Manipulace a zesměšnění Krista na stránkách Strážné věže Svědků Jehovových z měsíce dubna 2021

Spread the love

——————UPRAVENO——————-

Protože byl článek napsán způsobem, který víc bořil, než aby budoval, rozhodl jsem se myšlenky přeformulovat, aby bratři a sestry v náboženské organizaci Svědků Jehovových neměli pocit, že je to nenávist, která mne vedla k sepsání těchto řádků. BYLA TO SAMOTNÁ OTCOVA RUKA A JEHO DUCH, KDO MNE POKOŘIL A KDO MI UKÁZAL, ŽE JSEM SE STAL VE SVÝCH OČÍCH SPRAVEDLIVĚJŠÍM, NEŽ SKUTEČNĚ JSEM, protože i mi bylo mnohé odpuštěno a článek mohl vyznít způsobem, že nelze dosáhnout nápravy.

Byl mi zaslán odkaz na tento článek a hlavně šlo o obrázek, který je v dubnovém čísle časopisu SV a to od samotných rozhořčených členů této náboženské organizace. Z níže uvedeného obrázku je vidět, jaký duch skutečně ovládá vrchol pyramidy této organizace, kdy tato pyramida moci, která se označuje za „VĚRNÉHO A ROZVÁŽNÉHO OTROKA„, podle Matouše 24:45 už tolikrát v dějinách své existence znesvětila samotného STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH vojsk, když ji bylo dovoleno, aby si dala jeho jméno jako vývěsní štít a přitom z nebeského Otce činí STRANICKÉHO STVOŘITELE a šíří o něm a Kristu ve svých řadách často takové myšlenky, které vyhovují plánům Satana víc, než našemu Zachránci Jehošuovi a také samotnému Otci. Nejenom politikům jsem slíbil, že to co je utajeno, dám na světlo světa, ale chci tak učinit i u tohoto a ostatních BABYLONSKÝCH DOMŮ, protože zůstávat v těchto domech je pro nás velkým nebezpečím.

Pořádně si prohlédněte nejprve celý obrázek a zaměřte svou pozornost prosím na krk Krista vpravo.

Organizace SJ se chválí tím a DALA TO NAJEVO VE SVÉM VIDEU Z DEVADESÁTÝCH LET, KDE UKAZOVALA, JAK PEČLIVĚ ZKOUMÁ KAŽDÝ DETAIL VE SVÝCH OBRÁZCÍCH. Video se jmenuje: “ Svědkové Jehovovi, organizace za tímto jménem„.

Takže vážení tvůrci této Strážné věže se ptám: „JAKÝM PRÁVEM LEZE KRISTOVA HLAVA Z VAGÍNY NA TOMTO OBRÁZKU?„. Kdyby to byl jenom jeden takto prapodivný obrázek, pak by se daly tyto věci pominout a přehlédnout. Ale jsou to desítky takto prapodivně namalovaných obrázků a v nich zakomponovány například satanské panenky Annabelle.

Rádi nás přesvědčujete o tom, že SJ jsou jedinou organizací, kterou nebeský Otec  vyvolil? Vám, kdo jste v této náboženské organizaci a milujete svého STVOŘITELE skutečně nevadí, že SE TOTO DĚJE? Rozeberme si teď prvních šest odstavců tohoto dubnového článku, který vám byl dán VRO ke studiu a podle kterých myšlenek musíte VĚŘIT.

TAKOVÉ VÍŘE SE ŘÍKÁ  MODLÁŘSTVÍ MILOVANÍ BRATŘI A SESTRY, proto si ukažme i na dalších textech, že to co učí tito zjemnělí apoštolové je o tom, ŽE SE NIKDY POŘÁDNĚ NENECHALI POUČIT SAMOTNÝM NEBESKÝM OTCEM, JEHOVOU, TITO VLCI V BERÁNČÍM ROUŠE.

Jen si nemnete ruce Vy v ostatních babylonských domech, protože vaše modlářství a vaše úcta k Otci a ke Kristu je na tom PODOBNĚ jako je v organizaci Svědkové Jehovovi.

Znám Vás bratři a sestry, mnohé dokonce jménem a znám Vás osobně, takže vím, že jste našeho nebeského Otce skutečně milovali, přesto jste na sebe nevztáhli tato Otcova slova, AČ JSTE MĚLI. Proto jste nikdy nebyli přivedeni k mému BRATROVI, ke svému Králi Jehošuovi Mesiáši.:

Hle, přicházejí dni, prohlášeno יהוה (jehovah), kdy s domem Isráélovým a s domem Júdovým budu uzavírat smlouvu novou; ne jako smlouvu, již jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je měl uchopeny za ruku k vyvedení jich ze země Egypta, kteroužto mou smlouvu oni zrušili, ač jsem já pro ně byl Manželem, prohlášeno יהוה; nýbrž smlouva, již s domem Isráélovým po oněch dnech budu uzavírat, bude tato – prohlášeno יהוה -: Dám svůj zákon v jejich nitro a chci jej napsat na jejich srdce, a stanu se jim Bohem a oni mi budou lidem, aniž budou ještě jeden druhého a navzájem se učit s výrokem: Poznejte יהוה, neboť oni všichni mě budou znát, totiž od nejmenšího z nich až po největšího z nich, prohlášeno יהוה, neboť budu odpouštět stran jejich nepravosti, aniž ještě budu vzpomínat na jejich hřích.“ (Jeremiáš 31:31-34)

Jak to, že neznáte mého a Kristova Otce, když jej má znát každý, od nejmenšího po největšího z Vás bratři a sestry? Což Vám to Jehošua neřekl?:

Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát. V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od יהוה Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně – ne že někdo Otce uviděl, leč ten, jenž je od Boha; ten uviděl Otce.“ (Jan 6:44-46)

Proč jste připustili, ABY VÁS VYUČOVAL ČLOVĚK? Což jste jako jediní nepoznali skutečné Otcovo jméno? Kdyby jste se nechali poučit samotným Otcem, sami byste museli křičet: „Kliď se za nás NIČEMNÝ OTROKU!!!„. Kde jste  v Písmu četli, že Váš křest má být do nějaké organizace? Neměli jste si obléci svá duchovní těla, abyste se stali čistými, neposkvrněnými a mohli se v modlitbách dotazovat SAMOTNÉHO NEBESKÉHO TATÍNKA, ABY VÁS, SVÉ POZEMSKÉ DĚTI ZAČAL SÁM POUČOVAT? Jak chcete dorůst do Kristovy mysli a srdce, když jste pošlapali toto NEJVĚTŠÍ OPATŘENÍ, ABY NA VÁS SATAN NEMOHL? Není už konečně čas činit pokání a nemáme se už konečně sami začít dotazovat?

Co Vám ten  OTROK odňal, aby na Vás nepřišlo duchovní požehnání? Není to přijetí Kristova těla a Kristovy krve? Proč se Vám ti zlí vysmívají tím, že vám ukážou chléb a dají jej do rukou, abyste si jej pohuštali v rukách a pak z něj nic nepřijali? Proč nechce ten Nerozvážný, ten zlý otrok, abyste se očistili v beránkové krvi? Nestal se tak náhodou on PÁNEM NAD VAŠÍ VÍROU? On vám připravuje pokrm v pravý čas, že? Tak se podívejme na toto duchovní jídlo, duchovní myšlenky, zda se nemohou proměnit ve zvratky, podle Izaiáše 28. kapitoly. Zkopíroval jsem jenom šest odstavců, abych vám ukázal, čemu vlastně podléháte. Tak se na to podívejme:

1., 2. Za jakých okolností Ježíš řekl svá poslední slova před smrtí?

JE 14. NISANU roku 33. Potom co je Ježíš křivě obviněn a odsouzen za zločin, který nespáchal, se mu odpůrci vysmívají, krutě ho mučí a pak ho vojáci přibíjí na mučednický kůl. Ruce a nohy má protnuté hřeby. Každý nádech, každé slovo mu působí bolest. On ale musí mluvit. Musí říct něco důležitého.

Podívejme se teď blíž na slova, která řekl, když umíral na mučednickém kůlu, a na to, co se z nich můžeme naučit. Jinak řečeno, naslouchejme mu. (Mat. 17:5)

Dovolím si citovat, ale ne z toho posledního, pro mne fakt odporného revidovaného Překladu nového světa z roku 2019, ale z toho, který byl v pořádku až na několik maličkostí, z roku 1991, kde se chtěla organizace ukázat, že je to ona tou jedinou, kterou Otec vyvolil.

Zatímco ještě mluvil, pohleďme, zastínil je jasný oblak, a pohleďme, hlas z oblaku řekl: To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil;1 naslouchejte mu.“ (Matouš 17:5)

Takže toto je moto, které by mělo být před našima očima a to každou nanosekundu.

„OTČE, ODPUSŤ JIM“

3. Koho měl Ježíš pravděpodobně na mysli, když řekl „Otče, odpusť jim“?

Co Ježíš řekl?Potom co ho přibili na kůl, se modlil: „Otče, odpusť jim.“ Odpusť komu? Nápovědu nacházíme v jeho dalších slovech: „Nevědí, co dělají. (Luk. 23:33, 34)

A když se dostali na místo zvané Lebka, přibili tam na STAUROS (kůl, dřevo v jakém tvaru to nevíme) jeho i ty zločince, jednoho napravo od něho a jednoho nalevo od něho. Ale Ježíš říkal: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Dále metali los, aby rozdělili jeho oděvy.

Ježíš měl nejspíš na mysli římské vojáky, kteří ho na kůl přibili. Nevěděli, kdo ve skutečnosti je. Možná taky mluvil o některých lidech v davu, kteří si přáli jeho popravu, ale později v něj uvěřili. (Sk. 2:36–38)

Proto ať celý izraelský dům s jistotou pozná, že ho Bůh učinil Pánem i Kristem, toho Ježíše, kterého jste přibili na kůl. Když to tedy slyšeli, bodlo je u srdce a řekli Petrovi a ostatním apoštolům: Muži, bratři, co máme dělat? Petr jim řekl: Čiňte pokání a ať je každý z vás pokřtěn ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a obdržíte velkorysý dar svatého ducha.

I přes všechno nespravedlivé zacházení nedovolil, aby ho přemohla hořkost a zloba. (1. Petra 2:23

Když mu spílali, neodpovídal spíláním. Když trpěl, nevyhrožoval, ale dále se svěřoval tomu, který soudí spravedlivě.

Naopak  prosil Jehovu, aby těm, kdo ho popravili, odpustil.

Jaká skrytá manipulace je v těchto třech odstavcích? Ukážeme si to i na konkrétních textech, na které tak nějak opomněli tvůrci tohoto „dobrého“ duchovního pokrmu.

První manipulace, kterou můžeme vidět už mnoho let, je otázka před odpovědí. Bylo to tak vždy? Vy, kteří jste v tomto domu desítky let, víte, že otázky se kladly vždy po přečtení studijního odstavce. Proč to Watch Tower změnila? Protože pokud položíme otázku nejprve, pak svou odpovědí manipulujeme posluchače k „TAKZVANĚ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI A JEDINÉMU SPRÁVNÉMU VÝKLADU„. Posluchač a čtenář už se nevrací k myšlence aby ji zkoumal, ale aby přitakal. Ano, jako správné oslátko, které jde za mrkví, což je zde myšlenka, kterou se mu snaží ten, kdo jím manipuluje, vnutit.

Manipulace číslo dvě je ta, že Kristus prosí jen za někoho konkrétního!!!! Co nám říká Písmo jinde:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1.Jana 5:19)

Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

Když si doplníme tyto dva texty, stále si myslíte, že to, aby jim Otec odpustil, bylo řečeno s myšlenkou jenom proto, že římští vojáci nevěděli co činí a někteří, kteří v něj pak uvěří? Na koho asi myslel Kristus, když říká?:

Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti způsobem, jímž kvočna shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla, ale vy jste to nechtěli!“ (Lukáš 13:34)

A co tento text:

Správně! Byly vylomeny pro svůj nedostatek víry, ale ty stojíš vírou. Přestaň s povýšenými myšlenkami, ale měj bázeňJestliže totiž Bůh neušetřil přirozené ratolesti, neušetří ani tebeViz proto Boží laskavost a přísnost. Vůči těm, kteří padli, je přísnost, ale vůči tobě je Boží laskavost, za předpokladu, že zůstaneš v jeho laskavosti; jinak budeš odťat i ty.“ (Římanům 11:20-22)

Zde bych prosil si nastudovat celou kapitolu 11. z dopisu do Říma.

Kým je STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH vojsk pro své lidské děti? Bohem? Nebo Otcem?

Bohem pro ty, kdo jej neposlouchají a OTCEM PRO TY, KTEŘÍ JEJ MILUJÍ JAKO OTCE!

Jako správní rodiče si přejeme, aby naše děti byly poslušné, protože je to pro jejich ochranu. Dáváme příkazy a když je poruší, tak je potrestáme. Říká se tomu PRÁVO a SPRAVEDLNOST POD LÁSKOU AGAPE. Když vidíme, že se dítě poučilo, pak projevíme MILOSRDENSTVÍ. Když děti odrostou, už je nemůžeme trestat zákazy, ale můžeme jim poradit, když vidíme, že jdou cestou , která končí nějakým pádem. Poslechnou nás? Asi tak v 1%. Co si myslí o našich radách? ŽE JSME MOC STAROMÓDNÍ, ŽE DNES JE JINÁ DOBA, ŽE MY TOMU NEMŮŽEME ROZUMĚT A PODOBNĚ.

Po čase se prokáže, že my jsme měli pravdu a ony děti byly moc moderní, že ano. Co si přejeme? Seřezat to naše děcko, nebo aby už naslouchalo našemu hlasu? No já osobně si přeji to druhé. Proč? Protože věřím, že platí:

A Bůh pak stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je mužského a ženského rodu.„( 1. Mojžíšova/Genesis 1:27)

Zde asi nikdo nebude slova této knihy chápat tak, že naše tělo je podobné tomu, které má STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH Bůh, ale že se jedná o vlastnosti, tedy i smýšlení.

Co nás učí Strážná Věž dále?:

4. Co se učíme z toho, že Ježíš byl ochotný odpustit svým nepřátelům?

Co se z Ježíšových slov můžeme naučit? Tak jako on bychom měli druhým ochotně odpouštět. (Kol. 3:13

Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy. 

Někteří, včetně našich příbuzných, se nám můžou stavět na odpor, protože nechápou, čemu věříme a jak žijeme. Můžou o nás šířit lži, ponižovat nás před ostatními, ničit nám publikace, nebo nám dokonce vyhrožovat, že nám ublíží. Místo abychom v sobě chovali zášť, můžeme prosit Jehovu, aby našim nepřátelům otevřel oči a oni mohli jednou poznat pravdu. (Mat. 5:44, 45)

Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují; abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích, protože působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.

Někdy pro nás může být těžké odpustit, zvlášť když jsme zažili velkou nespravedlnost. Pokud ale připustíme, aby v našem srdci zakořenila hořkost a zloba, ublížíme sami sobě. Jedna sestra k tomu říká: „Uvědomuju si, že když druhým odpouštím, neznamená to, že přehlížím jejich urážky nebo jim dovoluju, aby mě využívali. Prostě to znamená rozhodnout se, že se přestanu zlobit.“ (Žalm 37:8)

Zanech hněvu a opusť vztek; nerozpaluj se, jen abys činil zlo.

Když se rozhodneme odpustit, nedovolíme, abychom kvůli něčemu špatnému, co se nám stalo, zahořkli. (Ef. 4:31, 32)

Ať je od vás odňata všechna zlomyslná hořkost a hněv a zloba a jekot a utrhačná řeč spolu se vší špatností. Ale staňte se jeden k druhému laskavými, něžně soucitnými, velkoryse jeden druhému odpouštějte, právě jako vám Bůh také velkoryse odpustil skrze Krista.„“

Zde by se zdálo, že je vše správné, ale to platí jen na papíře. Proč? Protože si jistě drazí bratři a sestry vzpomenou na výroky:

To víš, to jsou světáci.“ nebo: „Všichni krom nás skončí v geheně, protože jedině my patříme do té jediné správné organizace.“. Neříkáte to a neučí Vás to náhodou Váš věrný a rozvážný otrok? Samozřejmě tato slova zní ve všech náboženských domech, protože přece jedině ty jsou jediným Otcovým majetkem. SKUTEČNĚ?

Takže jdeme dál:

BUDEŠ SE MNOU V RÁJI

5. Co Ježíš slíbil jednomu zločinci a proč?

Co Ježíš řekl? Vedle Ježíše viseli na kůlu dva zločinci. Nejdřív se mu taky vysmívali. (Mat. 27:44

Stejně ho haněli i lupiči, kteří byli přibiti na kůl spolu s ním.

Později ale jeden z nich změnil názor. Uvědomil si, že Ježíš „nic špatného neudělal„. (Luk. 23:40, 41

Druhý odpověděl, přísně ho napomenul a řekl: Vůbec se nebojíš Boha, když máš stejný rozsudek? A my vskutku podle práva, neboť plně přijímáme, co si zasloužíme za to, co jsme dělali; ale tento muž neudělal nic nepřístojného.

Dokonce dal najevo, že věří tomu, že Ježíš bude vzkříšen a jednou se stane králem. Řekl mu: „Ježíši, vzpomeň si na mě, až se dostaneš do svého království. (Luk. 23:42

A dále řekl: Ježíši, vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.

Měl velkou víru. Ježíš mu odpověděl: „Ujišťuji tě dnes: Budeš se mnou [ne v Království, ale] v ráji. (Luk. 23:43

Zde můžeme vidět na jasném příkladu, jak se ten revidovaný text liší a že se zde snaží ten VRO tlačit výklad trochu jiným směrem. Přesto to není tak hrozné, jako je to v jiných místech:

A řekl mu: Vpravdě ti dnes říkám: Budeš se mnou v ráji.

Všimni si, že Ježíš nemluvil obecně, ale že ten slib byl určený přímo tomu zločinci. Věděl, že jeho Otec je milosrdný, a tak umírajícímu muži řekl slova, která mu dala naději. (Žalm 103:8)

Jehova je milosrdný a milostivý, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti.

Zamyslíme se nad tím vším až v dalším odstavci, jak je to s pohledem na MILOSRDENSTVÍ v této organizaci, jakými skutky se ta krásná slova skutečně v jejich podání naplňují.

6. Co se učíme z toho, co Ježíš řekl zločinci?

Co se z Ježíšových slov můžeme naučit? Ježíš je dokonalým obrazem svého Otce. (Hebr. 1:3

On je odleskem jeho slávy a přesným znázorněním samotné jeho bytosti a udržuje všechny věci slovem své moci; a když způsobil očištění za naše hříchy, posadil se po pravici Majestátu ve výšinách.

Jehova nám chce odpustit a projevit milosrdenství, pokud skutečně litujeme špatných věcí, které jsme udělali, a věříme, že nám můžou být hříchy odpuštěny na základě prolité krve Ježíše Krista. (1. Jana 1:7)

Chodíme-li však ve světle, jako on sám je ve světle, opravdu se podílíme jeden s druhým, a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od všeho hříchu.

Zde jen taková malá vsuvka. Položme si otázku: „Hřešíme po přijetí křtu?„.
A modlitba víry prospěje churavému a Jehova ho pozvedne. Také když hřešil, bude mu odpuštěno.“ (Jakub 5:15) Proč tedy přijímat symboly, chléb a víno? Nebude to náhodou proto, že je náš duchovní šat potřísněn těmito hříchy ač jsou nám odpuštěny? Co jej vybělí?

Pro někoho může být těžké uvěřit tomu, že by mu Jehova někdy mohl odpustit chyby, které udělal v minulosti. Pokud to tak někdy cítíš i ty, zamysli se nad tímhle: Krátce před svou smrtí Ježíš projevil milosrdenství odsouzenému zločinci, který v něj teprve začal věřit. Tím spíš Jehova rád projeví milosrdenství svým věrným služebníkům, kteří dělají, co můžou, aby dodržovali jeho přikázání. (Žalm 51:1; 1. Jana 2:1, 2)

Projev mi přízeň, Bože, podle své milující laskavosti. Podle hojnosti projevů svého milosrdenství vymaž mé přestupky. Důkladně mě omyj od mého provinění a očisti mě i od mého hříchu.

Moje děťátka, píši vám tyto věci, abyste nezhřešili. A jestliže někdo přece zhřeší, máme u Otce pomocníka, Ježíše Krista, spravedlivého. A on je usmiřující obětí za naše hříchy, ne však pouze za naše, ale také za hříchy celého světa.

Skutečně začal zločinec teprve věřit, nebo je tím vším ukázáno něco více?

Už se někdo z vás zamyslel, proč je SOUD SPRAVEDLIVÝCH a NESPRAVEDLIVÝCH na KONCI KRISTOVA KRÁLOVSTVÍ? Jaký to má význam, pokud by Otec křísil ty, co chce poslat do geheny?

Jak mi podle učení VRO vysvětlíte toto:

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13) ?

Když se zamyslím nad poměry, které panují ve sborech SJ, tak se nedivím tomu, že jsou všichni, kdo nejsou v této organizaci, že se je rozhodli hodit do geheny (ohnivého jezera). Vždyť přece každý kdo odešel z tohoto babylonského domu je přece antikrist a přece opustil svého Boha. Kdo se vydává v této organizaci za Boha? No je to přece VRO, protože jen jemu se musí důvěřovat. Ale je psáno:

Nechte je být. Jsou to slepí vůdci. Jestliže tedy vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ (Matouš 15:14)

Jak poznáme, zda je někdo slepý? Nebude dobré se ptát našeho nebeského Otce?

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Nemělo by to platit i o tom zločinci, proč byl s Kristem na stauru a co tím skutečně naznačoval nebeský Otec? Řekli jsme si, že já bych svému dítěti projevil rád MILOSRDENSTVÍ, protože jsem stvořen ve vlastnostech, jako je náš nebeský Otec. Takže rozumím přesně těmto výrokům:

Nebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti a trpělivosti a shovívavosti, protože nevíš, že Boží laskavost se tě pokouší vést k pokání?“ (Římanům 2:4)

Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2.Petra 3:9)

Pokud nad soudem vítězí MILOSRDENSTVÍ a já čtu: „ANO!!!“, pak má smysl, aby SOUD SPRAVEDLIVÝCH i NESPRAVEDLIVÝCH nastal na konci těch 1000 let. Proč? Protože se jasně prokáže, jak je hřích zhoubným prvkem, že ani pod Kristovou vládou nemůže být jeho vliv úplně eliminován a proto vznikne na konci 1000 let vzpoura a násilí.

Jenže, aby to dům SJ pochopil, musel by opustit nauku o tom, že Kristovo království je slíbeným rájem. Musely by ovečky skutečně zkoumat a prosit, proč Izaiáš říká, že to bude období stromu a umírat se bude ve 100 letech. (Izaiáš 65:15-25) Jak spravedlivý, tak nespravedlivý a všichni stále v hříšném těle.

Neříká se náhodou ve Zjevení něco o tom, že kdo PŘIDÁ a KDO UBERE? Pokud ano? NEPŘIDAL NÁHODOU VRO NĚCO, CO TAM NENÍ? Co pak obdrží a kdy to bude? Zjevení 18:1-4 !!!!

Proč  je soud teprve na konci a vzkříšení těch, co mají jít do geheny, pokud NEMOHOU NA TOTOMTO SOUDU UČINIT POKÁNÍ?

Takto jednáme jako otcové a matky se svými dětmi? Není náhodou Vaše srdce bez MILOSRDENSTVÍ, když všechny chcete poslat do zničení a nedovolit jim, aby pochopili svou chybu? Neděláte z nebeského Otce jen nějakého Boha, ale ne Otce všeho stvoření? Mne se neptejte prosím, ale svého Stvořitele, zda je jako vy? Možná byste se mohli zamyslet nad těmito slovy:

Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky; a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje, a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí. Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:7-9)

Jejich vlastní nohy běží stále k naprosté špatnosti a spěchají prolít nevinnou krev. Jejich myšlenky jsou ubližující myšlenky; na jejich silnicích je plenění a zhroucení.“ (Izaiáš 59:7)

Už chápete, že bez vlastního milosrdenství ani vám nebude projeveno milosrdenství? Co ti všichni, kdo zemřeli a neměli možnost poznat Krista, tak jako jste měli tu možnost Vy, ti si nezaslouží žít? TO JE NĚJAKÝ ODPAD? Vždyť by stačilo se narodit kousek jinde a jsou z nás například muslimové, nebo budhisté, lidé podle vašeho smýšlení bez naděje. Co taková babička, která celý život žila spravedlivě, ale navštěvovala kostel v dobré víře, že je v tom správném domě, tu také zahubíte?

A CO VAŠE NEVĚŘÍCÍ RODINY, VAŠI OTCOVÉ A VAŠE MATKY, DĚTI, ty taky šoupnete do GEHENY? Vy asi ano, protože jinak byste se vztekali jako Jonáš, že nedošlo k usmrcení nespravedlivých.

Kdo z vás se naučil tu novou píseň ze Zjevení 14. kapitoly? Proč ji VRO nezpívá? Že by byl tím zlým otrokem, který bije své spoluotroky?

Řeknu vám jednu zkušenost, která jasně koresponduje, jak zvrácený svět jste si svou neláskou k jiným vybudovali. Jedna sestra byla tento týden pokřtěna, ne mnou, ale jiným bratrem. Ti bratři a sestry, co znají mého a Kristova Otce, se dojali radostí, že je tu další ovečka, která se našla, ale jeden pastor a jedna sestra z letničního domu se mohli vzteky podělat, že to nebyl křest v jejich náboženském domě. Proběhl výslech jak na gestapu. Z úst plné pokrytecké lásky se v mžiku stalo opovržení. To jako vážně? Tato slova k zamyšlení adresuji Vám všem, nejenom Svědkům Jehovovým. Má vaším náboženským domům má patřit Kristova ovce?

Co skutečně máte, krom svých model (nauk)? DRESY!!! Já sem Petrův, já Apollův, ale nikdo skutečně Kristův! Ani tak jednoduchou myšlenku z Pavlových dopisů jste nepochopili.

Vím, že mne za mou upřímnost opět budete nenávidět, ale říkám vám, že máte věřit mi? Co jsem napsal podle toho co není v Písmu? NENÍ ČAS KONCE TAK NÁHODOU, abychom byli skutečně zachráněni a dosáhli jsme na odměnu? Chcete být velkým zástupem? Dobrá i to je záchrana o které Pavel píše v té samé kapitole, ale je to také o ohni, který nám vše spálí, co je falešné. O tom, že budete, pokud podlehnete značce, živými mrtvými, kteří si budou přát umřít, ale smrt bude před vámi stále prchat, protože vám řekli, že OČKOVÁNÍ NENÍ TOU ZNAČKOU. Více v mém novém článku.

Kéž se začnete dotazovat s úplným srdcem k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu, aby Vás sám vyučil, ne jak vy si přejete, ale jak si přeje On sám, v Jehošuově svatém jménu. Amen a Amen

Váš a Kristův bratr Igi