Podobenství o 10 družičkách, jak se naplňuje a proč mu máme rozumět právě v tento čas?

Spread the love

Kristus byl dotazován svými učedníky, proč k zástupům mluví v podobenstvích. Tehdy jim vysvětlil, že to činí proto, aby dal porozumění těm, kdo jej skutečně následují, když jim pak soukromě to znázornění vysvětlí. Zda to učinil i v tomto případě, to z Písma nevíme. Důvod proč není podobenství samotným Jehošuou vysvětleno, souvisí s tím, že má být pochopeno až v samotném závěru tohoto zkaženého světa. Samozřejmě se o výklad během skoro 2000 let pokusil kde kdo, ale dokud jeho naplňování nevidíme s moudrostí, jenž sestupuje od Toho, který stvořil nebe a Zemi, neporozumíme správně tomuto podobenství.

Proč? Náboženské domy, jejich ovce, touží po tom, aby právě jejich dres, jejich dům, byl tím jediným, kdo patří Kristu. Činí tak například hnutí, které tvrdí, že si je Kristus vezme dřív, než budou zabity a oživeny olivovníky. Proto si mnozí myslí, že jsou nevěsta. Pokud by to tak bylo, pak by nemohl být počet těch, kdo k nevěstě patří, omezen číslem 144 000. Takže Kristovu manželku netvoří nějaká konkrétní žena, ale ti, co mají obdržet nesmrtelnost, jako dědičný podíl na Kristu, jsou omezeni počtem. Musí být plně vyzkoušeni, aby mohli jako manželka Kristu patřit.

Jednou z podmínek této nevěsty je, že je v očích nebeského Otce panenská. Co si pod tím představit? Že takový člověk neměl nikdy svého partnera? Toto je tělesné, ne duchovní. To pochopíme, když zkoumáme Písmo a v něm se dočteme, že 10 kmenů bylo nebeským Otcem nazváno Oholou a Juda a část Benjamína Oholibou. Tyto kmeny byly přirovnány k ženám, které smilnily. Kdo také duchovně smilní podle Zjevení 17. kapitoly? Je to nevěstka, Velký Babylon, Záhada, která má dcery. Pokud má dcery, které jsou také nazvány prostitutkami, pak když Jan říká, že je to Velké Město v duchovním ohledu, kde její ochranné vody tvoří lidé, pak dcerami musí být myšleny domy, jenž Babylon tvoří.

O co se snaží náboženské domy? Aby panovaly nad vírou svých ovcí. Jak panují? Tím, že se musí v těchto domech věřit naukám, které produkují a kdo jim nevěří je z jejich pohledu pohan, odpadlík či jinak zavrženíhodný člověk. Katolická a pravoslavná církev má proto speciální název – HEREZE. Je to velmi ošklivá nálepka, která má bránit v čistotě nauk domy produkovaných. Jednoho si ty domy nepovšimly. Tím je Danielovo vyjádření ve 4. verši 12. kapitoly, že skutečné porozumění přichází až s Časem konce.

Pokud tedy toto očekáváme, že nastane, je potřeba být na to připraveni. Ten, kdo skutečně Otcovu Pravdu miluje, ten se z ní raduje, ať je porozumění o 200% odlišné od toho, co ty náboženské domy a hnutí vyučují. Přesně toto má Jan namysli, když říká, že nevěsta (těch 144 tisíc) není svázáno s učením Velkého Babylonu, aby kdykoli, když zjistí, že něčemu neporozuměli správně, aby je to uvádělo do hysterických bojů proti nově objevené Pravdě. Neposkvrnit se tedy znamená, že následujeme Pana Jehošuu všude tam, kde jde on sám, protože je to on, kdo dává duchovní manu pro pochopení utajených věcí. Vysvětluje to Zjevení:

„Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Tomu, kdo zvítězí, chci dát něco z utajené manny a chci mu dát bílý oblázek a na oblázku napsané nové jméno, které nikdo nezná, jen ten, kdo je přijímá.“ (Zjevení 2:17)

Protože se svatba neodehrává bez přátel, je třeba, aby i tito přátelé existovali. To právě vysvětluje Pán Jehošua, když mluví o deseti družičkách. Mnohé překlady používají slovo panny. I to je správné, protože v běžném životě jsou družičkami, mladá děvčata nebo velmi malé holčičky, u který se předpokládá, že ještě nepřišly o panenství. Co nám to odhaluje? Že i ti přátelé nevěsty a ženicha, symbolizovány panenským stavem, budou ochotni opustit své náboženské domy a budou se radovat, když porozumí tomu, co jim nevěsta dává na vědomí.

Ve Zjevení čteme, že nevěsta zpívá, jakoby novou píseň, kterou se není schopen naučit nikdo jiný, než ten, kdo k nevěstě patří. O čem ta píseň je? Je o porozumění, jak nebeský Otec vymyslel plán záchrany, aby nikdo zbytečně nezahynul, ale přišel k pokání a přesnému porozumění Pravdy. V 15. kapitole Zjevení zase čteme, že u skleněného moře se nachází počtem neomezená skupina těch, kdo zpívají píseň Mojžíšovu. Ta je také o záchraně, ale je to píseň, která vychází z jakoby viděného očima, když byl Izrael vyváděn z Egypta roku 1493 př.n.l.. Proto se stává, že družičky mají problém pochopit nevěstu, která jim odhaluje, co obsahuje ta jakoby nová píseň. Co však družičky chápou je to, že poutem jednoty je vzájemná Agape a ne poznání.

Kde se Mojžíšovu píseň ty družičky naučily? V domech nevěstky, díky ní začaly Otci a Kristu důvěřovat. Toto jim však brání, aby viděli to, co je dovoleno vidět nevěstě. I toto obsahuje podobenství o družičkách, které si nyní vysvětlíme, proč Pán Jehošua mluví o lampách, o oleji a dalších věcech. Ukážeme si přímo v Písmu, že to tam vše je pro správné porozumění.

„Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.“ (Matouš 25:1)

Verš začíná budoucím časem a slovem tehdy. Kdy to je? Musí to být těsně před příchodem Krista, to logicky vyplývá z celého podobenství. V Písmu jsme upozorněni skrze Daniele, že ten čas, ta doba, se nazývá Časem Konce. Pokud rozumíme 40-45 verši v Danielovi 11. kapitole, bude nám odhalen samotný počátek. Ten Daniel spojuje se změnou, která se bude dotýkat krále Severu, který potřebuje získat potřebné postavení a sebevědomí, aby mohl učinit, co odhaluje podobenství v Matouši 22:1-15. To si rozebereme někdy jindy. Daniel v 8. kapitole mluví o dlouhém období 2300 večerech a jitrech, kde na samotném konci, je vše dáno do správného stavu.

„Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“ (Daniel 8:14)

Daniel hovoří v předchozích verších o jistém přestupku, o bezzákonnosti. Hledáme totiž začátek toho období.

„A z jednoho z nich vzešel jiný roh, malý, a stále se velmi zvětšoval směrem k jihu a směrem k východu slunce a směrem k Okrase. A stále se zvětšoval až k nebeskému vojsku, takže způsobil, že něco vojska a něco hvězd spadlo na zem, a on je pošlapal.“ (Daniel 8:9,10)

Brodíme se Písmem sem a tam, aby se pravé porozumění rozhojnilo, takže nestačí jen vysvětlit, bylo to tak, nebo je to tak a tak. Zde v těchto verších dřívější badatelé klopýtli, protože spojovali sedmou a osmou kapitolu s králem Jihu, protože jak už nejenom mi Otec odhalil v knize Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny – král Severu má řecký původ, ale ten dnešní vychází z Jihu. Proč? Protože základ Ruska, jeho viditelné moci, pocházel z modré krve Romanovců. Proto je ve verši 8 řečeno, že se rozpínal k Jihu a k východu, podobně jako se vypínal na počátku první král Severu, rod Seleukovců. Od severu na Jih a na východ k Indii. Podobně to můžeme vidět u Ruska, kde vše začíná severskými Slovany Rurikovci, zničením Chazarské říše na jihu a roztažení až na Aljašku a do Kalifornie. Pak přichází Petr Veliký, opět modré krve a končí to vyvražděním Romanovců po VŘSR 1917. Stále ještě není Rusko a SSSR králem Severu, až od roku 1945, kdy Stalin v květnu sám dobývá Berlín a nasazuje si korunu krále Severu po Německu a přebírá kontrolu nad duchovním centrem světa, nad Prahou.

Stejně jako Seleukos díky působení lidí z Chabadu, napřahuje SSSR a následně RF své ruce po okrase, což je v tělesném porozumění Sionský projekt jménem státu Izrael, aby se odpadlé Judě vrátil Jeruzalém. V duchovním porozumění pak se král Severu napřahuje po duchovním Jeruzalému.

To co Daniel vidí, je krátké shrnutí dějin. Proto musíme správně pochopit co popisuje dále, že se najednou ocitá v Čase konce a vysvětluje co tam vidí.

„A vypínal se až ke Knížeti vojska, a byl od něho odňat stálý rys a bylo shozeno stanovené místo jeho svatyně.“ (Daniel 8:11)

Daniel pokračuje v ději od konce. Činnost krále Severu vede k tomu, že se staví proti samotnému Jehošuovi. Jak? Tím, že chce vytvořit ruský svět podle svého porozumění pro Právo a Spravedlnost. Stálý rys je zde spojován s prosazováním tohoto vnímání Práva a Spravedlnosti za dob socialismu. Toto způsobilo, že jeho svatyně, kterou byl věčně živý Lenin a Moskva jako taková, se staly bezvýznamné po 25.12.1991.

„A kvůli přestupku bylo postupně vydáno vojsko spolu se stálým rysem; a stále shazoval pravdu na zem, a jednal a měl úspěch.“ (Daniel 8:12)

Protože to bylo nesprávné v očích nebeského Otce, naplánoval pod jeho inspirací Jurij Andropov akci Golgota, která způsobila, že Rusko jako velmoc, její vojsko, ztratilo své postavení ve světě a král Severu se stal z pozice Jihu někým, po kom se šlape. Protože to byl však geniální tah, tak nikdo toto nepochopil, jen ten král Severu, který nastoupil na konci roku 1999 k moci. A stále se v jeho ústech dařilo podvodu, protože nabízel všem partnerství, ale věděl, že Jih má jediný zájem, zmocnit se jeho pokladů, jeho surovin.

Protože akce Golgota byla uměle vytvořenou prohrou, věděl přesně, kam až ten nejmoudřejší západ doputuje a vnutil mu svými kroky jejich politiku. Ukrajina, její majdan v roce 2014, přivedl krále Severu k tomu, že musel zareagovat. To vyvrcholilo 30.9.2015, kdy vstupuje otevřeně přes Syrský konflikt do konfrontace s králem Jihu, který přes tajné služby CIA a Mosad vytváří ISIL, aby rozvrátil dům Sion, Chazarská mafie svět, podle svých plánů a tužeb.

„A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý, a právě tomu, který mluvil, řekl jiný svatý: Jak dlouhé bude vidění stálého rysu a přestupku, který působí zpustošení, aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape?“ (Daniel 8:13)

Co si Jih myslel, když toto Putin učinil? Že Ruská armáda bude poražena. Do teď je slyšet a tehdy to říkal kde kdo, že jeho vojsko proti té slavné americké přítomnosti v Sýrii a Iráku nemá šanci. Protože byla americká vojska jak v Iráku, tak v Sýrii, šlapalo se dál po jeho vojsku, protože Rusko ještě nebylo připraveno, postavit se USA a NATU v přímé konfrontaci, tak jak se to děje nyní od 24.2.2022 skrze Ukrajinu. Jen si vzpomeňme, kolikrát nebylo dovoleno adekvátně Rusku odpovědět na Izraelské provokace, Americké sestřelení ruského bombardéru skrze Turecko. Jako mopslík musel Putin dopředu USA hlásit, jak a kde proběhnou jeho zásahy v Sýrii, jen aby se Američanům a jejich instruktorům v ISIL nic nepřihodilo a když ano, tak to bylo řevu, co si to král Severu dovoluje.

Jak dlouho to období trvalo? 2300 večerů a jiter, od 30.9.2015 do 16.1.2022. Může se od té doby otevřeně král Severu králi Jihu postavit? Ano může a také to činí. Toto, co jsem popsal, je tělesné naplnění, protože se svaté místo – Moskva, dostala do svého správného a původního stavu. Stala se nadřazenou supervelmocí č.1. kterou nelze porazit.

Souběžně s tímto tělesným, se naplňovalo i duchovní porozumění, které souvisí s podobenstvím o deseti pannách. Znovu připomínám, co je nám řečeno hned v prvním verši:

„Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.“ (Matouš 25:1)

Takže tehdy začíná 30.9.2015 . V té době vyšlo do světa mnoho falešných proroků, kteří začali burcovat ovce ve svých Babylonských domech a začalo se mluvit o tom, že Kristus coby ženich, přichází. Mnozí se pustili do studia Písma, ale nedrželi se toho, co jim nařídil samotný Jehošua, aby dovolili Otci, aby je On sám vyučil. Šli za svým vlastním viděním a ve své lampě měly tyto družičky jen velmi málo oleje. Co je lampa a co je olej?

Je to tolikrát v Písmu naznačeno, že by tomu měl každý rozumět, ale když položíme otázku těm, kdo tvrdí, že mohou vyučovat, tak to nejsou schopni vysvětlit. Takže olejem byl pomazán Saul, byl pomazán David, byl pomazán například i Šalamoun. Co se s těmi muži poté stalo? Byli naplněni Otcovým duchem, mohli začít prorokovat, mohli začít činit Otcovu vůli. Takže olej je symbolem, který určuje míru porozumění. Jaké porozumění se tu během 2300 večerů a jiter projevovalo? To, které vychází z těch různých náboženských domů. Nikdo nečerpal do lampy a do nádob. Jen to mléko, že Jehošua je král a vykupitel, a že přijde. Začalo se dobře, jenže ti různí falešní učitelé se svými jasnými pravdami, například o předčasném vytržení, protože všichni jsou nevěsta a když oni milují Krista, tak je musí milovat i on, tak ti odvedli pozornost od skutečného Otcova poučení skrze Písmo a olej v jejich lampách prostě nebyl a neměly a nemají v nich dost oleje.

„Tvé slovo je lampou mé noze a světlem mé vozové cestě.“ (Žalm 119:105)

Co je tedy ta symbolická lampa? Je to Otcovo Písmo, které se má studovat tak, že prosíme Otce v Jehošuově jménu, aby to byl On sám, kdo nás vede a kdo nás poučí. Kdy se nám Písmo stane lampou?

„Lampou těla je tvé oko. Když je tvé oko prosté, i tvé celé tělo je jasné; je-li však ničemné, i tvé tělo je temné.“ (Lukáš 11:34)

Takže kdy se stane naše oko prosté, čisté? Tehdy, když si od Pana Jehošuy koupíme přečištěné zlato a mast do našich očí. Srovnej se Zjevením 3. kapitolou od 14. verše. Co zatemňuje naší lampu? Pýcha, smýšlení, že už Písmo zkoumat sem a tam nemusíme, natož se jím brodit, protože jsme přece už duchovně bohatí, že ano? Kristus však říká, že jsme ubozí a nazí, protože nechceme vidět naši nahotu. Nedostatek Otcova oleje, který nečerpáme u Něj, toto vše způsobuje.

„Pět z nich bylo pošetilých a pět bylo rozvážných. Ty pošetilé si totiž vzaly lampy, ale nevzaly si olej, kdežto ty rozvážné si vzaly s lampami olej v nádobkách“ (Matouš 25:2-4)

Znamená to, že když Jehošua mluví o rozdělení hezky půl na půl, že to tak je ve skutečnosti? Ať nikdo není sveden na scestí. Tím Pán Jehošua říká, že není počet jedněch a ani druhých omezen. Dává tím najevo, jak moc si přeje, aby účast na jeho svatbě s nevěstou byla co nejhojnější, to vysvětluje podobenství v Matouši 22:1-15, které je úmyslně zapsáno před tímto podobenstvím. Doporučuji si jej prostudovat, protože víme, že stojíme před obrovským konfliktem.

Co udělaly ty pošetilé? Vzaly si Písmo, lampu, ale nevzali si olej, protože nešli k Otci JeHoVaH (jehovovi). Jeho jménu se až do tohoto dne vysmívají, mají za to, že je to fanatismus, když se jim podle Žalmu 83:18 oznamuje toto SVATÉ JMÉNO:

„Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:16-18)

Kdo má být zahanben, rozrušen, zaražen a zahynout? Tak se podívejme do toho dalšího podobenství z Matouše 22:1-15.

„Zatímco se ženich pozdržel, všechny si zdřímly a usnuly.“ (Matouš 25:5)

Všichni od roku 2015, kdy ještě mnohé panny měli touhu si ten olej koupit skrze Písmo a ne falešné nauky, tak najednou polevily. Opět se naplnilo podobenství z Matouše 22. kapitoly. Všichni měli čas a důvod studovat, brodit se Písmem, proč hledat ty, kdo ten olej mají a mohou jim jej prodat. Tak si obě skupiny pěkně zdřímly, přišel pád Velkého Babylonu, ale nevyšly a neslyšely, že když je na celém světě v jeden čas uzavření míst, kde se uctívají modly, což nastalo v březnu 2020, tak byly zaraženy, zneuctěny, ale vyjít, tak to ne.

Tak nastal duchovní spánek až najednou skončily večery a jitra v neděli 16.01.2022, kdy nastal najednou křik: „Ženich je zde!“.

„Přímo uprostřed noci nastal křik: Ženich je zde! Vyjděte mu vstříc.“ (Matouš 25:6)

Najednou, když začal Ukrajinský konflikt, tak si i slepí uvědomili, co jim nevěsta stále oznamuje, že žijeme v kritických časech, kdy se vše zhroutí a najednou si ty pošetilé začaly uvědomovat, že se skutečně něco děje. Děje! Ženich přichází!

„Tehdy všechny ty panny vstaly a daly si do pořádku lampy.“ (Matouš 25:7)

Takže se opět začalo brát Písmo do ruky, ale bez oleje, takže se říká, ještě 7 let soužení a teprve až nám na hlavy budou padat bomby, tak my poznáme, kde skutečně jsme: „Chce se mi něco peprného napsat, ale kdo má Filipa se dovtípí.“ S Kristovým příchodem, který zatím vidí jen nevěsta a pár druhých oliv se vše podle Daniele dalo do správného stavu, protože jsou odděleny pošetilé družičky, které čeká za jejich bezzákonnost, jejich promrhaný čas záhuba a mohou křičet: „Ale Pane, vždyť jsme v tvém jménu konaly mnoho mocných skutků!“, aby jim odpověděl tím, co nacházíme v Matoušovi 7:21-23.

„Ty pošetilé řekly rozvážným: Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají.“ (Matouš 25:8)

A jak se ten konflikt stále rychleji přibližuje a už dýchá každému na záda, tak si ty pošetilé začnou uvědomovat, že jim chybí olej, porozumění. K Otci už to nestihnou, tak prosí ty rozvážné, druhý olivovník, aby jim trochu toho oleje dal. Jenže:

„Rozvážné odpověděly slovy: Snad by pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte místo toho k těm, kteří jej prodávají, a kupte si.“ (Matouš 25:9)

Proč nemají olej na rozdávání? Protože nemají porozumění pro tu jakoby novou píseň. Rozumí Agape, ale nemají jako nevěsta porozumění pro Čas KONCE v celkovém kontextu. Kam posílá druhý olivovník ty pošetilé družičky? Posílají je k nevěstě, ale tu ony neznají, takže jim bude trvat nějaký čas, než poznají, kdo k ní patří, takže zatím, co jdou nakupovat, nastane toto:

„Zatímco si odešly nakoupit, přišel ženich, a panny, které byly přichystané, vešly s ním na svatební hostinu; a dveře se zavřely. Potom přišly také ostatní panny a řekly: Pane, pane, otevři nám! Odpověděl a řekl jim: Povím vám pravdu, neznám vás. Zůstaňte proto ostražití, protože neznáte den ani hodinu.“ (Matouš 25:10-13)

Co se bude dít? Je to jasné a až porozumí tomu, kdo jim celou dobu ukazoval směr, aby se sami dotazovaly nebeského Otce a od Něj získaly ten potřebný olej, dostanou jen to porozumění, kdo byl nevěstou a kdo ne. Takže už budou zavřené dveře a co se bude dít? To právě vysvětluje první podobenství z Matouše 22:1-15.

Prosím každou rozvážnou družičku, aby zkoumaly, zda je toto skutečně správné porozumění, které Otec a Jehošua poskytují v tomto čase tísně. Pokud jim Duch řekne že ano, pak si nenecháme toto porozumění sami pro sebe, ale budeme jej šířit, snad se ještě nějaká pošetilá stane rozvážnou spolu s námi. Mám mnoho dní na srdci toto vám sdělit, ale až po včerejší modlitbě jsem obdržel od Otce souhlas, abych to učinil.

Ať se vše děje ke slávě našeho nebeského Tatínka, který PŮSOBÍ, ABY SE STALO! Který působí záchranu skrze jméno svého jedno zplozeného Syna Jehošuu. Přijď Pane Jehošuo! Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi