CO JE TO PRAVDA? Proč na nesprávném porozumění významu tohoto slova mnozí klopýtají? Ukážeme si na konkrétních příkladech, co v Písmu toto slovo skutečně znamená a jak dnešní pojímání takzvané „pravdy“ odhaluje, že tomuto světu skrytě vládne ODPŮRCE TÉTO PRAVDY.

Spread the love

Pravdou je, že bez přístupu ke kyslíku během několika minut zahyneme. Pravdou je, že pokud se nenaučíme plavat, tak se v hluboké vodě bez cizí pomoci utopíme. Pravdou je, že pokud se vrhneme například z mrakodrapu, jeho střechy, skokem dolů, bez padáku a jiného vybavení, že zahyneme.

Na těchto srozumitelných příkladech může správně porozumět co slovo PRAVDA znamená. Proto můžeme toto slovo definovat:

„PRAVDA JE VŠE, CO NELZE NIKDY ZPOCHYBNIT. JE TO NEMĚNNÁ SKUTEČNOST, KTERÁ V PROUDU ČASU OBSTOJÍ, JAKO PEVNÝ PILÍŘ, JAKO SKUTEČNÉ MĚŘÍTKO, KTERÝM MŮŽEME ROZEZNAT LEŽ A PODVOD.“

Mnozí filozofové rádi říkají: „Co je to pravda? Pravda je relativní.“. Jak jsme si ukázali, je to lež, která je základním kamenem, proč se neřídit PRAVDOU, aby lidské svědomí nebylo zatíženo. Pán Jehošua řekl ve své modlitbě nebeskému Otci:

„Nežádám, abys je ze světa vzal, nýbrž abys je uchránil od zlého. Ze světa nejsou, jako ze světa nejsem já; posvěť je pravdou – slovo tvé je pravda.“ (Jan 17:15-17)

Slovo posvětit znamená: UVÉST DO NEJČISTŠÍHO STAVU, PODOBNĚ, JAKO KDYŽ ZLATNÍK LEŠTÍ DIAMANTOVÉ PLOŠKY, ABY SE NA NICH NEOBJEVILA NĚJAKÁ NEČISTOTA, KTERÁ BY SNÍŽILA LOM SVĚTLA NA TÉTO PLOŠCE, COŽ BY ZPŮSOBILO, ŽE DIAMANT NEBUDE ZÁŘIT. Proč Pán Jehošua prosil nebeského Otce, aby byli jeho učedníci takto vyleštěni? Protože každý výrok nebeského Otce je PRAVDA!!!

Uveďme si několik pravdivých tvrzení, která v proudu času jasně potvrdila svou pravdivost:

„Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

„Vždyť moudrost je pro ochranu, stejně jako peníze jsou pro ochranu, ale výhoda poznání je, že moudrost zachová naživu ty, kteří ji vlastní.“ (Kazatel 7:12)

Někdo může říci, že si Písmo protiřečí. Proč? Protože se o penězích hovoří v protikladu. Šalamoun vysvětluje jednu pravdu a apoštol Pavel jinou pravdu. První výrok se vztahuje k tomu, když si člověk dá peníze jako cíl. Druhý výrok se vztahuje k situaci, kdy například přijde povodeň a strhne nám dům. Pokud máme finanční prostředky na stavbu nového domu, můžeme si jej opět postavit.

Pokud zůstaneme u Šalamounova výroku, abychom jej správně pochopili, proč nad peníze, jejich hodnotu, dává poznání, které vede k moudrosti, tak se zamysleme nad mým příkladem. Moudrý člověk přemýšlí o svých krocích. Toto je opět Šalamounův pravdivý výrok. Jak o nich přemýšlí? Snaží se své kroky, svá rozhodnutí, spojit s budoucností. Pokud takový moudrý člověk bere v potaz poznání, že ne všude je dobré stavět si dům, zaměří svou pozornost na vytipované místo a zkoumá v minulosti, jak velké riziko, například záplavy, potopy, je spojeno s místem, které si pro stavbu domu vybral.

Pokud zjistí, že jednou za 100 let je daná oblast takto zničena, že jednou za 10 let by voda mohla dosáhnout až k jeho plánované stavbě, zvolí jiné místo, které jeho investici lépe před vodou ochrání. Moudrost vede k tomu, jak rozumně investovat naše peníze, aby nebyly našim pánem, naší modlou, ale skutečně sloužily pro ochranu. Proto ten, kdo má málo finančních prostředků, se stává často moudřejším, než ti, kdo jich mají nadbytek.

Jak mnozí zbohatli? Pokud nejsme slepí, tak víme, že často museli bohatí lidé jednat nemorálně. Nemluvím o malých živnostnících, kteří využili svého dobrého nápadu, rozvinuli tento nápad, který jim po čase přinesl zisk. Pokud se jim tento zisk nestal modlou, pak jej dokážou použít pro pomoc druhým. Je tu však nebezpečí, o kterém hovoří Pavel, že se zisk stane hlavním cílem. Tento cíl zničí moudrost a odstraní morální kodex, který si všichni nesou ve svém srdci. Tomu kodexu se říká svědomí. Když má někdo prosperující firmu, často se dostane do situace, že kolem něj začnou kroužit supi.

Ti nemají svědomí. Nejprve se snaží takového člověka nalákat do ještě většího zisku, tak mu nabídnou nějaký společný projekt. Pokud si takový člověk zamiloval zisk, kývne a do projektu investuje. Říká si například: „Proč bych jel na dovolenou jen 2x za rok, když mohu 6x, pokud mi to další výdělek dovolí.“. Cílem supů není shromažďovat zisk, ale koupit si za peníze vliv. Autoritu, božství. Ten, kdo supům podlehne pro svou lásku k penězům, pak za tuto lásku platí obrovskou daň. Proč? Protože si začne uvědomovat PRAVDU O TOMTO SVĚTĚ, že je jiná, než si myslel. Protože si zvykl na peníze, jako jediný prostředek záchrany a ochrany, musí dělat kompromisy a stále více a více se špinit.

Důkazem, že to takto funguje jsou různé kauzy typu Čapí hnízdo, Pfizer a jejich pokuty, které jsou už jenom špičkou ledovce. Pokud jdeme do dějin, tak láska k penězům zničila nejprve myšlenku husitství, ale nakonec přivedla České a Moravské země k Bílé hoře.

Dokonce ti, co poznali, že Písmo je knihou, kde čteme Pravdu, tak na to nedbali a vyměnili duchovní požehnání, za prostředek k zisku a tak sami sebe přivedli do duchovní slepoty, která způsobuje mnoho bolesti. Své prostředky k životu předkládají jako nějaký důkaz, že je mají proto, že je sám nebeský Otec schvaluje a proto jim žehná. Nic nemůže být vzdálenější skutečné PRAVDĚ, než právě podobné výroky a smýšlení.

Jiný výrok, který čteme:

„Každý dům je ovšem někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebrejům/Židům 3:4)

Pokud by někdo tvrdil, že domy nejsou dílem plánování a nejsou udělány skrze ruky stavitelů, byl by okamžitě zbaven svéprávnosti. To každý chápe. Jiné to je, když někdo začne tvrdit, že buňka, příroda – to jsou díla náhody. Vlastní zkoumání člověka přivádí k porozumění, že vše je do detailu promyšleno, přesto bude tvrdit, když to učiní: „TOTO JE NÁHODA!!!“. Tak, kde je Pravda? Tam, kde je nějaký zákon, tam musí být ZÁKONODÁRCE. To je potvrzeno celými dějinami. Lidé si vždy dosazovali panovníky, nebo jim byli dosazeni a ti vytvářeli zákony jako platná pravidla pro to, aby něco mohlo fungovat.

Pokud chceme něco vyrobit, musíme dodržovat fyzikální a chemické zákony, aby výrobek mohl existovat. Například železo nevznikne jen proto, že si to přejeme a začneme k železné rudě promlouvat, aby se atomy železa oddělily a my je mohli zpracovat. Musíme tu rudu nejprve zahřát na potřebnou teplotu, aby nám tekla, spálit a odstranit nečistoty a teprve pak můžeme odlévat ocel, nebo jiné kovové věci. Co se stane, když takto rudu ovládáme? Staneme se jí bohem, AUTORITOU, která má nad ní moc. Co říká Pavel? Že toto vše zajistila nejvyšší AUTORITA, protože ta definovala zákony a svou moc nad vším kolem nás a nad námi samotnými.

