Zamyšlení nad celosvětovou událostí, která se odehrála 3.9.2022 na Václavském náměstí. Proč celosvětovou? Zkusím to vysvětlit

Spread the love

Nemohl jsem se dříve věnovat tomuto srocení lidu, dokud nezazněly ze světa určitá prohlášení, určité myšlenky. Ty mi potvrdily, že vnímám tuto událost správně. Pokusím se tedy objasnit, ne ve všech detailech, abych nenarušil to, co je touto událostí spuštěno, co se odehrává před našima očima. Máme se dívat duchovním zrakem, ne tím tělesným.

Jak jsem už mnohokráte odhalil, existuje v tomto dnešním světě střet tří koncepcí, kdy jedna z nich musí zvítězit. Které to jsou?

Zaprvé – Zničení státu Izrael a města jménem Jeruzalém a dosazení celosvětové vlády skrze korporátní fašistickou moc. To je projekt domu Sion, tedy od lidí, kteří tvrdí, že jsou Židé, ale těmito skutečnými potomky praotce Judy nejsou. Jsou to pokrevní příbuzní potomků Chama a synů Anaka – jejich hlavní barvou je barva modrá. Jejich hlavní knihou a učením je Kabala a Kniha mrtvých, kterou před rokem 1493 př.n.l. sepsal Thutmose III. pod přímým Satanovým dohledem.

Zadruhé – Odstranění korporátní fašistické moci a domu Sion. Osvobození uměle vytvořeného státu Izrael a hlavního města jménem Jeruzalém, nastolení celosvětové vlády podle tělesného porozumění Písma, navrácení území Palestiny pod jejich plnou kontrolu. Přivedení svého mesiáše, tedy svého pomazaného. Jejich hlavním učením je talmudické učení, které bylo vytvořeno v Babyloně po roce 597 př.n.l. na základě seznámení se s Knihou mrtvých, veškerou moudrostí Satanova světa a skrze tělesné porozumění vybraným částem Písma, takzvaného Starého zákona. Při působení skutečného Mesiáše, toho Božím duchem pomazaného, Jehošuy Krista, byli známí, jako sekta farizeů, která po smrti apoštola Pavla ovládla takzvané křesťanské hnutí a vytvořila pod Satanovým vedením velkou část VELKÉHO BABYLONU, skrze vzniknuvší náboženské domy s Nikolaickými učeními, aby odvedli národy, jazyky jako velké vody do tohoto duchovního města – dále viz Nikoalaité anebo Mikulášova sekta.
Jejich největším nepřítelem na otevřené scéně jsou Kristus jako skutečný vykupitel, a apoštol Pavel, protože byl skutečným znalcem Zákona. Jejich talmudická učení nepřipouští knihu Daniel, která je usvědčuje, stejně jako odstraněná 53. kapitola proroka Izaiáše, a to z jejich úplného odpadnutí – dále viz povzbuzující a zajímavé video Ješua (Ježíš) ?. Dnes jsou jejich učení prezentována skupinou známou pod názvem Chabad Lubavitch. Tato strana si zvolila barvu zlatou, či-li žlutou. Já nazývám tyto lidi odpadlou Judou.

Zatřetí – Je to koncepce, kterou vytvořil Stalin jako obranný prvek proti těmto předchozím dvěma skupinám, kdy naplnění koncepce připravil svou činností v KGB Jurij Andropov skrze psychologickou a zároveň vojenskou operaci pod kódovým označení Golgota. Koncepce vychází z myšlenek bolševismu. Má barvu šarlatu, tedy červenou. Cílem této koncepce je takzvaný ruský svět, podle právě podepsaného dokumentu představeného v pondělí 04.09.2022 V.V.Putinem. Hlavním smyslem této koncepce je nahradit předchozí dvě a zajistit nové uspořádání světa. Jak politické, tak ekonomické, na bázi spolupráce, míru a bezpečí pro všechny národy pod řízením, buďto úplně nového obrazu, tedy pod novým názvem toho obrazu, nebo reformací tohoto obrazu divokého zvířete, které vzešlo z moře lidstva v roce 1945 se sedmi hlavami, kdy jedna byla ubita, jakoby k smrti, ale ožila, jak nám to odhaluje Zjevení 13. kapitola. Dnes je tato instituce stále známá jako OSN a to je ten obraz, kterému modří vdechli život v říjnu 1945.

Pokud nevidíme tyto tři koncepce, nemůžeme správně pochopit určité děje, které mají být před očima lidstva ukryty za oponou. Již 100 let se vede v zákulisí velmi tvrdá válka těchto tří myšlenek, těchto tří koncepcí, kdy určité kroky k jejich cílům, jsou koordinovány společně, nebo se dvě koncepce na čas spojí proti té, která chce prosadit pro tyto skupiny určitý krok, který by je výrazně oslabil.

Protože se jedná o koncepce řízení, vedou se v několika rovinách boje, které se projevují ve vyšší formě řízení takto:

Myšlenkový, nebo-li duchovní boj o mysl společnosti. Cílem tohoto boje je, kam společnost přivést, aby si myslela, že je to proces zespodu. Je to nejvyšší forma řízení. Provádí se bezstrukturně.

Abychom porozuměli správně o čem mluvím, tak například nějaký Marx a Engels napíši filozofická pojednání o kapitalismu, kde stanoví teze – hlavní myšlenky, ty se pak převedou do strukturního řízení. Prostě dva kapitalisté, jdou svými tezemi ničit kapitalismus. Nikdo je nemůže přímo obvinit, že to dělají na zakázku. Tak je možné prohlásit takové muže za vizionáře, kteří viděli daleko dopředu.

Vybraní a zasvěcení lidé začnou vytvářet nejprve hnutí za rozšíření takové myšlenky, takových myšlenek, aby se vytvořilo zdání, že je to neorganizovaný proces. Postupně se hnutí přeformátuje do pevné struktury, která se řídí jako náboženský dům. Současně s těmito strukturami se vytváří mediální obraz, který modeluje společnost. Cílem této ideové masírky je, aby zakořenily myšlenky u rodící se generace. Toho se dosahuje tím, že už vytvořená struktura ovládne nebo velmi výrazně zasáhne do školního systému. Když se toto podaří, mohou se učební pomůcky – učebnice, začít přizpůsobovat pro potřeby těchto myšlenek. Součástí tohoto procesu je vytvářet Hi-story, ahoj příběhy, a odklonit poznání minulosti pro potřeby ukotvení a ztotožnění se s tezemi.

Pokud je zájem na tomto obrazu skutečně velký, pak se začne prosazovat v takzvané kultuře. Píší se romány, vytváří se divadelní hry, točí se filmy, které podprahově modelují to správné porozumění. Když je hotovo, pak se začne prosazovat velká mediální kampaň, kde je vše mimo hlavní proud nebezpečné, hloupé a je potřeba to izolovat. Pro tyto věci se použijí masově komunikační prostředky, takzvaný mainstream. Začne se vést studená válka, která bývá ve finální fázi převedena do horké války. Cílem těchto procesů na nižší úrovni řízení je, dostat se k horké fázi co možná nejpozději a nebo se jí vyhnout co nejméně krvavou revolucí. Ne vždy to jde.

Československo bylo vytvořeno skrze plánovanou změnu, kterou bylo rozbití Rakousko-Uherska. Krvavý horký boj, nejnižší forma řízení, byl odveden na bojová pole první světové války. „Svět byl totiž rozdělen na zájmové sféry, kdo nechtěl být přivtělen, musel vlastnit kvéry. K zabránění panice, roztáhly se dráty a tak vznikly hranice a tak vznikly státy. Ach jó.“ – toto napsal trefně Karel Kryl.

Aby státy mohly vzniknout, musely existovat teze. Hlavní myšlenky, které sjednotily většinovou společnost k podpoře vzniku těchto států. Nic se neudělá přes noc, proto nejenom zde, ale po celé Evropě, vznikala takzvaná obrozenecká hnutí, jako správná řízená opozice, na které plánovaná přestavba světa mohla proběhnout. Proto se časem dozvídáme, že ten či onen člověk byl součástí takového a onakého spolku.

Pokud jsou v činnosti jen dvě koncepce, pak je vše velmi jednoduché a funguje to způsobem „rozděl a panuj“. Toto vše v Rusku fungovalo asi do roku 1920, než se začala rodit třetí, která vážně zamíchala kartami. Z běžného pohledu to vypadá tak, že vznikla zespodu. Říká se jí zjednodušeně bolševismus. To je pro mnohé něco odporného a proč je to odporné si vysvětlíme, když si přiřadíme barvy.

Nejprve bylo Rusku vnuceno soupeření mezi modrými a žlutými. Hlavní postavou za modré byl Trockij. Za žluté kopal Lenin a pak tu byla asi půlmilionová skupina, kterou nikdo neznal a ta se nazývala bolševici, která byla se svou koncepcí myšlenek červená, a kterou nikdo do roku 1924 viditelně nezastupoval do doby, než se do čela dostal Stalin. Mezi bolševiky se objevovali lidé žlutých i modrých. Když žlutý Lenin pochopil, že modří jsou větším nebezpečím než červení, dal přednost Stalinovi před Trockým. Ale to bylo rozhodnutí z rozumu. Modří tedy spustili informační pole, že jsou oni červení, ale jejich kroky vždy vedly k tomu, že vše „rozumné“, co žlutý Lenin prosazoval, tak to protlačovali modří skrze bezzákonnost. Proč? Protože v budoucím čase mohli na červené a Lenina svalit hlavní díl zvěrstev.

Toto vyhovovalo žlutým, kteří si říkali: „Když se dva perou, tak třetí se směje.“. Zdá se, že jim toto vyhovovalo až do poloviny devadesátých let minulého století a když mohli, tak žlutí podkuřovali jednou červeným a jindy zase modrým. Když jim Rusko a SSSR nevyšlo, soustředili se žlutí na Čínu. Proč? Protože je to velká země s mnoha milióny obyvatel, dnes už má přes miliardu a dá se na ni mnohé vyzkoušet. Žlutí, nebo zde raději zlatí, protože by někdo mohl myslet, že jde o Čínu jako o rasu, tak ti se za více jak 2000 let naučili velmi šikovně manipulovat s těmi kdo vládnou a jsou mistry v bezstrukturním řízení.

Přesto mají zlatí svou vnitřní strukturu. Ta se podobá právě tomu, co můžeme vidět v Asii a hlavně v Číně, kde jsou takzvané triády. Smysl spočívá v tom, že ve struktuře se znáte maximálně tři, kdy ti dva neví o tom, že znáte toho třetího. Zkusím to vysvětlit na obrázku.

Triády

Hlava zná tři, to je to černé kolečko. Ostatní kolečka znají jen dva, pokud se volné kolečko má napojit, je mu to umožněno jen na dvě volná kolečka. Kdyby se v reálu setkali už do triády zapojené kolečka, tak nikdy nezjistí, že i ten, se kterým se setkal, je také členem celého uskupení. Tak zlatí řídí své zájmy tam, kde nesmějí být odhaleni.

Je to ochrana proti infiltraci. Jinak to funguje, pokud je země řízena systémem lóží. Tam se propojování řídí procesy, kde je vybraný člen postupně zasvěcován do celé problematiky formou speciálních rituálů. Zrada se u vyšších stupňů trestá smrtí, podobně jako v triádě. Když nějaké kolečko vypadne, je mu přiřazeno nové, na základě nějakého skrytého signálu, aktivačního klíče, které znají jen ti dva. Jak to dělají, nevím přesně, protože jsem součástí triády nikdy nebyl. Cílem ochranné triády je to, aby nikdo v dolních patrech nevěděl, kdo tahá za nitky. Nad triádou je syndikát, kde už se vše řídí pomocí lóží.

Takto byl organizován odboj za druhé světové války u členů komunistické strany a pro gestapo bylo velmi těžké rozkrýt celou strukturu.

Takže co zlatí udělali? Navenek vytvořili rozkol po Maově revoluci s vedením modrých v Kremlu a dovolili sblížení s modrými v USA. Rozkol byl sveden na to, že červení odbočili od červených tezí Stalinismu. To zlatým dovolovalo utvářet jinou politiku uvnitř Číny, než kterou prováděla Moskva a když bylo potřeba pro bezstrukturní zasahování do řízení modrých v USA, dokázali dostat Moskvu s Pekingem i do válečného střetu. Nevím, zda mi všichni rozumí, co chci vysvětlit.

Jak zlatí, žlutí, si nad Moskvou udržovali svůj vliv? Byly to peníze od takzvaného Židovského kongresu. Začalo to obrovskou půjčkou ještě za Lenina († 21. ledna 1924), kde ručení za splacení, nebo-li záruka, byl Krym. Pokud by půjčka nebyla zaplacena, měl připadnout Krym židovskému kongresu. S nesplacením se počítalo vzhledem k situaci na mezinárodní scéně. Chybka nastala, že zlatí boubelatí půjčili ty peníze pouze RSFSR (1917-1936, 1936-1991 – viz drobná změna v názvu), protože té po právní stránce Krym patřil (nepůjčili je tedy SSSR, 1922-1991). Ještě jednou se tedy ptám, co tedy začalo v prosinci 1991, oficiálním rozpadem RSFSR a následným vznikem RF (Ruské federace, Ruska) dne 25. prosince 1991? SSSR přestalo oficiálně existovat následujícího dne 26. prosince 1991.

Centrální banka patřila z 50% modrým v USA. Ti neměli zájem udělat ze SSSR po prohrané občanské válce super děržavu číslo 1 na světě. Cíl byl připravit zemi tak, aby po ukončení druhé fáze Velké války a uskutečněné operaci Churchilla pod názvem NEMYSLITELNÉ, kdy by se ruský medvěd porcoval, aby nadnárodní korporace mohly získat přístup k přírodním zdrojům pro potřeby modrých v Londýně a Washingtonu, aby hned mohly těžit. Takže bylo potřeba se na toto plánované drancování zdrojů SSSR připravit. Ta příprava znamenala vybudovat potřebnou infrastrukturu. Například zajistit elektrifikaci. Vybudovat BAM a zaškolit obslužný personál. Přesně na to byli modří ochotni finanční prostředky uvolnit. Zlatá půjčka byl škrt přes rozpočet.

Proč? Protože se mohly tyto prostředky investovat do vojenského výzkumu a připravit tak Sovětskou armádu a vznikající průmysl na střet s Německem. Zlatí totiž ztratili svůj vliv nad Německem po vnucené Versaillské smlouvě, který měli před první částí Velké války, kdy ovládali Prusko, Rakousko-Uhersko a Itálii. Operace Adolf Hitler modrým vyšla na 100%, tak zlatým nezbylo nic jiného, než přes svého papeže podepsat s Hitlerem konkordát. Věřili totiž, že tak budou moci ochránit ty skutečné potomky Judy. Za to si vymohli, aby modrými utvářený a ze shora pomalu ovládaný náboženský dům ze Sionské Strážné věže přejmenovaný na organizaci Svědků Jehovových, pomohl Hitler odstranit. Daniel nám k tomu říká:

„A jistě proti němu přijedou lodi Kitim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně; a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kteří opouštějí svatou smlouvu.“ (Daniel 11:30)

Více v knize Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny. Chápu, že je to opět dlouhý úvod, ale musím postupovat z ohledem na budoucnost a předat porozumění jen těm, kdo skutečně to porozumění chtějí najít.

Červený Stalin věděl o soupeření mezi zlatými a modrými. Modří mu pomohli tím, že začali jít tvrdě proti zlatým na duchovní úrovni skrze prosazovaný ateismus. Tak se otupilo vměšování zlatých. Leninova půjčka za Krym mu zase pomohla proti modrým a proti jejich centrální bance. Modří zase mohli Stalinovi hodit na hlavu jimi řízené represe a vytvořený hladomor na Ukrajině v roce 1933/34. Byla to odveta za Krym, protože modří, jak se říká, v novém věku, byli velmi úzce napojeni na Krym, který byl součástí jejich předků – Chazarské říše. A protože si uměli spočítat, jak to bude se splacením půjčky a že Krym připadne jejich rivalům.

My musíme při pochopení všech těch událostí brát v úvahu to, co obyčejnému člověku připadá jako nesmyslné, hádat se o kus země po 800 letech. Vše pochopíme, když přeskočíme do posledních 30ti let a položíme si otázku: „Proč se modrá strana tak snaží, aby zanikl vztah k rodné půdě, kde jsme se narodili?“. Protože oni ví, jaká motivace může u takových lidí vzniknout a proces, kam vše ze svého úhlu směřují, by se jim nedařilo řídit. Národní obrození mělo posloužit k jejich výhře. Nyní není žádoucí.

Vlastenectví se podporuje jen tehdy, kdy to modrým a žlutým vyhovuje. Červení ví, že to je ta největší zbraň, kterou byly zmařeny plány modrých během druhé světové války, proto nezbylo Stalinovi nic jiného, než po dobu války zakopat válečnou sekeru se zlatými, kteří ovládají pravoslavnou církev a islám.

Proč je islám rozdělený? Protože zlatí jej drží pevně v rukách, ale když je to pro ně výhodné, tak dovolí, aby jeho extremistická podoba začala působit. Toto chápe i modrá strana, proto skrze své finance založila v například v Saudské Arábii islámské školy, které se soustředí na extremistickou formu výkladu. Chyba náboženství je v tom, že nedovoluje svým ovcím vše zkoumat, po všem pátrat a toho dobrého se přidržet. To samozřejmě vyhovuje tomu, komu tento ničemný svět patří, protože může rozdělit a panovat.

V roce 1945 nastal čas předat Krym, nebo vrátit zlatým půjčku. Stalin využil své autority a zlatým pravděpodobně vysvětlil, že není vhodný čas pro tuto transakci. Zaprvé všichni toužili, krom poražených fašistů, aby se SSSR nedrobilo, ale naopak i něco v něm přibylo. Zlatí tedy přistoupili na 10 letý odklad. Proč nepočkat, když se neboří, ale buduje.

Modří za oceánem ztráceli jednu zemi za druhou, takže bylo potřeba zaktivovat modré v komunistických sekretariátech východního bloku, ale hlavně v SSSR. Válka připravila o život mnoho červených, takže nebylo tak těžké pro modré dosazovat své lidi. Ti opět spustili takzvanou tvrdou linii strany a hodili to na červené. Toho bylo využito skrze následovníka hlavního Trockisty, Chruščova. Ukrajince, který musel vyřešit dluh zlatým. Někdo moudrý mu poradil, to nebylo z jeho hlavy, aby daroval Krym Ukrajině, ač se na jeho území už stovky let, krom krymských Tatarů, usídlilo mnoho Rusů, kteří tvořili v té době 70-80% populace. Ukrajina neměla s půjčkou nic a Ruská sovětská federativní socialistická republika nemohla nic vrátit a ani nic předat, protože už to bylo Ukrajiny.

Toto se ze strany zlatých neodpouští. Jenže ještě před tím, než Stalin odešel do věčných lovišť, rozpoutali zlatí skrze své lidi teror vůči svým rivalům na duchovní úrovni, proti náboženskému domu Sion. Stalinovi nezbylo než zasáhnout, tu mu opět pomohla modrá strana a začala potlačovat duchovní domy zlatých. Tak se zlatí dostali do defenzívy, kterou modří využili za Chruščova. Zlatí pochopili, že pokud SSSR nechtějí ztratit úplně, musí červené v defenzívě nějak podpořit, ale ne zase tolik. Přesunuli svou pomoc hlavně na mezinárodním poli, protože potřebovali krále Severu udržet ve hře. Po Stalinovi se hlavním červeným hráčem stal Jurij Andropov. Ten si uvědomoval, když Stalinova mezinárodní peněžní reforma neprošla (pouze jen v Československu), bylo potřeba zajistit finanční zdroje skrze jeho KGB.

Tak skrze své rezidenty začala KGB zakládat mnoho schránkových firem, jenž na západě, s přístupem k západním technologiím, velmi prosperovaly. Vše se pravděpodobně dělo metodou triády, takže si toho západ dlouho nepovšiml. Problém nastal v tom, že vydělané dolary nebylo možné legalizovat uvnitř SSSR. Někde tady v tomto bodě se zřejmě zrodil plán Golgota. Děti modrých dostaly příležitost vyjíždět na západ, který si zamilovaly. Nepochopily tyto balotné děti, jak se jim říká, že ránu, kterou uštědřili modří za oceánem SSSR skrze Hitlera, nelze tak rychle zacelit, aby se v takzvané sociálně ekonomické oblasti mohl socialismus posunout na stejnou úroveň.

Takže přijaly názor, že jsou vlastně jako národ opičky, které se vlastně nemají čím chlubit. A modří za oceánem je v tom samozřejmě velmi podporovali. Že mnohé výdobytky západu byly vytvořeny za železnou oponou, jen je neměl kdo realizovat, to nikdo neviděl. Musel bych vyjmenovat na celý článek to, v čem východ západ předběhl. Ale to se špatně nasvěcuje ve výlohách prodejen, takže na první pohled vypadalo hospodářství východu oproti tomu západnímu jako chudý příbuzný.

Toto nepopisuji z toho důvodu, že bych si myslel, že vše bylo zalito sluncem. Ani náhodou. Opět v tom byly prstíky jak zlatých, tak modrých, na straně za železnou oponou. Vše se samozřejmě házelo na červené. Tento vzájemný boj nikdo na východě neviděl, protože když se mluvilo o Trockistech, tak to byli ti největší Trockisté, kteří se uměli vždy dobře maskovat za červenou barvu.

Takže co muselo Andropova napadnout, když se hromadily dolary, které nebylo možné použít pro posílení ekonomiky SSSR? Musel být vytvořen takzvaný černý trh, kde se za tyto peníze KGB neoficiálně dostávalo západní zboží do východního bloku. Ale když nemáte volně směnitelný rubl, tak nastane to, co zákonitě muselo nastat. Prodejci tohoto zboží hromadili velké množství hotovosti, která se opět nemohla dostat zpět do ekonomiky, protože by si toho úřady všimly.

Když dům Sion opustil zlatý dolar a udělal z něj petrodolar, měl Sovětský svaz jedinečnou možnost tento systém potopit. Ale neudělal to. Musíme se ptát proč, když tak soupeřil s USA? To vysvětluje to, že moc modrých byla dávno větší, než těch červených a zlatých. Cíl modrých byl jasný: „Rozporcovat ruského medvěda.“. Z tohoto pohledu nezbylo Andropovovi nic jiného, než těm modrým jejich cíl a přání naoko vyplnit. Protože věděl, že k tomu potřebuje partnera, musel se dohodnout se zlatými. Proto je všude od zničení socialismu vidět kolem určitých figur ruský židovský kongres.

Ten samozřejmě věří, že to vše jede v jejich hlavní režii. Pokud plánujete něco, jako operaci Golgota, aby dospěla tam, kam má dospět, musíte se tvářit jako podřízený a své vlastní myšlenky předkládat tak, aby se staly myšlenkami těch, kdo vše navenek řídí. Takže když vás modří pozvou na školení jejich Davoského ekonomického fóra, tak se jej zúčastníte. Proč? Protože nepřítel mého nepřítele, je naoko mým přítelem. A nepříteli, takzvaně nadřízenému, se to vysvětlí, že je to i pro něj výhoda, když se naoko kamarádíte z jejich nepřítelem.

Operace Golgota totiž odpadlé Judě vyhovovala, protože dává smysl vzhledem k proroctvím. Také chápala, co ten nenáviděný Daniel prorokuje. Modří svým údajným vítězstvím na přelomu osmdesátých a devadesátých let sebe sami opili rohlíkem a vrhli se na realizaci kroků, aby z EU udělali IV. říši. Zlatí jim předhodili Čínu a přitom celý proces vytvoření centra řízení místo Londýna city a jeho přesunutí do Číny podporovali, ač si modří mysleli, že Čína je jejich. Tento omyl domu Sion už brzy pochopí tím, co je připraveno. Taktika boje je taková, že necháte nepřítele, tedy modré tvořit a až se vyčerpá, tak mu zasadíte úder, ze kterého se už nevzpamatuje. Tím úderem je to, co červený Putin vytvořil. Co to je? Už deset let pracuje na paralelním ekonomickém fóru. Kdo je v něm aktivně zapojen? Zlatí boubelatí.

Aby modří mohli jako dokončit svůj plán, dovolíte jim, aby měli své koně ve svém řízení. No ale tvořit jejich koně necháte jen do takové míry, aby vás sami nepřehráli. Ale je tu ještě ta zlatá strana. Té musíte, když odhalí, že vlastně není nad vámi, něco nabídnout. Takže jim pustíte určité seznamy lidí, kteří do nedávna sloužili modrému páníčkovi i s kompro materiály a dovolíte jim, aby je začali řídit. Proč? Protože víte, že zlatí znají váš cíl, ale oni mají svůj cíl. Proto předpokládáte, že na 99% udělají s těmi služebníky modrých to, co můžeme vidět v Rusku, kde bývalí modří koně razí takzvaný vlastenecký narativ.

Proto se necháte žluto-modrými koni jakoby přitlačit ke krokům, že máte řešit problém na Donbasu, který řešit chcete a modří za oceánem se nestačí divit, co jim to ty jejich koně najednou dělají, když plán zněl jasně: „Rusko zatáhnete do války, ale až poté, kdy my Ukrajinu pošleme zničit Donbas.“. Samozřejmě zlatí to dělají pro svůj cíl, a tak museli převzít ty modré koně. Pak za modro-žlutými koníky přijdete, položíte jim na stůl ty své materiály, aby ten požadavek přišel ještě dříve, než si to přejí zlatí.

A když toto chápeme, pak nás nepřekvapí, když mluvčí Chabadu pro ČR zpucuje Putina, že to bylo naposled, kdy si podřízený dovolí rozpoutat speciální vojenskou operaci dřív, než si to zlatí naplánovali. Konflikt na Ukrajině si přejí všecky tři skupiny, ale každá z jiného důvodu. Začnu tím, proč jej potřebují červení.

Ti mohou skrze uvalené sankce posunout svůj ruský svět směrem, až už nebude síla propagandy modrých tak silná, kdy si obyvatelstvo Evropy bude přát to, co Putin národům nabízí.

Zlatým konflikt vyhovuje, protože jejich Čínu to posiluje a Rusko vyčerpává.

Modří ví, že IV. říše je díky sankcím modrých odsouzena ke kolapsu. Může roztočit na plné obrátky svůj zbrojní průmysl a vnutit svým takzvaným spojencům potřebu přezbrojit. Tato taktika má modré zachránit před svou vlastní ekonomickou zkázou. Kdyby to šlo podle jejich not, pak by Ukrajina v rámci takzvané své vnitřní bezpečnosti zaútočila v březnu na Donbas. Pokud by modří koníci zůstaly v jejich stáji, pak by počkaly, až Ukrajina přejede Donbas, teprve pak by daly zelenou k tomu, aby červení vstoupili do konfliktu. Proč? Protože pokud by Putin přistoupil na tento scénář, musel by mobilizovat, protože velké ztráty na straně Donbasu by mu nedovolily bojovat bez mobilizace.

Zlatí potřebovali, aby Donbas utrpěl určité ztráty a mohl se v určitou chvíli Putina zbavit, protože to on přece dovolil právě tuto ztrátu. Proč? Protože už ví, že nejsou jeho vedoucí. Dále ví, že podle proroctví stejně musí Rusko jako král Severu jednat.

A co dává k tomuto vysvětlení oprávnění? Je to proroctví, které je zaznamenáno v Habakukovi 2:7, které jsem vysvětloval zde.

Už se dostaneme k tomu 03.09.2022. Ale musel jsem sepsat tyto věci, abychom pochopili, že vše je tak jak vysvětluji. Každá strana tohoto soupeření má své mluvčí. Někteří slouží jako mluvčí pro daný národ či národy, a jiný je určen k vytváření informačního pole pro celý svět. Tak si některé představme.

Benjamín Fulford – řízen zlatou barvou, mluvčí určený pro informační pole takzvané alternativy
Petr Cvalín – mluvčí pro vybranou část české a slovenské populace, už třetí verze. Otevřeně přiznává, že je mluvčím zlaté barvy
VK – skrytá postava, která se měla ve svém čase stát hlavní postavou v procesech řízení, dnes je už jen moderátorem, který má procesy vysvětlovat ve světle, jak to zlaté barvě vyhovuje. Určen širokým masám
Seznam – zastupuje modré v informačním prostoru internetu
Valerij Pjakin – červená barva, celosvětový mluvčí
TV Bureš – česká informační platforma červených zájmů

U každého mluvčího si je potřeba všímat, nejenom toho, co říká, ale proč to říká a právě tak, jak to říká. To je velmi těžké analyzovat, pokud nejsme vedeni a nejsou nám k určitým informacím ukázány další informace, jenž dané vysvětlí.

Jak to myslím, vysvětlím na konkrétním příkladu. Valerij Pjakin v posledním roce velmi zintenzívnil takzvanou potřebu mluvit o modro-žlutých koních. Stále jim dává modrou nálepku. Člověk se musí zamyslet, proč například takového Peskova Putin neodstraní, když evidentně jdou jeho mnohé výroky proti Putinovým zájmům. Co zdůrazňuje Peskov? Že už už usedne Putin za jedním stolem se Zelenským. Pokud chápeme, že s teroristy se nevyjednává a Putin by skutečně prohrál, pokud by zasedl u jednoho stolu s tímto člověkem, protože by tím popřel vše, o co svou vojenskou operaci opírá z hlediska mezinárodního práva, kdy vše na Ukrajině proběhlo jako teroristický převrat v roce 2014. Režim považuje za juntu řízenou modrými z Londýna a Washingtonu. Proto je třeba se nad jeho kroky zamyslet, nejenom jak je to vysvětlováno.

Putin totiž na jeden Peskovův takový výrok reagoval asi těmito slovy: „Kdo mu to nařídil, takto mluvit?“. Výrok je už ze začátku vojenské operace. Pokud by byl Peskov modrý kůň, už by ve své funkci nebyl. Smysl to dává tehdy, pokud je žlutým koníkem. Je něco jiného, když o takových jednáních mluví například Medvěděv, který je sice ve funkci, kde je jako Peskov podřízen Putinovi. Mluvčího je možné vyměnit, protože toho si dosazuje sám prezident. Musí tedy existovat u Putina motivace, která Peskova udržuje ve funkci.

Jsou dvě možná vysvětlení. Jedno je to, že je skutečně podřízen žlutým a druhé je, že potřebuje budit dojem, že je v podřízeném stavu. Aby Pjakin vše správně vysvětlil a nerozeštval žluté, musí Peskova a další označovat za modré, protože informační pole pro posluchače musí být průzračně čisté. Jinak by se ztráceli. Musel by odhalit samotné působení žlutých a to by komplikovalo Putinovi situaci.

Mou výhodou je, že jsem nestranný pozorovatel, který chce vidět a který se dotazuje na porozumění ze shora.

Tak pojďme na tu celosvětovou událost z Prahy ze soboty 03.09.2022. Pokud se podíváme na minulé pokusy o vyjádření protestu ze situací, do kterých nás modří vedou, tak byla setkání v malých počtech, kde informační zájem modrých byl maximálně až po mainstreamová media, která dala takové akci tu správnou modrou nálepku. Protože sleduji ne vždy TV Bureš, tak hlavním řečníkem je Josef Skála. Pan Bureš je jako moderátor, který stále častěji se stává mluvčím. Jeho role se změnila, proto musím věnovat pozornost i jeho výrokům, nejenom Pana Skály.

Soudruh Skála vytvořil s určitými lidmi levicovou platformu, která má za cíl sjednotit opozici napříč politickými spektry. Protože je soudruh, tak z logiky věci nemá zatím ten prostor, který by měl budoucí hlavní představitel mít. Pokud jej neodstraní, ta varianta tu vždy existuje, tak jej vnímám jako hlavní postavu budoucích dějů v Československu s velkým mezinárodním přesahem.

Samotné shromáždění bylo iniciováno dvěma pořadateli. Obě postavy nejsou tak mediálně známé, aby dokázali bez cizí pomoci dostat pod jednu střechu celou opoziční politickou scénu. Černou práci tady udělal soudruh Skála. Pokud se zamyslíme nad hlavními pořadateli, tak jeden se jmenuje Vrábel a druhý Havel. Pokud by mělo celé shromáždění co do činění pouze s vnitrostátní politikou, pak je jedno, jaká jména budou za pořadateli. Pokud je na všech třech stranách poptávka po celosvětové revoluci, tak jméno Havel poslouží jako správný symbol.

Co mne překvapilo, byly výroky různých mluvčích. Nejprve mne zarazil článek mluvčího VK, který zmínil několikrát, že vše může mít jiný výsledek, že celý proces může být unesen jiným směrem. Překvapení nebylo v tom, že to řekl, protože má osobní zkušenost s plyšákem v 89 roce mi nedovoluje myslet jinak. Také v tom článku zmiňuje informaci, kterou bych já bral za skutečně nejdůležitější. Tou je, že skutečné spuštění revoluce mělo nastat 04.09.2022 a organizuje ji určitá skupina, S.R.O. až z Austrálie. Ta údajně poskytla potřebné finanční krytí. To mne vedlo k tomu, abych trochu brouzdal po internetu a abych zjistil, že tato demonstrace obdržela velkou mediální pozornost po celém světě.

Pokud vezmeme v úvahu půlmilionové, milionové demonstrace v Německu, nebo v Holandsku, tak pokud je někdo z takzvané alternativy nerozšíří, tak nebudeme vědět, že něco proběhlo. Najednou Česká vesnice, která nikoho nezajímá, má takovou publicitu. Pokud je světu zmíněno jméno Havel, pak už to něco symbolizuje. My se však musíme dívat na tuto symboliku ve dvou rovinách. Proč? Protože jeden vzkaz je vyslán davům a druhý těm, kdo procesům rozumí.

Ta první cílová skupina bere Havla jako symbol nekrvavé revoluce, takzvaného sametu. Je to tedy u cílové skupiny podprahový signál k tomu, aby se po celém světě připojili. A co je tímto jménem řečeno těm, kdo rozumí řízení? Ti mají Havla spojeného s dohodou, kterou udělal s bývalými prominenty režimu, že nebude jako oni a nechá je v klidu odejít.

Že se jedná o něco skutečně velkého potvrzuje výrok světového mluvčího, kterým je Benjamin Fulford. Ten nejenom že zdůraznil ve svém týdenním reportu tuto demonstraci, ale tak nějak k tomu přidal i Francii. No dobře, ve Francii se demonstruje pořád, ale opět musíme pochopit, proč ten odkaz na Francii? Protože Francie je spojena s francouzskou revolucí, která změnila svět. Zlatí kluci ví, jak se vzkazy vysílají.

Samozřejmě jsem čekal na toho českého mluvčího Cvalína. Ten napsal toto:

„V Praze, kam na demonstraci proti vládě dorazily desetitisíce lidí, se hraje hodně vysoká hra, kterou zorganizovali vysocí velitelé státní elity, ale záměrně o tom neinformovali své podřízené. Státní elita se pokouší přimět obyvatele ČR ke své představě revoluce. Hlavní, skutečná revoluce, která potrestá zrádce, kolaboranty a další, je nevyhnutelná, ale musíme počkat, až nastane kapitola zvaná závěr, která bude psychicky nejnáročnější.“

No, takže pokud se na text dívám analyticky, ne jako někdo, kdo vzkazy nechápe, tak mne mluvčí potřebuje přesvědčit, že to není podle představ žlutých. Ti takzvaní velitelé státní elity chtějí odstranit ty, kdo tak hezky poslouchají modré a někdo má zájem, přesně jak už přišel s touto informací mluvčí VK, unést proces svým směrem. Takže celý svět se div nemůže po…, aby ukázal: „HLE, PRAHA SE NÁM KONEČNĚ PROBUDILA!!!! BUDÍČEK!!!“. Světový mluvčí to spojuje s francouzskou revolucí a tady v Čechách to je komplot modrých proti modrým. Jak by napsal mluvčí VK, takové chucpe.

A to, co jsem zvýraznil červeně, tak to mne dostalo. Proč? Protože před nějakým časem tento mluvčí uvedl, že ten závěr přijde, nevím, 2024 nebo 2028? No, tak proč potřebuje o tom mluvit, když nic nezačal? Jak jsem uvedl už v dřívějších článcích, kde jsem se k mluvčímu Cvalínovi vyjadřoval, je z jeho výroků a predikcí jasné, že jejich časový harmonogram se velmi zrychlil. To znamená, že procesy nemají pod kontrolou. Více to nemohu rozebírat.

No a teď si dejme do jednoho obrázku informaci, kterou přinesl i mainstream, když oznámil, že Putin tento týden v pondělí podepsal příslušný výnos o ochraně ruského světa. Toto by mělo dát odpověď na to, proč jsem tak sáhodlouze vysvětloval barvičky a co se to vlastně dělo a děje.

Vyzývám všechny, kdo rozumí tomu, co se děje, že je to biblické: „NEMONTUJME SE DO TĚCHTO PROCESŮ! NEJSME ČÁSTÍ TOHOTO SVĚTA!„.

Samozřejmě se dotazujme na porozumění nebeského Otce ve jménu Jeho Syna, Pana Jehošuy. Já jen ukazuji, na co je potřeba se dívat. Pokud se mýlím, tak ať to nebeský Otec sám odhalí.

Startovní výstřel byl odpálen. Víc není třeba nyní vědět. Pokoj Vám všem.

Váš bratr Igi