓↓ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↓↓↓

Opět můžeme vidět, že nás Otcův duch vedl správně, protože zavedení plateb nejen ve zlatem podložených rublech, způsobuje pád petrodolaru.

↑↑↑ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↑↑↑

.

   Odhalení způsobí, že půjde proti svatým, protože on přece vytvoří napodobeninu Božího království, MÍR a BEZPEČÍ, a svatí budou říkat, že je to lež! Že je to proti Kristu, který tak jako Augustus chce být bohem!!! Mocným s nejvyšší autoritou nad celou zemí.

   „A na základě svého důvtipu umožní svou rukou i úspěch klamu a ve svém srdci se bude činit velikým; a znenadání bude mnohé hubit, a bude se stavět i proti Knížeti knížat, ale bude muset být bez ruky rozdrcen.“ (Daniel 8:25)

   Ano, protože si ve svém srdci myslí, že je bohem, mnohé oklame, takže se postaví i proti samotnému Jehošuovi, jeho svatým a ty začne pronásledovat. Jeho konec však ukončí druhá smrt, protože to způsobí Jehošua na příkaz Otce v čase, o kterém si to nikdo nepomyslí.

.

↓↓↓ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↓↓↓

Zde je třeba porozumět správně, že samotný V.V.Putin nemusí skončit v gehenně, zde se totiž jedná o království Severu jako celku. Putinova moc bude zlomena ve chvíli, kdy budou vzkříšeny olivovníky při sedmé trubce.

↑↑↑ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↑↑↑

.

HALLELU JAH !!!

   „A to vidění o večerech a jitrech, jak bylo řečeno, to je pravda; ty však to vidění ukryj, neboť je na mnohé dni.“ (Daniel 8:26)

   Pochopení toho období o večerech a jitrech bylo zapečetěno do Času Konce, ale právě proto, že již byly pečetě rozlomeny, už víme, že to není tajemstvím!

  „A já, Daniel, jsem byl zdrcený a na několik dní jsem onemocněl; pak jsem vstal a jal jsem se vykonávat své zaměstnání u krále, ale byl jsem pln hrůzy nad tím viděním, a nebylo chápajícího.“ (Daniel 8:27)

   Protože Daniel rozuměl, že se bude dít to, co předpověděl Jehošua v Matoušovi 24:7-14, a že to bude doba skutečně VELKÉHO SOUŽENÍ, až tento Osmý král začne úřadovat a naplňovat své vlastní sny o pořádku a podobě vlastního božího království (boží = mocný) BEZ OTCE JEHOVY a JEHOŠUY, tak z toho onemocněl. Nikdo nechápal to, co jej tak rozrušilo. Máme se bát? AŤ SE TO NIKDY OTČE NESTANE! TY JSI NA NAŠÍ STRANĚ, TAK KDO NÁM MŮŽE UBLÍŽIT? MOHOU ZABÍT TĚLO, ALE NEMOHOU ZNIČIT NAŠEHO DUCHA. TY OPLATÍŠ. TVÁ JE POMSTA!

.

↓↓↓ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↓↓↓

Čas večerů a jiter skončil po západu slunce 16.1.2022. Očekávali jsme usmrcení olivovníků nejpozději v tento den a nástup Osmého krále právě do tohoto času. Toto se nestalo. Hledali jsme vysvětlení, které by nám dovolilo pochopit, proč se toto nestalo. Tehdy jsme byli vedeni do proroctví, které zapsal Habakuk a to zní:

„Na svém strážním místě chci stále stát a chci zůstávat na baště; a budu na stráži, abych viděl, co bude mluvit mým prostřednictvím a co odvětím na své pokárání. A Jehova mi odpověděl a řekl: Zapiš vidění a jasně je předlož na tabulkách, aby ten, kdo z něho bude nahlas předčítat, mohl číst plynně. Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se. Pohleď, jeho duše se nadmula; není v něm přímá. Ale spravedlivý, ten zůstane naživu svou věrností.“ (Habakuk 2:1-4)

Když už byla napsaná tato kniha, bylo nám dáno vidění, které bylo o tom jak zkoumat tento Čas Konce. Bylo předloženo v článku, aby bylo možno z něj číst plynně. A to vidění bylo o tom, že v něm byla odhalována veškerá ničemnost tohoto světa a ve druhé části nám bylo dáno toto vidění, tento obraz. Objevila se časová linka a nad ní se objevil časový úsek formou grafu. Nejprve se objevil úsek dlouhý 7 let. Graf se na chvíli zastavil a po chvilce pokračoval v délce 3,5 roků. A jeho konec byl právě dne 16.1.2022.

Náhle se pod ním objevil druhý, který započal o něco později a trval 3,5 roku a opět došlo k jeho zastavení, a pokračoval dál a zastavil se na malou chvíli na datu 16.1.2022 a pokračoval o něco dále.

A bylo mi přitom řečeno: „A měl bys vědět. Jsou si ta období co do délky podobná. A ten horní graf, který jsi viděl, a to je období pro Velký Babylon“

Protože nás Otcův duch nevedl při sepisování knihy k tomu, abychom zkoumali v Danielovi přímo v samotném hebrejském textu, ale čerpali hlavně z českého překladu PNS 1991, mohlo dojít k naplnění Habakukova proroctví. Jak odhaluje článek ze dne 18.1.2022. Je potřeba jej vložit pro celkové porozumění vidění.

Časy a období – prokletí a kámen ke klopýtání

Těm, jenž zklamání z nenaplněných mých porozumění způsobilo bolest. Dnes mi jeden velmi blízký bratr řekl tuto myšlenku. Nejsem schopen citovat doslova: „Být v stálé pytlovině, které mají mít olivovníky znamená. ČINIT NEUSTÁLE POKÁNÍ.“. Tato myšlenka souzní s mým srdcem a vyjadřuji ji ve svých modlitbách těmito slovy: „Pane Jehovo, nebeský Otče, prosím, pokud jsem někde neporozuměl správně, dovol prosím, aby mi to bylo odhaleno, abych mohl těm, kdo mi naslouchají svůj omyl zjevit.“ .

Jsem pod obrovským tlakem, protože způsobovat někomu újmu neúmyslně, je pro mne velmi bolestivé. Pokud bych to činil úmyslně, BYLA BY TO V MÝCH OČÍCH STEJNÁ NIČEMNOST, JAKOU PROVEDL NA POČÁTKU SATAN. To, co nyní sepisuji je už třetí verze, jak se k tomu všemu postavit. Abych vůbec mohl odhalit důvody, proč jsem spojil dvě období do jednoho, musel jsem znovu zkoumat a brodit se Písmem. Musel jsem zkoumat v samotném hebrejském textu, abych nalezl pro sebe vysvětlení. Proč pro sebe? Protože vám nedám na vědomí už nikdy, pokud nedostanu jasný příkaz: „TOTO a TOTO ŘEKNEŠ O KONKRÉTNÍM POČÁTKU A JAK JEJ MÁTE PŘESNĚ POČÍTAT“, tak se to nestane.

Nechci nikoho přivádět ke klopýtání a nesplněná data k takovému klopýtání vedou. PŘIPRAVTE SE TEDY NA TO, ŽE VŠE BUDE MOŽNÁ PROBÍHAT JEŠTĚ MNOHO LET. Zda to tak bude, poznáme tak, že se to takto splnilo. Ano, věřil jsem, že vnímám časový rámec večerů a jiter pohledem, že dojde na konci tohoto 2300 denního období (večerů a jiter) k zabití a následnému vzkříšení olivovníků. Teď mi dovolte prosím vysvětlit, co jsem svým zkoumáním nalezl. Proč jsem spojil to, co nemá být spojeno.

Zjevení v 11. kapitole a 7. verši říká toto:

„A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (PNS 1991)

„A až své svědectví dokončí, povede to zvíře, jež vystupuje z bezedna, s nimi válku a přemůže je a zabije je“ (SPMP)

Chápal jsem to tak díky 3. verši, že musí být jejich doba, kdy jsou vidět, dlouhá 1260 dnů, které se naplní, a hned nato má dojít k jejich usmrcení. Věděl jsem, podle Daniele 8:26, že má běžet dlouhé období 2300 dní večerů a jiter. To začalo 30.9.2015 podle Daniele 11:40. To mi Otec několikrát potvrdil a nakonec jsem obdržel i důkaz skrze tuto fotografii.