Nebýt takové Autority, takového Boha, pak bychom si nemohli ani utřít zadek, protože by neexistoval způsob, jak vyrobit ze dřeva papír, kde je to také o pevně stanovených chemicko-fyzikálních zákonech. Ty musel svou Autoritou někdo definovat a uvést je v platnost. Nebo se mýlím, že to takto vždy musí být? Samo lidstvo stále dokazuje, jak je na takové Autoritě, na takovém Božství, tedy Bohu, závislé. A TO JE TA NEMĚNNÁ PRAVDA. Žádná filozofie. Vše co až dosud lidstvo odhalilo, že nějak funguje, tak objevitelé jenom popisují způsob, ale sami nic nového netvoří, jen pracují s už pevně danými zákony, které se nemění.

Jiný výrok, který čteme, říká:

„Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Kdo ví, že pocházíme z Boha, z nejvyšší Autority? Ten, kdo je posvěcen PRAVDOU. Ostatní budou věřit, že je to jinak. Proč? Protože, celý svět leží v autoritě toho ničemného!!! A co takový ničemný potřebuje, aby se mu věřilo a měl to své božství, tu moc? Potřebuje, aby jeho lež se stala přijímanou pravdou. Takže co udělá? Začne tvrdit, že nejvyšší Autorita neexistuje. Proč to tvrdí? Protože existuje pravdivý výrok:

„Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Komu patří tento svět řízený těmi, kdo nemají morální kodex? Těmi, kdo si zamilovali peníze víc, než zákony nejvyšší Autority? Pravdivý výrok říká, že je to Ďábel, doslovně Pomlouvač. A co učinil na začátku? Zabil. Koho? Evu a Adama, protože svou lží pomluvil toho, komu měli plně důvěřovat. A tím není nikdo jiný, než ten s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU. Krátce nato, zajistil, aby se Kain stal vrahem. Jak? Tím, že mu stál u vchodu do jeho otevřené mysli, která nebyla posvěcena Pravdou a mohl do ní vkládat své myšlenky:

„A když uplynul nějaký čas, stalo se, že tu Kain přinesl nějaké ovoce zemské půdy jako oběť Jehovovi. Avšak Abel, ten také přinesl něco z prvotin svého stáda, dokonce jeho tučné kusy. A zatímco Jehova příznivě hleděl na Abela a jeho oběť, nepohlédl příznivě na Kaina a na jeho oběť. A Kain se rozpálil velkým hněvem a jeho tvář poklesla. A tak Jehova řekl Kainovi: Proč ses rozpálil hněvem a proč tvoje tvář poklesla? Jestliže se obrátíš, abys jednal dobře, nebude vyvýšení? Ale jestliže se neobrátíš, abys jednal dobře, hřích se krčí u vchodu a žádostivě po tobě touží; a ty, ty ho ovládneš?“ (Genesis/1. Moj. 4:3-7)

Kdy lidé tak RÁDI otevírají svou mysl? Aby ten, kdo po nich dychtivě touží, aby je sám svou autoritou, svým božstvím, aby je pohltil, protože slovo hřích znamená MINOUT SE CÍLE! KDY MAJÍ VYPRÁZDNIT SVOU MYSL? Není to při józe, při kundalínách a dalších takzvaných duchovních cvičeních? Nesnaží se při kundalínách udělat někdo kundu z hlíny? Pussy Riot?! Omlouvám se za vulgární slova, ale i ta musí být správně a pravdivě pochopena. Riot znamená vzpoura, anebo také vzbouření.

Kdo se podle výroku Pravdy vzbouřil?:

„Had byl nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: Je to skutečně tak, že Bůh řekl: Nesmíte jíst z každého stromu zahrady? A tak žena hadovi řekla: Z ovoce stromů zahrady smíme jíst. Ale o jedení z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli. A tak had řekl ženě: Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné. Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi, když byl s ní, a on je začal jíst.“ (Genesis/1. Moj. 3:1-6)

Byl to skutečně had z říše zvířat, kdo mluvil, nebo to byl někdo, koho v paragradu §, TAK VYPADÁ DVOJITÁ RUNA, KTERÁ OZNAČUJE ZAHRADU EDEN V PŘED A POPOTOPNÍCH RUNOVÝCH ZÁZNAMECH, kde vidíme hada. Kdo jím byl? Má k tomu kniha Pravdy nějakou konkrétní informaci?:

„Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:9)

Proč je to Ďábel a Satan, proč se takto nazývá? Protože ta pojmenování odhalují jeho jednání. Ďábla, jeho význam, už jsme si odhalili. Je to někdo, kdo záměrně šíří lži, naproti jasné logice věcí, jako například to, že nic nemůže vzniknout bez příslušné Autority. Satan znamená odpůrce, TEN, KDO SE VZBOUŘIL. Proti čemu? Proti morálnímu kodexu, dvěma zákonům, které se nemění, protože jsou univerzální PRAVDOU:

„Řekl mu: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37)

„To druhé, jemu podobné, je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39)

Jakého Boha, tedy nejvyšší Autoritu máme milovat?:

„A budeš milovat יהוה, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.“ (Deuteronomium/5. Mojžíšova11:1)

Je hebrejský zápis יהוה osobním jménem, které se čte JEHOVA?

י – jód J
ה – he H
ו – vav V
ה – he H

S punktací, tedy se značkami, יְהוָה = Je Ho Va H. Žádný Jahve a podobné katolické nesmysly. Natož nějaký hosp Odin.

Kdo těmto věcem rozumí? Podle Pána Jehošuy ti, kteří jsou posvěceni PRAVDOU. Kdy jí můžeme být posvěceni?:

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Kdy budou svou nejvyšší Autoritu, svého Boha, skutečně znát?

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Toto neřekl ani Zemánek, ani nějaký člen sionského náboženského domu, ale samotný Jehošua. Proč?:

„Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6)

Protože je Kristus Pravda. Je také schizofrenik? Ať se to nikdy nestane! Čísla kapitol a veršů jasně ukazují, kdy který výrok zazněl. Kontext kapitol taky odhaluje, proč to řekl. Kdy má člověk přijít fyzicky k Otci? Nemá to být po vzkříšení? Tak čemu mnozí nerozumí?:

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:43,44)

A jak to dopadlo, když se dozvěděli jeho posluchači, že nejprve musí přijít poučení, posvěcení PRAVDOU od nebeského Otce a teprve pak mohou následovat Pana Jehošuu, aby je vzkřísil v posledním dnu?:

„Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:64-66)

To je moc těžké pochopit, že nebeský Otec nedá své posvěcení jen tak někomu? Než se to stane, musí se prokázat srdce, jeho tajné myšlenky. Zda je připraveno být duchovním člověkem, který netouží být podváděn Satanem, aby jej PRAVDA SKUTEČNĚ OSVOBODILA. Pak se není čemu divit, že je tu miliarda věřících, co vyznávají Krista, modlářů, kteří si libují ve svých lžích, ve svých oporných naukách, aby uráželi toho, kdo je Stvořil. Milují, jak by řekl Valerij Pjakin, lízat zadnice svým učitelům, kteří je vedou na porážku. Je jedno, zda je to Mihál, papež, patriarcha, imán, VRO a tak dále.

Proč nás PRAVDA OSVOBOZUJE? Protože nám plně odhaluje každou Satanovu léčku, každou jeho lež. Pak chápeme, proč nejsme částí tohoto světa a proč nás ten svět tak nenávidí. Protože děláme něco špatně? Ne, protože Satan rozděluje a mezi rozdělenými pak uplatňuje svou zkaženou autoritu, své zvrácené božství. Ani nemá odvahu se lidem ukázat, protože on nenávidí všechny, i ty, co svedl. Miluje jen sám sebe. Tisíc let budeš mít jedinou práci Světlonoši, přemýšlet nad tím, kam tě vlastní sebeláska dovedla. Bylo mi tě kdysi líto, že jsi sám sebe mohl takto zkazit. Dnes tebou skutečně pohrdám a je mi líto tvých obětí, proto i mých nepřátel. Proto dal nebeský Otec tento příkaz:

„Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť; a budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Já jsem Jehova.“ (Leviticus/3. Moj. 19:18)

Máme se zlobit na podvedené? Ne, máme je milovat, protože neví, že jsou podvedeni. Dokonce ani to netuší ta miliarda modlářů, kteří znají Pravdu o tom, kým skutečně Kristus je. Kdyby je nebeský Otec nemiloval, tak by je nenechal zahubit ve dni svého hněvu, přesně jak to oznámil pán Jehošua v podobenství v Matouši 22:7:

„Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“

Jsou vrahy, protože šíří nauky, které nevedou k věčnému životu, proto musí padnout, aby je nahradili ti, kteří se nechají poučit nebeským Otcem skrze vzkříšení olivovníků. Jsou skutečně z Ďábla, protože ten nestál pevně v PRAVDĚ, stejně jako v ní nestojí ani oni, ač byli pozváni na Beránkovu svatbu. Protože se v nich našlo něco dobrého, budou mít ještě jednu možnost a to v den svého vzkříšení k soudu, kde dnes nejraději odsoudili všechny, kdo nevěří jako oni. A to přímo ke druhé smrti, k úplnému zničení.

Nepochopili Pavla co myslel tímto výrokem:

„Hned já, ačkoli tělem nepřítomen, ale přítomen duchem, jistě jsem už, jako kdybych byl přítomen, odsoudil muže, který tak jednal, abyste ve jménu našeho Pána Jehošuy, když jste shromážděni, i můj duch s mocí našeho Pána Jehošuy, předali takového muže Satanovi ke zničení těla, aby duch byl zachráněn v Pánově dnu.  Váš důvod k vychloubání není znamenitý. Nevíte, že trochu kvasu zkvasí celé těsto? Odkliďte starý kvas, abyste byli novým těstem, podle toho, jak jste zbaveni kvašení. Vždyť Kristus, náš pasach, byl vskutku obětován.“ (1. Korintským 5:3-7)

Jejich těla budou zničena, aby duch, byl při vzkříšení zachráněn, protože je psáno:

„Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9)

Protože je kvas nauk tak zkazil a nebeský Otec si přeje, abyste neskončili s ničemnými v druhé smrti při Armageddonu, musí je v Pánově dni uspat, protože nenaslouchali tomu, co říká apoštol Jan:

„Ale kdokoli vskutku jeho slovo zachovává, v tom člověku doopravdy byla Boží láska učiněna dokonalou. Podle toho víme, že jsme ve spojení s ním.“ (1. Jana 2:5)

Jaké slovo nezachovali? Že mají být vyučení samotným nebeským Otcem. Raději uvěřili tomu, co sám Jehošua nepřikázal a neodstranili od sebe kvas farizeů (Mikulášovy sekty, Nikolaitů), kteří plně ovládli náboženské domy tohoto Velkého Babylonu. Činit pokání by měli, aby jim bylo dáno trochu duchovního oleje do jejich lamp vizte porozumění a pochopení z 29. srpna 2022 a mohli být alespoň ve Velkém zástupu (vizte Dopis VŠEM SBORŮM ze dne 08. února 2022, který je součástí publikace Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny, která byla dána veřejnosti zdarma 23. prosince 2019 – zde nebo samostatně zde, ke stažení zde/zde), protože to bude skrze oheň, kdy vše shoří – 1Ko 3:15-16. Má se umírat pro Satanův podvod? Není psáno, že ten, kdo ničí Boží chrám, že ten bude zničen?1Kor 3:17.

V článku Historie ŽIVOTA, … a jeho budoucnost z 02. května 2020 je obecně shrnuto VŠE, co potřebujete vědět ohledně toho, co se dělo, děje a ještě bude dít. O tom všem a hlavně PROČ, jsou veškeré články a informace, které toto úmyslně vytvořené chaotické prostředí, tuto mlhu, pavučinu lží, rozkrývají a odhalují tak veškerou manipulaci.

Jsou-li má slova Pravda, která mi byla zjevena nebeským Otcem, na to se Jej musíš dotazovat každý za sebe sama, a to přímo Otce JeHoVy v Jehošuově jménu. Pak by bylo dobré, pokud to Pravda je, hledat skutečné posvěcení Pravdou, protože Otcova slova jsou Pravda, protože víme:

„Především totiž vězme, že žádné proroctví Písma nepramení z nějakého soukromého (lidského či andělského) výkladu. Vždyť v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:20,21)

Kéž je nám projevena velká nezasloužená laskavost, kéž jsme posvěcováni Pravdou. Prosím Otče v Jehošuově jménu, aby jsi jeho prosbu z noci 14. nisana roku 33 n.l. vyslyšel. Vám, patří čest a chvála navždy. Amen a Amen.

Pokoj Vám všem milovaní, kdo toužíte naplňovat každý výrok našeho Krále, Zachránce a Vykupitele, Pána Jehošuy Krista.

Váš bratr a Pánův otrok, Igi.

One thought on “CO JE TO PRAVDA? Proč na nesprávném porozumění významu tohoto slova mnozí klopýtají? Ukážeme si na konkrétních příkladech, co v Písmu toto slovo skutečně znamená a jak dnešní pojímání takzvané „pravdy“ odhaluje, že tomuto světu skrytě vládne ODPŮRCE TÉTO PRAVDY.

 1. Mnozí lidé ani neví, co jsou to peníze a záměrně to uvádím kurzívou, neboť skutečné PENÍZE jsou naprosto něco jiného. Současné prostředky, které dostáváme jako odměnu za svoji vykonanou práci už dávno nejsou tou hodnotou, jakou kdysi bývaly, pak zase nebývaly a tak neustále dokola. Lidem je pořád lháno, manipulováno napříč staletími – video Fakta o PENĚZÍCH, které jste nejspíš nevěděli!, které vše v kostce shrnuje.

  Mnozí nechápou, proč je celosvětová krize. Protože peníze a protože nesplatitelné dluhy. Humornou formou to vysvětluje Andreas Clauss v Peníze a právo – Gelt und recht z jara 2009, na který navazuje dokument z roku 2012 pod názvem Základný príjem. Vše je proloženo videem z října 2021 Monopoly – Tim Gielen – Dokument o tom, jak funguje svět a v případě, že by vám video nefungovalo jednoduše proto, že nechcete autorizovat svůj profil, tak si jej prosím stáhněte zde, což vysvětluje, proč jsou na celém světě upřednostňovány mezinárodní korporace před místními středními a malými živnostníky, proti kterým je postupováno likvidačním způsobem, a také, kdo za nimi ve skutečnosti stojí a proč vždy ti velcí vyhrávají a proč se jim často daří být nad zákonem. Ale všeho dočasu…!

  A s tím velmi úzce souvisí kvalita života člověka, tedy každého z nás, každého jednotlivce. Na co většinou ve svém životě zaměřujeme své oči, srdce, mysl a energii? Jsou to věci, které shromažďujeme a o které se následně mnohdy s i vysilujícím způsobem staráme a pak umíráme. Jaký toto má smysl, starat se tímto způsobem více O NĚCO, než O NĚKOHO?! Nemíjíme se tak náhodou svého cíle?! Co je tedy hlavním smyslem života?

  Toto vše je jen a jen obrovské množství mlžných clon k odvedení naší pozornosti jiným směrem, než kam bychom se měli ve skutečnosti dívat.

  A hlavně mnozí nechápou, proč byla spuštěna Agenda COVID 19? Tím je útok toho Zlého na samotnou podstatu člověka, aby mu vzal právo být ve vztahu se svým skutečným Otcem a Stvořitelem Jehovou Bohem, a zcela jej od Něj sobecky oddělil pro sebe sama – a o tom je ta značka 6.6.6. a v článcích zde to máte podrobněji vysvětleno (článek si dle potřeby a názvu prosím vybere každý sám).

  V minulosti žilo na Zemi mnoho bohatých a mocných lidí, ale jeden měl naprosto a mnohem více všeho, než potřeboval včetně moudrosti od Otce nebeských světel, Boha a Stvořitele, který mu toto všechno dovolil a dal, že lidé zblízka i zdaleka jej navštěvovali, aby jej osobně poznali a zjistili, že realita se neliší od toho, co slyšeli. A co nakonec řekl tento král? „Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka. Vždyť pravý Bůh sám přivede dílo každého druhu na soud, pokud jde o každou utajenou věc, ať je dobrá nebo špatná.“ v Kazateli 12. kapitole, kterou doporučuji přečíst celou a nejen kapitolu…

Comments are closed.