Co postihlo náboženství? Co musí vědět všichni návštěvníci církví?

Spread the love

Při svých mnoha rozhovorech s příslušníky všech náboženských směrů, ale také s ateisty, jenž mají svou víru a přesvědčení, že Stvořitel nebe a Země neexistuje, si dovoluji oznámit, že se během COKOLIV 19 a 21, stalo něco, o čem musí všichni vědět. Prosím šiřte mezi všemi! Zkráceně ta informace zní:

PADLA VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, PADL VELKÝ BABYLON a vy jste si toho zatím nepovšimli!

článek publikován také zde

Vkládám dlouhý text plný informací, který vysvětluje vše okolo náboženství dnešních dnů. Kéž jsou vám všem otevřeny oči, protože je to zatím DUCHOVNÍ PÁD, který brzy vystřídá ten fyzický, jasně viditelný. Ať je to varování i pro politiky, že jejich konec se přiblížil a je stejně blízko, jako je fyzické zničení všech náboženských institucí!!!!! Tento výklad není výkladem z lidské moudrosti, protože i já jsem jenom smrtelný člověk. Přesně takto tento text, toto slovo chápou ti, kdo tak jako já, vkládají svou důvěru ve Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha. Sami si udělejte názor, zda je tomu tak prosím.

Vkládám plné vysvětlení dvou kapitol, 17. a 18. knihy Zjevení, tak jak mi bylo předloženo ve vidění.

Drazí čtenáři a mí duchovně smýšlející, bratři a sestry,

dovolte mi prosím, abych předložil výklad Božího slova, který mi byl dán skrze modlitbu a vidění, které ke mne přicházelo v nočních hodinách 24. dne měsíce ledna, když byl inaugurován falešný prezident Biden, jako hlava rozpadajících se Spojených Států, abych oznámil tomuto světu:
Padl, Velký Babylon padl a stal se příbytkem démonů v kozlí podobě a příbytkem každého nenáviděného ptáka, protože už tam není slyšet zvuk ženicha a nevěsty.“. Dovolte tedy, abych díky tomu vidění upřesnil výklad knihy Zjevení 17. a 18. kapitoly, prostřednictvím Božího Ducha, jak jsem byl k němu veden.
Ať je to samotný JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země, kdo vám svým Svatým Duchem potvrdí toto porozumění, aby byl posvěcen skrze moudrost, která je shora. Je totiž psáno:

Kdo přidá k tomuto svitku, tomu bude přidáno ran a kdo ubere, bude mu odňat podíl na olivovníku, ke kterému patří.“.

Ne člověk, ale samotný nebeský Otec musí dát porozumění. A byl jsem veden po mnoho let, prostřednictvím informací, ke kterým jsem byl přiváděn, abych je zapomínal a sami mi opět vytanuly v mysli jako jeden celek k pochopení celkového obrazu. A ač jsem sepsal toto porozumění již před několika lety, musím jej upřesnit, protože nastalo jejich naplnění a dřívější porozumění bylo částečné, protože jsem viděl jen v hrubých obrysech. Vy, kdo znáte původní odhalení, sami zjistíte, že se neliší v porozumění, ale jsou nyní odhaleny detaily.

Nebyl jsem ustanoven do postavení proroka, ale toho, komu je dáno proroctvím porozumět, aby se naplnilo slovo, které zapsal prorok Daniel ve 12. kapitole verších 3 a 4. Sláva nepatří tomu, kdo má porozumění, ale Tomu, kdo porozumění dává. Ne za mnou, ale k Otci nebeských světel upřete svou pozornost a k našemu Králi Jehošuovi (Ježíši) Kristu. Amen a amen.

Nechť mne ochraňuje samotný Otec JeHoVaH, skrze Božího Ducha, prostřednictvím Pána Jehošuy Krista, abych nic neubral a také nic nepřidal ke slovům, které jsou zapsány v knize Zjevení 17. a 18. kapitole. Uvědomuji si plnou zodpovědnost před vámi, a Otcem i Králem. Ať je to Boží Duch, kdo ve vašem srdci odhalí toto tajemství, abychom mohli společně říci:„Abba, Otče, Hallelu Jah“!

Stejně jako prorok Daniel a jeho tři přátelé věřím, že v nebi je pouze jediná autorita, která může dát na vědomí, co se stane v konečné části dnů; jsme jejich součástí. Nikdo jiný tento výklad není schopen předložit prostřednictvím vlastní vůle a vlastního porozumění. Ať je vám to prosím známo, tak jak se to stalo známo samotnému králi Nebukadnesarovi II., když mu byl vyložen sen, který nebyl schopen nikdo odhalit a vyložit.
Pro výklad tohoto proroctví jsem úmyslně zvolil text z PNS z roku 1991, protože je přeložen srozumitelným způsobem:

A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek, mluvil se mnou a řekl: „Pojď, ukážu ti soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země, zatímco ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.“ (Zjevení 17:1-2)

Jak mnozí vědí, jsou v tomto proroctví použity určité výrazové prvky, které slouží v celém Písmu k pochopení a správné identifikaci daných slovních obratů. Vody jsou předkládány stejně jako písek k porozumění, že se jedná o velkou lidskou společnost. Nevěstka pak bývá označována jako někdo, kdo představuje určité duchovní společenství, jenž se postavilo proti samotnému Bohu JeHoVaH, a přesto o sobě tvrdí, že zastupuje Boha nebes. Králové země jsou myšleni jako politické
struktury. Smilstvo je zde používáno ve smyslu vzájemně výhodných obchodních vazeb.

A odnesl mě v [síle] ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ (Zjevení 17:3)

Jan zde mluví o síle ducha. Znamená to tedy, že to, co se odehrává v jeho popisu, není doslovné, ale obrazné vyjádření událostí, které musí teprve nastat. Tím, že je celý obraz popisován, jakoby právě probíhal, dává čtenáři a posluchači na vědomí, že to budou události, které nebude moci nikdo změnit, aby se Boží slovo prokázalo jako pravé, pravdivé a neměnné. Co je myšleno pustinou? Je to místo, které je nehostinné. Tento svět je v moci toho ničemného, takže životní podmínky jsou jako nehostinné místo, podobné skutečné pustině. Žena je zde předobrazem všech duchovních společenství a protože sedí na šarlatově zbarveném zvířeti, nám ukazuje, že svým vlivem působí na ty, kdo se odívají do šarlatu, tedy opět jsou to politické prvky moci, šarlat – látka králů, lidské společnosti. Jména, která jsou po tomto zvířeti rozseta, jsou programy těchto politických prvků, které jsou falešnými sliby a které nikdy nebudou králové země schopni naplnit, aby zajistili všem lidem takovou spravedlivou vládu, jakou dokáže poskytnout jen samotný Otec JeHoVaH, skutečný Bůh. Protože má toto zvíře sedm hlav a deset rohů, jak bude dále ještě vysvětleno, je zde poukázáno na to, že celý vývoj lidských dějin byl vždy řízen určitým politickým managementem, který měl v danou chvíli vůdčí dominanci. Vše vysvětluje anděl v další části.

A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva.“ (Zjevení 17:4)

Duchovenstvo, které tato žena symbolizuje, je velmi bohaté díky příspěvkům svých oveček a dávají své bohatství okázale najevo. Nejsou to jenom doslovná roucha, ale třeba také předměty denní potřeby, jako jsou hodinky, auta, rezidence a podobně, aby svým ovcím duchovenstvo ukázalo, jak velké je hmotné bohatství těchto organizací. Žena je také oděna v šarlatu a purpuru. To symbolizuje její autoritu a vládu nad vírou oveček. Své bohatství vystavuje na odiv, jako důkaz „Boží“ přízně a jedinečnosti. Kristus a ani jeho apoštolové nikdy nic nevlastnili, jejich skutečná
přízeň samotného nebeského Otce pramenila z Ducha, který je podporoval v jejich kazatelské činnosti, při oznamování Dobré zprávy.

Zlatý pohár symbolizuje různé dohody a intriky, kterými získává svůj vliv, jak směrem ven, tak dovnitř svých organizací a společenstev.

A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: „Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (Zjevení 17:5)

Tady se dostáváme k důležitému pochopení. Tím pochopením je jméno, které má napsáno na čele. Je to ZÁHADA. Proč? Protože je tato žena pro mnohé spojována jen s Katolickou církví, tedy s Římem. Toto je ten největší omyl, který Satan skrze náboženské organizace předložil. Jediná nevěstka dostala pochopení, ale jenom proto, že nesla na svém čele zároveň i jméno Pravého Boha. Proč je tedy řečeno, že je její jméno záhadou? Protože všechny náboženské domy, které tvoří to Velké duchovní město, jsou jedním Velkým MĚSTEM, VELKÝM Babylonem.

Proto se tam dále hovoří o dalších nevěstkách, které se zrodily z jedné a té samé Matky. Každá organizace, sekta či jiná duchovní společnost, má v sobě prvky, které byly součástí Babylonského učení V DOBĚ PRVNÍHO KRÁLE NIMRODA. Pokud nahlédneme do Zjevení 2:20, tak tam čteme:

Ale mám proti tobě, že povoluješ té ženě, Jezábel; to je ta, jež si říká prorokyně, i vyučuje a svádí mé vlastní nevolníky, by se dali do smilnění a do jedení věcí modlám obětovaných.“

Kdo byla Jezábel? Byla to manželka krále Achaba, která uctívala Baala. Přesněji řečeno, Baelzebuba. Kdo to je, je všem jasné. Satan ji umožňuje prorokovat a přinášet babylonské nauky do původního apoštolského učení. Tak kazí Kristovo společenství bratrů a sester. Její zhoubný vliv dovoluje, aby vzniklo od roku 325 n.l. instituované náboženské prostředí. Původní zrna pšenice byla tlakem Římské říše semleta na mouku a do té mouky dala Jezábel svůj kvas, a ten zkvasil celou první díži.

Těsto se sice rozdělilo na ŘKC a Pravoslavnou církev, ale začaly se objevovat dcery. To jsou mocenské skupiny a nové náboženské směry. Tak vzniklo například Tovaryšstvo Ježíšovo, dnes známé jako Jezuité.

Další dcerou této BABYLONSKÉ JEZÁBEL SE STALO UČENÍ ISLÁMU. Tento náboženský dům je výsledkem záměru, jak zotročit zbytky pšenice a mouky, která zůstávala v oblastech severní Afriky a blízkého východu. Tato pšenice rozemletá v mouku se nechtěla stát součástí první díže z Matoušova evangelia a Kristova proroctví, jenž nacházíme ve 13. kapitole 33 verši.

Kdo tedy patří k babylonským domům a z čeho se skládají tyto babylonské domy? Patří tam jak budhismus, šintoismus, islám, křesťanstvo, hinduismus a tak dále, až po tu nejposlednější sektu. Zde musíme chápat, že Jezábel je ženou, která svůj způsob uctívání získala už v Nimrodově době. Když byly jazyky zmateny, tak se toto falešné uctívání dostalo do všech koutů světa. JEZÁBEL JEJ OBNOVILA PRO IZRAEL V DOBĚ ACHABA a později tomuto uctívání podlehl Manasse, Judský král. To byl předobraz toho, co se stane s následovníky Krista, když opustí jeho učení.

Někde jsou projevy Babylonu na první pohled zjevné, jinde jsou ukryty tak, že ovce netuší, kdo je vlastně zotročuje. Kristus je nahrazen v těchto domech složkou, které se bezpodmínečně musí poddat každá ovce a která pak nutí tyto ovce k sebeobětování na oltáři slepé víry a falešných nauk.

Co jsou ty ohavnosti? Je to modlářství, které ovce svou falešnou vírou prokazují řídícím složkám organizací. Ne Pán Jehošua Kristus, jako vůdce, ale jednou je to papež, jindy „věrný a rozvážný správce“, jindy nějaká prorokyně a její spisky. Je to ta skupina vlků v beránčím rouše, která si vytvořila monopol na neomylnost!!!

Položme si otázku: „Může skutečně Bohem vedený otrok lhát? Říkat, že jemu má být vzdávána úcta a modloslužba?“ Ať se to nikdy nestane!!! Pokud nalézáte tato učení, víte čeho jste součástí!!!

Náboženské stavby jsou budovami velkého duchovního města, Velkého Babylonu!!!

A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Jehošuových (Ježíšových) svědků. Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením.“ (Zjevení 17:6)

Proč se Jan divil? Protože plně nerozuměl tomu, co má přijít. Jak se ta nevěstka a její dcery opily krví svatých a krví Jehošuových svědků? Tím, že tyto lidi utiskovaly, protože pšenice a mouka mimo díže odhalovala jejich smilstva. Proto vytvářely krvavá pronásledování, organizovaly války a tažení. Nakonec v první a druhé světové válce proti sobě štvaly lidi stejné víry. Některé dcery nutily své ovce umírat v nemocnicích, kryly pedofilii a další věci. Vše naleznete v různých historických i dějepisných záznamech o náboženských institucích.

A tak mi anděl řekl: „Proč ses divil? Povím ti záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:7-8)

Zde se nachází jedna z nejdůležitějších informací, kterou musíme pochopit, abychom nebyli zavedeni na scestí falešných učení církví křesťanstva a těch věrně neomylných, kteří nás úmyslně vedou k nesprávnému chápání celého proroctví. Jedni učí, že to zvíře (šelma) je Římskokatolická církev, jiní například OSN. Abychom rozuměli, koho máme vlastně hledat, musíme svou pozornost obrátit do 13. kapitoly knihy Zjevení, kde je jasně vysvětleno, že se nemůže jednat o náboženskou instituci, která je, není a bude, a že to není pouze OSN, která je vytvořena jako obraz divokého zvířete, kterou vytvořil falešný beránek, jenž mluví jako drak:

Úmyslně třináctou kapitolu uvádím s čísly veršů

1 A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména. 2 A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla jako tlama lví. A drak dal [zvířeti] svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. 3 A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. 4 A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?

Všimněte si prosím, že to zvíře je trochu jiné, než to, o kterém je řeč v 17. kapitole Zjevení. Nemá kontinuitu v celých dějinách, ale jen v určité části. Zde je totiž popsáno to, co můžeme vidět, jakoby na počátku druhé poloviny minulého století. Proč až tehdy? Protože zde toto zvíře má všechny hlavy, nebo-li všechny způsoby vlády, které byly v lidských dějinách uplatňovány v jediném časovém úseku. Jaké způsoby vlády to jsou? Je jich sedm:

1, feudalismus – země, kde forma vlády plynula z královských rodů (Japonsko, Velká Británie atd.)
2, kapitalismus – USA, Francie
3, otrokářství – Africké země
4, fašismus – Itálie, Německo
5, socialismus – SSSR a jeho satelity
6, kastovní systém – Indie
7, theokracie – islámské země

Co nám odhaluje, že to máme takto chápat? Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. Tvrdí totiž o sobě, že jsou tím nejlepším lékem pro lidské uspořádání a zaštiťují se tyto vlády ideologií, která společnost zotročuje. Mnohé tvrdí, že je to Boží vůle, aby tato uspořádání fungovala. Jsou to politické programy, které řídí danou zemi (stát). Jedno zřízení dokonce tvrdí, že Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha, kterého dosud nikdo neznal. Srovnej s Danielem 11: 36-38.

Dále je zde zmínka o deseti rozích, nebo-li vládách, které budou mít hlavní slovo v zastupování těchto vládnoucích systémů. Má jich být deset, tak je na mapě musíme najít. Hlavním představitelem otrokářství je JAR, za fašistický režim je to Německo a Itálie. Theokratická diktatura je zastoupená zvláště Saudskou Arábií, kapitalismus zastupuje Francie, Izrael. Socialismus SSSR a Čína, která následně opouští toto uspořádání a aplikuje do sebe kapitalistické prvky, je to spíše přechod k fašismu. Kastovní systém zastupuje Indie a feudální, nebo-li královský systém Japonsko.

Musíme pochopit, že to není statický proces, ale dynamický.

Někdo nám tady chybí. Jsou to Spojené státy a Velká Británie. Ty státy mají svou specifickou úlohu a proto jsou viděny jako někdo další! Proč? Protože skrze tyto země se vytváří rozdělení světa. Dále totiž vidíme beránka se dvěma rohy, který mluví jako drak. Vystupuje z písku, to znamená, že už působí nějakou dobu Má dva rohy, čili to musí být dvě země. Proč? Protože tak popisuje rohy prorok Daniel.

Jsou dvě země a to USA a Velká Británie, kdy Spojené státy mají větší prim. To dokazuje ten oheň z nebe, který byl vytvořen v létě 1945 nad Hirošimou a Nagasaki. Viz Zjevení 13:11-18. Tyto dvě země na konci druhé světové války INSTALUJÍ obraz divokému zvířeti a tím se stalo OSN a její další instituce. Například WHO, Světová banka, UNESCO atd.

Co však hledáme, abychom mohli pochopit, kdo je tou ubitou hlavou? Musíme se zamyslet, použít inteligenci a rozlišovací schopnost. Víme, že celý proces tohoto zvířete musí fungovat až do samého konce. Která hlava nyní není a přesto bude?
V roce 1983 a 84 byla naplánována tajná operace Golgota. Usmrcení socialismu a jeho opětovné vzkříšení během tří dnů. Počítáme-li symbolicky jedno desetiletí za jeden den, pak víme, že musí ke vzkříšení dojít nejpozději během roku 2021. Rusko, jako jediný nástupce bývalého SSSR, vzkřísí pro celý svět myšlenku socialismu a lidé ji přijmou tak, jak je to popsáno ve Zjevení 13:3-8. Proč? Protože je psáno, že ten beránek připravuje tomuto vzkříšení cestu.

Co dnes vidíme? Rozpadající se Spojené Státy, které bude v rozpadu následovat Velká Británie. Srovnej s Danielem 7:8-12.

Bidenova administrativa a EU, a samozřejmě Čína, nasunují do celého světa fašismus. Mnozí komentátoři to nazývají neomarxismus, takže to mylně spojují se socialismem.

Jaký je rozdíl mezi fašismem a socialismem?

Fašismus je řízen korporátní mocí v rukou velmi úzké elitní skupiny. Písmo ji nazývá SATANOVA SYNAGOGA, nebo také TRŮN ZVÍŘETE. Srovnej se Zjevením 16. kapitolou 10. veršem.

Socialismus je řízen dosazenými elitami z řad lidu. Je to Stalinský model. Aby mohl celosvětově začít vládnout fašismus, MUSEL BY ROZEBRAT RUSKO NA PRVOČÁSTICE! Tehdy by skutečně svět ovládlo NEW WORLD ORDER.

Komu máme věřit? Písmu, a nebo přáním SATANOVY SYNAGOGY? Daniel vysvětluje ve dvou kapitolách, co se na konci času stane. V 11. kapitole 44 a 45 verši je řečeno, že král Severu, bude rozrušen zprávami od severu a od východu slunce! Kdo je od Ruska na východ? Je to Aljaška, ta patří komu? USA! Kde leží USA? Na severní části zeměkoule.

Takže Biden a jeho ženský ansábl už jasně řekli, že odstraní V.V.Putina. Jejich cílem je rozebrat Rusko na prvočástice a dát elitě (Satanově synagoze, trůnu zvířete) zdroje, které Rusko má na svém území. Daniel o těchto zdrojích hovoří, jako o
skrytých pokladech země. Srovnej s Danielem 11:43.

V 8. kapitole 25. verši říká Daniel toto o posledním ruském vládci:

A na základě svého důvtipu umožní svou rukou i úspěch klamu a ve svém srdci se bude činit velikým; a znenadání bude mnohé hubit, a bude se stavět i proti Knížeti knížat (Kristu), ale bude muset být bez ruky rozdrcen.“

Znenadání bude „hubit mnohé“. Koho má Daniel na mysli? Bude to pátá miska Otcova hněvu, tak jak je předpovězena ve Zjevení 16:10. Otec mi svým Duchem řekl, že tam má být v Danieli 8:25 SLOVO „hubit MOCNÉ“!!! A proti komu se bude stavět? Proti Knížeti knížat. Tím je Jehošua. Že je tím králem, král Severu, tedy Rusko, TAK TO POTVRZUJE DANIEL 11:44:

Budou ho však znepokojovat zprávy od východu a od severu, takže vyjde ve velikém vzteku k vymycování a v odevzdání uvádění mnohých.“

Co jsou ta slova v odevzdání a uvádění? To je ten nepokrytý (neskrývaný) obdiv těch, kteří uvěří jeho slibům, slibům krále Severu, že on napraví vše, co Satanova Synagoga napáchala a že vybuduje spravedlivou beztřídní společnost. A prohlásí s ostatními podporovateli: „MÍR a BEZPEČÍ“.

Kde to čteme a co má vzápětí nastat? Je to v dopise do Tesaloniky: „a pak má na ně přijít náhlé zničení“.

Je zde ještě jedna důležitá zmínka. Ta je o knize života. Kapitola 13. svitku Zjevení ji spojuje s beránkem. Není to tedy kniha života, o které se mluví ve 20. kapitole Zjevení. Tato kniha je spojena s těmi, o kterých se v Písmu píše, že jsou vyvolení. Proto do této knihy nemůže být zapsán nikdo, kdo půjde za Osmým králem.

Velký zástup se tvoří díky Velkému soužení, kde z něj na konci teprve vychází. Toto Velké soužení je ukončeno až vzkříšením dvou skupin (olivovníků), kdy všichni pochopí, komu mají naslouchat. Náboženské domy toto nikdy nepochopily a rády učily, že všichni skončí nejlépe v gehenně. Věčným zničením.

Vraťme se tedy zpět do Zjevení 17. kapitoly a ukažme si, že i zde vše zapadá.

Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.

Všimněte si, že to divoké zvíře se proměňuje! Už nemá rouhavá jména na hlavě, ale po celém těle. Takže to co bylo na počátku v roce 1945 sedmi způsoby vlády, se mění na jedno jediné uspořádání. NA SOCIALISMUS, který byl, teď není, ale bude! Proto tento celosvětový socialistický systém Stalinského typu máme očekávat. Dali mu v Rusku název ČLOVĚČENSTVÍ a je to program a cíl Vladimíra Vladimíroviče Putina! TAKÉ SE MU ŘÍKÁ RUSKÝ SVĚT.

Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena.“ (Zjevení 17:9)

Anděl nás jasně upozorňuje, že toto pochopení musí být odkryto samotným Otcem Jehovou (יהוה) ), aby čtenář a posluchač správně porozuměl.

Inteligence je jedna věc, ale moudrost a poznání dává samotný Bůh JeHoVaH, náš nebeský Otec skrze svého Božího Ducha těm, kdo jej s opravdovostí hledají.

A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.“ (Zjevení 17:10)

Tady je ta moudrost drazí bratři a sestry. Pět králů, kteří byli a dotýkali se Božího lidu podle víry Abrahama, je toto poznání, že Otec JeHoVaH je „Tím, kdo způsobí, aby se stalo“, protože je to význam jeho svatého jména. Egypt, Asýrie, Babylon, Médo-Persie, Řecko, ti už za Jana padli.

Je tady šestý král, který za Jana působí až do roku okolo 1945, je jím říše Římská a posledním zástupcem se stalo nacistické Německo, a sedmý král, který má jenom krátkou chvíli, je to divoké zvíře ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Daniel o něm mluví jako o chodidlech „z části z hlíny a z části ze železa“ a následují jej prsty těchto chodidel (Osmý král), srovnej s Danielem 2:41-43.

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

Jak již bylo ukázáno a odhaleno výše, zástupce socialismu SSSR, je nahrazeno Ruskem a to se stane Osmým králem. To vám odhaluje i obálka časopisu The Economist na rok 2019, ke které jsem předložil výklad. Bohužel byl tento výklad odstraněn skrze esoterika a Satanova sluhu, který si říká Suene. Od 8.12.2018 je spuštěno poslední přeformátování světa, tak jak je popsáno v Matouši 24:7-13. Dva dny před tímto datem mi bylo zjeveno, že už nebude odklad! Co tehdy nastalo? Začaly nepokoje žlutých vest ve Francii a ty se postupně přenesly do celého světa. A to je to povstávání národa proti národu, kde nakonec povstane i Království Ruska proti zemím pod nadvládou Satanovy synagogy.

A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:12)

Kdo jsou tito králové? A proč jenom na jednu hodinu? Jsou to ti, které lze již nyní vidět na scéně? Budou to zástupci Německa, Saudské Arábie, Íránu, Japonska, Číny, Izraele, Ruska, USA, Velké Británie a Francie. Zde je třeba si uvědomit, že to zvíře se proměňuje, takže po určitou dobu je podobné tomu ze 13. kapitoly Zjevení, ale až Rusko provede svůj výpad, stane se tím skutečně šarlatovým s jedním politickým programem.

Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ (Zjevení 17:13)

Které divoké zvíře je myšleno? To, co bylo, není a zase je, pod vedením Ruska. Proč se to má takto stát? Protože mají „tu jednu myšlenku“, ke které se teprve dostaneme.

Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“ (Zjevení 17:14)

Srovnej s Danielem 8:25; 11:44 a 12:1.

A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky.“ (Zjevení 17:15)

Ano, Velký Babylon, náboženské domy všech církví a sekt se chlubí, kolik mají ovcí na své straně, všechny ty své podporovatele!!!!

A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm.“ (Zjevení 17:16)

Tady snad rozumí každý, co nastane. Je to už teď vidět? Ano. První fází je uzavření těchto domů a zákaz církevních setkání. Slíbili těmto domům, že když budou ovce nabádat k povinně nepovinnému očkování, takže jim ty domy zase otevřou!

Proč se to stane?

Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (Zjevení 17:17)

Ano, to je ta myšlenka samotného nebeského Boha Jehovy ( יהוה – JHVH), aby byli ze země odstraněni všichni ti, co jsou plevelem (Matouš 24:9-13) a všechny náboženské Babylonské stavby, které učí o Otci a Kristu, jeho Synu, jiné učení, než přinesli apoštolové!!!

A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

A opět nás anděl nenechává v nejistotě, abychom poznali, že žena se skládá z budov, nebo-li domů, Bohu Otci JeHoVaH odporných a jemu nesloužících!!!

Zjevení 18. kapitola

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou.“ (Zjevení 18:1)

Ač je text překladateli rozdělen, přesto je to pokračování stále stejných událostí. Anděl, který dává svou slávu jako světlo. Kdo to může být? K pochopení si musíme pomoci jinými částmi Písma, kde víme, že tuto velkou autoritu má v Písmu po Otci JeHoVaH jen jediná bytost, tou je sám Pán Jehošua Kristus. V tomto Jehošuově jménu je ukryto Otcovo jméno, které v plném překladu zní:

„PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA“.

Mnozí jste byli učeni, že Pán Jehošua je bůh, to je samozřejmě Pravda, ale musíme chápat, že je to titul a NE JMÉNO, NATOŽ STVOŘITEL!!! Slovo Bůh tedy znamená Mocný, TEN, KDO MÁ AUTORITU NAD NĚKÝM, proto i Satan je bohem, stejně, jako jsou bohy králové země. Je psáno:
Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. „A jeho jméno (správně má být JEHO POJMENOVÁNÍ) bude nazváno Podivuhodný rádce, Silný bůh, Věčný otec, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9:6)

Specifikum dnešní doby je rozlišování malých a velkých písmen. To v době Izraelitů nebylo, pouze překladatelé použili následovně tato rozlišení. V moci a slávě sestupuje pouze a jen Pán Jehošua Kristus, proto o sobě sám vydává svědectví, že je pravý a věrný svědek, počátek stvoření. Srovnej se Zjevením 3:14.

Všimněte si sami, že pokud budeme rozumět Kristovu božství jinak, začneme jej dávat na stejnou rovinu, jako Otce Stvořitele, pak už nemá atributy Syna a skutečného dědice, který vše dostává od svého Otce JeHoVaH, ale stává se někým jiným. Toto je Satanova indoktrinace. Aby ji zdůvodnil, učinil z Pána Jehošuy součást Trojjedinečnosti, ač to takto do smrti apoštolů nikdo nechápal.

Pokud by to tak mělo být, bylo by Písmo v tomto ohledu otevřené a minimálně ústy dvou svědků podpořené.

Otec JeHoVaH není Bohem nepořádku a tuto záležitost by rozhodně nezamlčel. Pokorná modlitba o správné pochopení, a prosba o mast do našich očí, nám zjeví, zda je to správné porozumění (viz Zjevení 3:14-18).

Podívejme se dále, co se tedy děje:

A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:2).

Jak se to stalo? A to je Dobrá Zpráva pro skutečně vyvolené, protože mi to Otec pro vás zjevil, abych to dal všem na vědomí, že už se to stalo!!!

Vlády rozhodly, že skrze COVID 19 a 21 už domy nikdy neotevřou, protože to byla Otcova myšlenka. Vody, o které se Velké město opíralo, jsou vysušeny. Zůstali v těch domech už jenom ti, které ovládá Satan a z jejich úst jde třetí démonský výrok „OČKUJTE SE, OČKUJTE SE, OČKUJTE SE!“.

PTAL JSEM SE OTCE, CO JE DŮKAZEM TOHO, ŽE SE TAK STALO? A On mi Duchem odpověděl:
UŽ TAM NEZNÍ HLAS ŽENICHA a NEVĚSTY!“. A stále jsem nad tím přemýšlel, aby mi řekl: „KDO JE ŽENICH? A KDO NEVĚSTA?“. A v tu chvíli jsem pochopil, že je myšlen Jehošua Král, který je ženich. A že nevěsta jsou ti vyvolení, že už je Kristus vyvedl, takže tam je jenom ten „nečistý výpar a učení démonů“.

Padl, Velký Babylon padl, zatím duchovně, ale přichází hodina, kdy budou jeho masité části sežrány jeho milenci. Stejně, jako se to stalo Izraeli a Judě, skrze Asýrii a skrze Nebukadnesara II!!!

Tento verš také ukazuje na soud. Ten může konat pouze „Pán, pánů a Král, králů“. Proč se stává „to místo pro nečistý výpar, místem démonů a každého nečistého a nenáviděného ptáka“?

Satan se bude snažit zaplnit duchovní ztrátu po tomto Babyloně a nahradí ji esoterickými naukami, které lidé mylně praktikují, protože si myslí, že Satanovi a démonům neslouží. Bude to náboženství přírody a uskutečněné transformace, jak na to dnešní esoteriky připravuje! Ti mu rádi pomohou formovat skutečný Nový světový řád! SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU. Již nyní vidíme, jak se takzvaný František prezentuje, a co vyhlašuje. Je tam celá New Age a gender a green politika.

Vraťme se nyní k Písmu a všimněme si, co Babylon zajišťoval.:

Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“ (Zjevení 18:3)

Smilstvo, nesprávné vměšování do politiky, týká se i Svědků Jehovových, pod falešnými naukami, zajišťovalo těmto dvěma skupinám bohatství a moc nad národy. Zajišťovalo prosperitu! Proto mnohé Babylonské domy tak rády nabádají své ovečky, aby se k této prosperitě připojily. Mnozí falešní učitelé rádi učí, že vytržení přijde dříve, než proběhne Velké soužení, které už začalo (od října 2020) a to slouží k odstranění plevele, tak jak o tom vydal svědectví sám Pán Jehošua Kristus, když byl zde na zemi. Srovnej Matouše 24:7-13 a 13:24-30.

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Komu jsou tato slova určena? Vám všem, kdo se chcete nechat poučit samotným nebeským Otcem!!! (Jeremiáš 31:31-34) Zde se Jan vrací jakoby nazpět v čase. Toto je nejdůležitější místo pro celé pochopení tohoto proroctví! Co je to za hlas, který říká tato slova? Je to Boží Duch, který k nám promlouvá, abychom pochopili, jak obrovskému nebezpečí se vystavujete, pokud nezačnete správně reagovat!

Co jsou to „ty jeho hříchy“, nebo-li „míjení se cíle“, jak má být slovu hřích správně rozuměno? Jsou to zvláště nebiblické nauky, které tak mocně špiní Otcovo Jméno. Výklady o tom, že je součástí trojice, že význam Božího Jména není důležitý! Že znát a používat toto Jméno hodnotným způsobem, není důležité!!? Co tedy musíme znát? Že Boží Jméno JeHoVaH není „Jsem“, protože místo v Písmu v Exodu 3:14, které se překládá slovem „jsem, který jsem“, nebo „já jsem“ není v původním textu JeHoVaH a ani slova „Jsem“! Ten, kdo s Mojžíšem mluví na tomto místě v jeho jménu, v Otcově jménu, je skutečně ten, který je, Syn, Pán Jehošua Kristus, a proto také prohlásil před farizei, že „Já jsem“! (Jan 8:58). Je však také bohem (mocným)!

Teprve 15 verš této kapitoly má v textu JeHoVaH. Mějte prosím na paměti vy, kdo klopýtáte na významu a poznání, co říká apoštol Pavel Židům v 5. kapitole 11-14. verši.

Jaké rány obdrží ti, co zůstanou? Lidé je začnou pronásledovat, protože budou mít na sobě dresy svých církví a budou je spojovat s Babylonskými domy! S veškerou pedofilií a dalšími ohavnostmi!

Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká:
‚Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.‘“ (Zjevení 18:5-7)

Zde je Janovi řečeno, že odplata bude skutečně velká! Vždyť si ve svém srdci tyto domy říkají, že je nic takového nepostihne, ale ony nikdy skutečně nesloužily mému Otci JeHoVaH a ani jeho Synu, ač to o sobě tvrdí ve své pýše a honosných stavbách a majetcích.

Říkají si: „Nikdy mne vlastní ovce neopustí, protože věří, že jsem ten jejich „věrný a nejrozumnější“, mám Ellen Whiteovou, máme papeže.“ a tak dále! Co nemají, je Otcovo vedení a pokoru, protože jim v onen den sám Pán Jehošua Kristus řekne: „Nikdy jsem vás neznal, vy, co činíte bezzákonnost.“.

Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože JeHoVaH Bůh, který jej soudil, je silný.“ (Zjevení 18:8)

Ano, JeHoVaH Bůh rozhodl o tomto soudu a on byl tím, kdo inspiroval politiky, aby tento soud vykonali! Srovnej se Zjevením 17:17. Dejte si velký pozor, aby tento den na tyto domy nepřišel v zimním čase, kdy si v pohodě budete sedět u svých model, vánočních stromečků, kdy jste svého Krále vyměnili za bezbranné miminko, v domnění, že tím ctíte svého Boha! Srovnej s Matoušem 24:20-21.

Bude totiž i fyzické zničení těchto domů.