Nepochybuji tedy o začátku a pak stačí počítat. Dostaneme se k 16.1.2022. Očekával jsem tedy to, že na konci těch dní Rusko, jako král Severu povstane a moc Jihu zničí. K tomuto porozumění jasně přispívá to, co je v Danieli 8:10-12. Co mne ale nenapadlo, že by překladatelé mohli učinit tak velkou chybu v překladu a nebyl jsem Duchem veden k tomu, abych to zkoumal i v hebrejštině; až nyní. Je tam použito stejné slovo, jako v Danielovi 8:12, tak i v Danielovi 12:11. Například PNS to překládá jako stálý, ve významu trvající a doplňuje slovem rys (zvyk, styl). Jiní používají slovo oběť. Protože umím rusky, otevřel jsem si ty texty i v ruském překladu. Najednou z kontextu vyšlo pro mne toto porozumění, které ukazuje co vlastně Daniel napsal a 12. verš 8. kapitoly by měl znít takto:

„Proti ustavičné bezzákonnosti bylo vypravováno vojsko.“

Informace není o nějakém uctívání, ale o stavu společnosti, jejíž hlavním rysem je BEZZÁKONNOST v té době, protože zákonnost padla za oběť. Kdy padla ZÁKONNOST ZA OBĚŤ? Rozpadem SSSR dne 25.12.1991. Král Jihu, Spojené státy, přestaly dodržovat své sliby o (ne)expanzi na východ Evropy. Vytvořily ISIL, aby mohly dále bezzákonnost rozvíjet takzvaným bojem proti terorismu. To dovolilo Kabale napříč celým světem, tam kde měla strukturní moc, prosadit mnoho zákonů proti lidským právům. Vše vyvrcholilo podvodnou pandemií Cokoliv 19, kdy se stal z medicíny politický nástroj. Toto je vrchol BEZZÁKONNOSTI. Proti ní král Severu vypravuje, nebo-li připravuje své vojsko.

Ve 25. verši pak Gabriel vysvětluje a opět je to nepřesně přeloženo, protože až se bude král Severu cítit bezpečně, bude mít plnou sebedůvěru, že jeho vojenská akce bude účinná, tak teprve poté ji uskuteční. Od kdy můžeme takovou sebedůvěru vidět? Od 17.12.2021 potvrzenou po západu slunce 25.12.2021 podepsáním příslušných dekretů, kterými se vrací právní stav před 25.12.1991 a požaduje po králi Jihu a jeho vazalech, aby se vše vrátilo před rok 1997. Proč to dělá? Protože už má jistotu, že zvítězí. Vidíme to? Já to vidím. Vy se však dotazujte nebeského Otce ve jménu Pána Jehošuy.

Co je důležité pochopit v 11. kapitole Zjevení? Že je 42 měsíců, nebo-li 1260 dnů, pro olivovníky, ale není tam specifikována žádná doba po dokončení jejich svědectví, než dojde k jejich zabití. Jsou bratři, kteří věří, že jejich doba pro svědectví právě začíná od západu slunce dne 16.1.2022. Zda je tomu skutečně tak, zkoumejme v modlitbách. Čemu já věřím je momentálně irelevantní.

11. verš v Danielovi 12. kapitole říká, že 1290 dnů začíná, když končí obětování, nebo-li stálý rys. To je třeba probrat s nebeským Otcem, kterému patří ČASY a OBDOBÍ. Jen ukazuji směr, kde se máme dívat. Zde se totiž může jednat i o uctívání. Kdy bylo zastaveno, pátrejte sami a pokud je myšleno ukončení BEZZÁKONNOSTI, pak je teprve počítání dnů před námi. V ruštině zní ten verš takto:

„Od doby zastavení každodenního obětování a nastavení (dosazení) ohavnosti zpustošení přejde 1290 dní.“ (Daniel 12:11)

Opět je tu obětování myšleno v negativním smyslu bezzákonnosti. Na tento verš odkazuje Matouš 24. kapitola, kde Jehošua říká:

„Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, která stojí na svatém místě, potom ať ti, kteří jsou v Judeji, prchají k horám.“ (Matouš 24:15,16)

