Proč nám zakázali slavit 9. května jako den vítězství nad Německým fašismem a proč jej přesunuli na 8. května a od příštího roku tuto připomínku ruší úplně? Jak to souvisí s Písmem?

Spread the love

Je to biblické? Ano, je to biblické. Je však pro pochopení potřeba porozumět mnoha proroctvím, nejenom ze Zjevení, abychom si na výše položené otázky dokázali správně odpovědět. Proč musíme rozumět? Protože různé památné dny jsou symbolem, pro skryté řídící procesy. Když ty procesy pochopíme, pak ty odhalují skutečný souboj mezi červenými, žlutými a modrými, jak na to upozorňuje Zjevení 9:13-21.

Pro správné porozumění Danielova proroctví, jeho 11. kapitoly, je potřeba chápat, kdy se která světová mocnost stává v soupeření dvou králů, králem Jihu a králem Severu. Nikdo nemůže očekávat, že bude Daniel vzhledem k těmto proroctví otevřený, aby je pojmenoval. Proč? Protože jeho proroctví musí být pochopeno Otcovým duchem a to až v Čase Konce.

Když tedy na skutečných dějích pochopíme, proč je určité datum milníkem, který ukazuje směr k porozumění, musíme jej do hloubky prozkoumat a brodit se sem a tam v dalších dějích spojených s dalšími proroctvími, aby vše do sebe zapadlo jako dva dílky puzzle. Musíme se brodit sem a tam v dějinách, protože to co je dnes, má počátek v dávné minulosti.

Daniel vysvětluje, že první změna nastane v čase, kdy zanikne Seleukovská dynastie, vzniknuvší z potomků Seleuka I. Nikátora, který převzal severní části Alexandrovy říše nad Judou a tak na sebe vzal podobu krále Severu. Víme, že k tomu dochází v roce 64 př.n.l. . Takže nástupníkem krále Severu byla říše Římská. Daniel nám také dále vysvětluje, že tento nový král Severu porazí krále Jihu. Pak se až do ustanoveného času nic významného neděje.

Ač víme, že se Římská říše rozpadá, přesto existuje až do ustanoveného Času někdo, kdo jí zachovává kontinuitu. Tím jsou císaři, nad kterými vládne katolická církev, která je pomazává za císaře. Tím je v ustanoveném Čase Wilhem II. (Vilém II. Pruský) až do 9.11.1918. Daniel totiž vysvětluje od 29 verše, co uvidíme. Velkou válku, rozdělenou na dvě části, která zasahuje celý svět, nejenom část světa. Všechny národy se do ní zapojují. Správní dějepisci a historikové, toto ohledně takzvané první a druhé světové války chápou.

Proto musíme pozorně sledovat, kdo po Vilémovi přebírá korunu krále Severu. Jednoznačně to je Německo, kde zavládne fašismus a nacismus. Adolf Hitler se nechal pomazat takzvaným konkordátem za císaře III. říše Římské. Aby nenastal zmatek v porozumění, muselo Německo předat svou korunu krále Severu jen jediné zemi. To zajistila Jaltská konference, která zaručovala Sovětskému svazu dobytí Berlína, bez toho, že by se při tomto dobývání objevil někdo další. To se samozřejmě nelíbilo takzvaným spojencům, ale nebeský Otec se o naplnění postaral.

S královstvím Jihu je to trochu složitější, abychom jej správně identifikovali po jeho porážce Římem v roce 30 př.n.l. . Zde musíme vnímat to, že Daniel neříká, tak jak to oznamuje u Seleukovců, že se z Ptolemaiovy dynastie nikdo nezachová. Právě naopak.

Ptolemaios I., jenž obdržel oblast jihu po Alexandrově smrti vzhledem k Judě, tak ten se spojil manželským sňatkem s egyptskou princeznou, která byla pokrevně spojena s Thutmose III. (utopil se v Rudém moři při exodu Izraele z Egypta roku 1493 př.n.l.) . Tou princeznou byla Bereniké I. a oženil se s ní v roce 318 př.n.l. . Tak došlo k tomu, co je mnohým záhadou, proč šlechta říká, že má modrou krev. Když do nich bodnete, je červená. Jak jsem mnohokráte vysvětloval, je to odkaz na pokrevní spojení s Annunaki, démony, padlými anděly po potopě.

Jak mnozí vědí, na konci Času, tohoto uspořádání světa pod Satanem, musí ti za oponou s Pravdou ven. Proto v posledním natočeném seriálu HBO, pod názvem Řím, je to tajemství ukázáno. Cesarion a další děti Kleopatry VII. nebyly zabity, ale byla zachována Ptolemaiovská dynastie. Proto ti historikové a dějepisci v 80 letech minulého století přišli na to, že šlechtické rody se odvolávají na svůj egyptský původ, svou takzvanou výjimečnou modrou krev. Aby toto nastalo, musel někdo s porozuměním zajistit ochranu těmto potomkům Kleopatry VII., aby se nám hezky rozmnožili. Když víme, kdo byl velkým přítelem Octaviána, pozdějšího císaře Augusta, tak to není těžké zjistit. Tím byl Herodes Veliký a lidé kolem něho. Je to ten sám Herodes, který chtěl zabít v Betlémě roku 3 př.n.l. samotného Pána Jehošuu, který se právě narodil.

Opět tu máme jasnou Židovskou stopu sekty farizeů, kteří byli v Písmu zběhlými do mnoha detailů. Takže co se této sektě podařilo? Zaprvé po smrti apoštolů ovládnout vzniknuvší sbory a vložit do jejich učení kvas. Tím největším kvasem byla změna skutečného jména Otce a Krista. Proto zničili původní hebrejské texty evangelií a nechali je přeložit do řečtiny, to udělali i se Zjevením a Janovými dopisy. Řečtina má problém správně zapsat Jehošua, tak použili latinskou podobu, která jim vyhovovala. Tím byl Je-sus, také nám v Čechách a na Slovensku znám jako Ježíš. Protože latinsky je SUS prase, ponechali Je, jako odkaz na nebeského Otce JeHoVaH. Věděli moc dobře, že jméno Jehošua se skládá ze dvou slov. Ale tato odpadlá sekta Pána Jehošuu nikdy nepřijala za svého Vykupitele. Proto jej v talmudu označují za PRASE. Takže Je-sus, Ježíš přátelé znamená Jehovovo prase, ne JeHoVaH zachraňuje.

Aby vymazali napojení na nebeského Otce, tak mu dali různá jména, až nakonec začali tvrdit, že je jeho jméno Jahve. Dnes mnozí, nebeského Otce pojmenovávají roztodivnými anglickými výrazy, kde tlačí do prvního písmene Y, jen aby náhodou někdo nevzýval nebeského Otce skutečným jménem JeHoVaH (JHVH, Jehova se vyslovuje). To bylo to prvé, co tato sekta udělala.

Druhou věcí bylo, aby získala vliv na tehdejší Římské císaře, nasadila jim do hnízda své poradce, aby v případě rozpadu Říma a vnucenému křesťanstvu, si udržela tato sekta svůj vliv až do Času konce. Aby jí vše správně fungovalo a mohla nechat oživit království Jihu, musela učinit třetí krok.

Rozštěpit všeobecnou církev na dvě na sobě nezávislé větve, které budou působit vzájemné soupeření. Říká se té metodě: ROZDĚL A PANUJ. Tak rozdělili a panovali. Znalí všech intrik, násilné takzvané kristianizace, se jim podařilo dostat pod svůj vliv i určitou oblast okolo dnešního Kyjeva, kdy zbytek Meškových potomků mimo jejich vliv si musel posunout svou hranici na východ, známou jako Tartárie. Ta si udržela nezávislost až do poloviny 15 století.

Protože tato sekta má dějinnou paměť, vyhlédla si národ podobný Sodomitům, který narušoval obchodní stezky v oblasti dnešního Kazachstánu, Krymu a části Ukrajiny. Z nich si udělali 13 kmen Izraele, skrze tehdejšího panovníka Kaganátu, Chazarské říše. Pokud mne paměť neklame roku 926. Tomuto národu byl dán jazykový dar, který se začal utvářet poté, co jej Jozuova vojska po roce 1453 př.n.l. začala vyhánět z oblasti Kaánanu, dnešní Palestiny. Jejich jazyk totiž nebyl až tak odlišný od té hebrejštiny, stali se jakoby židy, ale s malým ž.

Vzezřením nebyli až tak odlišní, takže když byl Kaganát zničen a potomci rozehnáni, mohli je vesele skuteční Židé používat k tomu, aby je dostali k moci. Chazarský původ nebyl v Semovi, natož v Jákobovi, ale byli a jsou to potomci Chama. A ti obdrželi jedno privilegium. Tím bylo vytváření bank a pojišťoven. Peníze, které šlechta potřebovala pro své války a boje, jim umožnila dostat se k moci a osnovat plán, jak si to vyřídit, jak se Slovany, kteří jim zničili Kaganát na příkaz těch Židů (farizeů) za oponou, tak nakonec i Židy samotné, teda jejich velké kamarády. Obě skupiny nemají přátele, ale jen vlastní zájmy

Když nastala takzvaná reformace, podnítili Chazaři a Židé okolo něj Jindřicha III. Tudora k tomu, aby anglikánskou církev z pod autority papeže, převedl po svou autoritu. Tak začíná oživení království Jihu. Později díky pirátům, ctnostně nazvanými Korzáři, postupně ovládli moře a Británie se stala říší, nad kterou nezapadá slunce. Tento oživený král Jihu, byl dlouho ovlivňován farizei, skrze jejich agenty. Když začala Británie ovládat i Spojené státy, vznikla velká příležitost, aby se Chazaři vymanili. Věděli moc dobře, co jsou to daně, a celý babylonský bankovní systém. Tak vznikla válka o takzvanou samostatnost, která vyvrcholila vyhlášením nezávislosti na 4. července 1776.

Odtržená kolonie dále zůstávala ve válečném stavu s Británií, ale už mezi sebou nebojovali. Pro Evropu si Chazaři připravili v tom samém roce výtečný plán. Tím byla francouzská revoluce a rozbití tehdejších monarchií, což se jim nepovedlo, skrze Napoleonská tažení, kde hlavním cílem bylo potrestat Slovany, zničit autoritu papežství a zajistit ovládnutí Británie skrze zprávu, že Napoleon porazil spojenecká vojska u Waterloo.

Jako houby po dešti se nejenom v USA objevují různé tajné spolky, jenž uctívají Satana, ale těsně před koncem 19. století je vytvořeno Sionistické hnutí, jenž touží opět získat území Palestiny. Protože lidé nerozumí věcem, které se odehrály s Chazárii, tak ti si myslí, že toto jsou skuteční potomci Jákoba. Tato skupina připravovala podmínky k tomu, aby mohla být spuštěna Velká válka, rozdělená na dvě části. Vše se začalo připravovat ihned po porážce Napoleona u Waterloo. K této přípravě měla posloužit Liga národů, která by naplnila proroctví o šelmě, jenž vychází z moře, z moře lidstva, jak o ní čteme ve Zjevení 13:1-7.

Vidle Chazarům a tehdejšímu králi Jihu do tohoto procesu hodil Mikuláš I., budoucí ruský car v roce 1815. Ten byl pod vlivem pravoslaví a plnou kontrolou sekty farizeů. Spuštění této připravované velké války nemohlo nastat dříve, dokud Prusko, jenž se hlásilo k následnictví říše Římské, nesjednotilo německé státečky a nevytvořilo II. Říši. Pod tlakem okolností jsou vytvořeny dvě koalice. Trojdohoda a trojspolek. Každá pod vlivem jednoho z králů Severu a Jihu.

Protože chtěli Chazaři vždy zničit Rusko, vnucovali mu na trůn rodově spřízněné cary s Britskou korunou. Vliv pravoslaví pak zabránil tomu, aby se tito carové plně podrobili. Jejich vliv byl ale natolik silný, aby do Trojdohody Rusko vmanévrovali. Tu ještě doplnila Francie. Trojspolek pak tvořilo Prusko, král Severu, Itálie a Rakousko Uhersko.

Spojené státy byly jakoby stranou, zde Sionisté připravovali tajné spiknutí, kterým chtěli ovládnout svět. Občanská válka, která probíhala mezi Severem a Jihem uvnitř Spojených států, byla také o tom, že už nikdy nesmí být finance centralizované. Vzniklo mnoho nezávislých bank. Sionisté to brali jako nežádoucí konkurenci. Jediná možnost, jak to vyřešit a zničit ty, kdo nebyli v klubu, byla možnost ovládnout tisk dolaru a změnit cenný papír, na platební poukázku. Dolar umožňoval každému, kdo jej vlastnil, aby obdržel v bance příslušné množství čistého zlata výměnou za tento cenný papír.

Na připravenou válku je potřeba velké množství bankovek. Jenže banky neměly tolik zlata a ani je neměly připravované státy, aby vše bylo pokryto reálnou hodnotou. Proto se sešli vybraní bankéři, aby sepsali tajnou dohodu, která zajistila vytvoření FEDu. Centrální banky, která nikdy nepatřila Spojeným státům, ale lidem se toto tvrdilo. Tento podvod by nikdy neprošel, nebýt vánoc a 26. prosince 1913, kdy byl příslušný zákon schválen za účasti podplacených senátorů a byl FED vytvořen. Pamatujme si datum 26. prosince! Ostatní byli mimo Washington na vánočních prázdninách. Proto se dá říci, že v tento den začal USTANOVENÝ ČAS, jak o něm Daniel mluví v kapitole 11. 29 verši.

Bez těchto porozumění nemůžeme pochopit správné odpovědi na otázky položené v nadpisu. Jaké cíle si stanovili Sionisté, kterých chtějí dosáhnout rozpoutáním velké války? V prvé řadě snížení lidské populace. Už se jí nedařilo držet lidstvo na zlaté miliardě, ale plán byl stejný jako dnes, snížit populaci na půl miliardy, kdy 50 milionů budou lepšolidé a zbytek jen lidský dobytek potřebný na práci pro těch 50 milionů vyvolených.

Dalším cílem bylo rozdělit ruské impérium na malé jim podřízené gubernie, které budou dodávat přírodní zdroje. Proto bylo Rusko udržováno v zaostalém postavení, kde se vlastně krom armády nic nerozvíjelo. Cílem vždy bylo vytvořeným ruským guberniím vnutit Marxismus. Na to zareagovali Židé, kteří procesům řízení rozumí, dům Sion to naučili a tak přišel nějaký Uljanov, který se přejmenoval na Lenina. Je to rozšířený zvyk, jak zapadnout do určitého prostředí tím, že si ti, jenž něco řídí, změní jméno.

Dalším cílem bylo rozložit Prusko a Rakousko Uhersko, jako nepříjemnou proti váhu králi Jihu a jeho řízení. Proto celé 19. století bylo na všech územích vytvářeno podhoubí na vznik nových zemí, takzvané národní obrození, kde do čela po skončení první fáze velké války usednou ti správní vybraní politici, aby je nespokojený dav vynesl do čela. Válka vždy přináší na svém konci touhu po změně a na to vsadil i dům Sion. Samozřejmě nelenil ani vzniknuvší židovský Chabad Lubavitch, který soustředil mezi sebe své potřebné koně.

Další důležitou věcí, kterou bylo potřeba zajistit, bylo to, že rozpadnuté Prusko bude opět sjednoceno. K tomu posloužila Versailleská „mírová“ smlouva, která Německu vnutila následovnictví Pruska a placení obrovských válečných reparací, aby připravovaný agent MI6, kterého přivedli do Británie mezi lety 1909-1913 na školení, mohl svou budoucí úlohu zvládnout. Tím byl Adolf Hitler a podařilo se domu Sion důkladně odstranit všechny záznamy o jeho pobytu v Británii v té době. Proto není znám přesný čas, ale vše na něj práskla jeho neteř, která žila v rodině jeho bratra v Anglii a napsala o tom po druhé světové válce knihu – MŮJ STRÝČEK HITLER.

Z proroctví jak dům Sion, tak Chabad Lubavitch pochopili a hlavně jejich pán Satan to pochopil, že to nevyjde podle jeho plánu. Museli tedy mít Německo připraveno pro druhou část Velké války. Abychom v dalším textu nebloudili a orientovali se správně, budeme dále používat také tyto pojmy:

Modří – král Jihu, dům Sion, Chazaři, trockisté

Žlutí – Chabad Lubavitch, sekta farizeů, lidé za králem Severu, komunisté Leninova střihu

Červení – bolševici a stalinisté, lidé za operací Golgota

Když válka v roce 1916 uvízla na mrtvém bodu, spustili modří v USA plán, který Daniel označuje jako lodě z Kittim, nejvzdálenějších západních končin, které měly připlout na pomoc modrým, králi Jihu. V Rusku v roce 1917 provedli modří únorový převrat a připravovali se na porcování medvěda. K tomu modří potřebovali spustit občanskou válku. Velká Británie mezitím vydala rozkaz, aby Rusko poslalo svou armádu do Francie, kde měli umírat ruští vojáci za zájmy modrých. Tak jako se to děje i dnes na Ukrajině.

Zde zapůsobili žlutí, když část ruské generality začal tušit, co je cílem nařízeného přesunu. Proto byl ve Švýcarsku aktivován za podpory žlutých Lenin. Ten se měl přes Finsko přesunout zpět do Ruska a narušit únorový puč. Vyhlásit jednostranné příměří, které nutně potřebovalo Prusko a nedovolit plné ovládnutí Ruska modrými. Díky tomu proběhla Velká říjnová revoluce trochu jinak, než jí modří naplánovali. Do vnitřních sporů mezi modrými a žlutými vstoupili červení, kteří trockisty, jejich pojetí prosazování komunismu krotili. Ti modří totiž jako první co prosadili, bylo zrušení rodiny. I toto můžeme vidět dnes v plánech modrých, které toto bláznovství neopustilo, jen to chtějí prosadit skrze OSN a její příslušné instituce.

Díky Stalinovu důvtipu se nakonec podařilo Lenina přesvědčit, aby modří po jeho smrti ostrouhali a on usedl do čela SSSR v roce 1924. V roce 1918 byly donuceny obě strany krále Jihu a krále Severu, první část Velké války přerušit a dát se do další práce. Tou bylo vytváření národních států, ale také spuštěná první technologická genocida. V rámci takzvané ochrany vojáků na frontě, bylo poprvé provedeno plošné očkování, které zabilo 20 milionů lidí a byla tato operace nazvána Španělská chřipka. Očkovalo se pokud si to dobře vybavuji šesti různými „vakcínami“. Kdo se nenechal bodnout, ten na chřipku nezemřel.

Po roce 1918 je zahájen druhý pokus vytvořit to, co symbolizuje divoké zvíře ze Zjevení 13. kapitoly, jenž vystupuje z moře lidstva. Dali tomuto projektu název SPOLEČNOST NÁRODŮ. I tento pokus nevyšel. Nejprve modří v USA zabránili vstupu SSSR do tohoto projektu, protože věřili, že se rozpadne Rusko na gubernie, tak Sovětskému svazu nechtěli dát státotvornou pozici. Když bylo SSSR přijato, tak modří s USA ze stejných důvodů vystoupili a ještě k tomu přiměli Německo. Nebyl ještě ten správný čas, aby divoké zvíře vystoupilo z moře lidstva ke svému životu.

Nástupnická země Německo, nový král Severu, po zničení Pruska, byla zprvu rozdělena, aby jí opětovně sjednotil modrý agent MI6 a připravil jí nacismem jako beranidlo pro druhou část Velké války. Proto Německo převzalo také korunu krále Severu. Modří agenta MI6 všemožně podporovali. Žlutí zase prosazovali své zájmy skrze komunistickou partaj Leninova a částečně Stalinova střihu. Nakonec byl Hitler donucen žlutými, aby s nimi uzavřel dohodu, protože ti mají pod palcem katolickou církev a vznikl konkordát. Musel žlutým slíbit, že vyhladí modrými finančně podporovanou vzniknuvší církev, která byla známá jako Vážní badatelé bible a v roce 1931 pak přejmenováni na Svědkové Jehovovi. 99% tehdejších Badatelů bible nemělo ani tušení, kdo je skutečně Russsell a kdo Rutherford. Z jakého hnízda přišli. Bohužel jim to nedochází ani nyní.

Pro náboženské domy pod dohledem žlutých to byla vážná konkurence, protože odhalovala lidem na celém světě, jaké je skutečné jméno Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha. Dále se chtěli tito bratři a sestry řídit skutečně Písmem. Boží duch byl mezi nimi přítomen, takže jim bylo dovoleno porozumět, že k něčemu zvláštnímu právě v té době dochází. Protože Russell znal plány, kdy mají modří připraveno spustit Velkou válku, že to bude v roce 1914, tak nebylo pro modré zase tak složité, aby z něj vyrobili proroka. Za odměnu, že tak věrně posloužil, obdržel čestné místo na nejslavnějším zednářském hřbitově i s pěkným pomníčkem ve tvaru pyramidy. Nejenom, že je to odkaz na Egypt, ale on sám byl také velkým badatelem velké pyramidy v Gíze, kde bylo podle kabalistického učení vše předem vloženo v rozměrech pyramidy, jako proroctví zapsané do kamene. Tak prováděl různé výpočty a aplikoval je na Písmo.

Údajně takto zjistil i rok 1914 jako předpovězený Čas Konce. Jenže nebyl on a ani Rutheford skutečným badatelem, protože vymysleli doktrínu o 7 časech, což skutečně proroctví je, ale počítali od roku 1914 zpět, takže dodnes tvrdí tento náboženský dům Svědků Jehovových, ač je to dostatečně vyvráceno nejenom Písmem, ale mnoha nálezy samotné archeologie, že Jeruzalém a první chrám byly zničeny v roce 586 př.n.l. . Časy pohanů, jak se tomu 2520 letému období říká, skončily až v roce 1935, kdy agent MI6 naplno spustil pronásledování těchto Badatelů bible, dnes známých jako Svědkové Jehovovi. Jejich exkluzivita, jako vyvolené Boží skupiny, skončila po druhé světové válce, kdy byla sborům odňata nezávislost. Pak už je to jenom, příkaz za příkazem, měřící provazec za měřícím provazcem, támhle trochu a támhle trochu. (Izaiáš 28. kapitola Svědkové Jehovovi). Jak to bylo s prvním chrámem JeHoVaH (Jehovy) Boha si můžeme přečíst zde.

Když nahlédneme do Daniele, tak to tam vše najdeme, ale ne v Čase Konce, ale v Ustanoveném Čase (Daniel 11:29-39). ČAS KONCE má počátek v jiné události, ještě si o ni povíme. Takže Daniel se plní do všech podrobností. Chápu mnohé, že se vám to zdá dlouhé, ale odstranění 9. května, jako dne ukončení druhé světové války na půdě Jevrejů, Evropanů, má tak velký význam pro pochopení, kde se dnes nacházíme V PROROCTVÍCH a proč se to vše děje, že to nejde přeskočit.

Od roku 1938, Mnichovské zrady a obsazení Rakouska nacistickými vojsky, tu probíhá druhá část Velké války a to na teritorii Evropy, v takzvaném prostoru Jevrejů (Židů) do 9.5.1945. Aby modří a žlutí mohli skrýt, že je to biblický proces, do kterého musí vstoupit červení, posunuli zahájení až do 1.9.1939, kdy král Severu napadl Polsko. Červení díky paktu Ribentrop Molotov mohli posunout svou hranici podle dohod ve Versailles dále na západ. Dnes to pokrytecky modří používají k tomu, aby nevědomá světová populace viděla v tomto posunutí hranice SSSR jako hlavního viníka druhé části Velké války. Byli to modří, kdo prosadili Mnichovskou zradu. Proto vzniknuvší Československo po roce 1918 všemožně podporovali a dovolili, aby se stalo Německu hlavní zbrojní základnou.

Ono se málo ví o tom, že po útoku na Polsko Německo za týden spotřebovalo skoro veškerou munici, potřebnou pro vedení války. Nepřipomíná nám to něco z dnešní doby? Modří v USA pomalu, ale jistě získávali nad svým sourozencem Británií navrch. Toho bylo dosaženo taktikou takzvaného nevměšování, kdy fašistické nadnárodní koncerny modrých podporovali obě hlavní válčící strany. Německo i SSSR. Byl to obrovský byznys. Cíle modrých byly stále stejné, jako na počátku první fáze. Zničit jak Německo, tak SSSR, aby po naplánované tajné vojenské operaci Nemyslitelné na červen 1945, si modří naporcovali hezky ruského medvěda.

Nyní se dostáváme k tomu důležitému datu. Modří, aby otupili pozdější vliv červených, museli po bitvách u Stalingradu a na Kurském oblouku, kde král Severu byl těžce poražen, přijmout podmínky Stalina na dvou konferencích. Ta druhá, Jaltská byla hřebíčkem do rakve plánů modrých. Stalin si uvědomoval, že má-li být vítězství nad Německým fašismem připsáno SSSR, musí být dobyt Berlín jen a jen jeho vojsky. Dohoda zněla, že kapitulace Německa bude provedena společně s modrými. Ti jako správní Chazaři se opět zachovali nečestně a donutili Němce kapitulovat o den dříve, to je 8.5.1945 podle moskevského času, kterým se měla kapitulace řídit. Stalin si svou autoritou vymohl, až vstoupí jeho vojska do Prahy, aby byla tato konečná kapitulace podepsána v 01:00 hodin moskevského času 9.5.1945. Při ní už červení byli přítomni.

Proč modří potřebovali kapitulaci získat o den dříve? Protože měli připravený plán NEMYSLITELNÉ, jenž připravoval Churchill. Německé generalitě bylo slíbeno, že zajaté jednotky Německého wehrmachtu na straně spojenců budou opětovně vyzbrojeny, zajatci na Sovětské straně během května přejdou na stranu modrých a společně dorazí s modrým vojskem takzvaných spojenců SSSR. K tomu měly pravděpodobně posloužit i 4 ukořistěné atomové bomby, které Německo stačilo vyrobit. Naštěstí se našli v armádě modrých generálové, kteří apelovali na modré za oponou, že tento plán obyčejní lidé nebudou nikdy akceptovat. Takže museli modří stáhnout ocásek.

Tady máte zprávu a potvrzení o tom, jak to ti modří skutečně mysleli. Situace v Plzni v květnu 1945.

Oslava vítězství 9. května tak znamenala i symbolické vítězství nad celým projektem korporátního fašismu stalinským socialismem. Aby to tak nebylo, začal celý kolektivní západ po roce 1945 slavit porážku fašismu 8. května a tak dal nový král Jihu, Spojené státy najevo, že mají plánovaný korporátní fašismus pro celý svět pod kontrolou a k žádné porážce nedošlo. Museli počkat více jak 75 let, než vymře dostatek pamětníků, aby modří naplno rozjeli odstraňování památníků na připomínku porážky fašismu Sovětskými vojsky. Toto vidíme.

V roce 1945 se modrým a žlutým konečně podařilo stvořit to divoké zvíře, jenž vystupuje z moře lidstva a modří, jako ten beránek se dvěma rohy, mu udělali konečně obraz. Tím obrazem se stalo OSN.

A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména.“ (Zjevení 13:1)

Když je v Písmu použita číslovka 10, znamená to, že se záležitost týká celého lidstva. Sedm pak znamená, že dokonale plní svůj účel, ke kterému bylo toto divoké zvíře stvořeno. Rohy jsou symbolem zemí. Je jejich deset, jsou to tedy všechny státy v tom daném čase. Tyto státy mají nad sebou hlavu, kde jsou rouhavá jména. O co jde? Jsou to hlavní politické myšlenky, kterými se země pod vládou těchto myšlenek řídí. Je jich sedm, PROTO SEDM KONCEPCÍ, KTERÉ AŽ DO TOHOTO ČASU NEBYLY SCHOPNY FUNGOVAT SPOLEČNĚ. Které to koncepce jsou?:

socialismus
kapitalismus
feudalismus
theokracie
kastovní systém
otrokářství
fašismus

Aby to zvíře mohlo spolu fungovat, musel mu být vytvořen obraz, instituce, kde všichni zasednou u jednoho stolu.

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (Zjevení 13:11,12)

Takže tu máme dva rohy, dvě země spolu propojeny tělem. Stejný programem modrých, kterým se podařilo získat postavení hegemona. Takže vidíme USA a Velkou Británii. Dokud jsou všechny hlavy živé, vede tento král Jihu svou agresivní politikou ostatní země ke své podřízenosti. Díky operaci Golgota je toto první divoké zvíře nefunkční, jako by umřelo, protože jedna z těch hlav je ubita jakoby k smrti. Tím je od 26.12.1991 porážka socialismu stalinského tipu. Těch forem socialismu bylo v dějinách víc.

Hegemonie způsobila, že se hegemon utrhl ze řetězu a začal postupně zavádět celosvětový korporátní fašismus. Touto činností způsobil, že hlava, která byla ubita k smrti, začala opět ožívat, protože ta měla na svém území zdroje, které chtěli modří jen a jen pro sebe. Protože ta ubitá hlava byla zároveň králem Severu, musela ožít do postavení, jenž odpovídalo tomu, které měla hlava před zničením. A to se stalo 26. prosince 2021. Už chápeme, proč jsem napsal, abychom si pamatovali 26. prosince?

Nebeský Otec dohlíží na naplňování proroctví, takže třikrát zopakované datum slouží jako klíč k porozumění. Ustanovený Čas přechází podle Daniele 11:40 do Času Konce. Takže musíme pochopit, co dovolilo modrým stát se hegemonem ve světě. Co to bylo? Vytvoření FEDu 26. prosince 1913 a nastolení dolaru jako celosvětové rezervní měny. K čemu dochází po 26. prosinci 2021? K postupnému úpadku dolaru a přechodu na zúčtování v národních měnách, jenž opět zavádějí zlatý standard. Tím jak nenažraný korporátní fašismus opřený o dolar ztrácí svou moc, tím více modří PŮSOBÍ, aby ubitá hlava ožila a sní i to mrtvé divoké zvíře. Přes co to PŮSOBÍ? Přes obraz, přes OSN a její instituce.

A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.“ (Zjevení 13:14)

Jaké znamení nám modří předvedli? Byly to bomby shozené v srpnu 1945 na Nagasaki a Hirošimu. Tak si modří zajistili, že mají zbraň, kterou mohou všechny zničit.

A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva.“ (Zjevení 13:13)

A copak má král Jihu, modří, ještě učinit?

A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.“ (Zjevení 13:15)

Krásným příkladem toho mluvení jsou různé rezoluce OSN. Nyní modrými připravovaný pandemický holocaust WHO. Jeden už se jim podařil realizovat.

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

Přesně toto jsme zažili při Cokoliv 19, kdy nikdo bez testu zabořeného až do šišinky, na němž byl hydrogel s nanoboty, nebo bez genové medicíny mRNA nemohl do práce a tak prodávat svůj čas a nemohl také nakupovat, ale ne úplně, ten kdo se postavil, tak ten nebyl donucen. Proto není v textu slovo DONUTÍ, ale DONUCUJE.

Takže co nyní modří udělali? Hned po válce založili Bilderberg group, kde se dohodli na postupném vytvoření IV. říše Římské. K tomu si vtvořili Římský klub a další instituce, aby skrze sjednocené Německo po roce 1990 a skrze EU nastolili korporátní fašismus agendou zeleného údělu a tak IV. říši obnovili. Problém je v tom, že je potřeba úplně ustoupit od vzpomínky na kapitulaci 9. května 1945. Takže po zabití socialismu nejprve přesunuli připomínku na 8. května. Protože ubitá hlava už zase ožila je potřeba zrušit i ten 8. květen, aby bylo jasné, že fašismus nekapituloval, ale že stále žije.

Toto samozřejmě znamená jediné, že král Severu, následník SSSR, Rusko, má veliký vztek, protože tak modří pošlapávají jeho důstojnost. Proto se divoké zvíře promění, jak to čteme zde:

Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:8)

Užasli už mnozí? Ano. Napříč celým světem je Putin, jako hlavní představitel krále Severu obdivován.

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:11,12)

Takže vidíme už oživlé divoké zvíře, které nebylo a zase je? Ano. Dokonce svými sociálními programy obnovuje postupně stalinský socialismus. Akorát se to nesmí říkat, proto jiný pracovní název zní: „RUSKÝ SVĚT“ . K tomu slouží organizace BRICS, kde se postupně hlásí těch budoucích 10 králů, tedy všechny země světa lidí, ale vše se dokončí až poté, kdy sám král Severu projde a zaplaví mnoho zemí, aby tam odstranil modré. A to je ta válka, kterou modří plánovali jako poslední možnost, jak Rusko rozložit a ekonomicky zničit. Žlutí chtěli jen Rusko oslabit, aby jim odstranili z cesty modré, ale jejich hlavní představitel Xi, obdržel jasnou odpověď ohledně Ukrajiny, kterou modří fašizovali.

Mnozí nechápou jednání prezidenta České republiky. Na straně jedné popichuje Ukrajinu, aby vydržela, ale na straně druhé oznamuje její porážku. Kdo to je, jsem vysvětlil zde. Proto není divu, že dal jako dárek Zelenskému při poslední návštěvě speciální pistoli. Zda mu tam přidal i zlatý náboj, to nevím, ale vzkaz je to jednoznačný. Když si to spojíme s datem, kdy mu ten dárek dal, bylo to 30.4.2023 a my jistě víme, kdo spáchal v roce 1945 30. dubna sebevraždu. Nyní je jedno, zda se skutečně Adolf zasebevraždil, nebo díky předání čtyř atomových bomb modrým, pak mohl bezpečně pláchnout, je tu jasný vzkaz, jak má Zelenskyj dále konat. Není důležité kdo co říká, ale jak koná. Proto agent Pávek dostal na starost ekologickou aktivistku ze Slovenska, paní Zuzanu, aby náhodou neudělala v zahraničí něco, protože je to podle modelu, který ji nasadili, připravená oběť, která neznamená nic ve skutečné politice.

Toto si na sebe vezme skutečně jen a jen „panna“, kterou chystají obětovat.

Snad je nám to nyní vše logické, proč došlo k určitým událostem, že je tu válka nejenom mezi ž a Ž, modrými a žlutými, ale také Z, tedy červenými. A červení mají vyhrát, protože ti dnes zastupují krále Severu. Nejsme na konci milénia, 1000 letého království Krista, jak někteří rádi tvrdí. Nejde tu o nějakou podivnou hru Satana po jeho propuštění z vězení, ale je to tu přesně před naplněním těchto textů:

A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ (Zjevení 13:7)

A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí. A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet. Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra.  Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst. Vždyť autorita těch koní je v jejich ústech a v jejich ocasech; neboť jejich ocasy jsou jako hadi a mají hlavy, a těmi škodí.  Ale ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmi ranami, nečinili pokání ze skutků svých rukou, takže by neuctívali démony a modly ze zlata a stříbra a mědi a kamene a dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; a nečinili pokání ze svých vražd ani ze svých spiritistických zvyklostí ani ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“ (Zjevení 9:15-21)

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání, a ty, kteří činí bezzákonnost,  a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 13:41,42)

Slunce (USA a VB) se změní v tmu a měsíc (Evropa) v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:31 nebo v jiných překladech 3:4)

A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Tak jen dál krále Severu drážděte modří a žlutí. Jak bude zlomen? Tak, že způsobí a pak uvidí toto:

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (Zjevení 11:7)

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:11)

Tehdy se dokončí i zničení Velkého Babylonu. Tehdy se z těch, na něž padne velký strach vytvoří Velký zástup. Proč? Protože se naplní Boží vůle.

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Ten kdo nebude činit pokání, ač uviděl a porozuměl Pravdě, ten se nedá napravit, proto pak přijde velký a bázeň vzbuzující den JeHoVaH (Jehovy) Všemohoucího. Velký zástup čeká toto:

Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí.

a ty ničemné toto:

Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem.

proto je to vše o tomto:

Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:10)

Pokud by modří nenařídili zrušení připomínky na vítězství rudé armády 9. května 1945 a poté i 8. května, pak bychom nebyli v proudu času v samotném závěru ČASU KONCE.

Protože jsou to myšlenky založené na Písmu, dotazujme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu P8na Jehošuy Krista, zda to vidím správně. Pokud nám duch odpoví, že ano, pak jim vzdejme čest a chválu, která jim patří.

Vždyť každý kdo bude v úctě vzývat skutečné Otcovo jméno a skutečné jméno Beránka, tak ten jistě bezpečně vyvázne z tohoto ČASU TÍSNĚ. Co nám Daniel oznamuje?

A během toho času povstane Michael (Pán Jehošua Pomazaný Otcovým duchem), velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně, jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

Kéž jsme na seznamu knihy života, kéž naplňujeme Otcovu vůli, aby nám Pán Jehošua nemusel říci toto:

Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:22,23)

Proč jim toto řekne?

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Kéž máme vše převyšující pokoj a projevy nezasloužené laskavosti.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi