Přichází den velkého pobíjení? Pokud ano, kdo obstojí?

Spread the love

Kristus, Jehošua Král králů a Pán pánů varoval své učedníky skrze podobenství o připravené svatební hostině. Ze zpráv, které ke mne přichází, dostávám informace, že mnozí dosud nevěřící lidé mají hrozné živé sny o válce. Může to být určité varování, aby se zamysleli nad svou situací a svým postojem. Zkusme si vysvětlit, co sděluje Kristus tímto podobenstvím a jak mi je dáváno porozumění Otcovým Duchem a skrytou Kristovou manou, pro dnešní dny.

Když mi dnes jeden z mých bratrů zavolal, že v jeho okolí se staly dva případy takových snů a postižení se k němu obrátili o útěchu, prosil jsem v modlitbě Otce, zda tomu rozumím správně. Byl jsem naplněn Duchem, abych byl ujištěn, že jsou tyto sny z jeho Ducha. Proto vy, kdo jste toto prožili, hledejte útěchu u těch, jenž znají jméno svého Boha, svého Otce a znají i Jehošuovo jméno.

Začnu od konce tohoto podobenství:

Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ (Matouš 22:14)

Tato slova zná snad každý, kdo tvrdí, že kráčí za samotným Kristem. Kdekdo se chlubí tím, že on je přece znovuzrozený, že všechny miluje, ale problém je ten, že si zaměňuje řecké slovo FILIA s řeckým slovem AGAPE a nerozlišuje do hloubky, co které slovo znamená, protože do češtiny a mnoha dalších jazyků se obě slova překládají slovem LÁSKA.

To je velký problém a vysvětlit tento rozdíl mnohým je nadlidský úkol. A právě toto měl na mysli Kristus, když řekl, že je mnoho povolaných či pozvaných, ale JEN SKUTEČNĚ MÁLO VYVOLENÝCH. Než toto opět vysvětlím, zkusme se zamyslet nejprve verš po verši nad Kristovým podobenstvím:

„Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna.“ (Matouš 22:2)

Kristus vždy hovoří v lidských pojmech. Králem je tu samozřejmě JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země. Nebeské království je skutečné místo, kde se svatba odehraje. Syn, tak to je samotný Jehošua Kristus. Na každé svatbě má ženich i svou nevěstu. Zde se o ni nemluví, ale Kristus ji nazývá malým stádem a kniha Zjevení pak počtem 144 tisíc vyvolených.

Na každé svatbě jsou vždy přítomni přátelé nevěsty a ženicha, a také družičky nebo panny. Kristus jim říká jiné ovce a ve Zjevení je najdeme v 15. kapitole, jak stojí jakoby u skleněného moře. Zde není uveden počet, protože tato skupina přichází na svatbu až jako poslední. To znamená, že jsou vybíráni hlavně z osob, které jsou a žijí v ČASE KONCE. Toto bylo utajeno, aby mohla vzniknout třetí miska, třetí sádka, třetí měřice, jak o tom všem čteme u Matouše 13:33.  Rozdíl v těch třech miskách byl v tom, že mezi první a druhou miskou, které byly plné mouky, neznali ti, kteří byli a jsou součástí té či oné mouky, a misky, do které patří, neznali a neznají skutečné jméno svého Boha, a nazývali a nazývají jej všelijak.

Podle Daniele 11. kapitoly veršů 32:

„A zlovolně jednající stran smlouvy budou hladkými řečmi sváděni k odpadnutí, ale lid znajících svého Boha, ti budou silní a budou jednat,“ (Daniel 11:32)

Zde Daniel jednoznačně hovoří o skupině, která byla známá, jako Vážní badatelé bible, kteří znali a šířili jméno nebeského Otce a přijali i jeho jméno do názvu své organizace.

Co mají všechny ty tři misky společného? Na počátku bylo zrno, pravé zrno, které hledalo skutečnou Otcovu SPRAVEDLNOST. Protože přišlo pronásledování a útlak, dostaly se klasy, které z nich vyrostly plné nových zrn, do drtícího procesu, které pronásledování způsobilo a stala se ta zrna moukou. První proces trval 250 let a vyvrcholil Nikajským koncilem. Druhý proces započal za Wicliffa, dostal se do Prahy a zrno Jan Hus zplodilo mouku, kterou zkazil Luther. To probíhalo 100 let a poslední miska přišla hlavně s počátkem  První světové války, kde zrnka sesbíral nejprve Russell a poté Rutherford a on je umístil do lisu Německé mašinérie, kdy po Druhé světové válce vznikla mouka. Takže proces trval asi 50 let.

Jak bylo Kristem předpovězeno, přistoupila k této mouce žena a ta svým kvasem falešných nauk a příkazů všechny tři mouky přetvořila ve vláčné a poddajné těsto. Jak si ukážeme dále, vše je o stejné myšlence, O JEDNOM VELKÉM MĚSTĚ.

Co Jehošua říká dále:

„A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít.“ (Matouš 22:3)

Kdo jsou ti, co byli pozváni? Je to o ČASU KONCE, TAKŽE SE zcela jistě NEJEDNÁ O JUDEJCE, NA TĚCH SE TO SPLNILO JEN V MALÉM. Zde je jasné, že to musí být ti, kteří patří k těstu. Proč? Kristus vyčítá mnohým ve Zjevení ve druhé kapitole toto:

„Ale mám proti tobě, že jsi [za]nechal své první lásky.“ (Zjevení 2:4)

Jakou že to opustili Lásku? Je v původním textu slovo ἀγάπην agápin, jenž vychází ze slova AGÁPE. Takže tu není řecká FILIA. Co tedy ztratili pozvaní? Ztratili svou AGÁPE a nahradili ji FILIÍ. Proč? Protože když se dozvěděli poprvé o nebeském Otci a o Jehošuovi, tak si je zamilovali, protože jim bylo ukázáno PRÁVO a SPRAVEDLNOST, se kterou Kristus přišel na Zemi a vzdal se svého VĚČNÉHO ŽIVOTA VE PROSPĚCH MNOHÝCH. Milovali právo a spravedlnost, ze kterého, po naplnění plynula NEZASLOUŽENÁ LASKAVOST (MILOSRDENSTVÍ) všem takto pozvaným.

Oni si pak zamilovali lidské nauky jako příkazy, kterým se musí sloužit a věřit, aby ti jejich slavní „svatí“ měli už dnes RÁJ NA ZEMI. Jděme dále v porozumění Kristova podobenství:

„Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem;“ (Matouš 22:4,5)

Otec, nebeský Bůh JeHoVaH svým Duchem přivedl do těch díží své otroky – KRISTOVU NEVĚSTU, která tu první LÁSKU nikdy neztratila. Jsou totiž, jak je psáno o 144 tisících, PANENŠTÍ, NEPOSKVRNĚNI ŽENAMI, falešnými naukami dcer nevěstky. Srovnej se Zjevením:

„To jsou ti, kteří se nepotřísnili s ženami, neboť jsou panicové; to jsou ti, kteří jdou za Beránkem, kamkoli se ubírá. Ti byli z lidí koupeni jako prvotiny Bohu a Beránkovi.“ (Zjevení 14:4)

A co se stalo? Když tomu těstíčku začali říkat, že to, co učí ta vypasená Bašanská telata, že je to lež, nemělo těstíčko čas na brodění se písmem sem a tam. Jeli si svůj byznys, svou práci, na svém políčku. Takže to skutečné zrno, to první panenské ovoce, díže s těstem opustilo. A jak se ČAS KONCE BLÍŽIL, POSLAL OTEC JINÉ:

„ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je.“ (Matouš 22:6)

Kdo jsou „ti ostatní“? No to jsou ta bašanská telata v dozorčích úřadech. Pro ně to byla nákaza jejich učení a TAK JE ZAČALI PŘED SBORY OČERŇOVAT, OZNAČOVAT JE a NAKONEC JE PŘES SVÉ PRÁVNÍ VÝBORY či JINÉ INSTITUCE VYHODILI a sborům řekli: „ONI JSOU MRTVÍ!!! Ani je nezdravte! TO ONI OPUSTILI NEBESKÉHO OTCE A KRISTA!!!“. A co má dít dále?:

„Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Jak je vidět, bude hodně pláče a hodně mrtvých. Proč? Protože je to celé o VELIKÉM, skutečně VELIKÉM MĚSTĚ jménem BABYLON!!! Stále nechcete porozumět, vy povolaní a pozvaní? Tak se na to podívejte do 18. kapitoly Zjevení a kdo chce tomu všemu rozumět více, najdete článek zde a rozbor tady.

Odcituji jen první 4 verše 18. kapitoly:

„Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou.  A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:1-4)

Takže proč vám zavřely vaše slavné chrámy, ty vaše domy?! Na příkaz Satana? Ať se to nikdy takto nestane! BYL TO NEBESKÝ OTEC, KDO INSPIROVAL POLITIKY, ABY VŠE UZAVŘELI, ABY SE TO, CO SE OTVÍRÁ a JE TO ON-LINE, aby to BYLO UŽ JENOM O DÉMONECH a ZNAMENÍCH ŠELMY, KTERÉ VÁM DOPORUČUJÍ MAJITELÉ VAŠICH NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ!!!

Máte se přece nechat očkovat. Přece to není nic tak špatného… Naopak, máte se těšit, že pak vše bude opět otevřeno, ale je třeba si dát značku, že? Což není vakcinace VYNUCOVÁNA? Což neříkají, že nevakcinovaní nesmí tam a ani tam? Že se to ještě neděje na 100%? Vy nerozumní pozvaní, což vám Jehošua neřekl, že to bude jako v Noemových dnech, že si nepovšimnete? Což nemá být plevel spálen jako první?

Kdo vás nahradí?:

„Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ (Matouš 22:8-10)

Jaká vojska přitáhnou? Kristus říká, že to bude vojsko patřící jeho Otci. A co jste četli v Danielovi?:

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

„Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:44-45)

Což nevíte, že i Nebukadnecarovo vojsko bylo vojskem nebeského Otce, JeHoVaH vojsk, když zničil odpadlou Judu? Čekáte anděly? Nebude to náhodou stejné, až konečně král Severu pochopí, že to, co mu bylo oznámeno, že má vykonat? Neměly by jej rozrušit zprávy, co na něj Jih chystá?

Nevíte kdo je Sever a kdo Jih? Pak si projděte starší články a broďte se Písmem sem a tam, abyste pochopili smysl toho všeho. Více v publikaci „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“, která byla vydána 23. prosince 2019.

Směr jsem vám ukázal, proto proste Otce, JeHoVaH vojsk, aby vám dal porozumění On sám ve jménu Jehošuy Krista.