Zde musíme ta slova hodnotit podle dějinných událostí, protože už se tato slova splnila v roce 66 n.l., kdy do Judeje přitáhl Vespasián, římský císař a začal podkopávat zdi Jeruzaléma, když v tom, díky problémům v Římě a nepokojům, tuším v Sýrii, musel okamžitě odtáhnout a tak vzniklo krátké časové okno, kdy ti, co byli v Jeruzalémě, mohli uprchnout. Proto Kristus vydal příkaz:

„Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv. V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:17-21)

Máme-li i prchat i my, to nevím. Mnozí věří, že to bude v Čase konce vybídka i pro nás. Toto si musíme zjistit u nebeského Otce, JeHoVaH Boha. V rámci opatrnosti, abych nebyl opět považován za falešného proroka, své porozumění nezveřejním. Jen, kdybych dostal příkaz.

Až bude jasné, kdy skutečně započalo období 1290 dnů pro naplnění Daniele 12:11; stále se nemění mé porozumění o těch dalších 45 dnech – viz 12. verš.

V čem z mého porozumění nemám co měnit? Že Čas Konce započal 30.9.2015. Že Rusko je novodobý Babylon v rukou novodobého Nebukadnecara II.. Že Asýrie představuje krále Jihu. Ubití socialismu a jeho vzkříšení je o ubité hlavě ze Zjevení 13. a 17.. Že jsou všechny detaily kolem toho usmrcení a vzkříšení akcí Golgota. Genová terapie a testování jsou hlavní rysy značky 6.6.6.. Rok 1935 je rokem skončení pošlapávání národů. Misky s moukou jsou tři skupiny postupně vznikajícího Velkého Babylonu. A tak dále…

Vím, že jsem si nepočínal rozvážně a mrzí mne, že o mou nerozvážnost klopýtli i někteří bratři a sestry, které skutečně miluji. Obdržel jsem od jednoho bratra tuto prosbu:

Igi prosím napíš článok na tento biblický verš. „Ale ktokoľvek privedie k potknutiu jedného z týchto maličkých, ktorí veria, pre takého by bolo lepšie, keby mu dali na šiju mlynský kameň, akým otáča osol, a hodili ho do mora.“ (Marek 9:42)

Slíbil jsem, že se k tomuto verši vyjádřím. Vím proč mi ji bratr poslal. Je velmi důležité si dávat velký pozor, abychom ty, jenž jsou duchovně slabí, nepřivedli ke klopýtání. Zde je potřeba chápat celkové okolnosti, kdy se jedná skutečně o úmyslné zavádění na scestí, anebo zda došlo ke klopýtnutí pro slepou důvěru v učení člověka. Vím, že mne tímto textem vede k tomu, abych si dal mlýnský kámen na krk.

Velmi jsem zvažoval i v modlitbách, zda toto na sebe uplatnit, protože toto varování souvisí s dalšími texty. Jedním z nich je tento:

„Podivuji se, že se tak rychle vzdalujete od Toho, kdo vás povolal Kristovou nezaslouženou laskavostí, k jinému druhu dobré zprávy. Ale ta jiná není; pouze tu jsou jistí lidé, kteří vám působí těžkosti a chtějí překroutit dobrou zprávu o Kristu.  I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet.  Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.“ (Galaťanům 1:6-9)

Přinesl jsem jinou Dobrou zprávu, než tu, kterou hlásal Pavel a apoštolové? Pokud ano, jsem prokletý a měl bych si dát mlýnský kámen na krk. Pokud ne, pak je to nebeský Otec spolu s Kristem, kdo rozhodnou, zda je mé nesprávné porozumění ČASŮ a OBDOBÍ tím, co skutečně narušilo Dobrou zprávu.

Od odchodu Jehošuy zpět do nebe jsme všichni v očekávání a všichni toužíme, aby se už Jehošuův příchod uskutečnil. V minulém století byl Kristův příchod oznamován mnohokráte a mnozí věřili, že už už jeho příchod nastane. Vážní badatelé Bible, kteří se stali nakonec známí jako Svědkové Jehovovi, byli v tomto oznamování termínů skutečnými mistry. Přesto byli podle proroka Daniela 11. kapitoly označeni takto:

„A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.„

Žádná náboženská skupina nebyla v letech 1934 až 1945 vystavena celosvětově pod takový tlak, jako právě Svědkové Jehovovi. Že se to neučí má svou logiku. To odhaluje samotný Daniel: „ZNALI SVÉHO BOHA.“ Jak jej znali? Jménem. V té době dostávali skutečně pochopení, když určitým proroctvím porozuměli a začali kázat, že je čas na Dobrou zprávu o Království. Když zjistili, že jimi určený čas nepřichází, dokázali si to přiznat, že všemu neporozuměli správně. To platilo v této organizaci do roku 1975. Pak nastalo něco, co nikdy nesmí ten, co nepochopil určité děje správně, udělat.

NESMÍ ZAČÍT LHÁT, ŽE TAKTO NEKLOPÝTL!!!!!

Celá náboženská organizace se začala kazit od roku 1949, kdy se do čelních pozic rychle dostávali ti, kteří přišli do organizace po druhé světové válce a připojili se s lichotkami. Co byli ty lichotky? Byli to lidé, kteří Svědky Jehovovi aktivně pronásledovali a mnozí viděli, jak jim bylo v koncentračních táborech a na jiných místech „trochu pomoci pomoženo“. Ti přišli do organizace, ne kvůli AGAPE, ale ze strachu před budoucím zničením. Změnil se status sborů a vše začalo být řízeno direktivně. Kdo nesouhlasil s oficiálními naukami, musel z kola ven. Nejvyšší vedení se prohlásilo za neomylné v poznání.

Shledává u mne někdo takový sklon? Pokud ano, pak ať jsem proklet, protože přináším jinou Dobrou zprávu, než ji oznamovali apoštolové. Pokud vidíte v mých krocích spíše toto:

„A budeš je varovat, jaké jsou předpisy a zákony, a budeš jim dávat na vědomí cestu, po níž by měli chodit, a práci, kterou by měli konat.“ (Ezekiel 18:20)

pak se nejedná o Kristův výrok, který bych měl na sebe uplatnit. Abych dokázal skutky, že ne za mnou, ALE ZA OTCEM a KRISTEM!!!!!! Ne za mým porozuměním, ale k dotazování se nebeského Otce JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Zda jsou má slova skutečně správná, odcházím ze všech FB skupin, kde jsem figuroval jako správce. Zůstávám jen v té, kterou jsem sám založil. Už nikdy nepřijmu tuto roli, ač jsem o ni nikdy nestál a nikdy o ni neusiloval. Vždy mi byla tato funkce nabídnuta. Nechci, abych byl jako nějaký zloděj, který někomu něco krade.

Chci vyzvat všechny, kdo si udělali ze mne neomylnou modlu, aby mne přestali sledovat, protože bych svým nechtěným nedostatečným broděním se v Písmu a světových událostech mohl způsobit klopýtnutí, které by pro svá zklamání nezvládli. Kéž mi každý z nich odpustí, pokud může, ale ať mne raději považuje za někoho, kdo nemá Otcovu podporu.

Velmi si přeji, abychom byli hlavně duchovními lidmi v Lásce AGAPE a vzájemně si pomáhali, a povzbuzovali se k Lásce a znamenitým skutkům. Mé vlastní selhání mne mnohému naučilo a chápu to tak, že nastal ten správný čas „pověsit monitor“ na tu správnou stěnu. Kdo nerozumí, ať si přečte tento článek zde. Abychom společně jako Otcovy děti zpívali a radovali se z toho, co pro nás Otec ve svém Písmu připravil po skončení večerů a jiter.

„Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:3)

S Agape Váš a Kristův bratr Igi

Jak bylo oznámeno ve vidění, bylo potřeba věnovat pozornost Letnicím. Stále jsem si myslel, že jsou dne 29. května 2022; a už jsem nehledal v kalendáři, protože mi bylo toto datum předkládáno jako významné pro ČAS KONCE. Ten měsíc, nad kterým jsem měl ve skutečnosti přemýšlet – byl KVĚTEN.

Co se přihodilo 29.5.2022? Ten den náměstek NATO vyhlásil Ruské federaci ne-oficiálně válku a Duch mne vedl k tomu, abych zkoumal i to, co se přihodí o skutečných Letnicích dne 6.6.2022. Král Jihu v ten den ponížil Rusko v diplomatických záležitostech tím, že tři země nedovolily Sergeji Lavrovovi přeletět přes svá území z Bosny a Hercegoviny do Srbska, kde mělo proběhnout důležité setkání a 7.6.2022 pak mělo proběhnout důležité jednání s garanty Daytonských dohod, které na nátlak Jihu nebyly od roku 1995 naplněny.

V květnu pak byly vydány důležité články ohledně Ukrajinského konfliktu a o přechodu na zlatý standard a o počátku odstraňování petrodolaru, a bylo potřeba začít doplňovat tuto knihu.

Ten den jsem měl z 6. na 7. června vidění, které zatím nemohu zveřejnit, ale díky němu jsem porozuměl spodnímu grafu, kde mi bylo odhaleno to, co jsem zaznamenal červeně:

A to je období pro střet mezi oběma králi.

U těchto informací je dobré hledat porozumění vždy skrze modlitbu k nebeskému Otci v Jehošuově jménu a Jej se dotazovat, zda je toto doplnění správné, aby nedocházelo ke klopýtání skrze data. Jak správně Habakuk předpověděl, bylo toto vidění o grafech pro ustanovený čas a ani nepovědělo lež. Nic se zatím neopozdilo, ale vše „rychle supí ke svému konci“.

Sláva a chvála nepatří nám, kdo tuto publikaci připravujeme, ale tomu, kdo dává porozumět už dávno zapsanému pro ČAS KONCE. Chvalme Jah!

Tak si to ještě jednou toto vidění shrňme.

Vidění, jenž k nám přišlo v ustanovený čas nás informuje, že je tu 10,5 let, kdy nejprve nebeský Otec vyvádí z Velkého Babylonu, náboženských domů mnoho těch, jenž vnímají, že učení těchto domů jsou v rozporu s tím, co učí Písmo. Prvních 7 let se týká hlavně těch, kteří patří k těm, jenž mají být zapečetěni. Tři a půl let pak patří k druhému olivovníku. Po skončení tohoto období vlastně nastalo naplnění Kristova podobenství o deseti družičkách.

„Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.  Pět z nich bylo pošetilých a pět bylo rozvážných. Ty pošetilé si totiž vzaly lampy, ale nevzaly si olej, kdežto ty rozvážné si vzaly s lampami olej v nádobkách. Zatímco se ženich pozdržel, všechny si zdřímly a usnuly. Přímo uprostřed noci nastal křik: Ženich je zde! Vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny ty panny vstaly a daly si do pořádku lampy. Ty pošetilé řekly rozvážným: Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají. Rozvážné odpověděly slovy: Snad by pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte místo toho k těm, kteří jej prodávají, a kupte si. Zatímco si odešly nakoupit, přišel ženich, a panny, které byly přichystané, vešly s ním na svatební hostinu; a dveře se zavřely.“ (Matouš 25:1-10)

Koho představují rozvážné panny? Druhý olivovník ze Zjevení 11. kapitoly. Co je tou lampou? Je to Písmo. A co je tím olejem? Otcův duch, který to Písmo otevírá k porozumění. Takže těch pět nerozvážných, to je Velký zástup, který musí vyjít z Velkého soužení. Znají Krista, ale neznají nebeského Otce. Proč? Protože neposlechly tyto družičky ženicha Jehošuy Krista, aby se nechaly poučit samotným nebeským Otcem, tak jako to činí první i druhý olivovník. Nevyšli z Velkého Babylonu a proto musí obdržet část ran, jak vysvětluje Zjevení 18:4. Co jsou ty rány? Číslo 6.6.6., jehož následkem jsou vředy, které se po genetické manipulaci objevují. A tou největší ranou bude porozumění, že ti, kdo jim ukazovali směr, měli Otcova ducha moudrosti, ale ony ne.

Stále všem vysvětlujeme, že musí Pána Jehošuu poslechnout ve všem, že nelže, když říká:

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat.“ (Jan 6:43)

Jak reptají ty nerozvážné družičky? My známe Krista, proto známe i Otce. Ale jak mohou znát Krista, když k němu nebyli Otcem přivedeni?

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Kdy jej chce Pán Jehošua vzkřísit? Při sedmé trubce, protože to je poslední den, kdy Satan měl nad světem a nad lidmi „neomezenou“ moc. A proč nebyli k němu přivedeni?

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Máme to v Písmu, že to takto musí být? Tak si otevřete Jeremiáše 31. kapitolu a přečtěte si 34. verš. A to je ten olej, který si nekoupil jen ten, který je povolal a ten se spotřeboval jejich duchovním spánkem, když přijímaly lidské nauky a lidská učení od svých náboženských učitelů.

„Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ (Jan 6:46)

A nebude to tak, že někdo uvidí nebeského Otce stejně, jako jej uviděl ten, kdo přišel v lidské podobě na zem, protože byl dříve prvním stvořením, jak to vysvětluje on sám ve Zjevení 3:14. A proč to říká právě sboru v Laodicei? Protože tam doputovali na své duchovní cestě všichni ti, kdo stále nedovolují nebeskému Tatínkovi, aby je On sám ve svém Svatém jménu יהוה JeHoVaH (jehova), vyučil skrze svou vlastní moudrost, svého svatého ducha, když pronášíme prosby o tuto moudrost k Otci v Jeho a Jehošuově jménu.

„Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo věří, má věčný život. Jsem chléb života.“ (Jan 6:47,48)

Čemu máme věřit? Každému Jehošuovu slovu, každé myšlence, která je v Písmu zapsána jako příkaz. Proč? Protože on je chléb života. Díky němu můžeme po vzkříšení žít věčně.

Co nastalo během 3,5 letého období pro druhý olivovník? Došlo k uzavření domů Babylona v březnu 2020. Tehdy proletěl anděl s obrovskou autoritou a volal: „Vyjděte z něj můj lide, abyste neobdrželi část jeho ran!“ Kdo to asi volal? Ti, co neznají nebeského Otce, tak ti toto volání neslyšeli a proto nerozuměli hlasu svého pastýře a pastýřem je samotný Jehošua Kristus.

16.1.2022 bylo očištěno nebeské nádvoří svatyně svatých, které bylo 42 měsíců pošlapáváno, jak vysvětluje Zjevení 11. kapitola. Když nedaly olivovníky déšť porozumění a uzavřely tak symbolicky nebe, bylo to pro svět a spící družičky jako oheň, na který reagovaly nadávkami a zneuctěním oliv. Ty mohly seslat na tyto lidi symbolický oheň, aby se staly tyto osoby jakoby zabitými a byly předány Satanovi, aby zničil jejich tělo, ale jejich duše, jejich ztracený život, mohl být v den vzkříšení oliv zachráněn.

Proto bylo v článku napsáno, že nemáme 42 měsíců chápat tak, že když skončí, jsou ihned olivovníky zabity.

Již uvedený graf vysvětluje, že to, co se nyní děje, že to je 3,5 letá příprava krále Severu, aby se mohl králi Jihu postavit, tak jak se to stalo 30.9.2015, aby mu mohl předat 16.7.2018 míč,

Summit 16.7.2018 v Helsinkách

který jeho moci a slávě připraví cestu, jak vysvětluje Zjevení 13. kapitola ve verších o značce 6.6.6. a své postavení upevnil král Severu skrze ruce Jihu do 16.1.2022. Jak to král Severu prokázal? Tím, že se v první zemi, v Kazachstánu, 5.1.2022 po západu slunce přelil jako řeka a vyšel. A stalo se to proto, abychom pochopili, že se naplňuje Daniel 11:44 a Daniel 8:24-25 a že to je počátek, který potrvá až do podzimu, jak vidění naznačuje. Že se vůbec nic neopozdilo a vše rychle supí ke svému konci.

Sláva a chvála patří tobě nebeský Otče, Jehovo Bože v Jehošuově jménu, že jsi dal na vědomí, co se má stát, abychom mohli pozvednout hlavu, abychom ti mohli plně důvěřovat, že tebou pronesené slovo se vždy splní, protože ty sám PŮSOBÍŠ, ABY SE STALO, jak zní i tvé svaté jméno v překladu do češtiny. Amen a amen.

↑↑↑ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↑↑↑

.

One thought on “Kapitola 22.

Comments are closed.