Dokonalý Bůh, nebeský Otec JeHoVaH (Jehova), Působí, aby se staly dokonalé věci. Kdy činíme Jeho vůli?

Spread the love

Prosím nebeský Otče JeHoVaH (Jehovo), aby všichni kdo čtou, aby pochopili, že toto píšu na základě Tvé vůle. Dej těm kdo čtou, toto prosím poznat Tvým duchem, ve jménu Jehošuy Krista. Amen.

Dnešní článek je slíbenou odpovědí jedné duchovní sestře, aby porozuměla tomu, že je součástí Otcova plánu, protože skrze ní nebeský Otec chce u určitých bratrů a sester dosáhnout nápravy. Aby se to stalo, musí sama chtít plnit Otcovu vůli, ke které ji povede. Je to velká přednost a vložená důvěra směrem k ní samotné, ale článek jako takový má pomoci mnohým.

O čem mám Jolanko psát? První věc, kterou nebeský Otec chce od člověka, který má plnit Jeho vůli, je být známý podle svého jména. Pokud vystupujeme na FB pod nickem, je potřeba odhalit svou skutečnou identitu. To není vždy příjemné. Ač tedy sám píšu pod nickem, všichni lehce zjistí, že se za ním skrývá Igor Zemánek. Proto jsem mnohokráte, než mne někteří poznali, musel toto své občanské jméno zveřejnit. Toto mi nebeský Otec kladl na srdce, ač sám mi pod inspirací můj nick přidělil, když mne vedl k tomu, abych byl činný na FB od roku 2016.

Ve svém srdci jsem byl rozhodnut, že se na FB už nikdy nevrátím a jen budu publikovat články pod svým občanským jménem. Skutečně to šlo proti mé mysli a mému rozhodnutí, když mne k tomu Otec vedl. Druhý příkaz, který jsem od Otce obdržel, byl ten, že jsem musel veřejně vyznat své klopýtnutí. Opět to nebylo nic příjemného, ale má Láska k Otci toto vše překonala. Proč? Protože jsem Tatínka prosil, když jsem skončil na ulici, aby mi dal tvrdší čelo, jako jsou čela těch, kdo se postaví proti mne, když půjdu k lidem s Dobrou zprávou. Další má žádost byla podobná té, kterou pronesl Izaiáš, když se Otec dotázal: „Kdo pro nás půjde?“ . I já jsem řekl: „Zde jsem Otče, pošli mne!“ .

Než přistoupím k dalším osobním věcem, mám zaměřit pozornost na tři muže v Písmu a na nich demonstrovat, jak oni činili Otcovu vůli. Vím, že vše co napíšu znáš, protože vím, že sama Písmo studuješ. Prvním mužem je Samson. Ten se narodil jako Nazirejec. Neměl možnost se pro Nazirejství svobodně rozhodnout. Stal se Božím Nazirejcem. Nazirejství mělo v sobě přísná pravidla. Nejenom, že nemohl pozřít nic z plodů vinné révy, ale nesměl se dotknout ničeho mrtvého. Nesměl vlastně ani holýma rukama nikoho usmrtit, ať člověka, či zvíře. Pokud by se to stalo, jen nějakým nedopatřením, musel Nazirejec oholit svou hlavu, očistit se a začít znovu. Předchozí čas strávený Nazirejstvím se nepočítal.

Co o Samsonovi víme? Že jeho síla se ukrývala v jeho vlasech. Jako svatý si nesměl dovolit, aby měl poměr s ženou, která nepatřila k dvanácti kmenům Izraele. To vše bylo nařízení samotného nebeského Tatínka. Jak je tedy možné, že vše porušil a přesto jej nebeský Otec použil k záchraně Izraele před Filištíny? To je první otázka, kterou musíme pochopit. Nebeský Otec učil Izrael tomu, co znamená: „Chci milosrdenství, ne oběť.“ Jak se na Samsona Izrael díval? Jako na hrdinu. Nikdo jej nekritizoval za to, že něco z Nazirejství porušil. Proč? Měli z jeho činnosti prospěch.

Dokonce v náboženských domech se dětem o Samsonovi vypráví a nikdo jej nekritizuje, nesoudí. Opět jim zaslepuje soud to, že přijali jeho úlohu, že vše co činil a bylo proti zákonu, činil pro naplnění Otcovy vůle. Když mi toto Otec odhalil, protože jsem se na to až do července letošního roku takto nikdy nepodíval, žasl jsem.

Druhým mužem je Samuel. I jej Otec vyvolil, aby činil jeho vůli. Jako malý chlapec, tuším, že mu byly dva roky, když jej jeho matka odvedla k Elimu, tehdejšímu veleknězi, aby jej dala jako dobrovolný dar nebeskému Otci, tak on sám si nemohl stejně jako Samson vybrat. Představ si tu situaci, že nemáš na výběr. Byl jeho život nešťastný? Z toho co čteme víme, že ne a že velmi miloval nebeského Otce. Přesto i on byl usměrněn samotným Otcem, když šel pomazat za krále nad Izraelem syna Jišajova. Nejenom, že jej bolelo stále u srdce, jak celý Izrael, jeho bratři a sestry zavrhli svého Stvořitele, protože nechtěli s Láskou jako on plnit Otcovu vůli, ale opět musel pochopit, jak se na člověka dívá nebeský Otec a jak se na člověka dívá člověk.

Otec jej vedl k porozumění, aby nikdy nesoudil nějakého člověka podle vzhledu a jednání, ale aby nechal Otce, aby mu On sám ukázal, jaké srdce je mu skutečně blízké. Máš si vzpomenout co si pomyslel, když uviděl nejstaršího syna Jišajova a co mu Otec na to odpověděl. Samuel se přirozeně díval na celou událost, jako na zvyk a tradici, že prvorozený je zároveň nositelem požehnání. Jak víme, u Otce toto neplatí. Nejstarší Jišajův syn neměl to, co měl David. Ten by se nikdy jako David Goliášovi sám nepostavil. Proč? Uvažoval jako člověk. David miloval nebeského Otce celým srdcem, celou silou a myslí. Byl jako Káleb a Hošea, syn Nunův, kterého pod inspirací začal Mojžíš nazývat Jehošua. Proč? Protože Jehovah zachraňuje.

Třetím mužem je Izaiáš. Ten obdržel příkaz, čteme to ve 20. kapitole, aby tři roky chodil nahý. Ne s bederní pokrývkou, ale nahý, jak jej nebeský Otec stvořil. Máš se zamyslet, jak se cítil, když mu toto nebeský Otec přikázal. Proč poslechl? Tušíš jak se cítí nahý muž, když u něj nastane erekce a vidí jej ti, kdo jej vidět s erekcí normálně nemohou? Přesto šel, protože řekl: „Tady jsem, pošli mne!“ . Dotaž se ve své modlitbě nebeského Otce, zda bych toto sám učinil, kdyby mi to nebeský Otec přikázal. Chodit v Izraeli s odhaleným zadkem, to bylo to největší pokoření. Je to v Písmu.

Proč si vybral Tebe Jolanko nebeský Otec? Protože miluješ spravedlnost. Ví, že když poznáš, že jsi sama jednala nespravedlivě, že učiníš pokání a uděláš vše, aby jsi svou nespravedlnost odstranila. Aby to bylo správné v očích nebeského Otce, je potřeba se jej dotazovat na jeho vůli a chtít ji sám od sebe vykonat. To není jednoduché. Chce to velkou dávku pokory a skutečně Otce milovat celým svým srdcem, myslí a silou. Největší překážkou jsou naše emoce. Máš zachránit několik bratrů a sester. MÁŠ JIM ZACHRÁNIT ŽIVOT. Zda to uděláš, tak to je jen a jen na Tobě. Otec Tě nebude nutit. Musí to být Tvá svobodná vůle. Koho mám na mysli, tak to budeš vědět sama.

Měla jsi možnost mne poznat osobně, tváři v tvář. Víš, že se nad nikoho nepovyšuji, ani nad ty, kdo o mne vydávají špatné svědectví. Z Tvé reakce na naši poslední diskuzi vyplynulo, že cítíš linč vůči Tvé osobě. Přitom nic takového v těch komentářích nebylo. Proč to tam není? Nechtěl Tě nikdo soudit. Jen s Tebou nesouhlasili. Nyní dovol, abych pokračoval o sobě. A zkus se vžít do těch situací, které popíši. Nebudu psát jen o sobě.

Představ si, že už cca 5 let žiješ sama a toužíš plnit ne svou vůli, ale toho kdo Tě stvořil, protože je Tvým Tatínkem. Ne nějakým Bohem, u kterého Tě nezajímá jak se správně jmenuje, ale máš s ním vztah, že spolu skutečně komunikujete a to způsobem, jaký nedokáže nikdo jiný pochopit. Máš za sebou vztah, kde víš, že jsi selhala na celé čáře, protože jsi se nechala unést potřebou těla. Nechceš svou chybu nikdy zopakovat. Tehdy k tobě nebeský Otec přivede muže, který na Tebe dostane kontakt od nejlepšího přítele, protože sám poznává, jaký je Tvůj skutečný vztah s nebeským Otcem.

Když se nebeského Otce dotážeš, zda mu máš pomoci, jak mu máš pomoci a co se děje, tak na dotaz dostaneš tuto odpověď: „Budeš mu věřit vše, co ti sám řekne. Satan jej chce obětovat a chce zlomit jeho vůli, aby s vlastní obětí souhlasil.“ . Pak ti ukáže za plného vědomí, co mu provedl a proč je na psychiatrii. Jak to udělal. Chceš do svého života takového muže? Pokud jsi normální a já vím, že jsi, tak určitě ne. Co však chceš, chceš mu pomoci a chceš jej zachránit.

Když s ním vedeš stovky hodin rozhovorů a poznáš jej do morku kostí, tak Ti nebeský Otec dá několik vidění, protože Ty víš, že nemáš sílu a moc toho muže zachránit. Stále po něm netoužíš. Přesto Ti nebeský Otec odhalí, že Ti jej přivádí do života jako muže. Dokonce Ti ukáže dopředu, že si s ním lehneš. Ty fakt nechceš. Jak jde čas, jediná možnost pro jeho záchranu je ta, že jej u sebe ubytuješ. Nebeský Otec Tě celou dobu vede, aby jsi o těchto věcech mluvila s člověkem a tím přítelem, který k Tobě toho muže nasměroval. Ten člověk, který Ti byl ukázán jako bratr, kterého si nebeský Otec vyvolil jako pastýře, Ty víš, že jedná z pozice vůle nebeského Otce ničemně, protože nemá přece čas plnit to, k čemu jej nebeský otec povolal.

Nebeský Otec Ti dopředu ukáže, že jej Satan oklame a sám mu poslouží, aby Tě doslovně pomočil a pokálel. Zažiješ to ve vidění tak naživo, že se ti i v tom vidění udělá zle. Ty víš, jak nenaplnil Otcovu vůli. Jak nedokázal čelit strachu, aby vykonal to, co vykonat měl a nakonec jsi vše musela udělat za něj. A on pak ještě to co měl udělat začne zpochybňovat. A Ty mu musíš říkat detaily. Něco, co není vůbec jeho starost. Jediná starost jeho měla být, protože Tě zná osobně, že skutečně miluješ nebeského Tatínka a Jeho se na vše dotazuješ.

Ty víš, jak miluje to své porozumění a vůbec nechápe proroctví o třech pastýřích, které Otec zavrhne, protože nemají čas plnit Jeho vůli. Ještě se na Tebe oboří, když mu napíšeš, aby vše konzultoval s nebeským Otcem, protože Ti to Otec dal příkazem. Víš co znamená: „Pokřivenému se prokážu jako pokřivený“ , je Jehovův výrok a stále jej musíš milovat, protože víš, že jen sám sebe podvedl, když mu v tom Satan pomáhal mnoha viděními. Jako bylo to, které spustilo nařčení, že se dopouštíš smilstva. A to jenom proto, že v jeho očích je tradice víc a razítko v občance, než to, co Otec oznamuje, kdy se muž a žena stávají manžely.

A pak, až se to nechutné pošpinění začne naplňovat, Ti nebeský Otec odhalí, že to Tvé svázání s tím mužem, nyní manželem slouží jen a jen pro jeho záchranu, protože Tvá víra toho muže posvěcuje a Satan už jej nemůže nutit k tomu, aby se nechal obětovat. Otec Ti skrze toho muže, Vaše svázání, odhalí určité své časové údaje, které nutně potřebuje, abys pochopila, protože Otcovy myšlenky a cesty jsou vyšší než ty naše. Máš to v Izaiáši. A ten člověk stále nepřestane a stále se rýpe jako to prase v životech druhých, protože se mu nebeský Otec ukazuje jako pokřivený. Vím, že si budeš říkat: „Pokřivený jsi ty.“ . To už je úděl těch, kdo chtějí činit vůli Otce a musí se nechat pokořovat podobně jako Izaiáš.

Muže, kterého Ti do života přivedl nebeský Otec, toho si pro jeho srdce a skryté vlastnosti zamiluješ, protože víš, že je jen dokonale podveden. Proto jej nechceš opustit ať se děje co se děje. I když je v něm démon, protože to dovolil a stále plně důvěřuješ Otcovu vidění o Vašem svázání, ač Ti dal i jiné, které odhalovalo, co ten muž udělá. Jsi mu ochotna i toto pro Otcovu vůli odpustit, takže jaké překvapení nastane, když najednou se setkáš s jiným mužem, kterého Ti nebeský Otec vyvolil. Máš to vše prozkoumat, zda by jsi toto pro nebeského Otce byla ochotna udělat, tak jako jsem to učinil já, když mi do života přivedl Zuzku.

Zda bys unesla ponížení, které takové kroky přináší. Až se dokončí se Zuzkou to, co Otec naplánoval, pak ona sama dosvědčí má slova. Takže kalné vody Jolanko jsou u Tebe.

Když jsem se 10.7.2023 poprvé fyzicky potkal se Šárkou, byl jsem zmaten. Za dva dny mi Otec začal ukazovat, že je to má duchovní manželka. Ptal jsem se jej co to vše znamená. Stále jsem nedostával odpovědi, jen to, že mám několikrát projít celého Izaiáše a začít jej zkoumat do té největší hloubky. Šárka dostávala stejné pokyny ohledně našeho duchovního svázání. Ani ona a ani já jsme nechtěli do života dalšího partnera. Já proto, že jsem stále miloval a svým způsobem stále miluji Zuzku, ale už jen jako sestru, spíše jako dceru, tak jak jsem to měl u ni na počátku.

Jenže to byla vůle nebeského Otce, proto nám nařídil, abychom své duchovní spojení oznámili našim rodinám. To vyvolalo u mé nejstarší dcery a její dcery takové znechucení, že obě jakoby ztrácíme pro Otcovu vůli. Pro mne to není problém, ale pro Šárku to není vůbec jednoduché, už proto, že jí nosila 9 měsíců pod srdcem a věděla, že toto nastane, pokud se bude řídit Otcovou vůlí. Teprve 10.8. nám odhalil, že Jeho záměr s námi dvěma připravoval 14 let. Ten den jsme pochopili tolik věcí, které nám ani na mysl nepřišli. Kdybych měl vyprávět všechna slova, která mi Šárka o sobě vyprávěla vzhledem k cestování, zvyknutí si na úplnou samotu, o radosti, že je sama svou paní a dnes? Dnes je to úplně jiná osobnost. Proč? Protože nebeskému Otci řekla, že chce plnit jen a jen Jeho vůli, ať se děje co se děje. Stačí si pročíst písmenka, která má od 10.7.2023 na své FB zdi, jak v nich píše o tom, jakou proměnou prochází.

Nebeský Otec jí minulý týden neuvěřitelně pokořil. Byla za to na něj naštvaná? Ne. Děkovala mu za to. V neděli se jí opět zeptal: „Chceš činit mou vůli?“ . Odpověděla: „Ano, chci.“ . Opět se jí zeptal: „Skutečně to chceš?„. Odpověděla: „Ano, ať je jakákoli.“ . Poté jí odpověděl: „Stane se a dostaneš víc než sama čekáš.“ .

Na 26.8. si měla zvolit den svého křtu. 12.8. mi Otec přikázal, že ji mám koupit prstýnek. Že mám říci vybraným bratrům, aby ji pokřtili a poté s ní uzavřít manželství. Ptal jsem se co Zuzka? Otec mi odpověděl? „Myslíš si, že jednám nespravedlivě?“ . Samozřejmě, že nejedná.

Když budu nyní vyprávět o bratrovi Pepovi a sestře Renátě. Tak Pepa dostal od Otce příkaz, že má před plnou restaurací před Renátou pokleknout a omluvit se jí za věci, které jí v minulosti provedl. Neváhal ani minutu, protože při křtu křičel: „Otče, zde jsem! Jsem tvůj!“ . Požádat o ruku někoho před plnou restaurací lidí je procházka růžovým sadem, ale vyznat své ničemné jednání a prosit, aby mu to bylo odpuštěno, to není nic jednoduchého. On se na to pokoření těšil, když mi říkal co musí udělat, protože chce činit jen a jen vůli svého milovaného nebeského Tatínka.

Lásku k Otci a Jeho vůli prokázal ještě jednou, když dostal příkaz, aby Renátě koupil prstýnek a znovu musel před ní pokleknout a zaznamenat to, abych tuto jeho omluvu mohl zveřejnit.

Kdo toto udělá sám od sebe, aby na to koukal celý svět? Mám Ti položit otázku: „Chceš i Ty činit Otcovu vůli, aby jsi zachránila bratry a sestry za cenu svého pokoření?“ . Odpověz v modlitbě Otci, jak si Ty sama přeješ, protože to musíme vždy učinit svobodně s celým srdcem, myslí a silou. Moc si přeji, aby jsi se rozhodla správně a nebrala má dnešní slova jako linč a nějaké kalné vody.

Mám Tě sestro Jolano rád jako svou duchovní sestru. Tvá klopýtnutí jsem nikdy nesoudil. Naopak, toužil jsem, aby jsi na nich duchovně vyrostla. Známe se osobně, o to více Tě mám jako sestru ve svém srdci. Znáš skutečné jméno nebeského Otce i Jeho Syna, který přišel v těle. První dva klíče držíš ve svých rukou. Třetím klíčem je Otcův dar Agape, aby Tvůj muž se stal spolu s Tebou jedním tělem a spolu s Tebou toužil plnit Otcovu vůli. Protože je to dar, musíme o něj Otce poprosit. Bez soudu druhých. I kdyby jsi myslela, že jsem Tvůj nepřítel, je potřeba být připravena na to, že za mne pro Otcovu vůli zemřeš, když to bude potřeba.

Snad jsi porozuměla správně mým slovům. Nejsem nic. Kéž Tě nebeský Otec nade mne vyvýší, pokud to bude pro posvěcení Jeho jména a naplnění Jeho vůle. Tato slova se mi nepsala lehce, ale byla to Otcova vůle. Stačí se jej dotázat, zda píšu Pravdu. Nechci nikoho ztratit, koho ke mne Otec přivádí.

Vím Jolano jedno. Když přijmeš Otcovu vůli a dá Ti plné porozumění, řekneš:

Děkuji Otče, je to dokonalé.

S Agape Tvůj bratr a Pánův otrok Igi