A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat: ‚Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud!‘“ (Zjevení 18:9,10)

A zde je další odhalení, které až dosud znali jen skutečně vyvolení a jen malá část z nich. Ve Zjevení 11. kapitole se mluví o dvou olivovnících a ty budou zabity. Mají však být po 3,5 dnech viditelně vzkříšeni, ne jako byl Jehošua tajně vzkříšen, ale skutečně viditelně pro všechny. Až to všichni uvidí, nebude pochyb, kdo přinášel skutečné porozumění. Tehdy se všichni skloní před Otcem a v jedné hodině budou ti falešní učitelé pochytáni a zabiti. A politici to podpoří.

Přesto si náhle uvědomí, že jejich kouzelné HDP už nebude zajištěno. Proto budou truchlit a bít se v zármutku, kdo že jim teď naplní státní kasu, když nebudou vánoce a další svátky!

Také cestující kupci země nad ním pláčou a truchlí, protože již nikdo nekupuje jejich plný sklad, plný sklad zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a šarlatu; a všeho z voňavého dřeva a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru; také skořici a indické koření a kadidlo a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a koně a kočáry a otroky a lidské duše.“ (Zjevení 18:11-13)

Již nikdo nebude ochoten nakupovat plný sklad, protože to jsou dny soužení, jaké tu nenastalo od začátku světa, rozuměj Satanova společenského uspořádání. Už dnes všichni krachují!

To on potřeboval pro své obchodníky tyto svátky konzumu, aby mohl odměňovat ty, kdo mu tak dobře sloužili, skrze Velký Babylon.

Ano, znamenité ovoce, po němž toužila tvá duše, se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou. Cestující kupci s těmito věcmi, kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit a řeknou: ‚Běda, běda — velké město, oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami, protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak velké bohatství!‘ A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví, a námořníci a všichni, kdo si vydělávají na živobytí na moři, stáli opodál, a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali: ‚Které město je podobné tomu velkému městu?‘ A sypali si prach na hlavu a křičeli, plakali a truchlili a říkali: ‚Běda, běda — velké město, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho nákladnosti, protože bylo zpustošeno v jedné hodině!‘“ (Zjevení 18:14-19)

Každá obchodní skupina bude zasažena tímto zničením a bude litovat tyto domy, protože skrze ně měli svůj zisk jistý!

Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest!““ (Zjevení 18:20)

Máme se nad těmi věcmi radovat, protože Otec JeHoVaH za nás vykonal soudcovský trest. Když to uvidíme, ať se bude dít cokoli, co by nás mělo snad znepokojovat, máme se radovat! Máme se spolehnout na slova Pravdy ze 7. kapitoly Matoušova evangelia a také z Lukášova evangelia 21:28.

A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni a vrhl jej do moře a řekl: „Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen. A již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů a již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru a již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene, již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi, neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy.“ (Zjevení 18:21-23)

Stejně, jako bychom jen velmi těžko hledali svržený mlýnský kámen na dně moře, například v Mariánském příkopu, tak nebude k nalezení Velký Babylon. Proto už tam nezazní žádná skutečná svatba, ani chorály, už se nebudou budovat nákladná náboženská centra, sjezdové haly, katedrály. Protože už nebude dovoleno skrze zednářské rituály a výzdoby, spiritisticky svádět na scestí všechny národy!

Ano, byla v něm nalezena krev proroků a svatých a všech, kdo byli pobiti na zemi.“ (Zjevení 18:24)

Proč to vlastně Otec JeHoVaH Bůh učinil? Protože se náboženské domy pošpinili veškerou krví zabitých ve válkách. Protože pronásledovaly ty, kdo měli na svých rtech vydávání svědectví o jediném Pravém Bohu, Otci JeHoVaH a jeho Synu, Pánu Jehošuovi Kristu.

A toto slovo, tento výklad jsem obdržel já, ano já váš bratr a služebník váš a našeho Otce a také Syna a Krále Jehošuy Krista, ABYCH VAROVAL TY, KDO ZŮSTÁVAJÍ VE SVÝCH BABYLONSKÝCH DOMECH, kteří neposlouchají Dobrou zprávu o Božím Království!

Kéž máte Otcův a Kristův pokoj všichni mírní Země!

Ten jenž náleží ke Kristovu olivovníku. Igor Zemánek

Do komentářů vložím PDF, abyste si mohli tento výklad stáhnout a překládat a dále šířit po celé obydlené Zemi.

8 thoughts on “Co postihlo náboženství? Co musí vědět všichni návštěvníci církví?

  1. Děkuji, Igi, bratře ! Přesně takto jsem to viděla ve svém zjevení, které mi bylo dáno před 27 lety. Jako širokoúhlé kino se před mýma očima odehrával děj ze ZJEVENÍ 18:24. Zahlédla jsem z toho jen malou část, protože jsem padla jako podťatá na zem a nebyla schopna pohybu, jak mě ta hrůza ochromila. A slyšela jsem hlas jako hrom, který odsoudil nevěstku….tehdy jsem byla tak vyděšená, že jsem nebyla schopna nikomu o tom říci. V poslední době se mi všechno do detailů vybavuje. V té době jsem ještě ani neznala knihu ZJEVENÍ, takže jsem si to vše nedokázala pospojovat. H

Comments are closed.