Proč Stvořitel nebe a země potřebuje, abychom tvořily šťastné páry, jenž se stanou jakoby jedním tělem? Proč je to důležité pro naši budoucnost věčného života? Možná Vás napadá Jehošuův výrok o tom, že v nebi se muži nežení a ženy nevdávají a jsou jako andělé. Takže nám to nemusí dávat logiku. Zkusíme si říci o Božím království více, jak to odhaluje Nová píseň, kterou plně v dnešní době pochopí jen 144 tisíc těch, kdo mají na svých čelech pečeť se skutečnými jmény Otce i Beránka.

Spread the love

Protože bylo potřeba prožít to, co nebeský Otec naplánoval na dny 14. až 18.9.2023, nemohl jsem tento článek dříve sepsat a zveřejnit, protože jsem potřeboval fyzicky potvrdit myšlenky, které mi Otec odhaloval duchem, už několik dní před tímto datem a stále mi nedovoloval to dát do písmenek. Sláva a chvála patří jen a jen našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a s ním našemu Králi Panu Jehošuovi.

Kdy je přítomno Boží království na zemi? Po armageddonu, nebo už v tomto Čase Konce? Co nám k tomu říká samotný Pán Jehošua?

Ale když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim a řekl: Boží království nepřichází se zarážející nápadností ani lidé nebudou říkat: Podívejte se, zde! nebo: Tam! Vždyť pohleďte, Boží království je ve vašem středu.“ (Lukáš 17:20,21)

Z toho výroku vyplývá, že Boží království nevzniká armageddonem, ale že se musí utvářet pozvolna během Času konce. Abychom mohli být součástí, jsou nám dávány určité rady. Vše je zaměřeno na rodinné uspořádání. Aby rodina fungovala, musí v ní fungovat komunikace. To nás vede k tomu, abychom měli vedle sebe svůj protějšek, který v nás utváří celek. Bez něj jsme jen poloviční.

Mnozí z nás jsou nešťastní, protože jejich životní partner nesdílí naší společnou víru. Nebeský Otec mi nyní odhaluje v plné nahotě, kde děláme chybu a jak máme pochopit skutečnou Agape. Ti, jenž jsou sami, si zase zvykli na samotu a netouží po protějšku, protože se zklamali v předchozích vztazích. Je tedy jednodušší žít sám. Jak si ukážeme v samotném dopisu do Efezu, páté kapitole, nalezneme v ní rady, které nebyly správně pochopeny. Vše se budu snažit opět demonstrovat na konkrétních skutečných životních událostech, protože mám k tomu svolení od těch, kdo je prožili.

Pavel píše:

Staňte se proto napodobiteli Boha jako milované děti a dále choďte v lásce (AGAPE), právě jako i Kristus miloval vás a vydal se za vás jako obětní dar a oběť Bohu k příjemné vůni.“ (Efezským 5:1,2)

Jak chodí milované děti? Jsou radostné. Jejich radost nepochází z hmotných věcí, ale z Agape, kterou cítí od svých rodičů. Podobně i my potřebujeme cítit Lásku Agape od našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha. To nejde učinit tak, že k němu nemáme osobní vztah. Proto mnozí říkají. „Mám Krista, nepotřebuji Otce, protože kdo má Krista, má Otce.“ .

Drazí bratři a sestry, jak můžeme mít Krista, pokud nemáme hluboký vztah s Otcem? Což není psáno a nejsou to slova samotného Pána Jehošuy?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Kdy takový vztah vznikne? Jen tehdy, pokud se naučíme komunikovat s Otcem na nebesích. Proto nám byl dán vzor, který k této komunikaci potřebujeme. Pán Jehošua říká:

Budete se tedy modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9)

Jaké jméno? Hospodář, Pán, Jahve, či nějaká jiná zkomolenina, nebo JHVH (Jehovah, jenž se čte Jehova)?

aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je JHVH (Jehova), ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18/19 v některých překladech)

A zde si ukážeme na příkladu, jak důležité bylo porozumět tomu, jaké jméno nebeský Otec skutečně má.

11.4.2023 ke mne nebeský Otec přivedl ženu, jménem Renáta Štěpánková. Bylo to v čase, kdy její manželství stálo před úplným rozpadem. Její manžel byl v té době silně ovlivňován jednou adventistickou rodinou, jejich naukami, které jsou stejně jako v jiných denominacích, učením bez porozumění a Lásky Agape. Těmto učitelům Božího slova bylo úplně jedno, že Pepovi ničí manželství. On sám ten zhoubný vliv neviděl, protože věřil, že nalezl pravdu skrze jejich slovo.

Renáta si začala uvědomovat od vánoc minulého roku, že existuje Stvořitel nebe a země. Na rozdíl od Pepy se začala nebeského Otce dotazovat. Její ženská intuice ji vedla k nesouhlasu, tak jak jí to duch ukazoval, ale nedokázala vše popsat slovy, ale jen pocity. Nešťastný Pepa se rozhodl, že svou manželku Renátu pošle do Čech, ke své tělesné rodině, protože oni žijí v Irsku. Sám toužil po jediném. Aby se jejich vztah obnovil, nebo ať jej Renáta opustí, protože už nemohl v tom pekle dále fungovat.

V květnu Renáta odletěla na měsíc do Čech a on byl nucen se sám starat o své dvě dcery. Sedmiletou Sáru a desetiletou Šáronku. Začal si uvědomovat, co vše pro něj a jejich domácnost Renáta činí, čeho si nevšímal. Jak vlastně pohrdal její prací v domácnosti. Neměl najednou tolik času, aby trávil svůj čas s rodinou takzvaných Kristem obdařených přátel. Protože sám toužil poznat našeho nebeského Otce, začal se i on sám dotazovat.

Po návratu Renáty do Irska se začal i Pepa odpoutávat od rodiny adventistů, protože měsíční rozluka pomohla částečně uzdravit jejich vzájemnou komunikaci. 24.7.2023 mi Renáta poslala do zprávy nějaký text. Nevěděl jsem už o koho se vlastně jedná, protože krom pár slov, které jsme si 11.4.2023 vyměnili přes messenger, tak jsem nic o ní a ani o Pepovi nevěděl.

Nabídl jsem jim možnost zavolat si přes messenger. Bylo to tehdy bez videa, protože nepotřebuji první kontakt sdílet ihned jako video chat. Během rozhovoru mi duch naznačil, že pokud se rozhodnout pokřtít, že toho budu účasten. Samotného mne překvapuje, že tento kontakt nastal až 24.7.2023, protože kdybych se nedíval při tomto sepisování do messengeru, tak bych tvrdil, že si voláme už od konce června. To zmiňuji jen proto, abychom viděli, jak je vše zrychleno a jaký spád vše má.

Naznačoval jsem tehdy Pepovi i Renátce, že jméno Otce je Jehovah (Jehova) a Syna Jehošua. Poradil jsem jim, aby v modlitbě toto použili. Byl jsem nadšen z rozhovoru, protože duch mi odhaloval jejich srdce a touhu, líbit se Otci i Synovi. Vše jsem vyprávěl své tehdy do manželského svazku zaslíbené ženě Šárce a ta se k nám v dalším rozhovoru připojila. Hodně jsme v něm mluvili opět o Otcovu a Jehošuovu jménu, abychom si vysvětlili, proč tak Satan nechce, abychom v této záležitosti Otcovo a Kristovo skutečné jméno znali a proč tak potřebuje, abychom je nepoužívali. Řekli, že jim to dává smysl.

Další hovor byl o tom, že Renátě začal někdo našeptávat, aby ta jména nepoužívali a Pepa to měl také tak. Řekli jsme jim, že je chápeme. Jaké překvapení bylo, když v dalším rozhovoru se vše u nich otočilo. Sám nebeský Otec se jim dal poznat. Od té doby už nebyla nikdy z jejich strany žádná pochybnost. Naše rozhovory byly o všech záležitostech života, ale vždy zaměřeny na duchovní stránku. S mou manželkou Šárkou jsme žasli nad proměnou jich obou a hlavně nad změnou Pepy. Jeho odevzdání se do rukou našeho nebeského Tatínka, bylo to podobné, jako když se z dospělého člověka opět stává dítě, které se potřebuje nechat vodit za ručičku.

Skutečně minutu po minutě jeho Láska k Otci rostla a on začal naslouchat své ženě Renátě a my jsme viděli skutečný zázrak v Izraeli. Více detailů o proměně, kterou s nimi nebeský Otec učinil za několik nemnoho dnů, tak o tom má vydat svědectví sestra Renáta sama. Jak v předchozích článcích stále vysvětluji. ZÁKLADEM VŠEHO JE KOMUNIKACE, DOBRÁ KOMUNIKACE, JAK MEZI OTCEM NA NEBESÍCH, TAK MEZI MANŽELY. Chceme-li my sami prožít zázrak v Izraeli, pak musíme skutečně začít Otce prosit, aby nám pomohl obnovit naši komunikaci mezi námi, manželskými partnery.

Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti, právě jak přísluší svatým lidem; ani hanebné chování či pošetilé řeči ani oplzlé žertování, věci, které se nesluší, ale spíše vzdávání díků.“ (Efezským 5:3,4)

Pokud tato slova uplatníme jen tělesně, nedosáhneme na Agape, která je základem pro vytvoření Božího království ve své vlastní rodině. Jak mi je stále odhalováno více a více to, jak rozdílně vnímají slova ženy a muži, proč je pro nás muže nutné naslouchat, ne pouštět slova ženy jedním uchem dovnitř a druhým ven, jen ať se vykecá a já mám klid, tak začínám rozumět i duchovní stránce u těchto veršů. A opět to vysvětlím na svém případě, kdy jsem jednal jako idiot, to myslím doslovně, protože mi to mohla má žena vysvětlit, jak vnímala jedna sestra mou větu, kterou jsem napsal, ale myslel jsem jí všeobecně.

Jednou, už je to dlouho, mi jedna sestra vyčetla, že jsem se jí dlouho (čtyři dny) neozval. Já jsem věděl, že touží po bližším vztahu, ale měl jsem za to, že jsem ji dostatečně vysvětlil, že pokud mám mít ženu, tak to bude Otec kdo mi ji přivede, a že ona jí určitě není. Napsal jsem:

Já na tebe stále myslím….“

Tak jako myslím i na ostatní, se kterými komunikuji, protože toužím po tom, abych všem ukázal správný směr, jak jít k nebeskému Otci. Jiné sestře, která taky měla určité představy jsem řekl: „Zlatíčko, …..“ . Ženy toto mohou chápat jinak, než si my muži myslíme, že jim projevujeme náklonnost, která by mohla přerůst do smilstva, alespoň v jejich představách. Že jim dáváme nějakou naději, když se do nás mužů zamilují, protože cítí naše ukotvení k Otci a přejí si mít ve svém životě duchovního partnera.

My muži se musíme takovým slovům vyvarovat, protože pak to může na venek působit jako hanebné chování. Už vůbec si slova typu – ZLATO, ZLATÍČKO, MILÁČKU, MILOVANÁ/Ý a podobně, nesmíme dovolit říkat druhým, jenž jsou opačného pohlaví, když není naše vzájemné postavení jasně vymezeno a oba chápou, že to není o fyzické náklonnosti. Co tím způsobíme my muži? Že vlastní manželku v očích té jiné ženy ponížíme, která si myslí, že nejsme s naší manželkou pevně ukotveni.

Vždyť víte a sami to poznáváte, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivec – což znamená, že je modlář – nemá žádné dědictví v království Krista a Boha. Ať vás nikdo neoklame prázdnými slovy, neboť pro uvedené věci přichází Boží zloba na syny neposlušnosti.“ (Efezským 5:5,6)

Nikdo nechce být modlář. Nám mužům může lichotit zájem sester, druhého pohlaví a pokud nebudeme přistupovat k ženám, sestrám s obezřetností, může se nám lehce stát, že se nám typ této komunikace stane modlou, ač my sami to tak v srdci nemyslíme.

Kdo toto nepřijme za své, jak důležité je zkoumat Pavlova slova duchovně a nejenom tělesně, ten nikdy nedosáhne na skutečnou Agape. Proto Pavel vysvětluje:

Proto se nestaňte jejich spoluúčastníky; kdysi jste totiž byli tmou, ale nyní jste světlem ve spojitosti s Pánem. Choďte dále jako děti světla, neboť ovoce světla se skládá z každého druhu dobroty, spravedlnosti a pravdy.“ (Efezským 5:7-9)

Být tmou znamená být tělesný. To nás vede k dogmatismu a k soudu druhých. Pokud chceme být světlem, Božím královstvím ve středu tohoto světa, pak musíme chodit ve světle. Tím světlem je Otcovo porozumění, které lze získat jen v dokonalém páru muže a ženy, kdy se stanou jedním tělem. Dále to vysvětlím na dalších událostech, které jsme s mou manželkou prožili společně i s bratrem Pepou a jeho manželkou, sestrou Renátou a jejich dětmi, během posledních dní.

Přesvědčujte se dál o tom, co je přijatelné Pánu; a přestaňte se s nimi podílet na neplodných skutcích, které patří tmě, ale spíše je i kárejte, neboť je hanebné i jen vyprávět o tom, k čemu u nich vskrytu dochází. Všechno, co je káráno, je učiněno zjevným pomocí světla, neboť vše, co je učiněno zjevným, je světlo.“ (Efezským 5:10-13)

Co jsou neplodné skutky? Pokud toto budeme vše vnímat jen tělesným zrakem, pak nám tato Pavlova slova budou znít jako slova člověka, který propadl vlivu náboženských domů, který vnímá postavení muže, co by hlavy, jako něco velmi vysoké nad samotnou ženou, ale jak si ukážeme, nic není víc vzdáleno pravdě, jak právě toto porozumění.

Proto říká: Probuď se, spáči, a vstaň z mrtvých, a zazáří na tebe Kristus. Přísně se tedy střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří tím, že pro sebe vykupujete příhodný čas, protože dny jsou ničemné. Proto se přestaňte stávat nerozumnými, ale dále si uvědomujte, jaká je Jehovova vůle.“ (Efezským 5:15-17)

Vstát z mrtvých, to znamená dovolit nebeskému Otci, aby nás sám skutečně vyučil a pokud se staneme s našimi manželkami jedním tělem, pak zažijeme zázraky na duchovní úrovni, které nás přivádí k dokonalosti.

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Čeho měl dosáhnout Adam s Evou? Měli se stát jedním tělem. Toho nedosáhli. Proč? Satan zaútočil na Evinu intuici a dostal jí pod emoce. Tak si utrhla ovoce, kterého se neměla ani dotknout, natož ho jíst. Pokud by byli jedním tělem, nejprve by počkala, až se Adam vrátí. S ním prodiskutovala celou událost a společně by se obrátili k nebeskému Otci. Mnozí si kladou stejnou otázku, jako jsem si ji kladl mnohokrát já sám:

Jak být dokonalým v tomto nedokonalém těle?

Vždyť je to Otcova vůle, kterou vyslovil Pán Jehošua směrem k nám:

Budete tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Matouš 5:48)

Co je nebeský Otec? Je Agape, Láska založená na zásadách. Jednou ze zásad je i hluboká komunikace. Co znamená slovo hřích? MINOUT SE CÍLE! Co znamená dokonalost? CÍLE DOSÁHNOUT! Jakého cíle musíme dosáhnout, abychom byli dokonalí jako je náš nebeský Otec? AGAPE! Kdy se nám to povede? KDYŽ BUDEME JEDNÍM TĚLEM SE SVÝMI PATRTNERY. Jedno z mých posledních vidění, které jsem měl z pátku 15.9.2023 na sobotu 16.9.2023, bylo to, jak mi nebeský Otec ukazoval, co by se stalo, kdybych svou ženu ztratil, jak jsem bez ní jen poloviční, nedokonalý.

Tak mne to zasáhlo, že si toho okamžitě má manželka povšimla. Nechci zklamat našeho nebeského Otce a nechci zavdat sebemenší příčinu k tomu, abych svou ženu připravil o Agape, o její štěstí. Vím, že výměna názorů není to, co mi Otec ukázal, a nemyslím si, že k ní nikdy nedojde. Ale vím, že to musí být s nasloucháním a ne z prosazováním vlastních představ. Pak bych se míjel cílem.

Takže co si musíme stále uvědomovat? Jaká je skutečná Otcova vůle, jak tvořit Boží království už nyní, aby zářilo na naše okolí. Výsledkem toho je opět zkušenost, kterou zažívá Pepa s Renátou. Irové, ač jsou velmi pobožní, stále se opíjejí vínem duchovního smilstva tradičních náboženských nauk. Tváří se na všechny mile. Ve skutečnosti rádi o druhých drbou jak stará Blažková. Přesto, že tuto zálibu uplatňují i k Pepovi a Renátě, už několik z nich za Pepou přišlo a ptali se jej, co se jim od června stalo, že mají mezi sebou Lásku. Lásku Agape. To Pepovi umožnilo přirozeně jim vydat svědectví.

Zkusme číst další verše skutečně duchovně a ne jen s představou skutečného vína a piva:

Také se neopíjejte vínem, v němž je prostopášnost, ale neustále se naplňujte duchem a mluvte k sobě v žalmech a chválách Boha a v duchovních písních a zpívejte a doprovázejte se hudbou Jehovovi ve svém srdci a ve jménu našeho Pána Jehošuy Krista vždy vzdávejte díky za všechno našemu Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem“ (Efezským 5:18-21)

Kdybychom slyšeli bratra Pepu naživo, jak o Otci a k Otci mluví, tak přesně pochopíme o jakém zpěvu Pavel mluví. Jedna zkušenost. Asi v polovině srpna mi Pepa říká:

Představ si co se mi stalo. Přijíždím k domu. Když jsem sám v autě, tak stále rozmlouvám s Otcem, naším nebeským Tatínkem a něco mu sděluji a v tom řeknu: ´Víš jak to myslím zlato.´ . Hned se omluvím, že jsem to tak nemyslel….“

Byla to neúcta, nebo je to neúcta? Ne, je to projev jeho opravdové Lásky k Otci. Mohu to potvrdit, protože znám i jeho skutky. Když nám vyprávěl čím vším si musel od malička projít, jak jej to poznamenalo, jak špatným manželem byl, protože jej svět učil byl tvrdým a před nikým se nesklonit, pak by dnes nikdo nemohl říci, že je to neúcta. Znám mnoho bratrů s velkou Láskou k Otci, ale jeho je jiná, jako když je milované dítě plně závislé na svých rodičích.

Ať se manželky podřizují svým manželům jako Pánu, protože manžel je hlavou své manželky, jako i Kristus je hlavou sboru, neboť je zachránce tohoto těla. Vskutku jako se sbor podřizuje Kristu, tak ať se i manželky podřizují svým manželům ve všem. Manželé, milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor a vydal se za něj, aby jej posvětil tím, že jej očistil vodní koupelí prostřednictvím slova, aby sbor sám sobě představil v jeho nádheře tak, aby neměl skvrnu ani vrásku ani cokoli takového, ale aby byl svatý a bez vady“ (Efezským 5:22-27)

Opět jsme u toho, co mnozí zatím nepochopili. Proto mne Otec učí skrze vidění mé a vidění a sny mé milované manželky, naší sestry Šárky, abychom nežili sami pro sebe, ale pro všechny, jenž patří k duchovní nevěstě a družičkám, rozvážným pannám. Žasneme spolu se Štěpánkovými, co nám bylo dovoleno pochopit. Kéž i Vy, naši bratři a sestry, jenž si sám Otec vyvolil, kéž máte z porozumění radost. Ptejme se nebeského Otce, zda to co předložím je skutečně z ducha pravdy a to ve jménu Pána Jehošuy Krista. Proč je to důležité? Protože jinak o má slova klopýtnete, protože Vám to bude znít, jako popření Pavla. Proč? Protože výklad v náboženských domech je tělesný.

Abychom porozuměli, potřebujeme pochopit, co se přihodilo Satanovi. Satan zkazil svou cestu tím, že si nezamiloval intuici. Jako logicky uvažující bytost nepochopil, co je tou intuicí, kterou obdržela žena, jako největší dar, kdy sice nechápe, proč ji intuice vede někam, kde je potřeba kráčet, ale vnitřně ví, že je to ta nejlepší cesta.

Nebeský Otec svým vytvořeným dětem v nebi vždy odhaloval, když smýšlely nerozumně, kam je jejich logika přivede. Satan na to nedbal, protože měl největší moudrost ze všech. Větší než samotný Pán Jehošua. Po čem nebeský Otec toužil? Aby s ním jeho stvořené bytosti komunikovaly. Kdy toto budou činit přirozeně? Když budou šťastné, proto jim předestřel plán, co má v úmyslu učinit a dovolil jim spolupracovat.

Chtěl nebeský Otec učinit svou moudrost, své vysvětlení, podobné ženské intuici, kterou dává ženám, aby byly plnohodnotnou polovinou svého muže, aby ten porozuměl, jak moc nedokonalým by bez ní byl.

Satan dokázal kombinovat hodně dopředu, ale ne tak daleko, jako samotný nebeský Otec.

My muži také dokážeme logikou odhadnout dopředu další vývoj událostí, pokud máme potřebné informace. Co nedokážeme, tak to je zvážit vliv daných událostí za delší časový úsek. Proto nebeský Otec oznamuje tělesnému Izraeli, že když bude soudit tento lid, učiní tak až ve třetí, nebo čtvrté generaci. Proč? Protože veškeré následky špatného jednání se projeví právě v této třetí a čtvrté generaci. Tehdy už musí zasáhnout, jinak by nepřežilo žádné tělo.

Mnohokrát byl tělesný Izrael varován, aby si nevytvářel modly, aby se nespojoval s okolními národy, kde satanismus působil velkou mocí, přesto jej neposlechli. Podobně nebeský Otec promlouval i k Satanovi, aby jednal podle Otcovy rady a nesoupeřil s ním o autoritu. Tajemství Agape je v tom, že muž se pokoří podobně jako samotný Pán Jehošua, když opustil dobrovolně své nebeské postavení a stal se menším, než ti, které spolu s nebeským Otcem utvářeli jako anděly.

Začnu tedy viděním, které měla má žena Šárka, abychom společně díky komunikaci porozuměli viděnému. Bylo to 9.9.2023. Z pohledu čísel je to o dokonalém obrácení, nebo také dokonalém porozumění, kdy toho, co nám bylo ukazováno dosáhneme. Viděla toto:

Les bez života, skrze něj bylo potřeba projít. Muž kráčel před ženou a klestil cestu mrtvým lesem. Žena držela v náručí dítě. Větve stromů vytvářely nad hlavou klenbu a na jejich koncích byly jakoby napíchnuty rohlíky.

Měli jsme pro porozumění zapojit mou logiku a Šárčinu intuici. Co znamená les? Šárka to vnímala jako svět kolem nás, který je duchovně mrtvý. Mi okamžitě přišly na mysl verše, jenž o duchovně mrtvém Izraeli mluví, jako o lese, který musí být podetnut. Náš rozbor navazoval na rozhovor o tom, proč je muži dáno, aby se stal hlavou. Uvědomovali jsme si z naší společné cesty, jak její intuice mne nutila přemýšlet nad tím, jak je sama Otcem vedena. Když vyvstala potřeba křtu bratra a sestry Štěpánkových, bylo mi jasné, že to skončí odletem do Irska. Šárka si nedovedla vůbec představit, že něco takového by bylo možné, protože její dřívější přirozenost jí bránila opustit oblast kde žije a pracuje.

Emoce jí nedovolovaly, aby v klidu mohla takovou cestu uskutečnit. Nebeský Tatínek k ní stále promlouval, aby se nebála, že všechno bude dobré. Sama tedy začala dělat intuitivní kroky, aby se naplnila Otcova vůle. Kdyby to učinila logikou, tak by se zhroutila. Emoce by jí pohltily.

Otázka byla, proč žena nese dítě a co to symbolizuje. Tady mi na mysl přišlo to co čteme v Písmu, že se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. Co nám to dítě přineslo? Porozumění a poznání. Je v náruči ženy, takže je spojeno s tím, co žena obdržela jako dar. S intuicí. Aby intuice ženy fungovala ku prospěchu obou, musí muž naslouchat své ženě, musí ji činit šťastnou, jinak by nebyla schopna se na Otcem danou intuici napojit, protože Satan by jí skrze emoce přiváděl pod tlak.

Šťastná žena si přirozeně váží svého muže a má k němu hlubokou úctu, protože si uvědomuje, že jí svou logikou klestí cestu mrtvým lesem tohoto světa. Kdy si žena nejvíce muže cení? Když on sám se pokoří. Když jí naslouchá a snaží se jejim myšlenkám porozumět, protože je to tisíc myšlenek, které nedokáže jakoby uchopit a ty v ní vyvolávají emoce. Muž má sice autoritu ženě zavelet: „Bude to tak a tak! Tečka.“, ale tento přístup z ní neudělá šťastnou ženu.

Správná hlava se tedy musí nejenom podřídit potřebám (intuici) ženy, ale musí přijmout za rozhodnutí odpovědnost a tak symbolicky klestit cestu lesem. Aby toto vše správně fungovalo, pak si potřebuje zamilovat naslouchání a vzájemnou komunikaci. Žena se pak stane přirozeně tou nejlepší pečovatelkou svého muže, což učiní muže šťastným a sám pochopí, jak nerozumné by bylo, kdyby se mu žena vzdalovala, protože jí nenaslouchá a nebere v úvahu její intuici, kterou jí Otec dává jako dar.

Je to jako perpetum mobile, které roztáčí přirozenou Agape a ta vytváří Boží království v jejich vztahu. Stávají se dokonalými, protože nemíjejí cíl. Rohlíky nad hlavou pak symbolizují dostatek. Ne nadbytek, ale Otcem zajištěný dostatek, protože oba kráčí cestou života, po které máme chodit. Mužská logika dokáže pochopit Otcův záměr, protože skrze ní, je muži dáváno porozumění a odhalován cíl. Tak jak jsem já například pochopil, že poletíme na svatební cestu s ženou do Irska a pokřtíme tam bratra a sestru.

Když má žena došla intuicí k rozhodnutí, že je na cestu připravena i s termínem odletu a příletu zpět, tak okamžitě, trvalo to pět minut, tak jsme skrze bratra od nebeského Otce na tuto cestu obdrželi letenky.

Žít v Božím království už nyní není žádná utopie. Vše musí začít pokorou, abychom uchopili tři potřebné klíče.

Jen tři klíče jsou k tomu potřeba,
by člověk správně pochopil.
K tomu vše nutná je pokora,
aby působení klíčů dovolil.

Znát skutečné jméno Otce v nebesích,
toť klíč číslo jedna.
Nechat se jím samotným vyučit,
pak víra je vždy pevná.

Druhý klíč dovolí,
poznat co je pravé.
Kdo Jesus, kdo Jehošua,
mít učení zdravé.

Třetí pak zajistí,
uzdravení mnohá.
Agape vytvoří,
k tomu třeba slova.

Jak správně naslouchat,
mít pokoru a Lásku.
Nechat vždy Otce budovat,
v tom nejlepším svazku.

Muž když se pokoří,
nechce býti pánem tvorstva.
Ženu to navnadí,
dá lásky, péče,
dá muži plná sousta.

Sama pak v pokoře,
nechá sebe vésti.
Jedním tělem stanou se.
Dům začne zářit štěstím.

Když jsem o tom všem, co nám nebeský Otec nyní odhaluje rozjímal a snažil jsem se vše správně pochopit. Vedl mne Otcův duch k těmto textům, abych porozuměl jejich hlubokému významu:

Vždyť to, co vám jistě dám, je dobré poučení. Můj zákon neopouštějte.“ (Přísloví 4:2)

A dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování (ekklesii), jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme jeden druhého, a to tím více, když vidíte, že se ten den blíží.“ (Židům 10:24,25)

Kde se totiž shromáždí (vytvoří ekklesii) dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“ (Matouš 18:20)

To, čemu dnes říkáme shromáždění, to je tělesné porozumění. To duchovní je v tom, že muž a žena se stanou jedním tělem a připojí se k nim třetí, to jsou děti. Pokud se vše činí v Jehošuově jménu a uplatňují se v něm tři klíče, které nám nebeský Otec dává skrze porozumění, pak je v této rodinné ekklesii Pán Jehošua sám stále přítomen. Je v jejím středu. Žasl jsem nad dokonalostí a hlubokým smyslem toho všeho. Tak vzniká potřebná stavba, základní kámen pro Nový Jeruzalém, jenž je tvořen živými stavebními kameny.

Vše vzniká pomalu, přesně jak o tom mluví Pán Jehošua, když vysvětluje farizeům, že Boží království nepřichází s nějakou okázalostí. Nepokorný muž rád opouští tuto ekklesii a podobně toto činí i nepokorná a nemilovaná žena. Chybí jim třetí klíč, kterým je vzájemná hluboká komunikace o všem. Bez tabu. Nyní vše popíši, jak nám to s mou ženou ukázal nebeský Otec na bratrovi Pepovi a jeho manželce Renátce a jejich dětech.

Nejprve bylo potřeba, aby s pokorou pochopili, proč je důležité do modlitby zapojit Otcovo jméno. Když jim toto sám nebeský Otec potvrdil, duchem jim odhalil podvod, který Satan vytvořil skrze jméno Je-sus (Ježíš), protože tak udělal s Pána Jehošuy Jehovovo prase a vzal na sebe Kristovu podobu, aby se takzvaným křesťanům prokazoval jako anděl světla. Tyto dva klíče jim odemkli cestu k ekklesii ve vlastní domácnosti. Za sedm týdnů se stala Agape v jejich domácnosti dokonalou.

Pokora, kterou projevoval bratr Pepa vzhledem ke své zraněné manželce, kterou několikrát v minulosti ošklivě pokořil před jinými lidmi a dokonce i jinou ženou, jak v našich rozhovorech přiznal a začal si vše díky Otci, jeho působení duchem uvědomovat, začalo jejich duchovní uzdravování. Dvakrát před svou manželkou poklekl a dvakrát prosil za odpuštění a vždy u toho byly i jejich dvě dcery. Mám svolení zveřejnit druhé pokoření skrze tuto fotografii.

Otec dal Pepovi pokyn, aby při druhém pokoření daroval své ženě prstýnek ve tvaru slzy, který symbolizoval a symbolizuje tento text:

Protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“ (Zjevení 7:17)

Toto pokoření dovolilo Panu Jehošuovi, aby se postavil do jejich středu. V jejich okolí, kde byl až do našeho příjezdu hluk z hádek okolních rodin, ten zázračně ustal. Jejich křest se stal pro známé velkým svědectvím. Děti si vyžadují modlitbu před spaním a jako houby, které po dešti nasáknou vodou, tak i ony přijaly do svých srdcí a myslí nebeského Otce a Pána Jehošuu.

Boží království, které vytvořili, to vydává samo svědectví a jakoby zázrakem působí na své okolí. Viděli jsme toto vše na vlastní oči a jen děkujeme Otci za to, že jsme mohli být se Šárkou toho všeho účastni.

Jak nám bylo Otcem odhaleno. Celé nebe čekalo na jejich křest. Nebeský Otec mi dal příkaz, že křest musí proběhnout v Atlantiku. Původně jsme se domlouvali vzhledem k počasí a teplotě, že vše proběhne v hotelovém bazénu. Sami byli vedeni k tomu, že je potřeba, aby to bylo moře.

Nesnáším od určité doby studenou vodu, protože v ní dostávám křeče. Proto jsem Otce prosil, aby to byl On, kdo vodu v daném místě ohřeje. Věřil jsem, že bude alespoň trochu hezky. Jaké překvapení bylo, když jsme ráno vstali a pršelo, byl nepříjemný vlezlý vítr, kdy vzduch měl jen 11°C.

Když jsem se dotazoval proč se toto děje, dostal jsem odpověď, že to musím chápat duchovně, protože déšť je požehnání, které z toho všeho vzejde. Satan přicházel s myšlenkou, abychom šli křest provést do hotelového bazénu, ale my jsme chápali, že toto je důkaz naší víry, jít cestou, kterou zvolil nebeský Otec, proto jsme ani na vteřinu nezaváhali a hledali způsob, jak trochu nad studenou vodou vyhrát, protože moře mělo jen 13°C.

Rozhodli jsme se, že půjdeme alespoň trochu oblečeni, aby ten chlad vody nebyl tak intenzivní hned v samotném začátku. Jen jsme si sundali boty. Když bratr Pepa přišel k vodě, zvolal jako to malé dítě plné radosti:

Otče, zde jsem! Jsem Tvůj!

Šárka, která je zimomřivá prohlásila, že to tak studené není, s čím jsem nemohl souhlasit. Byl jsem však rád, že Otec přece jen mou prosbu vyslyšel, protože toto pociťovali všichni tři. Já sám jsem byl promodralý až na kost. Když byla ponořena i Renča, spěchali jsme se převléct do suchých věcí. Ženy se ukryly mezi dveře, aby na ně nebylo vidět, ale já jsem musel absolvovat převlékání na parkovišti před restaurací plnou hostů, takže když se objeví virální video o tom, jak se 4 blázni jdou v oblečení koupat do moře a pak se převlékají na parkovišti, budete vědět, o koho se jedná. Naštěstí je Pepa prostorově výraznější, tak mne kryl vlastním tělem a pak se šel i on sám, až se děvčata převlékla, tak se šel schovat mezi dveře, aby zvědavou restauraci tolik nepobuřoval.

Byl to zážitek, na který nikdo z nás nezapomene, ač nás čeká věčný život.

Atlantik-
Teplota vzduchu 11°C a vody 13°C
Kráčíme vstříc moři s ujišťováním, že nám není zima. Mi tedy byla

V dalším článku budu sdělovat další vidění, která jsme s ženou pro tento čas od Otce společně obdrželi. Kde nám bylo ukázáno, jaký plán má pro nás a ty, kdo uzdraví své vztahy a dovolí Otci, aby na tomto uzdravení pracoval.

Kéž máme Pánův pokoj. Chvalme nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) vojsk ve jménu Jehošuy Krista, vždyť On sám PŮSOBÍ, ABY SE STALO DOBRÉ.

S Agape Vaše sestra a má milovaná žena Šárka a Váš bratr a Pánův otrok Igi