Jahve, nebo JeHoVaH (Jehova)?

Spread the love

Důležitý odkaz na konci článku. (AKTUALIZACE 21.1.2023) Mnozí, kteří se hlásí ke Kristu, jako svému vzoru a svému Vykupiteli, se nedokážou shodnout na správné výslovnosti jména našeho nebeského Otce i Pána Jehošuy Krista, které je v hebrejštině zapsané tertragramatonem neboli 4 písmeny = יהוה = JHVH. Přítel Martin Maleňák dal velmi srozumitelnou odpověď na tuto otázku. A tak dal moudře najevo, jaká správná výslovnost existuje. Proto vkládám jeho odpověď bez úprav, aby se každý mohl zamyslet sám, jak to skutečně je.

„Židé odvozovali od Božího jména další jména, jako např. Jehošafat (význam – Jehova je soudce), nebo Jehoram (význam – Jehova je vysoký), což byli Izraelští králové. Dnešní překlady mylně, nebo zkráceně uvádí Joram, Jošafat, ale správný tvar je jasně daný, zvláště cizojazyčné překlady mají správný tvar. viz. níže.

2Kr 8:16 ( a mnoho dalších veršů)

MPCZ A v pátém roce Jehóráma, syna Acheávova, krále Isráélova (a králem Júdovým byl Jehóšáfát), se kralování ujal Jehórám, syn Jehóšáfáta, krále Júdova.

KJ2 And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat being then king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah began to reign.

ASV And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat being then king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah began to reign.

Z toho vyplývá, že Boží jméno má správný tvar Jehovah, kdy Jeho (zkráceně Jah) je samo Boží jméno a vah je sloveso ve smyslu „působí, aby se naplnilo (stalo)“.

Nevím, proč se Boží jméno stále komolí. V každém případě, kdo komolí Boží jméno, dělá radost „Tomu“, kdo se od počátku světa stará, aby Boží jméno zaniklo.

Svým správným užíváním Božího jména Jehovah, toto jméno posvěcujeme a uvádíme ve známost.“
(konec odpovědi)

Kdo stále nevěří, může se podívat na video kazatele Adventistů sedmého dne, Dušana Seberiniho, který na rozdíl od mnohých skutečně hebrejsky umí.

Doporučuji všem vyslechnout toto video. Děkuji nebeskému Otci, že nám dává pravé porozumění a moudrost skrze ty, kdo jej milují. Ať je posvěceno skutečné Otcovo jméno, aby všichni poznali, že On sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí.

Pokoj nám všem od Jeho Syna a našeho Krále, Pána Jehošuy Krista.

S Agape Váš bratr Igi

AKTUALIZACE:

Kdo chce Otcovu jménu porozumět ještě hlouběji, tak tomu doporučuji tento článek, který vytvořila naše duchovní sestra. Její Láska k našemu nebeskému Otci se prokazuje skutky. Kéž je jí požehnáno, kéž je uzdravena z její tíživé nemoci ve jménu Pana Jehošuy Krista, ač vím, že když jsme slabí, tak jsme mocní.

4 thoughts on “Jahve, nebo JeHoVaH (Jehova)?

 1. Děkuji Bohu Jehovah a Jehošuovi Kristu za moudrost, kterou nám dává. Čím jsme blíže touze po právu a spravedlnosti, tím více nám Bůh ve svém milosrdenství sděluje.
  Hledejme nejprve Boží království a Otcovu spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno. Tak je psáno. Mat 6:33

 2. Pan Petr Kožušník napsal na stránky komentář, který mu nebude zveřejněn. Jednalo se v něm o odkaz, který měl vytvořit spor. Nejedná se o cenzuru. Zpětnou vazbu obdržel, jak si přál.

  Skutečné jméno nebeského Otce bude brzy všem předloženo podle Žalmu 83:18. Cílem stránek není se dohadovat, ale ukazovat směr, kde je třeba hledat. Pana Kožušníka neznám, takže to není o nelásce, jak by si mohl někdo možná myslet. Dovolili jsme zde komentáře dehonestující mou osobu, takže jsem komentář odstranil výlučně z důvodů, které uvádím.

  S úctou Igi

  1. V pohodě. Jen bych příště ocenil trochu více konkrétnosti. Co je na výslovnosti Jahve tak Satanské? Já opravdu nevím?“Zkrácená forma Božího jména Jah je také Satanská? Nerozumím tomu.

   1. Zkrácená forma J-aH nevychází z prvního a druhého písmene, ale z prvního a posledního. Takže nic se nevynechává. Základem jména je příkaz vah = STÁT SE! . Proto je Otcovo jméno svaté (to nejčistší co existuje), protože je v tomto jménu věčný slib. PŮSOBÍ, ABY SE STALO!. To vysvětluje Izaiáš ve 55:7-11. Jak se správně vyslovuje Otcovo jméno krásně vysvětlil pán Seberini, člen náboženského domu Adventisté sedmého dne v tomto videu.
    https://www.youtube.com/watch?v=h5bk2EgKQWI

Comments are closed.