Revoluce z Prahy. Náhoda, nebo to jede podle plánu? Ministerstvo zahraničí USA vydalo vyhlášení, že všichni občané USA mají okamžitě opustit Ruskou federaci. Kdy se taková vyhlášení oznamují?

Spread the love

Začněme tím prohlášením. Velvyslanectví podléhající ministerstvům zahraničí taková vyhlášení vydávají tehdy, pokud tajné služby dané země zjistí, že dojde k takovému zhoršení situace, která by se mohla dotknout jejich vlastních občanů. Jedná se o neodvratný teroristický útok, státní převrat, nebo válku, kterou chtějí sami rozpoutat, nebo někdo jiný, kdo je o přípravě takové války informoval a stanovil časovou mez, od kdy k ní může dojít.

USA mají s organizováním takových událostí bohaté zkušenosti už 200 let. Pokud si dáme jedna a jedna dohromady, pak zničení plynovodů na dně Baltského moře je vytvořený tlak ze strany USA, aby se země kolektivního západu přidaly k tomu, kdo spolu s polskou armádou zničil tyto plynovody, protože těmto politickým loutkám kolektivního západu, zvláště pak Německu nezbývá nic jiného, než zasáhnout vojensky silou, aby tyto důležité suroviny EU získala. Vzhledem k zimě je 5 minut po dvanácté.

30.9.2015 započal ČAS KONCE. 30.9.2022 to je plných 7 let. Není tedy divu, že zprávy, které mají krále Severu rozrušovat, že jich přibývá víc a víc. Král Jihu, v Písmu též označen za slunce a jím ovládaná EU za měsíc se snaží velmi intenzivně, aby naplnilo několik výroků, které se dnešní situace dotýkají.

Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:31)

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ (Matouš 24:29)

Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.  Vždyť ani samotné nebeské hvězdy a jejich souhvězdí Kesilu nevyšlehnou svým světlem; slunce se při svém východu opravdu zatmí a měsíc nedá zářit svému světlu.  A jistě uvedu na úrodnou zemi její vlastní špatnost a na ničemné jejich vlastní provinění. A opravdu způsobím, že ustane pýcha opovážlivců, a domýšlivost tyranů snížím.“ (Izaiáš 13:9-11)

Pokud se budeme na tyto verše vzhlížet tělesně a ne v duchovní symbolice, pak mnohá prohlášení nebudou dávat smysl. Že se nejedná o tělesa na skutečném nebi, tak to můžeme pochopit například na tomto textu:

A vám, kteří máte bázeň před mým jménem, jistě zazáří slunce spravedlnosti s uzdravením na svých křídlech; a skutečně vyjdete a budete hrabat půdu jako vykrmená telata.“ (Malachiáš 4:2)

Kdo je sluncem spravedlnosti? Je to samotný Jehošua Kristus. Ten uzdravuje celou zemi. Proto musíme slunce chápat jako nějakou velmoc. Nebeské hvězdy jako politické elity a měsíc jako něco, co slunce svým světlem, svým řídícím potenciálem ovlivňuje a odraz takového světla se promítá v krocích symbolického měsíce. Kdo má zájem na tom, aby EU páchala ekonomickou sebevraždu? USA, ne Rusko. Kdo nechtěl, aby Německo získalo zemní plyn z Nord streamu II. ? USA, ne Rusko. Kdo platil majdan na Ukrajině v roce 2014? USA. Odkud přišli pohrobci fašismu na Ukrajinu v 90 letech minulého století? Z Kanady a USA. Ti do morku kosti nenáviděli SSSR a Rusko.

Kdo posunul NATO až na samotnou hranici Ruska? Nebeské hvězdy, které řídí slunce a lidé věří těm hvězdám, že vše je agrese Ruska. Je to spravedlivé? Ne. Proto je to slunce temné. Dnes na Ukrajině působí mnoho vojáků, kteří patří slunci a měsíci. Ukrajinská takzvaná ofenzíva je prováděna způsobem, že jde o skutečná jatka. A protože tu máme slunce i měsíc v plné angažovanosti, naplňuje se před námi toto:

Uslyšíte o válkách a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec.“ (Matouš 24:6)

Co má Jehošua na mysli? Konflikt v Sýrii. Náhorním Karabachu, Mali, Afganistánu a podobně. Ale ještě není konec. Proč? Protože vše musí dospět k tomuto:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.“ (Matouš 24:7)

Když končí v ČASE KONCE VEČERY A JITRA, období dlouhé 2300 dní je střet dvou království, Jihu a Severu stále více a více otevřený. Nejprve jako nepřímá účast slunce a měsíce formou dodávek zbraní, těch, které umí Ukrajinská armáda ovládat. Když toto nepomáhá, musí i s moderními zbraněmi přijít obsluha slunce a měsíce. Tedy voják NATO pod takzvanou smlouvou kontraktora, aby vše vypadalo, že ještě proti sobě nestojí slunce a měsíc proti Rusku. Protože tiskaři peněz touží po všem hmotném za své falešné peníze, vesele tisknou slunci další a další falešné peníze, aby zachránily nejenom temné slunce před vlastním pádem, ale aby jedlíky na území měsíce zničily jejich obětováním.

Co si ty satanské zrůdy myslí? Že mají své loutky v království Severu, v Rusku pod svým vlivem a ty jim Rusko dají svou zradou hezky na stříbrném podnose. Že jejich království Jihu se to opět nedotkne. Toto by platilo, pokud bychom nebyli už 7 let v ČASE KONCE. Jedlíci, jak je posměšně nazývají tiskaři a jejich loutky však nejsou tak blbé, aby nepochopili co se s nimi hraje. Proč? Protože to slunce a jejich Satanovi loutkovodiči tu rozehráli hru už od podzimu 2019 na Cokoliv 19, která se prokázala jako FAŠISTICKÁ DIKTATURA. Kdo je v Písmu zmiňován v proroctvích s jednoznačnými FAŠISTICKÝMI RYSY, jako říše, která se nenaplnila? Asýrie nebo Babylon? Asýrie. A co jí potkalo? Byla zničena Babylonem.

Pokud tedy chápeme, že se něco musí teprve splnit, ale ta říše už tu není, musí přijít někdo, kdo přesně bude zrcadlit to, co Asýrie představovala. Podobně to platí o Babylonu. Zde se dostáváme k tomu, co se odehrálo jako druhé kolo 28.9.2022, aby se nejprve naplnilo, že POVSTÁVÁ NÁROD PROTI NÁRODU. Je to neuvěřitelné, když člověk slyší, jak profesionální revolucionáři pořád všem tlačí do hlavy, že Praha ukazuje všem naději na změnu. Všichni obrací pozornost k Praze. Nikdo však neřekne PROČ. Je to proto, že PRAHA JE OKULTNÍM CENTREM CELÉHO SVĚTA A PUTOVNÍM POHÁREM!!!!

Prohlédněte si pořádně co ten německý profesionální revolucionář stále dokola dělá za gesto. Sám přiznává, že měl na svých demonstracích v Německu 5x tolik lidí. Co se změnilo? Nic.

Jen na jednu krátkou chvíli toto gesto 6.6.6. přestal dělat. Pusťte si záznam na NOVINKÁCH.CZ, které to najednou vysílají v přímém přenosu. Už jsem to jednou zažil, kdy média hlavního proudu najednou ukazovala demonstrace. A byla to opět ta slavná Praha, která dávala naději celému světu na něco nového. Říká se tomu SAMETOVÁ REVOLUCE. Tento 7 verš se právě naplnil. Máme tu nedostatek potravy a máme tu politická zemětřesení, kde se oslavují fašisté z Itálie, kteří dál budou podporovat jatka tím, že proti Rusku budou fašistickému establišmentu dál posílat zbraně. Kdo potřebuje zničit EU, jejich jedlíky?

Přijdou i skutečná zemětřesení? To přijdou, ale to co má na mysli Jehošua je opět duchovní, podobně, jako je duchovní i nedostatek potravy, protože tu není zájem o to, co řekl Jehošua Satanovi:

Pak byl Jehošua veden duchem do pustiny, aby byl pokoušen Ďáblem. Potom, co se postil čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, pocítil tehdy hlad. Přišel také Pokušitel a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, pověz těmto kamenům, ať se stanou chleby. On však odpověděl a řekl: Je napsáno: Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:1-4)

Je tu hlad po výrocích, jenž vychází ze samotných úst Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH vojsk? Sami si odpovězme. Stačí se podívat co se vlastně káže, kdo to káže. Zda to má s porozuměním něco společného. a co je Jehošuou řečeno dále?:

To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ (Matouš 24:8)

Je to Velké soužení, které tu nebylo a už nikdy nebude? Ne. Taková tíseň už tu byla. Kdy přichází?:

Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:22)

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ (Matouš 24:29)

A s čím je spojeno Velké soužení?

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

Beránek se dvěma rohy, tvůrce obrazu divokého zvířete, OSN a jeho poboček jako je WHO a podobně, ten beránek, co mluví jako drak, který je sluncem, ten musí být stále přítomen během soužení, VELKÉHO SOUŽENÍ!!!!!

Když jej král Severu odstraní a měsíc se naplní krví, už se jedná o tíseň, která je taky velká, neboť to odnese 1/3 lidstva, ale toto tu už bylo mockrát, že válka způsobila tíseň. Kristus záměrně hovoří o dnešních věcech tak, aby byly pro tělesné, tělesnými a splnilo se co říká, ŽE SI TOHO NIKDO Z TĚLESNÝCH NEPOVŠIMNE. Cokoliv 19, přiznaná genová terapie v minulých dnech, jasně říká, že cílem bylo z lidí udělat něco jiného, než čím mají být, pokud mají v sobě podpis svého Stvořitele, JeHoVaH Boha. Spuštěná revoluce v hlavním městě okultismu, předkládaná jako vzor, je ukončováním VELKÉHO SOUŽENÍ. Této etapy.

Pořád nevidíme, že se tu odehrávají velké věci před našima očima? Chceme válku, která přichází podle Zjevení 9:13-21; Matouše 22:7 a tak dále? Jsme na to vše připraveni? Nemáme tak náhodou prosit nebeského Otce podle Joela, aby na nás vylil svého ducha. Kdo bezpečně vyvázne? Ten, kdo vzývá Otcovo jméno:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

Jsme povoláni? Pokud ano, pak místo války prosme o to vylití, jak čteme zde:

A jistě budete jíst, jíst a sytit se, a zcela jistě budete chválit jméno Jehovy, svého Boha, který s vámi naložil tak podivuhodně; a můj lid nebude zahanben na neurčitý čas. A budete muset poznat, že jsem uprostřed Izraele a že já jsem Jehova, váš Bůh, a není žádný jiný. A můj lid nebude zahanben na neurčitý čas. A potom se stane, že vyleji svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou jistě prorokovat. Vaši starci, ti budou snít sny. Vaši mladí muži, ti uvidí vidění. A dokonce i na sluhy a na služky vyleji v těch dnech svého ducha. A chci dát předzvěsti v nebesích a na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu.“ (Joel 2:26-30)

Nevidíme předzvěsti? Nesežrala kobylka a další vše, takže když nyní král Jihu zničil plynovody, je krach všeho jistý, jakože ráno vyjde slunce? Já vidím, že ano a vše se odehrává v těchto dnech. Skutečně se nic nestalo? Ptejme se nebeského Otce, JehoVaH (jehovy) Boha, toho s nejvyšší AUTORITOU ve jménu Jehošuy Krále a Krista, toho pomazaného, toho nejstaršího nositele zprávy, arch malacha angela, zda je toto porozumění v souladu s každým výrokem Otcových úst zapsaných v jeho Slově.

Buď to ty, nebeský Otče, Pane Jehovo, kdo nám dá moudrost pro tyto dny, aby mezi námi nebyl hlad po tvých výrocích, jenž vychází z tvých úst. Naplň nás svým duchem podle slibu, abychom bezpečně vyvázli, až se slunce plně zatmí a už nebude dávat žádné světlo a až se měsíc promění v krev, abychom byli mezi těmi, jenž bezpečně vyváznou, protože jsi nás povolal. A to ke slávě Tvé a k chvále našeho Krále a vykupitele, Pána Jehošuy Krista, v jehož jménu tě prosíme o vyslyšení. Amen a Amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.