Je očkovaní a testování na Cokoliv 19 a 21 označením 6.6.6.? Nebo je to jinak? Bude to čip, nebo je čip jen zástěrka?

Spread the love

Dostávám od svých přátel tyto otázky. Je tedy POTŘEBA na ně odpovědět skrze Písmo a ne vlastní moudrostí. Abychom nalezli správnou odpověď, musíme se nejprve zamyslet nad tím, PROČ NA ČELO A NA RUKU?

Kniha Zjevení je zapsána tak, abychom věci v ní sepsané, chápali díky moudrosti, která sestupuje od samotného STVOŘITELE, jenž se v celém Písmu představuje svým osobním jménem JeHoVaH. Zkráceně pak J:aH. Význam tohoto jména obsahuje slib, který má čtenáři potvrdit, že TEN, KTERÝ URČITÝ SLIB (PROROCTVÍ) PRONESL, JEJ I UČINÍ! Proto je základem tohoto jména hebrejské sloveso VaH, STÁT SE, v příkazovém tvaru. Celé jméno zní: PŮSOBÍ, ABY SE STALO.

Chceme-li, abychom tuto moudrost obdrželi, musíme o ni požádat v modlitbě. Chápu ty čtenáře, kteří s modlitbou nemají zkušenosti, že je to pro ně něco zvláštního. Důležitou podmínkou je, aby prosba byla pronesena v JEHOŠUOVĚ (Ježíšově) jménu. Proč? PROTOŽE I JEHOŠUOVO JMÉNO NESE DŮLEŽITOU MYŠLENKU! Tou myšlenkou, nebo spíše informací, je myšlenka, která byla ukryta do jeho jména, přesně podle slibu z Exodu 23. kapitoly 20 a 21 verše:

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek, protože mé jméno je v něm.

Co tedy znamená jméno Jehošua? JeHoVaH ZACHRAŇUJE! Doslova zní jeho jméno jako slib: „PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA!„. Vždy je to v příkazu, aby bylo jasné, že Jehošua je vybrán k této ZÁCHRANĚ. Říkáte si před čím? Před HŘÍCHEM, KTERÝ PŮSOBÍ SMRT.

Co je to hřích? V hebrejštině má význam toto slovo „MINOUT SE CÍLE„. Tento cíl je popsán hned na počátku, kdy byl stvořen první člověk Adam (je jeho jméno v překladu právě člověk) a jeho manželka Eva (což v překladu znamená žena). Měli zemi se svými potomky přetvořit v RAJSKOU ZAHRADU, do které byli umístěni. Díky vlastnímu selhání, tohoto CÍLE NEDOSÁHLI, PROTO MINUTÍ CÍLE. Aby mohlo dojít ke změně, bylo potřeba, aby STVOŘITEL ZPŮSOBIL ZÁCHRANU. PROTO JEHOŠUA.

Každé slovo v Písmu má svou důležitou funkci, abychom Stvořitelovu záměru SPRÁVNĚ ROZUMĚLI. Pro mne se stal JeHoVaH Bůh nebeským Otcem. Nebylo to tak vždy, kdy jsem jej takto skutečně vnímal a v té době byla pro mne modlitba něčím ne vždy příjemným. Takže se nedivte, že to takto vnímáte. Proč vám toto píši? Protože je důležité, abyste sami prosili, zda jsou má slova skutečně vedena Božím duchem a jeho moudrostí!

Vraťme se tedy k čelu a ruce, kde má být člověk označen. ČELO i RUKA  jsou SYMBOLY. Pokud tomu porozumíme správně, pak pochopíme, že to tak je i ve Zjevení myšleno. Jeden text zní : „PRÁVĚ TAK, JAK ČINÍ TVÁ RUKA.„. Pokud je ruka o činění, pak je zde symbolizován akt, který ruka působí poté, kdy je tou značkou 666 označena.

Izraelité dostali za úkol, aby si dali na svá ČELA SYMBOLICKÉ NÁČELNÍ PÁSKY, KTERÉ JIM MĚLI STÁLE PŘIPOMÍNAT, KDO SI JE VYBRAL, JAKO NÁROD PRO ZVLÁŠTNÍ SLUŽBU. Aby byli jak se říká papežštější než papež, mnozí měli tuto pásku a v ní pouzdro s nějakým textem tóry.

Symbolické čelo je místem, kde se tvoří myšlenky a pohnutky. Jak tedy člověk přijímá označení? TÍM, ŽE SE V MYSLI ROZHODNE PRO NĚCO A PAK TO UČINÍ. Co je zdrojem nátlaku, který má zajistit, aby se člověk rozhodl dobrovolně pro označení 6.6.6.? JE TO STRACH!

Nyní se podívejme do Zjevení 13. kapitoly a všimněme si, co se má stát. CO MUSÍME VIDĚT? Začnu trochu na přeskáčku, aby to bylo jasné i těm, kterým nebyly oči zatím otevřeny.

Ve verši 11. je psáno toto:

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak.

Divoké zvíře, toto označení Písmo používá na politickou autoritu, která má ve společnosti světa velkou moc. Je to nějaký prvek, který ve svém čase ovlivňuje svými kroky každého na Zemi. Je řečeno, že vychází ze ZEMĚ. To nám oznamuje, že už nějakou dobu působí na politickém nebi. V prvním verši se mluví také o divokém zvířeti, ale to vystupuje z moře.:

A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména.

Může se zdát, že jsou obě události od sebe odděleny časově. Je to pravda jenom z poloviny. Musíme si uvědomit, že Janovi je ukazováno vše ve vidění, tedy v obrazech. Představte si filmové plátno, kde je vám vyprávěn příběh, ten je vždy rozdělen do obrazů. Pokud režisér potřebuje, abyste sledovali časovou osu toho příběhu, tak do obrazu vloží rok, kdy se odehrává děj.

První zvíře vychází z moře. Moře je vždy synonymem k lidské společnosti. (Můžeme srovnat se Zjevením 17. kap. 15 veršem kde čteme: „A říká mi: Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky.„). Takže je potřeba pochopit, kdy nám to zvíře leze z vody. To odhalíme tehdy, když pochopíme jeho tělo. Víme, že zvíře je symbolem politické moci. Politickou moc mohou představovat konkrétní vlády. Má to být chápáno i u tohoto zvířete? Ne a hned pochopíme proč to tak být nemůže. Vidíme, že zvíře má na sobě sedm hlav. Znáte nějakou lidskou vládu v dějinách, která by se skládala ze sedmi zemí, nebo z deseti zemí a tvořila by jeden celek? Pokud mne paměť nějak neklame, nic takového se nestalo. Co musíme mít na paměti, že se toto divoké zvíře objevuje až před příchodem Krista a teprve na konci jeho činnosti dochází k jeho proměně, která je popsána ve Zjevení 17. kapitole.

Co nám odhaluje, že musíme hledat něco jiného? Všimněme si, že má na svých hlavách ROUHAVÁ JMÉNA. Když se vrátíme na začátek článku, tak zjistíme, že Jehošuovo jméno je slibem, který tomu kdo chápe říká, že skrze Krista bude lidstvo zachráněno. Kým? Samotným Stvořitelem nebe a Země! Tyto hlavy, toho prvního divokého zvířete, si daly na čela jména: „Působíme, aby všichni kdo žijí pod naší AUTORITOU, byli zachráněni!„. Tyto politické prvky se ROUHAJÍ SAMOTNÉMU STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ. Proč? Protože tvrdí svým lidem, že oni jsou tou jedinou nejlepší vládou. Ne Stvořitel, JeHoVaH Bůh, ale PŘECE  lidské systémy zajistí, že všem bude dobře. JE TOMU TAK SKUTEČNĚ? Jste dost inteligentní na to, abyste si odpověděli sami.

Takže samotné hlavy jsou symbolem určitých politických názorů, kterými má být dosaženo jednoty. Pokud zkoumáme lidské dějiny, pak jich musíme najít 7. Ano, sedm politických způsobů vlády nad lidmi. Jsou to:

1, otrokářství
2, fašismus
3, feudální řízení
4, kastovní systémy
5, kapitalismus
6, theokratické vlády
7, socialismus

Je vám toto povědomé? Mělo by být, pokud jste nechyběli v hodinách dějepisu a občanské nauky. Tento slepenec musí být přítomen během jednoho časového úseku. Je nám také řečeno, že mají tyto hlavy rohy. Je jich deset. Zde můžeme chápat tuto číslovku dvěma způsoby. První způsob je, že se jedná o LIDSKOU ÚPLNOST, to znamená, že jsou všechny tyto politické země spojeny a žádná z nich nechybí.

Druhý pohled vznikne, když si uvědomíme, jak jsou tyto země podle svých preferencí zastoupeny. Buď se na některých hlavách objeví jeden, nebo dva rohy. Pak by tři měly dva rohy a zbytek po jednom rohu, nebo má jedna hlava tři rohy, další dva rohy a pět jeden roh. Já vidím tu poslední variantu. Proč? Protože Písmo je velmi, ale velmi přesné v tom, co máme vidět, A TAKÉ TO VIDÍME! Kdy? V minulém století. K tomu se ještě dostaneme.

Jak je to s tím druhým zvířetem, které už tu nějakou dobu je? Je nám řečeno, že Jan vidí beránka se dvěma rohy. Vzpomeňme si na ty romantické příběhy, kdy čteme o zemi, kde je vše možné. Ten beránek má dva rohy. Musíme hledat tedy dvě země, dva územní celky. PROTO NÁM JAN ŘÍKÁ, ŽE VYŠEL BERÁNEK ZE ZEMĚ! Takže které dvě země se v dějinách takto tvářily a do dnes tváří? ROK 1776, je na počátku těchto dvou zemí. Obě země vychází ze stejného PRÁVA, které se nazývá PRÁVEM VODY, NEBO TAKÉ LODNÍ PRÁVO, ČI PIRÁTSKÉ PRÁVO. Toto právo bylo stvořeno v době, kdy ta první země ovládla všechna moře. Už víte o kom mluvím? Nad kým nezapadalo slunce? Nad Britskou říší.

Hlavní nevěstka, papežský stát, požehnal tomuto „PRÁVU VODY“ a dovolil, aby v roce 1666 se tato říše mohla tímto právem řídit V roce 1776 4. července došlo k tomu, že se část této říše rozhodla, že se stane nezávislou na Británii. Ač bylo oddělení této části říše, amerických kolonií, provedeno právě proto, aby LODNÍ PRÁVO nebylo nadřazeno PRÁVU SOUŠE, kde banky a Vatikán nevládnou zrozeným duším, se kterými se může obchodovat, jako s věcmi, podařilo se tajným spolkům, aby v roce 1913 o vánočních svátcích zařídily, že se staly USA vývozcem tohoto LODNÍHO PRÁVA, do všech koutů světa.

Co ještě má Británie a USA společného? Tím je SEN o takzvané demokracii. Kolikrát jste slyšeli, jak NEJLEPŠÍ DEMOKRATICKOU SPOLEČNOSTÍ JSOU USA  a BRITÁNIE? Takže popis beránka na tyto dvě země perfektně sedí, Dokonce mnozí kazatelé tvrdí, že nejlepší zemí jsou USA, ač je to země, která v minulém století rozpoutala nejvíce válek a válečných konfliktů na světě, kde je největší třídní nespravedlnost. Kdo Spojené státy vždy podpořil? Velká Británie, která byla největším vývozcem válek o století dříve.

Proto ten beránek mluví jako DRAK. Kdo je označen v Písmu jako DRAK? Je to Satan, vládce tohoto zkaženého světa. Takže nám Jan říká, že má tyto dvě země pod svou přímou kuratelou. Jak to dělá? To je opět velmi zajímavé. Pokud se podíváme do listopadu 2020, tak tam odhalíme způsob, jak to dělá. Obě země jsou hrdé na to, že jsou takzvaně demokratos, neboli vládou lidu. Nic není dál od PRAVDY, než tato lež. Volby jsou v těchto zemích jen pro pobavení místního lidu, který nic nechápe v souvislostech. Jak v americkém senátu, či sněmovně, tak v britském parlamentu, nikdy nenajdete obyčejného člověka, vždy jsou tam jenom loutky, dosazené z vyšších kruhů oligarchistických rodin. Dohlíží na ně rodiny, které vlastní bankovní systém. Opozice je řízená tak, aby nezkušený dav vedla přesně tím směrem, kde potřebují společnost dostat.

Tento beránek obdržel takovou autoritu, jak ji popisuje Jan v dalších verších:

A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (verš 12)

O ubité hlavě prvního zvířete si ještě něco povíme, ale nyní se zaměřme na autoritu. Beránek vládne. Položme si otázku: „KTERÉ DVĚ ZEMĚ V POSLEDNÍCH DVOU STOLETÍCH SKUTEČNĚ URČOVALY CELOSVĚTOVOU POLITIKU?„. Francie, Německo, nebo právě USA a Velká Británie? Pokud se budeme šťourat v různých análech, tak je odpověď jasná. Je to tento beránek a jeho ZÁJMY. Musíme pochopit, že vlády těchto dvou zemí jsou jen nástrojem soukromé moci, která je ukryta za oponou.

Dnes už není tajemstvím, jací lidé skutečně řídí tyto země a skrze ně, i ostatní země. TAKŽE TO JAN POPSAL SKUTEČNĚ DO VŠECH PODROBNOSTÍ. Bez těchto a dalších detailů nepochopíme, o kom je ve 13. kapitole Zjevení řeč.

Připomeňme si druhou část toho samotného verše:

A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.

Jedna hlava, která je na tom slepenci a vyznává jeden z politických systémů, je zabita. To čteme ve 3 verši:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.„(verš 3)

Který politický systém byl jakoby ubitý k smrti? Někdo si myslí, že je zde řeč o fašismu. Je tomu tak? Na to nám dává odpověď verš 14:

A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.„(verš 14)

Co znamená zavádět na scestí? Pokud někam cestujeme, kde chceme trávit svůj volný a svobodný čas, pak ten, kdo nám ukazuje špatnou cestu, abychom se tam nedostali, nás zavádí na scestí a my mineme cíl. Jaký cíl pro lidstvo stanovil Stvořitel nebe a Země pro dnešní generaci? ŽÍT POD KRISTOVOU VLÁDOU! Zde se tlačí mnoho lidí, minimálně 2 miliardy žijící populace. Vládce tohoto ničemného světa, satan a zároveň ďábel, což jsou v překladu z hebrejštiny slova POMLOUVAČ a ODPŮRCE chce tomuto cíli zabránit. Daří se mu to? Ano a to velmi.

Jaké znamení ten beránek obdržel? To najdeme ve 13 verši:

A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva.„(verš 13)

Z Danielova proroctví víme, že když byl beránek ještě rozdělený a ve válečném stavu mezi sebou, tak zachránila jedna část druhou:

A jistě proti němu přijedou lodi Kitim a bude se muset stát skleslým.“ (Daniel 11:30a)

Zde Daniel prorokuje VELKOU VÁLKU, ROZDĚLENOU NA DVĚ. Mluví zde o králi Severu, kterým bylo Prusko a následně Německo v letech 1888 až 1945. A tento král Severu rozpoutal VELKOU VÁLKU, PRVNÍ a DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU. Králem Jihu, byla tehdy Velká Británie. Ta se dohodla s USA na podpoře. Kitim v překladu znamená nejzápadnější končiny země. Takže když připluly lodičky druhé půlky beránka v roce 1917, tak se stalo Prusko skleslé a nakonec se rozpadlo. 

Ekonomicky USA velmi posílily a nakonec převzaly na konci 2. světové války otěže a staly se větším a vůdčím rohem beránka. Jsou to dějiny, které se učí na základní škole, tak byste měli těmto věcem rozumět. A CO UDĚLALY SPOJENÉ STÁTY V SRPNU 1945? SVRHLI DVĚ ATOMOVÉ BOMBY NA HIROŠIMU A NAGASAKI, To bylo mocné znamení, které sestoupilo z nebe. Tímto znamením si USA upevnily moc a autoritu.

Připomeňme si myšlenku, kterou Jan oznámil o tom beránkovi:

přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.„(verš 14b)

Beránek má vytvořit obraz slepence všech politických směrů, o kterých víme, že je jich sedm. Musí to být zrcadlo. To znamená, že jej musí beránek dostat pod jednu instituci, kde mohou jednat společně. Co se stalo v roce 1945? Byla založena instituce OSN.  Tato instituce, tento obraz má další instituce, nás bude zajímat hlavně WHO. Ale až za chvilku.

Pokud dáme celou kapitolu do kontextu, tak zjistíme přesně, kdy první divoké zvíře povstává z moře lidstva a kde máme hledat pochopení dalších procesů, které nám Jan odhaluje. Hledaným rokem je rok 1945. Nemůže to být jinak, protože ta dvě znamení ohně z nebe nastala v srpnu 1945 a OSN, obraz divokého zvířete byl vytvořen v říjnu 1945. To je vodítko. Kdy bylo Německo poraženo, tehdejší král Severu? V květnu 1945. Ale popisované události jsou až po této porážce.

Teď vám vysvětlím, jak je to s těmi rohy na hlavách. Proč jsou tři na jedné, dvě na druhé a pět na ostatních hlavách. Musíme si představit mapu světa v té době a jak se politicky svět rozdělil. Na stranu beránka se přidalo nejvíc zemí, pak vznikl socialistický blok. Fašismus pokračoval ve Frankově Španělsku, pak přeskočil do Chile. Byl zde, ale jen málo zastoupený. To platilo i o dalších politických směrech. UBITÁ HLAVA NENÍ FAŠISMUS, AČ SE VÁM TO MŮŽE NYNÍ ZDÁT. TOU HLAVOU JE HLAVA SE DVĚMA ROHY, TÍM JE SOCIALISMUS ZALOŽENÝ NA STALINSKÉM SOCIALISMU.

To, co se vám v médiích snaží namluvit, že nyní vzniká, že je tvořen NEOMARXISMUS, jako nový typ socialismu, je Satanův podvod a příprava pro oživení skutečného stalinského socialismu! Má k tomu Jan odpověď? Ano, beránek má připravit cestu ubité hlavě. Jak to dělá? Musíme opět do Zjevení 13. kapitoly verše 15 a 16:

A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.
A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici a na čelo.„( verš 15,16)

Zamyslete se: „Kdo spustil pandemii?„. Pokud to bylo WHO, pak byste měli chápat, jak to s tím obrazem je.

Jak dal beránek dech tomu obrazu? Bylo to tím, že muži za oponou věnovali v New Yorku pozemek a na něm postavili budovu, kde je možné mluvit, kde se mohou politicky střetávat všechny země světa a všech sedm politických směrů. Jedna hlava tam nyní není, ale ožívá. Kdo to je? Musíme rozumět Danielovi 11. kapitole veršů 40-45.

Celá pasáž začíná: “ V čase konce se s ním (myšleno s králem Severu) strkat král Jihu.“ To znamená, že ještě nastane jedna velká změna, ale až v samotném závěru. Kdo je král Severu? Je to dnešní Rusko. Proč? Protože Německý král Severu byl poražen v květnu 1945 Sovětským Svazem, které dobytím Berlína převzalo korunu moci Severu na svou hlavu. Ta hlava byla ubita k smrti v roce 1991. Nástupnickou zemí se stalo Rusko, kde Vladimír Vladimírovič Putin připravuje takzvaný Ruský svět a velmi brzy zavede opět socialismus stalinského typu, jak o tom stále hovoří Valerij Pjakin, když vysvětluje procesy, které ve světě probíhají.

Aby byl tento plán úspěšný, musí být zaveden do celého světa, to vysvětluje Daniel 11:44,45. Který jediný politik dnešních dní je lidem skutečně milovaný, krom Trumpa, který mu připravil cestu?  Je to jenom Putin. Jak mu Trump připravil cestu? Tak, že nejenom že po jeho odchodu ztratily USA veškerou dominanci a právně se rozpadly, ale Biden je jen fikce prezidenta USA. O tom informovalo včera, nebo předevčírem, už si nejsem jistý FOX News. Samotný Putin se jasně vyjádřil o USA velmi nelichotivě a popřál Bidenovi zdraví, když jej Biden obvinil, že on je vrah.

Trump udělal skvělou práci tím, že dovolil, aby Deep State (král Jihu za oponou), spustil pandemii, která donucuje všechny lidi, malé a velké, aby přijali označení na ruku a na čelo. Lidem se to nelíbí, ale strach z Cokoliv – 19 a 21, jim dává možnost volby. Jaké? Buď se nechají testovat tyčinkami s morgelony a dalším nanosvinstvem, nebo si nechají píchnout do těla vakcíny, které je úplně změní a mnohé zabijí, protože tomu dali v Deep State název MĚKKÁ EUTANÁSIE.

Proč to dělají? ABY MOHLI NAKUPOVAT A PRODÁVAT, ŽÍT ZPŮSOBEM, KTERÝ BYL PŘED ROKEM 2020. Co k tomu říká Jan?:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost:
Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.
“ (verš 16-18)

Zvažte sami, zda toto není tím, co máme vidět. Vždy jsem tvrdil, že čip jako takový, není tou značkou, TO SATAN VYMYSLEL PROTO, ABY ODVEDL POZORNOST.

Dalším způsobem, jak se označit, může být to, co včera údajně schválil Putin, když každému člověku dovolil, aby se stal OBČANEM RUSKÉ FEDERACE S DVOJÍM OBČANSTVÍM. Jan totiž vysvětluje ve verši 8:

A všichni, kteří bydlí na zemi, jej budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.„.

Proč lidé uctívají falešné bohy? Aby jim zajistili život a prosperitu. Pokud je mi vše správně odhalováno, s tím, co Putin lidstvu nabídl, tak mnozí to přijmou právě proto, aby jim Putin zachránil život. Pokud to udělá velká část těch, co se zasvětili jako takzvaní světelní válečníci, příznivci Q Anon, může Putin skutečně vstoupit a projít, jak to píše Daniel v 11:44,45, protože bude požádán o ochranu svých obyvatel.

Čtěte prosím pozorně 3 verš:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.“ (3 verš)

Musíme si uvědomit, že další informace k tomuto zvířeti nacházíme v 17. kapitole Zjevení a tam vidíme, že se proměnilo celé to zvíře do ruda, čí barva to byla, ať si každý, kdo nezná vlajku SSSR, ať si ji vyhledá. To zvíře má rouhavá jména po celém těle, to znamená, že bude tvrdit, že ten SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU ZPŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA!

A jak Jan vysvětluje, lidé to rádi svou myslí i svými činy podpoří a to je 6.6.6..

S Agape váš a Kristův bratr Igor Zemánek (Igi Pop)