JeHoVah a Jehošua – dva Bohové, kteří jsou JEDNO

Spread the love

.

Bohové – JeHoVa-h a Jehošua

.

Mnozí lidé, když čtou svaté Písmo, Bibli, tak mají dosti často chaos v tom, kdo je onen Bůh a stvořitel s velkým „S“ a ke komu se vlastně obracet v prosbách (modlitbách) o porozumění a pochopení, a skrze koho a kým mám být vyučován, poučován i kárán, zda-li lidmi či Stvořitelem samotným, protože my lidé toho nejsme totiž ani přinejmenším schopni. Skutečně poznám, je-li to přímo od Něj?

Jehova … nebo také JeHoVaH

 • „Působí, aby se stalo“
 • Bůh, Otec, Stvořitel všech, a všeho a všech,
 • Svatý Duch je jeho druhé synonymum (pojmenování),
 • svatý duch je Jeho činná energie (pravidla ČJ),
 • to On zrodil, zplodil a stvořil Syna,
 • nemá počátek ani konec, je NEKONEČNÝ,
 • konečný garant veškerého života (v lásce Agape a ve spravedlnosti).

Je Svatý! = ČISTÝ, oddělený od hříchu/nespravedlnosti.

Jehošua

jeho jméno na Zemi (jeho zlidovělá překroucená verze z řečtiny „Ježíš“)

 • odlesk Otcovy slávy,
 • Význam jména: „Záchrana od Jehovy“ a/nebo „Jehovova je záchrana“,
 • Bůh i anděl (arch anděl – nejstarší anděl, pouze jeden),
 • žije díky Otci a je milován Otcem,
 • Syn Otce, spolu stvořitel nejen veškerého života (neviditelného i viditelného),
 • vše živé stvořeno skrze něho a pro něho,
 • má počátek,
 • dříve věčný, po vzkříšení nesmrtelný
 • po svém vzkříšení odevzdal hodnotu výkupní oběti věčného života za nás lidi, a jako náhradu získal nesmrtelnost a posadil se po pravici svého i našeho Otce,
 • jeho skutečné jméno je Michael = „Kdo je jako Bůh?“,
 • další jeho jméno je Immanuel = „S námi je Bůh“,
 • na Zemi pomazán za Krista/Mesiáše (Zachránce, Vykupitele) jako větší Adam,
 • ten, který je ve všem první,
 • veškeré tituly vztahované na Otce lze vztahovat i na Syna,
 • všechna tajemství Otce jsou skryta v Synovi,
 • tajemství ↔ Moc/Božství předáno Synovi do doby vyřešení VEŠKERÉ neposlušnosti,
 • místa, kde se hovoří „Jehova udělal, řekl…“ se často vztahují na Syna (z toho pramení mnohá neporozumění a nedorozumění),
 • je-li v NZ citováno ze SZ Jehošua versus Jehova, často se jedná o přímou souvztažnost s Otcem,
 • pouze Svatý Duch sám dá rozlišit, zda-li tak činil Syn v zastoupení či přímo Otec.

Něco o dokonalosti

a/neb podle jakého klíče oddělit či poznat ty, kteří paří Bohu Jehovovi a Kristu Jehošuovi?

 • naprosto neomylný je Bůh, Bůh nás všech, který si říká Jehova-h,
 • Jeho Syn Jehošua, náš Král, neví naprosto vše, ale v tom co ví, je neomylný,
 • předchozí bod platí i na lidi, které Jehova vybral, posvětil a zapečetil ke službě,
 • lidé takto vybraní se nemýlí v tom, k čemu byli vybráni (různé druhy služby),
 • každý z těchto lidí (Jehovou vybraným) má ČÁSTEČNÉ POZNÁNÍ,
 • HLAVOU každého toho muže je Jehošua KRISTUS, hlavou ženy je muž, a hlavou Krista Jehova Bůh,
 • všichni tito jednotlivci tvoří jeden celek – rozptýlené DUCHOVNÍ TĚLO,
 • jejich poznání se navzájem doplňuje a jejich příp. spojováním jsou odhalovány různorodé pravdy,
 • každý z nich je veden Svatým Duchem (Jehovou osobně) včetně Jehošuou Kristem,
 • Otec vychovává a probouzí vybrané ke službě ve svůj stanovený čas,
 • nikdo z těchto kristovců není částí tohoto světa,
 • pokud někdo někdy vážně hřeší a nedbá Otcova (po)kárání, je zbaven výsady a nahrazen někým jiným,
 • tak je zajištěna čistota a poctivost stran Písma a jeho výkladu skrze Jím vybrané lidi.

Jak poznáme, je-li někdo posvěcen a veden Jehovou či Kristem? Podle ovoce (skutků). Zkažený strom nemůže nést dobré ovoce! Jehošua Kristus nepřišel založit žádnou lidskou organizaci. Všechny lidské organizace včetně náboženských založených přímo lidmi a/nebo lidmi na podnět jakékoliv anděla či samozvanými proroky vedených těmito anděly, jsou falešná a nedůvěryhodná (viz. jejich skutky v minulosti – jsou to loutkovodiči či loutky, lháři a obelhávaní) a je třeba si na ně dávat pozor (být obezřetný) – viz Galaťanům 1. kapitola – doporučuji přečíst celou.

  Odpovědi na otázky uvedené v úvodu článku najdete v sekci tohoto webu pod názvem „Pojďme, a vystupme na Jehovovu horu…“, přičemž názvy článku jsou hlavním vodítkem (3. Jméno,  11. Více bohů? Nebo JEDEN?!, 12. Přestaňme z Otce a Krista dělat lháře a nebo také O Bohu, Kristu, Svatém Duchu a Stvoření)

Boleslav Křišťál