Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? PRAVDA vede k POROZUMĚNÍ. Vše ostatní k POZNÁNÍ. (část osmá)

Spread the love

Ne vše, co mám sepsáno mohu vždy ihned předložit. Podobně ne vše o čem vedu s nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem rozhovory mohu ihned převést do písmenek. Někdy to trvá měsíce, než na určité téma mohu psát. A přesně o tom je osmá část. Proč je vše právě v osmé části? Stačí pochopit symboliku čísel.

Nad čím se budeme zamýšlet? Bude to několik oblastí, které mohou člověka přivést na takzvanou širokou cestu, aby se MINUL CÍLE. Jaký CÍL máme na mysli? Dosáhnout na opravdovou komunikaci s nebeským Otcem a podřídit svůj život k nalezení skutečné PRAVDY. Proč je to důležité? Protože tak POROZUMÍME BOŽÍ VŮLI. Co nám slibuje Pán Jehošua?:

Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty lidi podle jejich ovoce. Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ .

A co je Boží vůlí nebeského Otce?:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání (POROZUMĚNÍ) pravdy.“ .

Než jsem přijal nabídku studovat Písmo, musel jsem přijmout tuto podmínku:

Pokud zjistím, že je něco Pravda, která mi zboří můj domeček z karet vystavěný na předchozím POZNÁNÍ, nebudu na něm lpět, jako na modle, ale PRAVDU přijmu takovou, jaká skutečně je.

Pro mne toto byla DOBRÁ A LOGICKÁ PODMÍNKA. Dnes v noci, to je 15.02.2024, mi nebeský Otec vysvětloval minimálně 5 hodin, co vše dělá proto, aby nám mohl předat DAR VÍRY. Ne POZNÁNÍ, ale opravdové POROZUMĚNÍ. Na různých životních situacích mi ukazoval, co pro nás, pro lidstvo udělal a stále dělá a jak my ten dar odmítáme jen proto, že nám ten ničemný podstrčí svou „pravdu“. Jaké nástroje k tomu používá?

Zpochybňuje fakt, že Písmo máme úplné, ale že nám stále podsouvá myšlenku, kterou podsouval i Evě a skrze ní pak Adamovi. Skrze reinkarnace, jejich logiku, se nám snaží vnutit, že máme nesmrtelnou duši.

Dalším nástrojem je podsouvaná lež o tom, že stačí uvěřit v Krista, jako zachránce. Že není potřeba nebeskému Otci dovolit, aby nás uchopil za ruku a aby nás vyučil a vedl.

Dále Satan stále zpochybňuje myšlenku, Boží stvořitelský záměr jenž zní:

A Bůh dále řekl: Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby, a ať mají v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a domácí zvířata a celou zemi a každého pohybujícího se živočicha, který se pohybuje po zemi. A Bůh pak stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je mužského a ženského rodu.“ .

Co je v tom obrazu zakotveno? Že Boží kroky můžeme chápat a rozumět jim jednoduchou logikou milujících otců a matek. Tento fakt nám odhaluje, že nebeský Otec stejně jako my, lidští rodiče, netají před námi nic, abychom jej mohli poznat a bychom s ním mohli začít komunikovat. Jak to dělá si ukážeme na příkladech bratrů, kteří se jím nechávají vyučit, aby činili Boží vůli, ne tu vlastní. Ale to až za chvilku.

Když mi ukazoval jakou trpělivost k nám lidem měl, jak hledal sebemenší touhu člověka po PRAVDĚ, aby nám předal dar VÍRY, a jak mu okamžitě do toho hází Satan vidle jednoduchou myšlenkou:

PŘECE TO NEMŮŽE BÝT TAK JEDNODUCHÉ

Byl z toho všeho cítit Jeho obrovský smutek a byla v tom veškerá Agape. On totiž stále pamatuje na to, že jsme prach. DÍLO JEHO RUKOU a přesto svět, který On sám nestvořil, takže musí respektovat Satana, aby nás požíral jako prach. Přesně podle prvního proroctví. Pokud bychom přijali skutečně myšlenku, že nebeský Otec nemůže lhát, stalo by se nám Písmo živým slovem, ne mrtvou knihou. Proč to tak je?

Protože co Satan zneužil? Zneužil myšlenky Písma tak, že skrze různé filozofické směry, ať jsou to náboženské domy, esoterika, kabala, prostě víry všeho druhu, že si z něj vybral, myslím z Písma, fragmenty, na kterých pak vystavěl filozofické směry, které vysvětlují na logice lidského POZNÁNÍ svět okolo nás. Satanův argument, proč právě takto musíme věřit, je často založen na všeobecně přijímané modle JMÉNEM VĚDA.

Lidstvo se nepoučilo z toho, že tento vědecký přístup je poplatný těm, kdo tisknou peníze, a že je tisknou ti, kdo Satana poznali na fyzické úrovni. A právě toto je způsob, jak lidem vnutit myšlenku, že jít cestou selského rozumu je moc jednoduchá cesta.

Satan přesvědčoval Evu, že může být nesmrtelná, ale je to právě nebeský Otec, kdo nechce, aby to tak bylo. Když Adam s Evou zemřeli, musel to vysvětlit. Já žasnu nad jeho kreativitou, kterou to skrze filozofická učení vysvětluje. Nejsmutnější na tom všem je, že my jako milující rodiče svým dětem nelžeme, ale o nebeském Otci pochybujeme. Vždyť co nám sám oznamuje?:

Jakože jsem živý, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, už vám dál nebude příslušet, abyste v Izraeli vyjadřovali toto příslovečné rčení. Pohleďte, všechny duše patří mně. Jak duše otcova, tak rovněž duše synova patří mně. Duše, která hřeší ta zemře.“ .

Kdy byla tato myšlenka Ezechielem zapsaná? Bylo to v čase, kdy část Judy, její vybraní muži, ženy, chlapci a dívky byli už v Babylonu. Jak z Písma víme, některé chlapce Nebukadnecar II. poslal do jeho náboženských škol, aby se tam učili magii a dalším věcem. Veškeré moudrosti Chaldejců. Jednou z těchto moudrostí byla esoterika a také kabala. Tak jako je mistrně esoterika zaobalena do bílé a černé magie, stejně toto nacházíme i v kabale.

Díky působení těchto učení, těchto škol, začal vznikat mysticismus, jenž odrážel Satanovu lež o nesmrtelné duši. O duši rozbité na milióny fragmentů. Z tohoto učení vycházeli farizeové, kteří si vytvořili Talmud a dalším směrem se stalo dnešní učení Zohar. Obě učení až do nedávné doby, byly tajnými učeními. Stoupencům těchto nauk nepřipadá vůbec divné, že jako rodiče by nic před svými dětmi neutajovali, ale protože uvěřili Satanově lži, že PRAVDA se musí ukrývat za složitostmi, jenž je potřeba hledat v logice a vědeckých přístupech, tak je pro ně velmi těžké uvěřit, že vše se dá pochopit skutečně selským rozumem.

My k dětem také nepřistupujeme skrze složitosti, když je vyučujeme, ale vše jim vysvětlujeme na základě jednoduchých věcí. Když dítěti říkáme: „Pozor, pálí to!“ , tak jim nedáme školení o entropii, ale přitáhneme jejich ruku do blízkosti horkého předmětu, aby teplo pocítily, ale přitom se nespálily.

Nebeský Otec říká, že máme vše zkoumat, po všem pátrat a toho dobrého se přidržet. Tuto radu však Satan zneužil pro své plány, aby mnohé chytil do léčky a zabránil jim převzít si od nebeského Otce DAR OPRAVDOVÉ VÍRY. Jako zkušení rodiče své děti varujeme před určitým jednáním. Neděláme to proto, že z nich chceme mít poslušné beránky, ale činíme tak z nabyté vlastní zkušenosti. A opět, pokud bychom skutečně věřili nebeskému Otci, jako OTCI, pak bychom s POROZUMĚNÍM přijali tuto radu:

Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí (také se dá přeložit slovem NEBEZPEČÍ) a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ .

Kolik bývalých bratrů a sester jsem upozorňoval na takzvané apokryfní knihy. Kolik duchovních neštěstí to přineslo, ale jejich touha po okultních (utajovaných) věcech jim přinesla duchovní smrt.

Někdy v září minulého roku skrze facebook přišla nabídka k tomu, aby nezkušení začali zkoumat bílou kabalu. Kurzy jsou on-line a zadarmo. Už tady mi jako zkušenému musí začít blikat červené světlo. Proč? Až do začátku minulého století bylo toto učení tajné. Najednou se začalo otevírat světu. Mi nestačí říci: „Byla to chyba.“ . Ne, ne, ne. Nejenom, že toto skryté jednání popírá vše, co tento směr dnes vyučuje, protože to bylo výhradně do té doby určeno vybraným lidem a ne všem. Toto by nebeský Otec z logiky věci a Lásky Agape nikdy nepřipustil, ale samotné načasování je důkazem, kdo za učením stojí.

Přesně toto můžeme vidět v apokryfech, ty se nám tu objevily jako houby po dešti ve stejnou dobu. Pokud by byly pravdivé, pak z nebeského Otce činí lháře, když říká:

Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ .

Takže do 20. století neměl být člověk způsobilý pro každé dobré dílo? Je Stvořitel všeho života tak neschopný, že si neumí zajistit, aby se Jeho slovo k člověku dostalo v podobě, které nechal zapsat a v celistvosti po celou dobu? To si skutečně mnozí o Stvořiteli myslí a proto jdou dál, jako ti nezkušení, aby utrpěli trest. A proto jim není schopen předat DAR VÍRY. Sami jej odmítají.

Pokud jsme na duchovním válečném poli a my na něm jsme, tak si musíme osvojit myšlení těch nejlepších vojevůdců dějin. Základem jejich uvažování bylo to, že nikdy nepodcenili své soupeře. Promýšleli jak uvažují a jakou taktiku zvolí v samotném střetu. Přesně toto si musíme osvojit. Satan je zločinec a jako zločinec i uvažuje. Pachatelé trestných činů vytváří falešné stopy, aby jim jejich podvod vyšel. Satan je moudrý, žádný hlupák, proto dělá vše, abychom jej za hlupáka měli.

Dnes ráno, poté co mi nebeský Otec dal mnohá porozumění na mne vyskočil na FB příspěvek jedné velmi aktivní ženy. Ta se ráda prezentuje jako moudrá žena, ale to co sdílí, tak to je jako mořská vlna, která vyvrhuje chaluhy a bláto. Jednou je to esoterika nejhrubšího zrna a jindy takzvaný křesťanský pohled založený na Písmu. Položila v příspěvku otázku: „Co se skutečně skrývá ve Vatikánu a proč k tomu nemají dovoleno přistupovat samotní papežové?“ .

Pokud by chápala Satana jako skutečně mistra lži a podvodu, pak by už dávno odpověď sama nalezla díky všemu co stále sama sdílí. Co Satan potřebuje? Aby mu lidé věřili, že Písmo nemá PRAVDU. Jak toho dosahuje? Podobně jako běžní zločinci, kteří jsou mistry ve svém oboru. Například tajné služby, jejich připoravené a realizované útoky pod falešnou vlajkou.

Takže co je v těch katakombách? Jsou tam Satanem připravené důkazy o tom, že jsme z Anunaki. Produkt mimozemšťanů a že je vesmír plný mimozemských civilizací. Že stáří země je podle Sumerských pohádek a to vše bude doloženo technickými prostředky, buď jako artefakty, nebo jako návody, jak si je vyrobit.

Na co čeká? Čeká na to, až mu Osmý král odstraní Velký Babylon, aby to mohl vytáhnout, jako důkaz, že to co odhalovala jeho takzvaná věda a archeologie, že to byla „pravda“ . A svět mu zase uvěří a zase půjde za ním, jako jde osel za mrkví. Brzy odhalím, co máme před očima, ale vidí to jen ti, kdo plně důvěřují nebeskému Otci.

Největší radost mám z toho, že toto pochopil muž, bratr, který nemá žádné vzdělání, natož takový přehled, který mi byl dán Otcem proto, abych o všem mohl psát. Svět se na takového bratra dívá jako na toho skutečně nejmenšího z nejmenších. To je, ale na rozbor konkrétních textů z Daniele a už budu moci toto POROZUMĚNÍ předložit. Proto vše ukáži v některém z dalších článků.

Nyní chci naši pozornost obrátit k bratrům, které nebeský Otec vyučuje a jak se to projevuje v jejich životech. Jeden bratr má na starosti dům a ten se mu stal koulí na noze. Má s ním spojeny všechny vzpomínky na své dětství, kdy se cítil šťastný a pociťoval v něm kreativitu. Jak dospíval, tak se mu život stával stále větším utrpením, protože nedosahoval ve svém oboru výsledků, kterých dosahují jeho kolegové. Měl pocit, že stále jen něco od nich kopíruje, ale sám není schopen přispět myšlenkou, která by daný obor nějak obohatila.

Když začal hledat nebeského Otce, tak pořád nemohl pochopit, že když se jím nechá vyučit, že pocítí to, co vnímal v dětství. Pořád vše domýšlel ve svém životě dopředu a tak místo odložení břemen života na nebeského Otce, si další a další břemena nakládal na svá bedra. Mezitím však začal vnímat co od něj Otec chce, ale připadalo mu to jako něco, s čím úplně nesouhlasí, že to nedělá ze svobodné vůle. Má opravdu veliké skutky, ale přesto pořád vše ve své mysli zpochybňoval. Nebeský Otec mu dal důrazné varování, že toto smýšlení musí opustit, aby jej mohl proměnit do symbolického diamantu, kterým v očích Otce je, když se bude dál držet Jeho vůle.

Protože touží nalezenou PRAVDU dále předávat, vede rozhovory s přítelem, který je i jeho kolegou. Ten onemocněl a hrozila mu amputace. Bratr prosil nebeského Otce, zda by mu končetinu nezachránil. Byl veden k tomu, aby přiložil na ni ruce a pronesl modlitbu. Čekal, že přijde okamžité uzdravení. To však nenastalo. Byl zmaten. Jediná změna, která nastala byla ta, že lékaři amputaci stále odkládají, ač by si strašně rádi zařezali.

Než na něj vložil ruce, tak příteli vydal svědectví, aby se s vírou obrátil k Otci. On to učinil, ale velmi polovičatě a činí až dosud. Přesto lékaři stále neřežou a vidí sice pomalé, ale zlepšení jeho končetiny. Legrační je, že ten jeho přítel si uvědomuje, že to co se děje není normální. Hlavně jej otravuje, protože už je to muž v letech, že stále musí docházet na vyšetření, kde amputaci vždy odkládají o dalších 14 dní.

Co bratr na tom všem pochopil? Že svobodná vůle člověka je víc, než samotná záchrana končetiny. Že ne vše, co Otec dělá, bude probíhat podle našich představ. Učí se, jak moudře vydávat svědectví a také, že je někdy potřeba mlčet a nechat na tom, komu vydáváme svědectví, aby se on sám rozhodl a viděl. Že my nemůžeme sami od sebe nikoho nutit, aby změnil své uvažování.

Zároveň při tom dostává další POROZUMĚNÍ ohledně toho domu. Není jeho, ale je s ním propojen. Když jsme se poznali, tak stále řešil nějaké práce na tom domě. Nejlépe zbourat a postavit nový. Udělal na něm práce, které dnes nedávají smysl, ale byl k nim Otcem veden. Takže když mu bylo dáno na vědomí, že se má domu, jeho starostí kolem něj zbavit, tak byl zmatený. Nechápal proč právě teď. Chce činit Otcovu vůli, tak začal podnikat kroky, ke kterým je vedený.

Ač to vůbec nevypadalo smysluplně, najednou se otevřela cesta, jak skrze dům vydat velké svědectví. Může být kreativní a je vidět, jak se mu koule u nohy pomalu, ale jistě uvolňuje. Dnes už není skeptický jak býval, že vše dělá vlastně z donucení. Je to přesně naopak. Vím, že když si to přečte, tak bude chvíli brblat, že já to vše chápu ne zcela správně, ale na to už jsme si i s manželkou zvykli a vždy se usmíváme, když vidíme jeho proměnu. Máme jej skutečně rádi a když jej navštívíme a odjíždíme, tak žena říká:

„Mám vždy pocit, jako bychom opouštěli ne bratra, ale naše dítě.“ .

A o tom je skutečná Agape mezi bratry a sestrami, mít pocit, že jsme rodina. Rodina, bez které si už nedokážeme představit naší budoucnost.

Jiného bratra zase nebeský Otec školí úplně stejně, jako školil mne ve svém čase. Opět vidíme s ženou jeho proměnu a to, jak i on začíná rozumět co vlastně od něj nebeský Otec očekává a co se potřebuje naučit. Ještě před nějakým časem se v tom plácal jako ryba na suchu, ale dnes zvládá mnohé situace velmi dobře, ač je to někdy až na dřeň, co musí vydržet. To co nás nejvíce na jeho cestě povzbuzuje, je to, jak je ochoten se pro Otcovu vůli pokořit, ač mu to není vůbec vlastní. Jak bratr naplňuje to, co říká Pán Jehošua, ŽE MUSÍME ZAPŘÍT SAMI SEBE.

Tito tři bratři, o kterých se zmiňuji jsou živými důkazy toho, že se lze naučit komunikaci s nebeským Otcem a že lze pochopit co od nás nebeský Otec vyžaduje, aby mohl ve svém čase plně oslavit své svaté jméno JeHoVaH (Jehova).

Stačí tak málo, jen dovolit, aby se nás nebeský Otec ujal jako svých dětí, začal nás sám vyučovat a začal nám proměňovat naší mysl tím, že nám může předat DAR VÍRY. Kéž tento dar nikdo neodmítá.

Ať je Otče posvěceno Tvé svaté jméno. Ať rozumíme Tvé vůli, jak jí ve svých životech naplnit, protože nás dělá šťastnými a dovoluje nám s Tebou komunikovat jako když komunikuje skutečný rodič se svými dětmi. Ty nic před svými dětmi netajíš, pokud Tě žádáme s pokorou a celým srdcem, myslí a silou. Děkujeme Ti, že nám otevíráš oči, abychom viděli, jak se vše plní, ač je to dění před světem utajeno. Čest patří i Tobě Pane Jehošuo, protože kdyby jsi nedovolil a nepřišel jsi na zem, nemohlo by být Otcovo jméno posvěceno, lidstvo osvobozeno a nenaučili bychom se Agape, na které a pro kterou bylo vše stvořeno. V Tvém jménu prosíme o vyslyšení. Amen a amen

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi