Analýza toho, co můžeme očekávat od druhé poloviny tohoto měsíce do podzimu letošního roku. Jak to souvisí s proroctvími o sedmi trubkách z knihy Zjevení 8. a 9. kapitoly? Vysvětlení symboliky, kterou obdržel ve vidění apoštol Jan.

Spread the love

Omlouvám se čtenářům, že přichází můj další článek až nyní, ale mým cílem není stále opakovat jedno téma, které hýbe světem, ale dát vám vhled, který nám pomáhá vidět události v kontextu s Písmem, jeho prorockým významem, abychom mohli pozvednout hlavu a nebáli se věcí, které přichází na celou obydlenou zemi.

Nehledám svou vlastní slávu, ale slávu toho, kdo mne povolal, abych pomáhal otevírat oči a abych spíše ukazoval směr a potřebu, NECHAT SE POUČOVAT BOŽÍM DUCHEM OD SAMOTNÉHO STVOŘITELE, JeHoVaH BOHA, SKRZE MODLITBU VE JMÉNU KRÁLE, JEHOŠUY KRISTA. Proč právě takto? Protože význam Jehošuova jména doslova znamená: „PŮSOBÍ (STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ), ABY SE STALA ZÁCHRANA (Koho? Všech lidí, kteří mu důvěřují, těch, jenž v něj projevují skutečnou víru.).

Začal jsem tento článek připravovat už 19.3.2021 a když jsem jej měl hotov, prosil jsem Otce, JeHoVaH Boha, zda jej mohu zveřejnit. Činím tak vždy, protože si uvědomuji zodpovědnost před vámi, drazí čtenáři, mí milovaní bratři a sestry, abych nikoho nezavedl na scestí.
Tehdy mi to Otec nedovolil, ale vedl mne k tomu, abych ještě hlouběji zkoumal a viděl další detaily. Teprve nyní jsou tyto detaily viditelné. Kéž vám tento článek slouží víc, než informace. KÉŽ VÁM POMŮŽE PŘIBLÍŽIT SE K NAŠEMU STVOŘITELI A JEHO MILOVANÉMU SYNU A NAŠEMU KRÁLI, JEHOŠUOVI KRISTU.

Pokud někdo nosí na svém těle DRES, například „MY GOD IS JESUS„, ještě to neznamená, že jej JEHOŠUA (Jesus) skutečně bere za svého následovníka. Často takový člověk je tím, kdo jej sice ctí svými rty, ale jeho srdce se drží hlavně náboženských představ a ne toho, co skutečně nalézáme v Písmu. Těmto „věřícím“ lidem uniká, že Kristus nepřišel vydat svědectví o sobě, ale o tom, který jej vyslal. Tím byl jeho nebeský Otec, JeHoVaH Bůh. Jehošua označil tuto skupinu lidí, že jsou plevelem a ne pšenicí.

Vám, kdo rozumíte těmto mým slovům, je určen tento článek, a proto proste našeho nebeského Otce, aby to byl On sám, kdo vám vyvrátí a nebo potvrdí můj rozbor kapitol 8. a 9. knihy Zjevení skrze jeho Ducha. Pokud je to moudrost shora, Otec má slova potvrdí a vy jejich naplnění sami uvidíte. Jsem jenom hlína a prach, která nehledá vlastní slávu a ani mé následovníky, hlavou je jen a jen Kristus, nikdo jiný, takže vzdejte svou čest jemu a nebeskému Otci.

Co se stalo v těchto dnech pauzy? Věnoval jsem se zkoumání Písma ohledně soudu všech spravedlivých a nespravedlivých a také času, kde se nyní nacházíme, protože jsem zaznamenal, že někteří kážou, že jsme už nyní na konci Kristova království, které evidentně není, protože se neumírá ve 100 letech, nejsou všichni zdraví a podobně, jak to nacházíme v Izaiáši v 65. kapitole 15-25 verši.

Tyto záležitosti mne přivedly k tomu, o čem nyní chci psát a prosil jsem Otce, aby mi dal srozumitelnou odpověď právě k zapsaným a prorokovaným událostem z kapitol 8. a 9. knihy Zjevení. Zkoumal jsem tyto kapitoly již dříve, ale mé porozumění nebylo plně v souladu s tím, jak je mi to odhalováno nyní, byl to jen hrubý obrys, který mi měl ukázat, že se plní ČAS KONCE, ale konkrétní věci se teprve stanou. Pokud jsem tedy někoho uvedl v omyl, svým dřívějším popisem, tak se za to OMLOUVÁM. Není mým cílem toto činit. Vrátím se k tomu dále a vysvětlím, na konkrétních textech, kde mi unikl detail, kterým jsem pak přiřadil splnění k proběhnuvší události, která byla předobrazem toho, co teprve přichází a ke splněním dojde až v následujících dnech a vyvrcholí na konci léta a počátkem podzimu letošního roku.

CO JE ČAS KONCE?

Proroku Danielovi bylo řečeno, že musí nastat soupeření s takzvaným králem Jihu a králem Severu.( Daniel 11:40-43) V knize, která vyšla 23.12.2019 je každý verš 11. kapitoly rozebrán i s konkrétní událostí a díky tomuto rozboru nemůžeme dojít k jinému porozumění, než tomu, že král Jihu jsou Spojené státy, jenž jsou věrně následovány Velkou Británii. Tyto země jsou propojeny pupeční šňůrou a nad nimi vládne OKULTNÍ SATANSKÁ KABALA, která chce zavést NWO ve formě celosvětového FAŠISMU. Králem Severu je pak pohrobek stalinského socialismu, Rusko, které vadí KABALE a i to je ovládáno duchovními silami CHASIDSKÝCH ŽIDŮ, jenž touží ovládnou svět, ale skrze nastolení celosvětové vlády pod vedením skutečných Židů. Knihu naleznete zde, kde je rozebrána 11. kapitola do verše 28 a zde rozbor pokračuje od 29 verše do 45 verše.

Víme z Danielova proroctví, že závěrečné soupeření trvá po dobu 2300 večerů a jiter, kde na konci tohoto období bude z hlediska duchovního uctívání vše napraveno. Ano, na úplném konci těchto večerů a jiter. Jsou to doslovné dny a anděl Gabriel k tomu Danielovi říká:
A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda. A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.„(Daniel 8:26)

Pokud je má držet v tajnosti a jsou na mnoho dnů dopředu utajena, pak 12. kapitola jasně odhaluje, kdy k správnému porozumění dojde. Tím je ČAS KONCE a má nám být tím odhaleno, že jsou určité záležitosti dopředu pevně stanoveny. Musíme tedy hledat správný počátek ČASU KONCE, abychom mohli správně zařadit i to, co se děje v kapitolách 8. a 9. knihy Zjevení.

Jak si dále ukážeme, v obou kapitolách se hovoří o trubkách. Věci, které měli Izraelité dodržovat, jsou úzce spojeny s troubením na trubky šofar. To se děje během svátků stánků. Je to pohyblivý roční svátek, který vždy přichází v druhé polovině září a první polovině října. Letos bude tento svátek začínat po západu slunce 20.9.21 a pokračuje do západu slunce 21.9.21. Včera jsem měl rozhovor s jedním bratrem, který mne přiměl k tomu, abych začal zkoumat opět do hloubky právě to troubení. Prosil jsem tedy Otce v modlitbě, aby mi dal porozumět právě těmto trubkám a událostem.

Když jsem se opět obrátil k Písmu k osmé kapitole našel jsem tam tento výrok. Znám ty verše, ale něco mi uniklo a to je důležité pro správné pochopení:

A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.„. (Zjevení 8:1)

Rozlomení pečetí dovolilo, abychom porozuměli, kdy nastává ČAS KONCE. To také odhaluje výše zmíněná kniha. Je zde odkaz na ticho, to znamená, že je vše připraveno, ale aby se mohlo začít troubit, musí se splnit to, co Jan vidí dále:

A viděl jsem sedm andělů, jak stojí před Bohem, a bylo jim dáno sedm trubek.
A přišel jiný anděl a stál u oltáře a měl zlatou nádobu s kadidlem; a bylo mu dáno velké množství kadidla, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na zlatém oltáři, který byl před trůnem.„. (Zjevení 8:2,3)

O čem je kadidlo? Je to příjemná vůně našemu Otci, tedy něco velmi příjemného. Je to symbolický popis o tom, že Otcovy děti na Zemi pronáší v tom čase ticha mnoho modliteb, proseb. O co se ty skutečné Boží děti modlí, o co prosí? O prosperitu pro své životy? Ať se to nikdy nestane! Proč? Protože Boží děti ví, že jejich nebeský Otec zná jejich tělesné potřeby a ty jim zajišťuje, aby mohly v tomto pro ně cizím Satanově světě fungovat. Jejich modlitby jsou jiného druhu.

Co se má stát v ČASE KONCE? Daniel to vysvětluje takto:

A během toho času povstane Michael (Jehošua), velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně (velké soužení), jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

O jaké knize Daniel píše, najdete v těchto textech. (Malachiáš 3:16; Zjevení 13:8)

Začne v tom ČASE KONCE období velké tísně. Znamená to, že to bude hned od počátku? NE! Ale určitou tíseň můžeme pozorovat už nyní a v 9. kapitole Zjevení je na ni odkaz, kde máme obrátit svůj zrak. K tomu se dostaneme a to vám dovolí porozumět, proč jsem viděl ty věci správně, ale nebyly mi ještě odhaleny detaily.

A mnozí z těch, kteří spí v prašné zemské půdě, se probudí, ti k životu trvajícímu na neurčito a oni k pohanám a k ošklivosti trvající na neurčito.“ (Daniel 12:2)

Všimněme si, že první verš končí myšlenkou, kdy jsou ti, co patří Otci a Jehošuovi, Jehošua je tím Michaelem, kdo tu záchranu provede, že ti budou zachráněni, tedy uniknou.
Tento druhý verš posouvá celé proroctví do závěru, ale ne ČASU KONCE, ale Kristova království. Proč? Protože Kristovo Království přichází neviditelně právě v tom čase večerů a jiter a mění se na viditelnou záchranu, a celé to končí na konci 1000 let jeho vlády, kde nastává vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Co však uniká některým komentátorům je, že v tom ČASE KONCE přichází vzkříšení prvního ovoce, tedy těch, jenž jsou nazváni olivovníky, nebo jako svatí, nebo také vyvolení! (Srovnej se Zjevením 11:4; 20:6) Takže Danielovi je ukázána PRAVDA, ale záměrně utajena těm, kdo nečiní, co je popsáno dále:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.„(Daniel 12:3)

Takže o čem jsou ty modlitby? Jsou to prosby o vedení, o tom, jak všemu správně porozumět! Ne podle vlastní vůle a vlastní moudrosti těch kdo prosí, ale podle moudrosti, kterou dává Otec těm, jenž jej s opravdovostí hledají.

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou (šůt hebrejsky) brodit se sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Co má Daniel udělat? Má celou svou knihu utajit a zapečetit ji. Kde má zapečetit a utajit svá slova? U večerů a jiter. Co Jan vidí dále?:

A dým kadidla vystupoval z andělovy ruky s modlitbami svatých před Bohem.“ (Zjevení 8:4)

Kdo pronáší ty modlitby? Svatí, tedy ti, které sám Otec vyvolil. Nejsou to modlitby všech lidí, kteří se označují za následovníky Krista, ale jsou to modlitby těch, jenž jsou přirovnáni k zrnu pšenice. Toto vysvětlím až dále, protože je potřeba rozumět známým Kristovým podobenstvím a detail mi byl odhalen teprve dnes.

A co nám Daniel vysvětluje? Že jsou ty prosby vyslyšeny, protože se staly voňavými, před zrakem našeho Boha, JeHoVaH vojsk. A tak ta zrna pšenice můžou předat ostatním to, co jim Otec dovolil poznat.

Ale vzápětí vzal anděl nádobu s kadidlem a naplnil ji trochou ohně z oltáře a vrhl ji na zem. Nastaly hromy a hlasy a blesky a zemětřesení. A sedm andělů se sedmi trubkami se připravilo k troubení.“ (Zjevení 8:5,6)

Kdy hřmí a jsou slyšet hromy? Je to před bouří. Nastává blýskání a prudká změna počasí. Kdy se třese země? Například, když vybuchne nějaká sopka, tak je cítit otřesy. Tak si položme otázku. „CO VIDÍME PO CELÉM SVĚTĚ OD LISTOPADU MINULÉHO ROKU?„. Extrémy počasí, najdete je v mých několika článcích, kde jsem vkládal videa. Víme, že jsou aktivní všechny velké sopky. Co se stalo 2.10.2020? Byl tu opět svátek stánků, kde se troubilo. Započalo VELKÉ SOUŽENÍ!  Pro mnohé je to, co se děje málo, tak nejsou připraveni na věci, které nastanou až začnou znít další trubky.

Nikdo nevidí, že se naplňuje to, že se národy rozhněvaly, že jsou jako rozbouřené moře a vyhazují kdejakou chaluhu, že vlády se staly železem a ostatní jsou hlínou chodidel a prstů. (Izaiáš 57:20; Daniel 2:42)

Dnes, to je 19.3.2021 ke mne přišla zpráva a je to odpověď na mé prosby, které jsem vznášel k mému Bohu, nebeskému Otci, jehož Svaté jméno je JeHoVaH vojsk, abych mohl porozumět věcem, které se záhy stanou.
ANDĚL, KTERÝ SE STAL BOHEM (TEDY TÍM, KDO MÁ MOC NAD MOHÝMI NÁRODY EU) Angela Merkel rozhodla, že 21.9.2021 budou lidé EU stát před jasnou volbou: „BUĎ SE DÁME OČKOVAT, NEBO NÁM BUDOU ODŇATA NAŠE PRÁVA!“. Toto rozhodnutí oznámila v rozhovoru pro časopis Politico.eu. Vkládám přesnou citaci, kterou v článku najdete:

„„Pak možná budete muset rozlišovat a říkat: Kdo nechce [vzít si vakcínu], možná nebude mít dovoleno dělat určité věci,“ řekla, aniž by jmenovala konkrétní příklady.““

Tato Satanova služka vlastně oznamuje a v článku se odkazuje na Němce, ale mi víme, že  pro ni je celá  EU vlastně Německo, toto:
„Máme plán, který prosadíme stůj co stůj. Nás nezajímá, že nám vaše těla nepatří, že patří Stvořiteli. Mne, Satanovu služebnou budete poslouchat a já vás dám Satanovi, protože mi to nařídil.“. Proč takto vystupuje? PROTOŽE EU JE MĚSÍC NA POLITICKÉM NEBI, JENŽ ODRÁŽÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO KABALY, KTERÉ SVÍTÍ Z WASHINGTONU A LONDÝNA, KDE JE JEJICH TRŮN! Velmi nad tím symbolem přemýšlejme, protože ten dává mnohé pochopit a je o jedné z trubek.

Do kdy se musí lidé rozhodnout? Do 21.9.2021. CO JE TO ZA DEN? JE TO DEN TROUBENÍ NA TRUBKY V IZRAELI!

Myslíte si, že bylo datum zvoleno náhodně? Já rozhodně ne. Co se tím dnem završí? Ve Zjevení 13. kapitole čteme o tom, že Kabala, USA a VB jako beránek se dvěma rohy bude nutit národy skrze politiku OSN a její instituce (je to obraz  politické šelmy se sedmi hlavami, kdy jedna je ubitá k smrti a náhle ožije), bude donucovat malé i velké, aby přijaly označení 6.6.6.. (Zjevení 13:11, 12 a 16-18) Prozkoumejte můj předchozí článek.

Tak pojďme na ta troubení a události, které mají nastat.

A první zatroubil na svou trubku. A nastalo krupobití a oheň smíšený s krví, a ten byl vržen na zem; a byla spálena třetina země a byla spálena třetina stromů a bylo spáleno všechno zelené rostlinstvo.“ (Zjevení 8:7)

To, co chystá Kabala povede k tomu, že dojde ke zkáze. Krupobití a oheň smíšený s krví není doslovný. Je to událost, která způsobí, aby se troubení týkalo třetiny lidstva a budou tím zasaženy stromy a zelené rostlinstvo. Pokud čteme Písmo podrobně a brodíme se jeho symbolikou, pak oheň a krupobití je symbolem války. Stromy jsou lidé ve vysokém postavení. (Srovnej například s Danielem 4. kapitolou). I jinde je mnohokráte použit symbol stromů a keřů ve vztahu k mocným, třeba Judy nebo Izraele.

Zelené rostlinstvo je zde přirovnáno opět k lidem, kde se například píše, že jsme jako tráva, která rychle usychá. Jsou zde na každou skupinu použity dva různé biblické symboly, takže ta věc se jistě přihodí a nastane. Máme tedy očekávat, že dojde ke konfliktu. O jakém konfliktu je řeč? V Matouši 24:7 je řečeno:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.“ (Matouš 24:7)

Co vidíme už několik let? Přesně toto. Národnostní skupiny stojí v mnoha zemích, proti jiné národnostní skupině. Největší národnostní zemí jsou bývalé Spojené Státy. Proč bývalé? Protože rozhodnutím nejvyššího soudu USA 13.12.2020 DE JURE, přestaly existovat. Vysvětluje to JUDr. Harabin v jeho rozhovoru na YouTube kanále S Zprávy.

Je to forma občanských válek, které zatím nepřešly do horké fáze, to je do velkých násilných nepokojů, ale svět je jako Papinův hrnec, kterému je bráněno, aby uvolnil páru a jen občas se satanské vlády rozhodnou, trochu té páry upustit. Teď to hodlá vláda učinit od 12.4.21. Proč? Protože se blíží ta událost, ten konflikt předpovězený v Danieli 11:44,45. Ještě k tomu vydám jiný článek, který mám v šuplíku už 4. měsíce, kde budou varovány všechny národy. Opět mne Otec vedl k sepsání a přeložení, ale musel jsem počkat, vše zastavil 5 minut před plánovaným počátkem, kdy Jih chtěl vše urychlit, protože Satan má málo času a chtěl z toho udělat jadernou katastrofu.

Stojí království proti království? Rozhodně ano. Je tu štvavá kampaň proti Rusku a také se díky úmyslné cenzuře a díky různým krokům, které lidé například v EU nechtějí, vytváří nenávist k Němcům, jindy Francouzům, jindy zase k V4, nebo Maďarsku.
Vidíme to na Ukrajině, v Turecku, kterému vládne ten, jenž by chtěl obnovit Osmanskou říši a tak bychom mohli pokračovat. Všechny tyto problémy vyústí v to, o čem píše Daniel. Tím je náhlý útok krále Severu. (Daniel 11:44,45) Takže první trubka zazní k spuštění horké fáze. Jak naznačuje Matouš, je tu příprava a vyvrcholení.
Nedostatek potravy se projevuje tím, že se potraviny zdražují a jak oznamují někteří analytici, vše se s plnou nahotou projeví v létě tohoto roku. Státy už mají natištěné potravinové lístky, jak se provalilo na Slovensku. Samotná válka zničí obilnici světa Ukrajinu. Zemětřesení tu už máme. Co nám k tomu dále říká Jehošua skrze Matouše?:

To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ (Matouš 24:8)

Tento počátek bude provázen také tím, co už nyní prožíváme, ale vše vyvrcholí až během dalších trubek. Co to bude?

Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.
Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. 
Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Matouš 24:9-13)

Můžeme tyto slova vidět už nyní? Rozhodně. Statistiky jasně ukazují, že vztahy v rodinách se tak zhoršily, když nám Kabala nasadila svou léčbu LOCKDAWNY, že tu zažíváme velkou nenávist i v rodinách. Podívejme se na zfanatizované a vystrašené  lidi k smrti, naše sousedy, kteří uvěřili lžím medií a politiků, že je zachrání překrývání si dýchacích cest, ač to samotní lékaři, kteří se nebojí mluvit PRAVDU, říkají od počátku takzvané pandemie, že je to jenom byznys a strašení lidí. Ale i toto bylo předpovězeno, že budou lidé umírat strachy v tomto ČASE KONCE.
Je zde zmíněna bezzákonnost. Všechna nařízení vlád, která jsou přijímána, dokonce i jako zákony, jsou v rozporu s nejvyšším zákonem zemí, tím jsou Ústavy a všechny mezinárodní závazky o lidských právech. Je porušován Norimberský kodex. Protože lidé neznají tyto svá PRÁVA, tváří se vlády a parlamenty tak, že mohou naše PRÁVA OMEZOVAT!

Jak oznámil ve svém videu zpravodajský kanál KTV na facebooku zde: https://www.facebook.com/101121541604286/videos/809093889694940 Můžeme vidět bezzákonnost v přímém přenosu.

Možná si kladete otázku: „A kde jsou ti falešní proroci?„. Nepovšimli jste si, kolik jich všude kolem je? Ta nová učení o tom, že bude předčasné vytržení a že vlastně už Kristus přišel a jsme už na konci 1000 letého království. Mohl bych pokračovat, ale to by nemělo význam, protože na mnohé přišel Otcův blud a jen Boží Duch, Otcovo vedení může člověka vést správným směrem. Je tu i velká skupina falešných proroků mimo křesťanství, kteří tvrdí, že nejsou esoteriky a také slibují, ŽE UŽ UŽ TO BUDE VŠE KRÁSNÉ A ZALITÉ JENOM SLUNCEM, TI TAKZVANÍ SVĚTELNÍ VÁLEČNÍCI. Jenom si nepovšimli toho, čí válečníci skutečně jsou, že se jejich pán jmenuje v překladu NOSITEL SVĚTLA, Jakého? NO PŘECE TOHO DUCHOVNÍHO. Luciferos jméno jeho jest.

Proč se stali mnozí takzvaní křesťané falešnými proroky?

Protože nepochopili o čem a co jsou modlitby svatých, které jsou pronášeny k Otci, aby to byl On, kdo nás vyučí své moudrosti, aby nás přivedl ke Kristu. (Srovnej Jer. 31:31-34; Jan 6:44; Malachiáše 3:16-18). Na to vše tito lidé zapomněli.

Takže první trubka slouží k povelu, aby se vše dokončilo a naplnilo, aby nastal závěr ČASU KONCE.

A druhý anděl zatroubil na svou trubku. A něco jako velká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. A třetina moře se stala krví; a třetina tvorů, kteří jsou v moři a mají duši, zemřela a třetina lodí ztroskotala.“ (Zjevení 8:8,9)

Opět musíme rozumět symbolům, o čem je oheň, moře a hora. Oheň je symbolem války. Moře je symbolem lidstva a hora je symbolem státu. Tím, že je to VELKÁ HORA, je to státní celek s největším vlivem na světě. Tím jsou Spojené státy. To, co nechce nikdo vidět, snad jedině Valerij Pjakin, nebo Štefan Harabin, je to, že Soud nad Spojenými státy už skončil a je rozhodnuto. (Daniel 7:11,12) Rozvracení USA započalo o letnicích 2020 a je zatím neviditelné pro ty, kteří nechtějí věřit svému Stvořiteli, viditelně přijde přesně s touto druhou trubkou. Horká Občanská válka vypukne a bude mít vliv na celé moře lidstva a zasáhnou tyto procesy zásadně jednu třetinu lidské populace, ti se budou koupat v krvi.

Spojené státy de jure neexistují od 13.12.2020, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že každý stát konfederace může přijímat své vlastní zákony, které jsou nadřazené federálním zákonům a ty federální může na svém území zrušit. Biden sice je v úřadu, ale v úřadu státu, který už de jure neexistuje. Že vidíte vlaječky a lid, který si říká US People, ještě neznamená, že to tak je po PRÁVNÍ STRÁNCE. Je to stejné, jako když vám modláři, vrazi, smilníci, pedofilové budou tvrdit, že jsou Kristovy ovečky.

Kdo má duši, neboli hebrejsky nefeš a řecky pneuma? Pokud by měla být tato slova o duších doslovná, pak by to znamenalo, že třetina ryb a mořských savců najednou zahyne. Proč? Protože nefeš je vše, co je oživováno krví a dýcháním. Zde musíme pochopit další symbol a tím jsou lodě, které ztroskotaly. To nám vysvětluje kniha Zjevení v 18. kapitole 15-17 verši, kde jsou cestující kupci spojeni s dopravou svého zboží po moři, tedy z daleka. Už teď utrpěl obchod velkou ránu, ale to nebude nic, proti tomu, až padne USA do horké občanské války. Všichni ti živnostníci a malí podnikatelé obdrží v moři lidstva, ve kterém se plaví, svou smrtelnou ránu ohledně svého podnikání. Děje se to už nyní? Zvažte sami, vždyť stačí jenom otevřít oči. Žádné Bitcoiny a zlato a drahé kamení nikoho nezachrání, protože je to doba VELKÉHO SOUŽENÍ, které je přítomno a nabírá na své síle.

A třetí anděl zatroubil na svou trubku. A velká hvězda hořící jako lampa spadla z nebe a padla na třetinu řek a na prameny vod. A té hvězdě je dáno jméno Pelyněk. A třetina vod se změnila v pelyněk a mnozí z lidí zemřeli po těch vodách, protože zhořkly.“ (Zjevení 8:10,11)

Když jsem poprvé komentoval tuto část Písma, tak mi Otec Duchem naznačoval, kdo je tou hořící lampou, že je to SAMOTNÝ SATAN. Byl svržen ten prahad, který svádí celé lidstvo z nebe. Myslel jsem si, že ceremoniál k otevření Gotthardského tunelu byl tou událostí. Čeho jsem si nevšiml a teprve dnes mne na to Duch upozornil, je to, že Jan říká ve Zjevení ve 12. kapitole, že táhne za sebou třetinu hvězd k zemi. Takže od té doby, jsou tito jeho kamarádi sráženi na zem, protože je to místo, kde se ještě mohou skrýt, protože v nebi probíhá válka, která je zakončena pádem hořící lampy. Je to symbolické označení pro duchovní světlo.

Když byl Jehošua na zemi, řekl: „Jste světlo světa. Žádná lampa se nedává pod odměrný koš…„. Světlem tohoto světa je Satan, který se jmenoval dříve NOSITEL SVĚTLA – SVĚTLONOŠ, BAELZEBUB, NEBO TAKÉ LUCIFER. Samotní andělé byli přirovnáni k hvězdám, pád Satana na zem působí absolutní duchovní temnotu. Má velký hněv, protože ví, že má krátké časové období.

Proto je přirovnán k pelyňku, který je hořký a ten kdo pije jeho vody, sám zhořkne. Smrt zde znamená ztrátu naděje na vzkříšení. Je zde spojitost s rozsudkem těch, kdo přijali označení 6.6.6. na čelo a na ruku jak to vysvětluje Zjevení 14. kapitola. Kdo to dnes je? Jsou to všichni politici, kteří podporují plány Kabaly a její genocidu skrze očkování, nejdále jsou v Izraeli, odkud přichází zprávy o nevybíravém jednání se svým obyvatelstvem. Zde v ČR a na Slovensku to platí o Babišovi, Blatném, Hamáčkovi, Matovičovi, Krajčim, Čaputové, Zemanovi a mnoha dalších, kteří svými hlasy pomáhají k nastolování nucené vakcinace a testování. Zapojili se do tohoto procesu i mnozí podnikatelé, kteří nutí své zaměstnance k tomu, aby se nechali testovat a tak ničí životy svých bližních pro svůj zisk. Vše vyvrcholí jak zazní třetí trubka.

V sobotu 3.4.2021 proběhl v Egyptě okultní ceremoniál, kde video naleznete v článku pana VK. Číst nemusíte, protože je součástí zavádění na scestí, jen zhlédněte toto 12 minutové video. Celé je to o tom, že na konci je sarkofág s nápisem Thutmose III. Tento farao se nenašel, ale byl v jeho hrobce jeho vnuk, prvorozený syn Amenhotepa II. Jeho sarkofág byl také na scéně. Co nám Satan oznamuje? Že přivádí na scénu svého Thutmose III. Ten bojoval se samotným Jehošuou Kristem, který v zastoupení svého nebeského Otce vyváděl Izrael z otroctví. I tento poslední Thutmose III. povede bitvu s beránkem a se svatými, které zabije, aby Otec, JeHoVaH Bůh vzkřísil tyto vyvolené před očima všech lidí tohoto světa. (Srovnej se Zjevením 11:7-11)

Proč ceremoniál proběhl v Egyptě? Egypt je symbol  SATANOVA SVĚTA v podání Písma. Izaiáš často mluví o Egyptě i jiní proroci a je to ekvivalent k dnešnímu světu. Takže žádná náhoda, ale odporný uvítací show pro PELYNĚKVideo najdete zde.

Kdy je Satan svržen? Ceremoniál ohlašuje jeho příchod. Bude to tento měsíc, po spuštění konfliktu.

A čtvrtý anděl zatroubil na svou trubku. A byla zasažena třetina slunce a třetina měsíce a třetina hvězd, aby se třetina z nich zatměla a aby třetina dne neměla osvětlení, a podobně noc. A viděl jsem a slyšel jsem orla, jak letí uprostřed nebe a silným hlasem říká: Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, kvůli ostatnímu troubení tří andělů, kteří se chystají troubit na své trubky!“ (Zjevení 8:12,13)

Kdo byl bohem nad Egyptem? Byl to bůh slunce Amon Ra, což doslovně znamená: „Ten, kdo se skrývá (UKRYTÝ)“. Už chápete, proč Otec nechal v symbolech zapsat měsíc a slunce ohledně čtvrté trubky?

Zde je vše opět o symbolice. Co znamenají slunce, měsíc a hvězdy? Slunce je zdrojem osvětlení, v duchovním ohledu symbolem toho, kdo vede. Vše je zasaženo jenom z třetiny. Slunce je vedení skrze USA, kterou řídí Kabala, Satanisté, kteří jsou zároveň Neomarxisté, Sionisté a kteří nasunují to NWO, které je korporátním fašismem. Čtvrté troubení zajistí jejich zničení. Všichni jsou na politickém nebi. Měsíc je osvětlen sluncem a odráží jeho světlo a tedy jeho duchovní vedení. Měsíc je zde politický symbol, tím je EU. Dojde tedy k pádu těch, co z EU udělali to co si lidé nepřáli. Padnou, proto už jejich světlo nebude zářit, symbolicky po třetinu dne i noci. EU má vliv nad třetinou světa.

Proč je zemi řečeno BĚDA, BĚDA, BĚDA? Protože další troubení spustí, co Jan vidí dále. Ale i samotné bědy, misky, které nacházíme v 16. kapitole Zjevení.

A pátý anděl zatroubil na svou trubku. A viděl jsem hvězdu, která spadla z nebe na zem, a byl mu dán klíč od jámy propasti.“ (Zjevení 9:1)

Koho vidí Jan? Hvězdu, která spadla na zem. Ona nepadá, už je na zemi. Její jméno je PELYNĚK. Satan dostává klíč od jámy propasti. Co to je za místo? Musíme si vzpomenout, co nám ukázal ceremoniál při otevírání Gotthardského tunelu, kde závěrečná scéna je o obětování panny a kdy Satan získává nad svými otroky, nad lidstvem, ty otroky jste tam viděli zobrazeny několikrát, svou autoritu. Panna symbolizovala naše těla, ve kterých je NEFEŠ. Vakcinace je zničení našich těl, takzvaná měkká eutanázie. Čeho chce dosáhnout frau Merkel? Aby byli všichni očkováni jejich vakcínou. Pokud neuposlechneme, stane se to, co dnes testují v Izraeli. Jak symbolické. Stát Izrael není OTCEM SCHVÁLENÝ PROJEKT. Satan zřízením státu Izrael zavádí na scestí celou obydlenou zemi. Obyvateli státu Izrael jsou především potomci Chazarské říše, je to země Sionistů, která měla část skutečných Židů přivést na půdu jejich původní země.

Otcův a Kristův skutečný lid je rozptýlen po celé obydlené zemi a bude shromážděn podle proroctví do Jeruzaléma, který není udělán rukama. Merkel je Satanova služka a ztělesnění zla, Satanovy moci, proto má jméno Anděl, který se stal bohem (ten anděl, kterého ona zastupuje je nazván pelyněk, světlonoš, Luciferos, Baelzebub, Moloch, Marduk, je to ve skutečnosti ďábel a satan. což doslovně znamená POMLOUVAČ  a  ODPŮRCE).

Tato bezdětná žena, něco jako panna, se stává tou symbolickou obětí, která stahuje své politické milence, jako je Babiš, Matovič a další, aby zničila Evropu a její obyvatele. Proto když se ozve její telefon, stojí všichni v pozoru.

Vraťme se k jámě propasti. Už se dlouho nemluví o CERNU, urychlovači částic. Jedním z tajných projektů této hluboké jámy bylo to, aby se démoni mohli zhmotňovat do těl, tedy brát si těla. Další součástí bylo otevření brány, kde byl údajně uvězněn Satan a mělo to být na okultní hvězdě Saturnu. Těm, kdo tomu věřili a možná až dosud věří, nedochází, že jeho uvěznění má nastat teprve nyní. Takže zase všechny hezky podvedl. CERN je úplně náhodou blízko místa, kde probíhal otevírací ceremoniál k zmiňovanému tunelu.

Ještě jedno tajné poslání má tento nejdražší „vědecký podnik“. Zmínil se o něm, jeho úspěších v prosinci 2020 J.C. Trichet při výroční schůzi Trilaterární komise, jeho úvodní řeč unikla a přepis naleznete zde. Zmínil se v ní o antihmotě. Její získávání měl zajistit právě CERN. Antihmota má způsobit zničení všech Satanových nepřátel.

Izaiáš 54:17 říká: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch, a každičký jazyk, který proti tobě povstane v soudu, odsoudíš. To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů a jejich spravedlnost je ode mne, je Jehovův výrok.

Co si ti, co jsou pod vlivem Kabaly a Satana neuvědomují, je verš, který je hned před tímto výrokem:

Pohleď, sám jsem stvořil řemeslníka, toho, kdo dmýchá do ohně z dřevěného uhlí, a svým zpracováním vyrábí zbraň. Já jsem také stvořil zkázonosného muže k dílu maření.“ (Iz. 54:16)

Co nám tím Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh oznamuje? Že má vše pod úplnou kontrolou. On dovoluje, aby se člověku něco podařilo vyrobit, i samotné zbraně, ale je to právě On sám, kdo tyto zbraně nedovolí použít. Celá 54. kapitola je o těch, které Otec přirovnává k ženě, jenž je mu zasnoubena, tedy mu patří a jak ji ve dnech podobných Noemovým dnům ochrání. Tou ženou jsou dnes žijící vyvolení. (Srovnej s Matoušem 24:37-39)

Takže ten popis dále, který Jan viděl, způsobí, že jáma propasti bude otevřena, jenž dovolí proměnu démonům, které symbolicky Satan propustí z této jámy propasti, ale skutečný jeho cíl bude zmařen. CERN leží pod chrámem, který byl zasvěcený bohu  jménem Apollyon, bohu zničení, NIČITELE, který se hebrejsky nazývá Abaddon, bůh podsvětí.

A otevřel jámu propasti a z jámy vystoupil dým jako dým z velké pece a slunce se zatmělo, také vzduch, dýmem z té jámy. A z dýmu vyšly na zem kobylky; a byla jim dána autorita, stejná autorita, jakou mají zemští štíři. A bylo jim řečeno, aby neškodily zemskému rostlinstvu ani ničemu zelenému ani žádnému stromu, ale jenom těm lidem, kteří nemají na čele Boží pečeť.“ (Zjevení 9:2-4)

Když jsem popisoval co vše to znamená poprvé, tak jsem pochopil správně, že musí tyto kobylky vyjít v době válečného konfliktu. To symbolizuje dým a pec, ohnivá pec, kdy vystupující dým zatemňuje oblohu a slunce z ohňů, které nastaly po svržených bombách. Pak přišly do Evropy a dalších zemí světa lidé, migranti, kteří měli větší hodnotu než místní obyvatelstvo. Ten válečný konflikt byl o Sýrii, Iráku a Libyi. Co jsem nepochopil, že mi tím Otec naznačuje, že vše je od počátku ČASU KONCE přípravou na troubení a tak jsem nesprávně usoudil, že trubky už znějí. Kobylky, jak zjistíme dále, neměli škodit zelenému rostlinstvu a jenom lidem, jenž nemají pečeť.

Takže co nám Jan odhaluje? Že během válečného konfliktu dojde k uvolnění kobylek, ale tím jsou démoni, nad nimi vládne Apollyón řecky, hebrejsky Abaddon, tedy samotný Satan. to dává smysl, protože se sem démoni, kteří byli hvězdami  a ukryli se zde na zemi, když už pro ně nezbylo místo v nebi, ale jejich destrukce může nastat, až i ten Satan, ta hvězda Pelyněk, bude svržena také k Zemi. A co říká Zjevení 12:7,8?:

A v nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi.

Pro ty kdo nerozumí, že je Michael Kristus. Zde je to jasně řečeno. Nikdo jiný tu válku vést nemůže, než ten, jehož jméno znamená KDO JE JAKO BŮH? , COŽ JE VÝZNAM JMÉNA MICHAEL. Kdo jediný má v sobě nesmrtelnost a je tedy co do způsobu bytí jako BŮH OTEC? Je jím jenom Jehošua Kristus. Nikdo jiný není hoden nést takové jméno v nebi!

A co se děje po té Satanově prohře?

Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: Nyní nastala záchrana a moc a království našeho Boha a autorita jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!“ (Zjevení 12:9,10)

Proč nastala záchrana a moc v nebi právě v tu chvíli, kdy bude Satan svržen k Zemi? Protože je to během 3 trubky, kdy je ta hvězda hvězd, PELYNĚK svržena a začne to poslední hodinové vládnutí osmého krále spolu s jeho podporovateli. Co je Janovi řečeno po tomto pádu?
Proto se radujte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte! Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12)

Zde můžeme vidět, že země i moře musí znázorňovat lidstvo jako celek. Jak dlouhé bude to časové období kobylek?

A kobylkám bylo dáno, aby je nezabíjely, ale aby byli trýzněni pět měsíců, a jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když napadne člověka. “ (Zjevení 9:5)

Délka je tedy jasná, má vše probíhat pět měsíců. Zajímavé pro nás je to spojení se štírem. Když nás štír bodne, vpustí do nás jed, ale nebývá to smrtelné bodnutí. Když nás píchnou jehlou, která bude spojena s injekcí, kde je vakcína Sputnik V, vpraví nám do těla jed, ale ten nepůsobí okamžitou smrt, tak jako se to děje v desítkách a spíše daleko větších číslech u ostatních vakcín, protože je zakázáno o vedlejších účincích mluvit u Kabalou vytvořených vakcín. Jejich úkol je v tom, aby nahradily ozbrojené policejní složky. Jak se to stane? Zde jsou dvě možnosti. Prvním je, že skutečně funguje v CERNu pro ně 3D tiskárna, která jim umožní vytisknout si těla. Toto předložil ve svých pořadech zesnulý zednář Josef Doležal, když odhaloval věci kolem CERNu. On posluchače jako správný zednář vyššího zasvěcení samozřejmě informoval s omáčkou, která měla odvést od podstaty. Zda existují tyto 3D tiskárny nemohu potvrdit, ale Duch mi naznačuje, že existují.
Druhá možnost je, že tito démoni vstoupí do samotných příslušníků represivních složek a ovládnou jejich fyzická těla.

Co tedy ty kobylky protlačují? Vakcinaci. Vedlejší účinky často způsobují paralýzu, tak jako ji způsobí štírovo bodnutí.

A v těch dnech budou lidé hledat smrt, ale rozhodně ji nenajdou, a budou toužit zemřít, ale smrt od nich stále prchá.“ (Zjevení 9:6)

Až se plně projeví účinky vakcín, pak lidé budou toužit raději umřít, ale nebude jim to dovoleno. Co nám říká první Běda? Je totiž spojena s kobylkami.

A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed.“ (Zjevení 16:1,2)

Válečný konflikt končí, kobylky donucují svým jednáním, aby došlo k plánované „DOBROVOLNÉ“ VAKCINACI! Mnozí už jsou nyní naočkováni a dělají to pro svou záchranu života. Co řekl Jehošua?

Kdo má rád svou duši (nefeš hebrejsky, pneuma řecky – znamená doslovně, život jenž je krvi, tedy život jako takový) hubí ji, ale kdo nenávidí svou duši v tomto světě, zachrání ji pro věčný život.“ (Jan 12:25)

Jiný překladatel zase uvádí:

Kdo má své žití rád, ztratí je, a kdo své žití v tomto světě nenávidí, zachová je k věčnému životu.“ (Jan 12:25)

Na kom se objevuje vřed? Na tom, kdo miluje tento svět a chce díky očkování získat zpět život, který žil. Že jsou kobylky represivní složky, zjistíme dále:

A podoba kobylek připomínala koně připravené k bitvě; na jejich hlavách bylo něco, co vypadalo jako koruny ze zlata, a jejich obličej byl jako obličej lidský, vlasy však měly jako vlasy ženské. A jejich zuby byly jako zuby lví; a měly pancíře jako pancíře železné. A zvuk jejich křídel byl jako zvuk dvoukolých vozů mnoha koní, kteří běží do bitvy.
Mají také ocasy a žihadla jako štíři; a v jejich ocasech je jejich autorita ubližovat lidem pět měsíců.“ (Zjevení 9:7-10)

Když mi Otec svým Duchem odhaloval, co mám vidět a jak tomu všemu rozumět, ukázal mi podobný obraz, jaký vidíme na fotografii. Proč právě takto. Koruna symbolizuje autoritu, kterou tyto složky mají. Mají lidské obličeje, to znamená, že je vidíme jako lidi. Dalším  znakem jsou ženské vlasy, tady mi byl připomenut text:

Chtěl bych však, byste věděli, že každého muže hlavou je KRISTUS, hlavou ženy však muž a hlavou KRISTOVOU Bůh.“ (1. Kor. 11:3)

Tento text je o autoritě. Tyto represivní složky jsou pod AUTORITOU, proto mají ženské vlasy. Jsou ozbrojeni, jak se říká po zuby. Proto jejich výstroj jim dává možnost trhat na kusy, jako to dokáže lev.

Co mají na sobě tito ozbrojenci? Neprůstřelné vesty. To jsou ty pancíře jakoby ze železa. Co jsou křídla a jejich zvuk? Když tyto speciální jednotky přijíždí, doslova létají a budou létat z místa na místo, tak používají bojová vozidla pěchoty, jejich zvuk je slyšet velmi hlasitě, zvlášť ve chvíli, kdy se chtějí tato vozidla rozjet. A tito příslušníci ozbrojených sil, jsou stále připraveni jít do střetu, tedy do bitvy.
Co jsou ty ocasy? Jsou to pendreky, které vám ublíží, takže cítíte bolest, ale po jejich ránách neumřete. To je také cíl. Oni nesmí zabít, ale ti, jenž se nechtějí vést samotným Otcem, musí zakusit, co to skutečně znamená, když se mu člověk odcizuje.

Mají nad sebou krále, anděla propasti. Hebrejsky se jmenuje Abaddon, ale řecky se jmenuje Apollyon.
Jedna běda pominula. Pohleďme, potom přicházejí další dvě bědy.“ Zjevení 9:11,12)

Kdo nad nimi panuje? Samotný Satan. Proč? Protože to nejsou lidé, ale démoni v lidských tělech. Proč to Otec dopustil? Protože chce všem ukázat, co skutečně znamená, když je svět ovládán Satanem a démony. Vzpomeňte si co je řečeno ve 12. kapitole: „Běda zemi a moři, PROTOŽE K VÁM SESTOUPIL ĎÁBEL A MÁ VELIKÝ VZTEK, PROTOŽE VÍ, ŽE MÁ KRÁTKÉ ČASOVÉ OBDOBÍ!!!!„.

Až skončí těch pět měsíců přichází nejprve druhá běda:

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:3)

Nacházíme se v listopadu letošního roku. Opět je zde jasná symbolika, kdy svět lidí je přirovnán k moři a všichni jsou v Očích Otce mrtvými. Je to proto, že chce Otec dát šanci všem těmto lidem a udělá to pozoruhodným způsobem. Pro Otce platí, že své zákony nemění, tím zákonem je: „Mzda za hřích je smrt“.  Nastává totiž něco, co lidem ukáže, v jakém jsou stavu, protože nenaslouchali olivovníkům. Těm, kterým dal Otec poznat, co přichází na celou obydlenou zemi. Jenž nejsou součástí moře. Co to je?

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.
A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na stauru
(doslovně kůlu, dřevu, ne na KŘÍŽI).
A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky.
A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi.
A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.
A slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili.
A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc osob bylo zabito zemětřesením a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému Bohu
Druhá běda pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází.“ (Zjevení 11:7-14)

Co se bude dít? Osmý král, ten, jenž je jako Thutmose III., rozpoutá pronásledování a olivovníky zabije. ŽE SE NEJEDNÁ O DVA MUŽE, ALE O DVĚ SKUPINY, kdy jedna obdrží po svém vzkříšení nesmrtelnost, tak to jsem vysvětlil v rozboru 11. kapitoly Zjevení zde. Jak to potvrzuje Zjevení? V 13. kapitole je napsáno toto:
A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ (Zjevení 13:7)

Daniel zase říká toto:
a v posledku jejich kralování (myšleno v ČASE KONCE), až bezbožní naplní míru, bude povstávat král sveřepý (Král Severu- též osmý král ze Zjevení) v tváři a znalý pletich a jeho síla bude nabývat moci, ale nikoli jeho silou, a bude podivuhodně působit zhoubu a nabude úspěchu, když se jme tak jednat, a pohubí mocné a lid svatých.“ (Daniel 8:23,24)

Ano, tento král pohubí mocné. Kdo to je? Je to Kabala a už ji to jasně oznámil a je v této záležitosti s ním Otcova ruka! Máte  už jen pár dnů všichni, kdo jste na politickém nebi a jste na straně Krále Jihu.
A jak může z těchto dvou textů jasně vidět, jsou zabiti všichni svatí, tedy ti, jenž patří k olivovníkům.

Co Otec pro mrtvé lidi přichystal? Ve Zjevení 13. kapitole mají všichni na svých rukou a čelech, krom svatých značku. Ta je odsuzuje podle Zjevení 14. kapitoly 9-11 ke zničení, tedy k úplnému vymazání jejich existence. Masochisté a ti co nemilují MILOSRDENSTVÍ, by nejraději viděli, jak se někdo věčně smaží v ohnivém jezeře, přitom je to jen stav neexistence a nemožnosti ožít. Kéž činíte pokání ze svého zvráceného uvažovaní, ke kterému vás navedl Satan! Který otec by nechal své děti takto věčně trápit?

Co tedy náš nebeský Otec připravil a bylo mi to odhaleno právě dnes a právě nyní, ač mi to už nějakou dobu Duchem naznačoval. Aby spravedlivý soud nad lidskou společností, která miluje sebe sama, maximálně své blízké, NESKONČILA V GEHENNĚ, V OHNIVÉM JEZEŘE a mohl se utvořit VELKÝ ZÁSTUP, který vypere svá roucha v beránkové krvi, tak jak to učinili SVATÍ, oba olivovníky, je potřeba dát těmto lidem VĚČNÝ ŽIVOT. Ten mohou získat po své skutečné smrti. Proto se budou dožívat v Kristově Království jen 100 let a při vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých, budou prohlášeni za SPRAVEDLIVÉ. Proč? Protože dali skutečným Kristovým bratrům najíst, napít, oblékli je, když byli nazí a to právě v této době VELKÉHO SOUŽENÍ a během posledních 3,5 let, kdy oznamovali soudy nad tímto světem. Že toto nikdo nedělal? Pokaždé, když vám oznamovali DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ, tak tehdy oznamovali i soud!

V tomto závěru pak budou pro všechny viditelní, protože je k tomu nebeský Otec a Jehošua povedou. Tak se stane, že ostatní lidé z obavy o svůj život přijmou raději značku, jen aby žili. Tak se oddělí zrno od plev. Oddělování už nastalo a plevel si toho nevšiml, ale jejich stav srdce se projevuje. Zapečetění právě skončilo a vám, co jste se tak těšili na život v nebi zůstává jenom pláč a skřípání zubů, protože jste odmítli ten největší dar, který člověku Otec, JeHoVaH nabídnul a tím byla možnost NECHAT SE JÍM VYUČIT, STÁT SE JEHO SYNY A DCERAMI.

Svým křtem svatí přijali věčný život a jediná možnost, jak dát příležitost VELKÉMU ZÁSTUPU, když už je mrtvý, je, že se ten jeden olivovník vzdá svého VĚČNÉHO ŽIVOTA V JEJICH PROSPĚCH. Proto dovolí Otec, aby osmý Král, ten novodobý Thutmose III. zabil olivovníky, stejně, jako zabili Židé svého Krále Jehošuu. Tak se naplní Kristovo slovo, které říká:

Žádný učedník není nad svého učitele, jak nenáviděli mne, budou i vás.

Proto si budou posílat dárky a radovat se nad jejich nespravedlivým zabitím a učiní to hlavně plevel, který si stále myslí, ŽE MÁ JEHOŠUOVU PŘÍZEŇ. Protože jste nevyšli celým srdcem, celou svou myslí a silou z Babylonu, když vám bylo oznamováno, že to musíte udělat a drželi jste se falešných nauk a učení Babylonských domů a domečků, což jsou sekty, které jste si v poslední době založili, abyste plivali na ty, kdo se vám snažili ukázat směr, měli jste je za hloupé, kteří se nad vámi povyšují, ač vám stále říkají: „Pojďme a vystupme spolu na Jehovovu horu„, tak jste šli za svými modlami a svým poznání.

Místo Lásky AGAPE, která je jediným poutem jednoty, jste vnášeli svár a sebe sama jste vyvyšovali ve svých očích. „Proto nedosáhnete na svou odměnu, která vám byla přislíbena!“ Je výrok samotného JeHoVaH vojsk. Ne Igora Zemánka, jsem jen oznamovatel Otcovy vůle, jenom prach na misce jeho vah.

Proto ten první olivovník, který patří Kristu a je omezen, se vzdá svého věčného života ve váš prospěch a bude mu dán stejný dědičný podíl, tím je NESMRTELNOST.

Po 3,5 dnech, kdy budeme zabiti, vstaneme a poté oznámíme příchod našeho Krále a Našeho vykupitele. Protože je toto vzkříšení na základě Beránkovy krve, budete tou krví očištěni a bude vám dána možnost postavit se na stranu Beránka a přijmout jej, jako svého Krále a stát se SPRAVEDLIVÝMI, ALE BUDE TO Z VÍRY A NE Z VAŠICH SKUTKŮ, které byly jenom modlářstvím. Tehdy vám vše shoří, ale budete zachráněni. (1.Kor. 3:11-15)

Vraťte se o pár řádků zpět a podívejte se, která běda tímto končí. Protože přichází třetí:

A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví.
A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to.
A slyšel jsem, jak oltář řekl: Ano, Jehovo Bože, Všemohoucí, tvá soudcovská rozhodnutí jsou pravá a spravedlivá.“ (Zjevení 16:4-7)

Co nastane? Prameny vod a řeky, to jsou ti, kdo vedli všechny ty domy a domečky ve VELKÉM BABYLONU. Ano stanou se krví, protože budou odříznuti, ti nemají podíl na vzkříšení a půjdou do zničení, protože svými naukami a spiritistickými zvyklostmi, zaváděli na scestí CELOU OBYDLENOU ZEMI. Tehdy padne Babylon a bude vržen do moře rychlým vrhem a už po něm nezbude žádná památka!

Ale je to jenom třetí běda a je to šesté troubení.

A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu.
A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.

A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet.“ (Zjevení 9:13-16)

Kde se nacházel skutečný Babylon? U řeky Eufrat, proto je šestá trubka spojena s pádem Babylonu a třetí bědou. Jsou olivovníky ještě stále na zemi? Ano, ale Jan to utajil, protože dává tuto informaci až na konci, když říká, že přichází třetí běda. Musíme rozumět, že dokud neskončí troubení šesté trubky nemohou odejít olivovníky na horu a během ní budou vzkříšeni. Tehdy nastane toto:

Bratři, dále nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kteří spí ve smrti; abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději.
Vždyť máme-li víru, že Jehošua zemřel a opět vstal, tak také Bůh přivede ty, kteří usnuli ve smrti, prostřednictvím Jehošuy spolu s ním. To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, nijak nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrti,
protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla (hlasem nejstaršího anděla) a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve. Potom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem. Utěšujte se tedy navzájem těmito slovy.“ (1. Tesaloničanům 4:13-18)

Zde je je jedno tajemství, které Pavel nevysvětlil, protože to muselo být utajeno až do ČASU KONCE. Tím tajemstvím je to, že olivovníky, které budou po 3,5 dnech vzkříšeny, nejdou hned do nebe, proto nepředejdeme ty, jenž usnuli ve smrti před námi. Jedná se jen o olivovníky, které žijí v Pánově přítomnosti. Proč? Protože musí naplnit přesně to, co naplnil jejich UČITEL. Musí zůstat zde na zemi a oznámit všem Kristův příchod k moci. Je to přesně podle jediného znamení, které tento zkažený svět obdrží. Je to Jonášovo znamení. Co řekl Jehošua?

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Dobrá zpráva o Království musí zaznít z úst svatých, těch, které Otec jejich vzkříšením oslavil, aby VELKÝ ZÁSTUP mohl vyjít z VELKÉHO SOUŽENÍ!  Všichni uvidí jejich pozvednutí do nebe, jak to předpovídá Zjevení 11. kapitola verš 12.

Kdo způsobí pobití pramenů vod a řeky?

Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra.
Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst. Vždyť autorita těch koní je v jejich ústech a v jejich ocasech; neboť jejich ocasy jsou jako hadi a mají hlavy, a těmi škodí.
Ale ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmi ranami, nečinili pokání ze skutků svých rukou, takže by neuctívali démony a modly ze zlata a stříbra a mědi a kamene a dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; a nečinili pokání ze svých vražd ani ze svých spiritistických zvyklostí ani ze svého smilstva ani ze svých krádeží
.“ (Zjevení 9:17-21)

Zde je utajeno, že toto zničení působí Kristova jízda, bude to zásah andělů. Nejsou to kobylky, jak mnozí předpokládají. Zde mi nebylo dáno přesně porozumět a výklad, který bych předložil nemusí být správný.

KÉŽ VŠICHNI POCHOPÍ, ŽE UŽ NENÍ ODKLAD!

Kéž máte Kristův pokoj olivovníky a mírní země. Přijď Pane Jehošuo.

Váš a Kristův bratr Igor Zemánek (Igi Pop)

2 thoughts on “Analýza toho, co můžeme očekávat od druhé poloviny tohoto měsíce do podzimu letošního roku. Jak to souvisí s proroctvími o sedmi trubkách z knihy Zjevení 8. a 9. kapitoly? Vysvětlení symboliky, kterou obdržel ve vidění apoštol Jan.

Comments are closed.