16.09.2023 po západu slunce ve večerních hodinách jsme obdrželi s manželkou toto vidění. Bylo nám dáváno na vědomí, co se má stát v závěrečných dnech Času konce

Spread the love

Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:37-39)

Ať ten kdo slyší, ať naslouchá co duch říká sborům. Již jen několik dní nás dělí od naplnění těchto slov. Proto nám bylo dáno 2. tišri po západu slunce ve večerních hodinách roku 5972 od stvoření Adama toto vidění, které má sloužit k porozumění těm, kdo mají ve svém srdci toto slovo JeHoVaH (Jehovy) vojsk:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32/ v jiných překladech bez Otcova jména 3:5)

A to je to vidění, které nám nebeský Otec předložil, abychom na biblických textech pochopili, co se stane v závěru ZÁVĚRU Čase Konce, jak o těchto záležitostech prorokovali Boží proroci a samotný Král králů a Pán pánů Jehošua Pomazaný Božím duchem, mešiach řečený Kristus.

Potemnělé město, kde na křižovatce stála velká sanitka s otevřenými zadními dveřmi, ke které byly Otcovým duchem přiváděny rodiny s dětmi, lidé všeho druhu. V tom se začala nad obzorem objevovat jasná bílá hora.“

Duch mne vedl, abychom pochopili co vidíme k Izaiáši a Malachiáši, kde ústy dvou svědků bylo vydáno toto svědectví:

A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy. A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma. A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.

Co je tou horou, kam je nutno přijít, abychom byli uzdraveni? Tím je symbolická sanitka a jsou to poslední články na tomto webu, jenž nás učí, abychom přestali hledat lidskou moudrost skrze učení těch, které sám nebeský Otec zavrhl a hledali uzdravení v tom, že se začneme k němu přibližovat celým srdcem, myslí a silou, jako bychom vystupovali na samotnou horu, k domu pravého Boha, Abraháma, Izáka a Jákoba. Dovolili nebeskému Otci utvářet nás jako hlínu, jak jsem uvedl v předchozím článku. Protože jak dále budeme číst, je rodina Štěpánků rodinou, na kterou čekalo celé nebe, aby se vidění mohlo naplnit, vytvořila jejich sedmiletá dcera pod inspirací ve školní družině sama tento obrázek.

A ta bílá hora postupně naplňovala celou zemi.“

A duch mne vedl k porozumění, že dne 26.8.2023 se započalo naplňovat slovo Daniele a Pána Jehošuy ohledně Božího království:

A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy;“ (Daniel 2:44)

Ale když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim a řekl: Boží království nepřichází se zarážející nápadností ani lidé nebudou říkat: Podívejte se, zde! nebo: Tam! Vždyť pohleďte, Boží království je ve vašem středu.“ (Lukáš 17:20,21)

Proč právě tento den? Protože Boží království se skládá z dokonalých manželských párů, jenž Otec naplňuje svým duchem, aby do nich vložil Agape a dokonalou komunikaci. A Jeruzalém nahoře, též nový Jeruzalém, je tvořen dokonalými duchovními živými kameny, skládající se z muže a ženy a jako první kámen této nádherné duchovní stavby si vybral mne a mou manželku, když nás spojil skrze dva svědky do jednoho duchovního těla jako muže a ženu, podle proroctví Izaiáše, jak jsem popsal v tomto článku zde, kde jsem měl předložit výklad nejenom Izaiášových slov. Proč?

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:8,9)

V tom se obraz změnil a od sanitky vedla dlouhá ulice, kde nebylo žádné světlo a domy všude kolem byly jakoby bez života, prázdné a pusté a byla v nich dokonalá tma. A procházeli jsme tou ulicí já a moje manželka a bratr Pepa Štěpánek a jeho manželka. Naše vnitřní pocity při tom procházení byl zbaveny emocí a naplňoval nás hluboký pokoj. A nebyli jsme součástí tohoto města, jen pozorovatelé a vykonavatelé Otcovy vůle.

A duch mne vedl k tomuto porozumění a k tomuto textu:

A sláva Boha Izraele, ta byla vyzdvižena od cherubínů, nad nimiž byla, k prahu domu, a začal volat na muže, který byl oděn plátnem a u jehož boků byl kalamář tajemníka. A Jehova mu dále řekl: Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a označíš na čele lidi, kteří vzdychají a sténají nad všemi odpornými věcmi, které se dějí uprostřed něho.“ (Ezechiel 9:3,4)

Jedná se o doslovný Jeruzalém? Ne. Jedná se o duchovní Jeruzalém, který je součástí Velkého Babylonu. A to město, které nám bylo ukazováno byl svět, velký Babylon a v něm ti, kdo zatím nedovolili nebeskému Otci, aby je uzdravil tím, že jej budou hledat celým srdcem, myslí a silou. Dále mi duch připomenul rozhodnutí, kdy 18.3.2020 padlo toto město, když byl vydán celosvětový příkaz, aby vše v tomto světě podlehlo uzavření, aby vyšli ti, kdo naslouchali duchovníma ušima to, co jim oznamuje anděl:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:1-4)

Tak jako bylo na počátku uzavření, nastane opětovné uzavření, než bude město zničeno. Proto byla cesta bez lidí a v jejich domovech úplná tma. A ta tma byla duchovní. Svět dále jedl a pil, ženil se a vdával a nikdo si nepovšiml, jen ti, jenž jsou označeni a vzdychají nad všemi odpornými věcmi.

A šli jsme tou ulicí města a přišli jsme k dvoukřídlým dveřím, jak je namalovala Sára, které nemohl do té doby nikdo otevřít, protože je může otevřít jen dokonalá, nebeským Otcem vedená čtveřice, kterou nebeský Otec naplnil stejným duchem. Bratr Pepa se svou manželkou uchopili kliku jednoho křídla a já a se svou manželkou Šárkou druhou kliku a byl nám dán pokyn, abychom dveře dokořán otevřeli. Když jsme příkaz vyplnili, začaly po ulici přicházet zástupy, které se nechaly uzdravovat skrze přistavenou sanitku, aby obnovily svou komunikaci ve svých rodinách. V davu nebylo možné rozeznat muže a ženu. Byl tento dav stále jakoby bez života. Když vstoupil poslední člověk, byl nám dán příkaz vrata zavřít, uzamknout a odejít na Otcovu horu.“

Každý kdo dovolí nebeskému Otci, aby se skrze Otce nechal poučit a vyučit, tak ten vstoupí do symbolického duchovního domu, který je tvořen dokonalou duchovní rodinou, tak jak to namalovala Sára, kde se uvnitř držíme za ruce. Sestra Renáta a sestra Šárka, já, bratr Pepa a Sára a její sestřička Šáronka. Když ke mne minulý víkend přijížděla má žena Šárka, protože zatím nemáme spolu bydlet, byla Otcem vedena k tomu, že je potřeba ukotvit naše vzájemné propojení na duchovní úrovni. Nerozuměli jsme Otci co má namysli, ale ukázal nám to právě skrze obrázek a také skrze noc z pátku na sobotu, kdy mi třikrát ukázal skrze vidění, že potřebuje, aby naše buňky, každá jedna spolu vzájemně komunikovaly a toto vytváří i mezi námi a manželi Štěpánkovými.

Vše se při našich společných rozhovorech potvrzuje. Samotné propojení jakoby na buněčném základě bylo pro mne něčím, co jsem nechtěl a nechci opustit a bylo mi vše spojováno skrze tento Jehošuův výrok:

Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10:30)

Proto každý trinitář může pochopit blud, do kterého jej Satan uvedl, protože se nejedná o tři v jednom, jako nějaký sprchový gel a šampón zároveň, ale o společnou vůli, plně sjednocenou s vůli Otce a Syna. A abych to vše pochopil, symbolizoval to Otec tím, že jsme se stali jakoby zlatou krychlí, která vyzařovala světlo, jímž ozařovala celé své okolí. Třikrát mne Otec z tohoto stavu vyvedl, abych si uvědomil, co bych ztratil, kdybych nečinil to, k čemu nás povolal. Tu hrůzu a děs, který mne přepadl bych nechtěl opět zažít.

Když jsme dveře uzamkli a odešli na Otcovu duchovní horu, nastalo otevřené odsouzení města.

Pak mne duch vedl k tomuto textu:

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ (Izaiáš 26:20)

Co je tou nejvnitřnější místností? Jsou to naše domovy a bude potřeba v nich vydržet, než projde otevřené odsouzení, jak o něm čteme zde:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Bude potřeba si zajistit cca na deset dní vše potřebné, abychom poté mohli vyjít. Protože se plní to, o čem prorokuje Jan ve Zjevení 9:13-21, bude to přesně jako v Noemových dnech. Když započala potopa, odešli andělé do nebe, aby je potopa nesmetla. Ti, kteří si vytvořili svá těla. Stalo se to 1.11.1656 od stvoření Adama (2292př.n.l.). První den bude Satanovi a démonům zabráněno, aby do událostí vstupovali. Druhý den otevřeného odsouzení jako záplava král Severu odstraní jejich děti. Podobně jako se utopily druhý den při potopě děti andělů, rozrážeči, jak byly nazvány. Proto nechá nebeský Otec odstranit ty, kdo naplnili zemi krveprolitím. Představitelé náboženských domů se stanou krví a hnojem pro zemskou půdu.

Naplní se tento text:

A těm ostatním řekl mně do uší: Projděte městem za ním a bijte. Ať vaše oko nelituje, a nepociťujte soucit. Starce, mladého muže a pannu a děťátko a ženy byste měli vybít až do zhouby. Ale nepřibližujte se k nikomu, na kom je označení; a měli byste začít od mé svatyně. A tak začali od starců, kteří byli před domem. A dále jim řekl: Poskvrňte dům a naplňte nádvoří zabitými. Jděte! A vyšli a bili ve městě. A zatímco bili a já jsem zůstal, stalo se, že jsem padl na tvář a křičel jsem a říkal: Běda, Svrchovaný Pane Jehovo! Zničíš všechny zbývající z Izraele, zatímco vyléváš svůj vztek na Jeruzalém? Řekl mi tedy: Provinění izraelského a judského domu je velmi, velmi veliké a země je naplněna krveprolitím a město je plné pokřivenosti; vždyť řekli: Jehova opustil zemi a Jehova nevidí. A také pokud jde o mne, mé oko nebude litovat ani neprojevím soucit. Jejich cestu jistě přivedu na jejich vlastní hlavu. A pohleďme, muž oděný plátnem, u jehož boků byl kalamář, přinášel zpět slovo a říkal: Učinil jsem, právě jak jsi mi přikázal.“ (Ezechiel 9:5-11)

Když bylo dokončeno otevřené odsouzení plevele, korporátního fašismu a náboženských domů, jejich představitelů, byl nám dán pokyn, abychom dveře odemkli a opět otevřeli. Jaký úžas to byl, když z těch dveří vycházeli lidé, jenž zářili jako jas prostoru a bylo možné rozeznat jejich tváře. Muže a ženu. Všichni byli oděni jakoby sluncem a my jsme vstoupili doprostřed nich a stali se jejich součástí. A měli jsme radost. A na Otcově hoře se mi objevilo zlaté město, Nový Jeruzalém. Poté vidění skončilo.“

A opět mne duch unášel v rámci porozumění k Písmu, k jeho konkrétním textům.

Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ (Matouš 22:8-10)

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

A teď jsi náš Otec, Jehovo. Jsme hlína a ty jsi náš Hrnčíř; a všichni jsme dílo tvé ruky.“ (Izaiáš 64:8)

V těch dnech bude naplněn Jakub:

Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť.“ (Jakub 5:7)

Ten první přišel o letnicích roku 33 n.l. po 50 dnech od Beránkovy smrti. Ten pozdní máme očekávat ve spojení s 50 dny. Ale nemám zatím odhalovat od jaké události. To ví jen vybrané olivy,

Co tedy nám nebeský Otec naznačuje? Abychom prozkoumali co vše víme o dnech Noeho. Abychom přijali tři potřebné klíče, které jsem popsal v článku zde. Plně odevzdali svůj život náš i našich blízkých do Jeho rukou, aby nás sám vyučil, podle slibu Otce a příkazu Pána Jehošuy:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo věří, má věčný život.“ (Jan 6:44-47)

Protože platí:

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:19-21)

Ať ten kdo slyší a je mu dáno potvrzení nebeským Otcem, že vidění přišlo od něj, ať si to slovo nenechává pro sebe. Měl by jej s vírou šířit dál, protože toto se má stát v počátku závěru ZÁVĚRU ČASU KONCE. Ještě nepřijde armageddon.

Kéž máme Pánův Pokoj. Chvalme J-aH, našeho nebeského Tatínka. Oznamujme Dobrou zprávu o Dobrých věcech, protože Jeho svaté jméno zní: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ . Co? DOBRÉ. Čiňme tak v Jehošuově jménu.

S Agape Vaše sestra a má milovaná žena Šárka a Váš a Pánův bratr Igi, Pánův otrok