Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Vraťte se zpět!“ , je výrok samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. (část devátá)

Spread the love

Dnes 19.02.2024 přichází velké povzbuzení pro Ty, jenž neviděli a jenž skončili jako Jonáš na symbolickém dně moře, duchovního moře, jenž se nazývá Atlantik. Kéž jste oživeni: Kéž Vás sám nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh duchovně vzkřísí k životu ve jménu Krále a Vykupitele, Božího Beránka, Pána Jehošuy Krista. Amen

Jak jsem napsal v tomto článku zde, je vše řízeno. Nic není náhoda. 08.09.2022 jsem vydal článek, nalezneme zde, kde jsem oznámil co se skutečně odehrálo na Václavském náměstí, že je to počátek celosvětové revoluce. Dnešní protest zemědělců, opět v Praze, završuje toto období, které trvá už rok a půl. Tedy čas a půl času, podle slov proroka Daniele.

Včera (18.02.2024) jsem byl duchem skrze mou manželku přiveden k myšlence, kde ke mne přišlo JeHoVaH (Jehovovo) slovo a říkalo:

Zaměř svou pozornost na to, co uviděl Nebukadnecar II. ve snu, který jej rozrušil a on jeho vidění hlavy zapomenul. Soustřeď se na tuto část: ´Díval ses dál, až byl vysekán kámen, nikoli rukama, a udeřil obraz do jeho chodidel ze železa a z tvarované hlíny a rozdrtil je. Tehdy byly rozdrceny železo, tvarovaná hlína, měď, stříbro a zlato, všechny spolu, a staly se podobnými plevám z letního mlatu a odnesl je vítr, takže se po nich nenašla ani stopa. A z kamene, který udeřil do obrazu, z toho se stala velká hora a naplnila celou zemi.´“ .

A byli jsme s mou manželkou, naší sestrou Šárkou vedeni k tomu, aby nám bylo dáno POROZUMĚNÍ a abychom se soustředili na myšlenky z první kapitoly knihy Zjevení a jak vidění svícnů souvisí s Jonášem a s proroctvím Zachariáše, které k němu přicházelo během času a období, ne dvou časů, dvou plných let, jenž se týkalo fyzicky obnovy chrámu a Jeruzaléma v době jeho prorokování a jak se vše nyní naplňuje při obnově třetího duchovního chrámu a duchovního města Jeruzaléma, kdy vše bylo zničeno po 16.9.2023, kde si toho povšimlo jen 387 rodin.

Zbytek bratrů a sester skončilo jako Jonáš v břiše velké ryby, když se utopil. Po jeho vyvržení na břeh a opětovném přivedení k životu šel vykonat to,, pro co byl nebeským Otcem povolán, aby oznámil zničení Ninive, symbolu dnešního Satanova světa.

A co způsobilo, že mnozí skončili symbolicky po nárazu a po potopení symbolického Titaniku v břiše ryby? Byl to strach a touha po lidské spravedlnosti. Nikdo nepochopil co sám Pán JeHoVaH (Jehova) myslel výrokem:

Ne vojenskou silou, ale mým duchem!“ .

Mnozí si zamilovali různá národnostní hnutí, která sice přišla na popud Stvořitele nebes, ale není to záchrana, kterou nebeský Otec naplánoval pro SKUTEČNOU ZÁCHRANU. Zkoumejme bratři a sestry podobným postupem tyto verše, jak si jich měla všímat má žena, naše sestra Šárka a dovolme nebeskému Otci, aby to vše bylo duchem a ne vojenskou silou. Proč? Protože je to co vidíme naplněním tohoto verše:

Mlč, všechno tělo, před Jehovou, neboť procitl ve svém svatém obydlí.“ .
Teď totiž proti nim mávám rukou, a budou se muset stát kořistí svých otroků. A jistě poznáte, že mě poslal sám Jehova vojsk.“ .

Čím se stali zemědělci v posledních letech? Stali se otroky těch, kdo z jejich práce nesli všechny výhody a zadržovali jim jejich mzdu, tak jako to čteme u Jakuba v 5. kapitole.

Máme mlčet a nemáme se vůbec zapojovat. Ze soboty na neděli se náš bratr setkal s andělem, aby jej vyzkoušel, protože je připravován na úřad jenž je podoben úřadu Eliši, zda chápe, co dnešní doba znamená. Mluvili spolu o dnešní situaci. Bratr nevěděl kým byl ten muž, se kterým se setkal. Vnímal jen, že se děje něco velmi zvláštního, neboť vnímal ze strany anděla, že je zkoumán. A ten mu položil otázku:

Jak tedy vyřešit všechny ty problémy?“ . Měl na mysli dnešní situaci, jak s Ukrajinci a další řízenou migrací, tak s traktorovou revolucí. Bratr mu správně odpověděl, že revolucí a ani politicky toto vyřešit nepůjde. Pak jej anděl opustil.

A to jsou ta místa, které máme nyní zkoumat a vrátit se celým srdcem k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, protože zničí ty dvě ženy, jenž mají čapí křídla a jenž nesou ničemnost. A jsou to dva náboženské domy, které byly do konce 4. století jedním domem, kde sídlila ničemnost. A z těchto náboženských domů tato ničemnost vystavěla mnoho Babylonských domů, mnoho náboženských tradic a nauk:

Jonáš

1:2  vstaň, jdi do velkého města Ninive a prohlašuj proti němu, že jejich špatnost vystoupila přede mne

2:9  já, já ti však chci obětovat s hlasem díkuvzdání. Co jsem slavnostně slíbil, chci splnit. Záchrana patří Jehovovi

3:4  už jen čtyřicet dnů a Ninive bude rozvráceno

3:5 a muži z Ninive uvěřili Bohu a vyhlásili půst a oblékli se do pytloviny, od největšího z nich až po nejmenšího z nich

3:10 a Bůh uviděl jejich díla, že se obrátili zpět od své špatné cesty a tak Bůh pocítil lítost nad neštěstím , o němž mluvil, že jim způsobí a nezpůsobil

Zachariáš

1: 4 nestaňte se podobnými svým otcům, k nimž volali dřívější proroci a říkali: „Tak řekl Jehova vojsk: „Vraťte se, prosím, ze svých špatných cest a od špatného jednání.“

1:3 .. Vraťte se ke mně, je výrok Jehovy vojsk, a vrátím se k vám

1:11 .. Procházeli jsme zemi, a pohleďme, celá země sedí tiše a nic jí nevyrušuje

1:15 Velkým rozhořčením se cítím rozhořčen proti národům , které jsou v poklidu, protože já, já jsem se cítil rozhořčen jen v malé míře, ale ony napomohly k neštěstí   1.Tesaloničanům 5:3 Když řeknou „Mír a bezpečnost!“, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou

Nyní přichází zdánlivá změna, která se projevuje jakoby mírem. Je to jen první a duchovní naplnění.

1:16 .. jistě se vrátím k Jeruzalému s (projevy) milorsrdenství. Bude v něm vystavěn můj vlastní dům… a přes Jeruzalém bude natažen měřící provazec

1:17 .. má města ještě budou přetékat dobrotou a Jehova ještě určitě pocítí lítost nad Sionem a ještě opravdu vyvolí Jeruzalém

1: 18.. to jsou rohy, které rozehnaly Judu, Izrael a Jeruzalém

1:20 Dále mi Jehova ukázal čtyři řemeslníky

Čtyři politické osobnosti, které zatřesou a způsobí změnu. Vše je o judské zemi, tou je dnes Československo.

1:21 … aby svrhli rohy národů, které pozvedají roh proti judské zemi, aby ji rozehnaly

2:4 .. bude Jeruzalém obýván jako otevřená venkovská krajina

2:5 a sám se mu stanu, je Jehovův výrok, ohnivou zdí kolem dokola, a stanu se uprostřed něho slávou

2:8 …ten, kdo se dotýká vás, dotýká se mé oční bulvy

2:9  teď totiž proti nim mávám rukou, a budou se muset stát kořistí svých otroků

2:11 a v ten den se k Jehovovi jistě připojí mnoho národů a skutečně se stanou mým lidem; a chci přebývat v tvém středu. A budeš muset poznat, že mě k tobě poslal sám Jehova vojsk

2:12 A Jehova jistě vezme do vlastnictví Judu jako svůj díl na svaté půdě a ještě vyvolí Jeruzalém

2:13 Mlč, všechno tělo, před Jehovou, neboť procitl ve svém svatém obydlí.

3:2 Nato řekl Jehovův (anděl) Satanovi: „Ať tě Jehova přísně napomene, Satane, ano, ať tě přísně napomene Jehova, ten, který vyvoluje Jeruzalém. Není snad tento (člověk) polenem vychváceným z ohně?“

3:3 A Jozue, ten byl oblečen v ušpiněných oděvech a stál před andělem

3:4 Potom odpověděl a řekl těm, kteří stáli před ním: „Odstraňte z něho ty ušpiněné oděvy“ A dále mu řekl: „Viz, způsobil jsem, aby z tebe odešlo tvé provinění, a budeě oblečen obřadními rouchy.“  Matouš 22:12 .. člověče, jak ses sem dostal, když nemáš na sobě svatební oděv?… 22:13 .. spoutejte mu ruce a nohy a vyhoďte ho do tmy venku… Zjevení 19:14 také vojska, jež byla v nebi, ho následovala na bílých koních, a byli oblečeni do bílého, čistého jemného plátna

3:7… jestliže budeš chodit po mých cestách a jestliže budeš dodržovat můj závazek, pak to také budeš ty, kdo bude soudit můj dům a také hlídat má nádvoří, a jistě ti dám volný přístup mezi ty, kteří stojí vedle

3:8… teď totiž uvádím svého sluhu, Výhonek

3:9 …v jednom dni chci odejmout provinění té země

3:10.. v ten den, je výrok Jehovy vojsk, budete každý volat na druhého, zatímco (budete) pod révou a pod fíkovníkem.

4:2 ..svícen celý ze zlata… sedm lamp  –   odkaz na Zjevení

4:6… ne vojenskou silou ani mocí, ale mým duchem..

5:3 … to je kletba, která vychází nad povrchem celé země..

5:4 „Způsobil jsem, aby vyšla“, je výrok Jehovy vojsk „a vstoupí do zlodějova domu a do domu toho, kdo falešně skládá přísahu v mém jménu, a ubytuje se uprostřed jeho domu a zahubí jej a jeho trámy a jeho kameny

5:7… žena sedící uprostřed efa

5:8.. to je Ničemnost

5:11.. aby pro ní vystavěli dům v zemi Šinaru, a bude pevně založen, a bude tam usazena na své patřičné místo

6:5.. to jsou čtyři duchové nebes, kteří vycházejí potom, co zaujali postavení před Pánem celé země

6:8 … způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch

7:11.. uši si učinili tak nepřístupné, aby neslyšeli

7:12 A srdce si zatvrdili jako korund, aby se vyhnuli poslušnosti zákona a slov

7:13 A tak se stalo, že právě jak volal a nenaslouchali, tak volali, a já jsem nenaslouchal.

7:14…a země za nimi zůstala opuštěná.. a ze žádoucí země učinili předmět úžasu

8:3… chci se vrátit na Sion a přebývat uprostřed Jeruzaléma; a Jeruzalém bude jistě nazván městem opravdovosti a horou Jehovy vojsk, svatou horou

8:4.. na veřejných prostranstvích Jeruzaléma ještě budou sedět starci a stařeny

8:5 A veřejná prostranství města budou plná chlapců a děvčat, kteří si budou hrát na jeho veřejných prostranstvích

8:6 Tak řekl Jehova vojsk: „I kdyby se to zdálo příliš obtížné v očích zbývajících tohoto lidu v těch dnech, mělo by se to zdát příliš obtížné i v mých očích?..

8:9 Tak řekl Jehova vojsk: „Ať jsou vaše ruce silné, vás, kteří v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, v den, kdy byl položen základ domu Jehovy vojsk, aby byl vystavěn chrám“

8:10 před těmi dny totiž nevešla v existenci žádná mzda pro lidstvo; a nebylo nic takového jako mzda domácích zvířat; a pro toho kdo vycházel, a pro toho kdo vcházel, nebyl pokoj kvůli protivníkovi, poněvadž jsem postrkoval celé lidstvo jednoho proti druhému.

8:11 ale ke zbývajícím z tohoto lidu nyní nebudu jako za dřívějších dnů

8:12 bude to totiž semeno pokoje, réva dá plody i země dá svůj výnos i nebesa dají rosu; a jistě způsobím, že to všechno zdědí zbývající z tohoto lidu

8:13 A stane se, že právě jak jste se stali zlořečením mezi národy, judský dome a izraelský dome, tak vás zachráním a stanete se požehnáním..

8:14 .. právě jak jsem zamýšlel, že vám udělám, co je neblahé, protože mě vaši praotcové rozhořčili.. a necítil jsem lítost

8:15 tak chci  opět v těchto dnech zamýšlet, že s Jeruzalémem a s judským domem budu jednat dobře

8:16 to byste měli dělat:….

8:23 … v těch dnech se deset mužů ze všech jazyků národů chopí, ano, opravdu se chopí suknice muže, který je Žid a řeknou „Chceme jít s vámi, neboť jsme slyšeli (že) je s vámi Bůh.“

A co si od nás nyní nebeský Otec žádá? ABYCHOM SE NECHALI VZKŘÍSIT JEHO DUCHEM, ABY NÁM DAL POROZUMĚNÍ!!! Toto mi nyní poslal bratr, když píši tato slova:

Z filmu Spideman 3: To, co jsme, z nás dělají naše rozhodnuti a my si vždycky můžeme vybrat to správné.“ .

Je to náhoda bratři a sestry, že mi to právě bratr poslal? NE. Takto nebeský Otec skrze druhého svědka potvrzuje tyto myšlenky. Jak nám nebeský Otec, mi a mé manželce v tomto čase ukázal co znamená MINOUT SE CÍLE?

V minulém týdnu dal nebeský Otec mé ženě tento sen, toto vidění:

Měla nastoupit do auta a odjet se svou rodinou na výlet, ale nebyla tím myšlena tělesná rodina. Když přicházela k autu, aby usedla na zadní sedadlo, byl tam její vnuk, který se na ní usmíval a tetelil se blahem, že tím autem společně pojedou. A nebyl tím vnukem myšlen její tělesný vnuk. Na sedadle vzadu seděla dívka v pubertálním věku. Ta se roztáhla přes zadní sedadlo. Nechtěla Šárce uhnout. To Šárku rozzlobilo, takže nakonec řekla, že nikam nejede. Zabouchla dveře a šla pryč.

Ocitla se na ulici kde probíhala bitka mužů jiného etnika a bylo tam mnoho lidí, kteří to sledovali. Po nějakém čase bitka skončila a ti muži se začali uklánět a lidé jim tleskali. Vše byla předem zorchestrovaná hra, představení. Poté se všude kolem ní usadily děti toho jiného etnika a skrze ženu blondýnku jim všem byly rozdány obrázkové knihy.

Šárka si povšimla názvu té knihy. Jmenovala se DANIEL. A ta žena co jim ty knihy rozdala začala v knize číst, ale byly tam jen obrázky, A čtení se proměnilo v nádherný zpěv. Bylo to nádherné. Šla pak k nám domů.

Když přišla, byl jsem na ni hodně nazlobený, protože jsme měli být spolu úplně jinde. Hádka skončila tím, že jsem Šárce řekl, aby se odstěhovala, že nemohu s ní dál zůstat. Odešla jen s batůžkem a neměla kam jít. Po nějakém čase jsem jí našel a řekl jí, že se omlouvám za výbuch svého hněvu a ať se vrátí zpět. Poslechla, ale bylo jí to nepříjemné, podobně nepříjemné, jako ta situace s autem, kde nenastoupila. Sen skončil.“ .

A to je jeho výklad:

Auto je duchovní cesta, kde žena usedá, aby byla dovezena k cíli. Tím cílem je nebeské Boží království. Vnuk symbolizuje duchovní rodinu. Pubertální dívka symbolizuje tu část duchovní rodiny, která si neosvojila Lásku Agape. Ještě k ní nedorostla. Toto měla jako duchovně způsobilá žena Šárka pochopit, že se bude stávat, že v tom symbolickém autě budou takové ženy.

Protože se nechala ovládnout emocemi, nešla v tom vidění Otcovou vůlí. Zažila naplnění Daniele, ale nebyla v ten správný čas po mém boku. A to je to varování, že ne vše bude emočně tak, jak by si přála. Má omluva spočívala v tom, že já vím, že ona je darem, který mi nebeský Otec dal a že musím stále brát ohled na její city. Když něco nezvládne, nemohu podlehnout emocím, ale vše zkoumat s nadhledem a přijmout její strach, její obavy, proč ona nechce v určité oblasti přijmout to, co mi nebeský Otec odhaluje.

Sám ji stále nebeský Otec utěšuje, aby se nebála. Pokud se jí to nepodaří a klopýtne tím, že nebude sedět v tom automobilu, přesto bude zachráněna. A to je MINUTÍ SE CÍLE ŽENY. Mi včera, protože jsme měli o všem, co nám nebeský Otec odhaluje opět diskutovat a opět tam ta obava vyvstala. Byl jsem poté veden v myšlenkách k tomu, jak vše zpracovat a sepsat.

Když jsem se k tomu chystal, byl jsem najednou velmi vyčerpaný. Poklekl jsem k modlitbě a začal nebeského Otce prosit o sílu a moudrost, abych vše předložil podle Jeho vůle a ne podle mé lidské moudrosti. Prosil jsem, zda mám ulehnout a tak nabrat sílu k tomu co sepisuji. Pokud ano, ať mi sám nebeský Otec opět jako již mnohokrát ukáže, na co se mám zaměřit. Byl jsem tedy přiveden ke spánku.

Nejprve se objevilo vidění, kde jsme měli s manželkou trávit čas. Bylo to nádherné místo, ale vše ještě bylo před námi. A byli tam i další dvojice. V tom jsem byl duchem přenesen k mému bydlišti a usedl jsem za volant auta. Když jsem nastupoval, tak jsem potkal jednu dvojici, která byla na tom místě. Požádali mne, zda bych je neodvezl na Dubinu, kde jsem dříve bydlel. Řekl jsem samozřejmě.

Když jsme přijížděli na místo, kam chtěli dovést, bylo jiné, než jsem jej znal. Ale bylo to příjemné prostředí. Vystoupil jsem s nimi, abych je kousíček doprovodil. Když jsem se vracel k autu, tam nebylo. Byla to chvilka. Začal jsem jej v tom novém prostředí hledat a zjistil jsem, že jsem úplně jinde. Byly to Fifejdy, jiná část města. To mne zarazilo. Potkával jsem tam lidi, ale nebyli jako já. Pořád jsem bloudil tím místem. V tom jsem narazil na muže, se kterým jsem se dal do rozhovoru, protože si povšiml, že bloudím. Řekl jsem mu, že hledám auto.

On zastavil projíždějící škodu 120, kde byli jeho známí a prosil je, aby nás odvezli, pravděpodobně na tu Dubinu. V autě se mi udělalo špatně a poprosil jsem asi po 100 metrech jízdy, abych mohl vystoupit. Vystoupil i ten muž. V tom jsme přešli k jeho domu a on mi říká: „Znám jeden příběh manželů, kterým se stalo to samé a nikdo jim to nechtěl věřit, Vše se dostalo k soudu a díky takovému obrázku bylo odhaleno, že nelhali.“ .

Ukázal mi obrázek, který byl na něčem co se podobalo pivnímu tácku, Byly tam jen malilinkaté kostičky. Měl jsem se zaměřit na ty kostičky. Najednou se začalo vše zaostřovat a můj pohled procházel jakoby z nebe na zemi. Trvalo to nějakou chvíli, až jsem se dostal k tomu detailu. Když už jsem to uviděl, začal muž malovat kolem mne kruh. Jako by mne odděloval od okolí.

Pak jsme spolu začali mluvit o té dvojici, kterou jsem vezl, a také o tom místě, kde jsme chtěli s manželkou odcestovat. On mi řekl, že je majitelem toho místa. Řekl jsem mu, že ti dva tam budou také a on mi opáčil, že ne. Ajá, nevím proč jsem mu oponoval, že už mu zaplatili, že se to stalo včera. Načež mi řekl, že toto nezaregistroval, ale že se podívá. Pak jsem odešel a auto jsem nenašel. Ale nebyl jsem smutný, spíše jsem si užíval proměny okolí. V tom vidění skončilo.“ .

Když jsem procitnul, začal mi duch vysvětlovat co to znamená a byl jsem zděšen. Připomenul mi vidění mé manželky a jeho výklad a stejnou logikou mi odhalil varování. A výklad vidění je takový a je určen nám mužům:

Auto je naše duchovní cesta. Pokud v něm jedeme a činíme Otcovu vůli, jedeme správně. Pokud dovolíme někomu, kdo chce odvést na místo, kde je naše duchovní bydliště, což mám stále v symbolice Dubiny a nebudeme si dávat pozor, nebudeme naslouchat nebeskému Otci, Jeho vůli. Stane se, že z auta vystoupíme a okamžitě o něj přijdeme a už nám nebude vráceno. Proč? Protože se nyní doba mění a je potřeba jít Otcovou vůlí.

Muž, který vlastní místo, kam toužíme s ženou odcestovat je majitelem a to místo je nebeské Království. Ta dvojice, která se mnou jela, ta symbolizuje ty, kdo tam také mají namířeno, ale musí je někdo vést, místo toho, aby muž byl u volantu svého duchovního vozu. Ač si ta dvojice myslí, že už si zaplatila pobyt v nebeském Království, tak nebeský Otec o tom nic neví.

Jízda škodou 120 symbolizovala nemožnost se dopravit na požadované místo. Nebeský Otec to nedovolí. To je symbolizováno tím, že mi bylo špatně a musel jsem cizí auto opustit. Pohled na obrázek na něčem podobném pivnímu tácku symbolizuje, že nebeskému Otci neuteče žádný detail i ta příčina, proč bylo duchovní auto člověku odňato. Proto se případ dostává k soudu. Auto totiž není ukradeno, jak si myslí jeho provozovatelé, ale je odebráno majitelem, tady nebeským Otcem.

Výsledek je ztráta, která nám nedovoluje dosáhnout cíle. Vše pochopíme na třetím vidění, které mělo být až do tohoto dne před Vámi utajeno a nesměl jsem o něm s nikým mluvit. Opět bylo dáno mé ženě před vidění o automobilu.

Byla duchem přenesena na místo, které se podobalo obchodu, ale nebyl to obchod. Když se přiblížila k zástěně, byl tam regál plný malinkatých dárkových tašek, balíčků a na nich byly vyobrazeny nádherné květinové motivy. A nevěděla co je uvnitř. Jen si to měla prohlédnout.

V tom po její levice se objevil nějaká osoba a ona si povšimla, že je tam kniha. Ona se do té knihy zapsala. Zeptala se proč to dělá a ona jí odpověděla: „Tak se otoč a uvidíš.“ . Otočila se a byl před ní obrovský prostor a dlouhatánský stůl kde v čele seděl ženich. Nebylo jí dovoleno vidět obličej ženicha. A kolem stolu seděli ti, kdo usedli jako nevěsta a za nimi stáli v řadě jejich rodiny.

S údivem se toho muže zeptala: „A kdo to tu organizuje?“ . A bytost se začala s pochopením smát a jí na to odpověděla: „Ty to nevíš?“ . Vidění skončilo.

Co bylo mé ženě ukázáno? Že svatební hostina je přichystána. Že účast na této hostině patří těm, kdo jsou pozvaní a zapsáni v knize života, jak o ni čteme ve Zjevení 13. a 17. kapitole:

A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ .

Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ .

Byla pozvána, ale zatím nebylo její jméno přidáno do této knihy. Znamená to, že má vše ve svých rukou, aby zapsána byla. Má to jednu podmínku. Musí setrvat v činění Otcovy vůle. Aby se to stalo, musí Otci dovolit, aby jí On sám ukazoval co má pod vedením Jeho ducha zkoumat a u něj hledat POROZUMĚNÍ. Stejné pozvání má každý, kdo se obrátí zpět a poslechne nyní nebeského Otce, když nám oznamuje:

Tak pojďte a urovnejme záležitosti mezi sebou, říká Jehova. I kdyby se vaše hříchy prokázaly jako šarlat, budou vybíleny právě jako sníh; i kdyby byly rudé jako karmínová látka, stanou se dokonce podobnými vlně.“ .

Naším jediným duchovním platidlem je čas bratři a sestry. Pokud se budeme zaobírat traktorovou revolucí, či krokům Osmého krále více, než je potřeba, ale nebudeme vše jen pozorovat, bude naše srdce naplněno lidskou spravedlností a tento čas promarníme.

Verše, které jsou nám předloženy výše, z Jonáše a ze Zachariáše slouží k tomu, abychom viděli duchovním zrakem, co se právě kolem nás děje. Sám Otcův duch nás povede, abychom se NEMINULI CÍLE. Co si uvědomil Jonáš v břiše ryby?

Já, já ti však chci obětovat s hlasem díkůvzdání. Co jsem slavnostně slíbil, chci splnit. Záchrana patří Jehovovi.“ . (Jonáš 2:9)

Číslo 9 je o úplném obrácení člověka celým srdcem, myslí a silou. Kde je naše srdce, tam je i náš poklad. Navraťme se zpět, navraťme se zpět a získáme život. Sám nebeský Otec říká:

A jistě je přivedu a budou přebývat uprostřed Jeruzaléma; a stanou se mým lidem, a sám se stanu jejich Bohem v opravdovosti a ve spravedlnosti.“ . (ZACHARIÁŠ 8:8)

Slovo JISTĚ se nachází v Zachariášovi 40x . Někdo kdo čte, to vnímá tak, že toto se stát musí. Nám však nebeský Otec odhalil, že toto slovo vložil do veršů s jiným nádechem. Jakým? Že věří, že jej bratři a sestry poslechneme, ale že nám dává volbu. Sám však stanovil časovou mez, kterou nemůže překročit, protože jinak by nepřežilo žádné tělo. Tou časovou mezí jsou tikající hodiny v označených, které už mnohým, jako naposledy panu Navalnému způsobily, ŽE ZEMŘEL NÁHLE.

Kéž se tedy NEMÍJÍME CÍLE, jak muži, tak ženy, abychom usedli za přichystaný stůl ve svatební místnosti. Vždyť pak budou zachráněny i naše rodiny, naši nejbližší.

S a V Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi

ČAS ZVEŘEJNĚNÍ A DOKONČENÍ 19.02.2024 v 03:33 hod.