Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „A měl bys vědět Izraeli, že dny svátků, dny novoluní a slavnostních shromáždění, ty se zhnusily tvému Bohu. Kéž bys jen věnoval pozornost a naslouchal Jeho tichému hlasu.“ . (část desátá)

Spread the love

Tento svět bratři a sestry se v těchto dnech stal místem podobným době, kdy prorokoval Ozeáš proti Efraimovi a kdy skoncoval s Jehuovým potomstvem. Kdy odvrhl Efraima jako svou symbolickou manželku, aby se navrátila zpět. Vody poznání působily duchovní potraty, protože v ní nebyla žádná sůl, jenž by jí očistila.

Proč se to stalo? Nebyla z naší strany věnována nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, potřebná pozornost. Mnozí nabyli dojmu, že to co jim bylo dáno, že to nabyli vlastním přičiněním a nebyla v tom Boží ruka. Podobně smýšlela většina mužů a žen v čase Ozeáše, který na vlastním příkladu musel pojmout z vůle Otce ženu smilstva, se kterou měl tři děti. Kdo z nás bratři by naplnil jako Ozeáš Boží vůli tím, že by přijal do svého domu takovou manželku?

To, co se odehrálo před našima očima je důsledek našeho vlastního selhání a vlastních myšlenek srdce. A stalo se to, co se stalo jednomu muži, který se stal známým. Byla mu dána moudrost, aby pomohl své vlastní mamince, když onemocněla rakovinou, kdy jí lékaři nedali už žádnou naději. Vzal si ji z nemocnice domů a začal ji poskytovat potřebnou stravu. Nejdříve se postaral o to, aby změnil její zakyselené tělo, snížil kyselost pomocí šťáv z plodů země, jenž neprocházely tepelnou úpravou, aby dostala do svého těla potřebné stavební kameny, které se vařením ničí. Když se její PH moči ustálilo do potřebného zásaditého stavu, ukázal své mamince na příčinu její nemoci, její rakoviny. Tím byl dlouhodobý vztah s jejím partnerem.

Protože jeho léčebný postup byl úspěšný, slíbila mu maminka, že opustí svého toxického partnera a už se k němu nikdy nevrátí a už s ním nebude nikdy komunikovat. Poté začal maminku živit hutnější, tepelně upravenou přírodní stravou a naučil jí, živit se pro ni zdravým jídelníčkem. Její životní síla se jí vrátila a vše bylo vidět očima. Zajistil jí opětovné kontrolní vyšetření a lékaři žádnou rakovinu nenašli. Byl to v jejich očích zázrak.

Jak šel čas a nemoc odešla, začala se jeho maminka postupně vracet k dřívějšímu způsobu života a nakonec se vrátila i ke svému bývalému partnerovi. Za nějaký čas onemocněla a zemřela. Příběh maminky toho muže proslavil. Co on sám nepochopil bylo to, že nehledal zdroj moudrosti a vedení, které mu pomohlo jednat tak, aby byla jeho maminka zázračně vyléčena. Uvěřil tomu, že nemusí hledat u svého Stvořitele moudrost a vedení na své duchovní cestě. Podobně jako to neučinila jeho matka.

Ji nedodržení slibu, který synovi dala, ten jí stál život. On sám uvěřil esoterice, která jej přivedla k mnoha bludům, kterým sám uvěřil a ty vyučuje směrem k druhým. Tak se stal příčinou mnoha klopýtnutí těch, kdo naslouchají a naslouchali jeho hlasu, jeho videím. Sám sebe učinil velkým ve svých očích. Abychom pochopili na jeho příkladu, co postihlo mnohé, stal se tento muž známým.

Podobnou cestou v čase pádu Velkého Babylonu šli mnozí. Nepovšimli si však, proč nebeský Otec připustil Cokoliv 19, že to bylo proto, aby je osvobodil z vlivu Velkého Babylonu. Cokoliv 19 a s ním spojená genová terapie otevírala oči mnohým. Neviděli za tím vším Boží ruku, Otcovo vedení, aby opustili Velký Babylon. Jejich duchovní rakovina byla léčena duchovní přírodní stravou, duchovním mlékem, aby si uvědomili, že Kristus z Božího slova, z Písma, je tím skutečným VYKUPITELEM.

V tom čase nebeský Otec vzbudil pro tyto ovce pastýře a dal jim duchem poznat své skutečné jméno a skutečné jméno Beránkovo. A ti se ujali stáda Otcova a Kristova „bravu“, aby je vodili cestou porozumění. Nevěnovali však plnou pozornost svému nebeskému Otci a stali se ve svých očích podobní muži z příběhu. Dokonce začali zpochybňovat výslovnost Otcova jména, aby se zalíbili těm, které sami pásli na duchovním POZNÁNÍ, jenž si nesli ze svých dřívějších Babylonských domů.

Netrvali na výlučné oddanosti vzhledem k nebeskému Otci a k Beránkovi, protože hledali vlastní spravedlnost. Jejich shromáždění a jejich hostiny „lásky“ nevedli jejich posluchače k tomu, aby jejich posluchači sami hledali celým srdcem, myslí a silou nejprve svého Stvořitele a jemu se naučili naslouchat, aby je On sám pak mohl přivést k hutné a dokonalé duchovní stravě. Protože se v očích posluchačů neděly ve světě takové změny, aby si udrželi duchovní ostražitost. Nebyli vedeni k hlubokému studiu Písma a nenaučili se naslouchat tichému Božímu hlasu, začali se vracet k dřívějšímu způsobu života.

Mnozí dali nebeskému Otci slib, že už se nevrátí k mnoha zvyklostem a že půjdou cestou, kterou máme chodit, ale hned jak se jim začalo duchovně dobře dařit, začali konzumovat i to, co jim dříve vůbec neprospívalo. To vedlo k jejich duchovní smrti. CO BYLO PŘÍČINOU? BYLA TO ZTRÁTA POZORNOSTI VŮČI NEBESKÉMU OTCI, JEHOVAH (JEHOVOVI) BOHU. Tak ani v jejich srdcích nezakořenilo POROZUMĚNÍ DUCHEM, ŽE JMÉNO KRISTA JE JEHOŠUA A NE JESUS.

A samotní pastýři vyrostli ve svých očích a nebrali v potaz tuto radu:

S někým věrně oddaným budeš jednat ve věrné oddanosti; s bezúhonným, zdatným mužem budeš jednat bezúhonně; tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš jako čistý; a pokřivenému se projevíš jako křivý, protože ztrápené lidi zachráníš sám; ale domýšlivé oči snížíš.“ .

Tak se nebeskému Otci zošklivila všechna ta shromáždění a slavnostní shromáždění, aby se naplnilo to co čteme:

Z oběti a obětního daru jsi neměl potěšení; tyto mé uši jsi otevřel. Zápalnou oběť a oběť za hřích jsi nežádal.“ .

Z nekvašeného chleba a vína si udělali modlu, proto jejich srdce a mysl nedosáhla na POTŘEBNOU POZORNOST, KTEROU JSME MĚLI VĚNOVAT CELOROČNĚ, KAŽDÝ DEN SVÉMU VZNEŠENÉMU STVOŘITELI A JEHO SYNU, NAŠEMU BERÁNKOVI. Vždyť jejich duchovní stůl se naplnil zvratky a byly všude kolem. Ty, které k nim nebeský Otec stále posílal, aby jim ukazovali správný duchovní směr, aby se naučili Otci věnovat svou plnou pozornost, tak ty ve svých očích zavrhli.

Proto mnozí obdrželi část Božích ran, protože neopustili Velký Babylon. Proto nebeský Otec musí jednat, aby se naplnilo to, co čteme u Ozeáše:

A Jehova mi dále řekl: Jdi ještě jednou, miluj ženu, kterou miluje druh a která cizoloží, jako v případě Jehovovy lásky k izraelským synům, zatímco se obracejí k jiným bohům a milují rozinkové koláče. A pak jsem si ji koupil za patnáct kousků stříbra a míru chomer ječmene a půlchomer ječmene. Potom jsem jí řekl: Mnoho dnů budeš bydlet jako moje. Nebudeš smilnit a nebudeš patřit jinému muži; a chci být také pro tebe. To protože izraelští synové budou mnoho dnů bydlet bez krále a bez knížete a bez oběti a bez sloupu a bez efodu a terafim. Potom se izraelští synové vrátí a jistě budou hledat Jehovu, svého Boha, a Davida, svého krále; a jistě přijdou s třesením k Jehovovi a k jeho dobrotě v konečné části dnů.“ .

Nechejme se napravit bratři a sestry, aby tu byl Král, kníže pokoje, ohnivý sloup, oběť za hřích, efod a terafim. Vždyť nestačí jen číst. Je potřeba naše PLNÁ POZORNOST VZHLEDEM K NEBESKÉMU OTCI A BERÁNKOVI, ABY PŘIŠLO POROZUMĚNÍ.

S Agape Vaše sestra á má manželka Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi