Přestaňte naslouchat falešným učitelům! Čiňte pokání, vy, jenž jste uvěřili, že vás Kristus vytrhne před Velkým soužením!

Spread the love

Celý takzvaný „křesťanský svět padl za oběť Satanovu podvodu skrze falešné učitele Písma, když jim slibovali, že je „nevěsty Kristovy“ Jehošua pozvedne do nebe, aby neutrpěli škodu. JAK NEBIBLICKÉ, JAK ODPORNÉ!

V ČR si z tohoto námětu udělal dobrý byznys Sergej Mihál a ti, co se nechávají vést smrtelnými lidmi, podlehli jeho falešným slibům. Proč? Protože nerozumí pečeti, kterou musí mít skuteční synové a dcery na svých čelech. Ve Zjevení 14. kapitole je psáno:

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

Protože zapečetění skončilo, mohu odhalit, co je tou pečetí a jak poznáte skutečnou nevěstu, Kristův olivovník, jemuž byla tato pečeť vložena na čelo. Protože nastalo velké rozdělení a myšlenky srdce každého jsou vynášeny na světlo, je potřeba připravit skutečné Kristovy ovce na ten den, měsíc a rok, na tu hodinu, kdy Král Severu projde ve velikém vzteku mnoha zeměmi a tato falešná nauka shoří a už ji nikdo nevzpomene.

Mějte soucit s těmito podvedenými lidmi, protože se stali chycenými ovcemi do zubů vlků, jenž se vetřeli do přízně, jako vlci v beránčích rouších.

Sergej Mihál obdržel skrze mne jasné varování a pokyn co má učinit. Ve své naivitě si myslí, že na to Otec, JeHoVaH  Bůh nedohlédne, že  může dále popouzet samotného Stvořitele nebe a Země. Vkládám zde text tohoto varování a přichází dny, kdy se tento text splní, ABY VŠICHNI POZNALI, ŽE OTEC DĚLÁ ROZDÍL, MEZI TÍM, KDO MU SLOUŽÍ CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU MYSLÍ A SILOU A KDO SI Z JEHO SLOVA UDĚLAL VÝDĚLEČNOU ČINNOST!:

Ze dne 8.9.2018

Sergeji Mihále, bratře, ač je pro mne těžké tě nazývat bratrem!

Bylo mi dáno na vědomí nebeským Otcem JHVH, kterému sloužím s celým srdcem, prostřednictvím Krále a vykupitele, Pána Ježíše Krista, že jsi se ustanovil duchovním světlem a svádíš dokonce vyvolené svým učením z úzké cesty, která vede k životu. Buď si vědom toho, že špatnost tvého jednání není v očích mého Otce JHVH bez pozornosti. Musel jsem shlédnout tvé učení, abych viděl, jak zavádíš na scestí. Otec se tě ptá:

Kdo tě ustanovil k tomu, abys takto jednal? Kde jsi získal pečeť a označení na čelo, kterou Otec JHVH dává Kristově nevěstě? ( Zjevení 14:1).

Kdy jsi byl vyučen samotným Otcem JHVH, když jej neznáš jménem? (Izajáš 54:13) Jak to, že slibuješ svým ovcím, že budou nevěstou, ač jsem tě k tomu neustanovil? (Matouš 22:14) Kdo jsi falešný proroku, že prodáváš své falešné pochopení za cenu a vydáváš to světlem ode mne? (Zjevení 21:6, 22:17)

Kdy jsi o mne, o mém svatém Jménu vydal svědectví, když mne až do teď nazýváš Odinem? (Izajáš 42:8, 48:11)

Neřekl jsem to já sám, že ty, kdo znají mé jméno, se stanou mými svědky? (Izajáš 43:10,11)

A ty mne podle tradic stále tupíš a říkáš o mne, že jsem Hospodin!

Posílal jsem k tobě své svědky, své vyvolené, abys učinil nápravu, abys přestal s tímto zhoubným učením a až dosud jsi mi nenaslouchal! (Tomáš M. a další) Už nepromluvíš k tomuto
shromáždění, před které předstupuješ, o svém učení a vyznáš jim, že jsi falešný prorok, aby se skutečně stali požehnaným lidem!“.

Bratře, čiň pokání ze svých skutků. Spal všechny své knihy, těm kterým jsi je prodal napiš, ať ti je vrátí zpět a vyplatíš je a taky spálíš! Vydej veřejné prohlášení, že jsi všechny své následovníky uvedl v omyl. Že jsi lhal o věrných svědcích Otce JHVH a Ježíše Krista, když jsi o nich tvrdil, že milují tento tento svět, protože nesdíleli tvé falešné učení. Všechna videa, která lidé s tvými přednáškami uveřejnili, necháš označit upozorněním, že se jedná o falešné učení!

Dovol Otci JHVH, aby mohl skutečně věnovat pozornost tvým slzám. Pros Otce JHVH, aby se dal uprosit, aby ti nezbyl jenom pláč a skřípění zubů. Budeš děkovat za sestru Moniku G., za to, že prosila v tvůj prospěch, aby na tebe nepřišlo okamžité zničení. Dávám ti 14 dní na nápravu a skutečné pokání, pokud tak neučiníš, vyzvu tě na vyvýšené místo, na široké prostranství, kde se
spolu setkáme před tváří nebeského Otce JHVH Boha, aby bylo na nás vidět a aby se prokázalo před shromážděním tvých ovcí, koho si Otec JHVH vybral. Věř, že se to stane velkým svědectvím pro celou tvář Země, že Otec JHVH dělá rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým.

Nechť se nad tebou smilují Otec JHVH a Ježíš Kristus, aby na tvé lysině nemusel vyrašit zhoubný vřed, který tě označí za toho, kdo je určen ke zničení.

Ať se děje Otcova vůle. Amen

Bratr Igor Zemánek
kontakt: izbible@seznam.cz

Ať vás prosím nemate doba, která uplynula ode dne, kdy mu bylo toto slovo předáno. Je psáno:

Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9)

Ten, kdo zná Písmo ví, že trvalo někdy mnoho dnů, než se Otcovo slovo vyplnilo. Dejte mu tedy vědět, vy kdo jej znáte, že čas přišel a že se postavím před jeho obličejem, aby poznali ti, které svedl, že slova jemu adresována, zazněla z úst, jenž nevyvstala z mysli člověka.

Prosím, při soucitu živého Boha, JeHoVaH vojsk, abyste opustili toto učení. Proč by měl někdo umřít jenom proto, že byl dokonale podveden? Proste Otce, jehož vám svým životem ukázal Syn, Jehošua Král a proste o vedení, o to, aby vám byla dána moudrost, která je shora. Což jste nečetli?:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je JeHoVaH výrok. 
Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:8,9)

Co je Otcova pečeť na čele jeho vyvolených?

Jak jsem již uváděl v jiných článcích i v tom předešlém. ČELO JE MÍSTO, KDE SE VYTVÁŘÍ MYŠLENKY! Máme čelní lalok oddělený čelní lebeční kostí, kde se utváří myšlenky. Ti, jenž Otec vyvolil mají každou svou myšlenku stále napojenu k Otci a Jehošuovi. Naplňují proroctví z Malachiáše 3:16-18. Když vydávají svědectví druhým lidem, vždy mají na mysli Otcovo nádherné jméno. Netají svou příslušnost k Otci a tak to jméno vyslovují, aby ti, co naslouchají mohli mít užitek, protože je psáno:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jménobezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl JeHoVaH, a mezi přežijícími, které JeHoVaH povolává.„(Joel 2:32)

A Pavel píše:

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni?
Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!
Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu. Izajáš totiž říká: Jehovo, kdo uvěřil v to, co od nás slyšel?“ (Římanům 10:13-16)

Spletl se Pavel, když citoval Joela a vložil místo Otcova jména, jméno Jehošua? Ať se to nikdy nestane! Pavel znal přesný význam jména našeho Krále a Otcova Syna Jehošuy. Jaký je přesný význam?

„JeHoVaH ZACHRAŇUJE!“

Jak? Vírou v Otce a vírou v Syna. Proto ti, jenž jsou vybráni, mají tyto dvě jména, ŽÁDNÉ NÁHRAŽKY, STÁLE V MYSLI A V ÚSTECH! PROTO SE PEČEŤ SKLADÁ Z TĚCHTO DVOU JMEN!

Naslouchejte těm, o nichž víte už dlouhou dobu, toto činí. Všimněte si prosím, že když jsem předával Otcovo slovo k Sergeji Mihálovi, že jsem psal JHVH a Ježíš. Ale správně má být JeHoVaH, aby lidé rozuměli výslovnosti a JEHOŠUA, aby se v jeho jménu objevovalo Otcovo jméno a jak pojmenoval Krista anděl Gabriel, který Marii řekl:

A když před ni vešel, řekl: Dobrý den, ty vysoce poctěná, JeHoVaH je s tebou. Ona se však tím výrokem hluboce rozrušila a uvažovala, jaký to je asi pozdrav. 
Anděl jí tedy řekl: Neměj strach, Marie, neboť jsi našla přízeň u Boha; a hle, počneš v lůně a porodíš syna a jeho jméno nazveš Jehošua.“ (Lukáš 1:28-31)

Neměla mu dát jméno Ješua, Ježíš, Jozue, ale JEHOŠUA! Všechny první tři varianty jsou jen zkrácenou formou, ale skutečné krásy a plnosti dosahuje jenom poslední jméno.

PROTO TI, JENŽ JSOU VYVOLENÍ A ZAPEČETĚNI VÁM NENAPÍŠI TATO DVĚ JMÉNA JINAK. Tak je Otec oddělil od ostatních bratrů a sester a od druhého olivovníku, který patří PŘÁTELŮM NEVĚSTY A ŽENICHA.

Hledejte ty, kdo tak činí. Vzdejte ve svých modlitbách slávu a chválu našemu Otci a jeho Synu milovaní. Ať se děje jejich vůle a ne ta naše.

Kéž máte Otcův a Jehošuův pokoj mírní země v tomto čase velké tísně.

Váš a Kristův bratr Igor Zemánek (Igi Pop)