Kdy byl skutečně zbořen první chrám v Jeruzalémě, v roce 607, nebo v roce 586 př.n.l.?

Spread the love

Prosím všechny čtenáře, aby přeposlali tento článek svým známým, či rodinným příslušníkům, jenž se hlásí k náboženské organizaci Svědkové Jehovovi. Základním kamenem jejich víry je důvěra v to, že byl první chrám JeHoVaH Boha zničen v roce 607 př. n.l.. Pokud skutečně milují PRAVDU, měli by sami prozkoumat v Písmu, zda je tento datum platný, nebo je platný ten letopočet, který je předkládán historiky a archeology, že k tomu došlo v roce 586 př.n.l..

I vám, kdo nejste členy této organizace a jste například ateisticky zaměřeni, mohou tyto informace rozšířit váš obzor. Proč? Protože se ty události skutečně staly a jsou potvrzeny v záznamech mimo samotné Písmo. Také se říká: „Kdo nezná minulost, nemůže porozumět budoucnosti.“.

Proč je tak důležité znát správné datum?

Pokud se držíme nesprávného porozumění Písma, může se stát, že nakonec neuvidíme ani skutečné naplňování dnešních proroctví. Zvláště toho prorockého slova ze Zjevení 13.,17. a 18. kapitoly.

Za druhé platí, co je psáno: „Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23). Prorok Daniel vysvětluje v 12. kapitole, co se stane v Čase Konce. A není to o konci života, jako takového, ale o době, po které přichází SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÁ VLÁDA, kterou nad lidmi dosazuje STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH, skrze svého Syna Jehošuu  (Ježíše) Krista. a to je DOBRÁ ZPRÁVA pro ty, jenž milují spravedlnost.:

A ti, kdo mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kdo mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, dokonce navždy. A pokud jde o tebe, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou toulat (zde hebrejština používá slovo šůt, jenž se také překládá slovem brodit se), a [pravé] poznání se rozhojní.“. (Daniel 12:3,4)

Pojďme se tedy brodit Písmem, aby se rozhojnilo PRAVÉ POZNÁNÍ. Pokud neuvedu jiný překlad, budou citace použity z PNS z roku 1997.

Ve dvacátém prvním roce nového milénia, dvanáctého dne druhého měsíce, jsem byl veden k tomu, abych znovu prozkoumal všechny záležitosti ohledně času, ve kterém byl Jeruzalemský chrám skutečně zbořen na příkaz Nebukadnecara II., babylonského krále. A tak jsem otevřel Písmo, jenž se těmito věcmi zabývá, abych je uvedl do chronologie, časové posloupnosti. Ať samotný čtenář prosí o moudrost Stvořitele nebe a Země, podle jeho vlastního slova a slibu, které zaznamenal prorok Jeremiáš a jenž zní:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem (duchovním Izraelem) po oněch dnech (během poslední Kristovy večeře s jeho následovníky – duchovními Izraelity),“ je Jehovův výrok. „Vložím svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A stanu se jejich Bohem a oni se stanou mým lidem.“
„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: ‚Poznejte Jehovu!‘, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich,“ je Jehovův výrok. „Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33-34)

Dva králové, Dareios Médský a Dareios Perský

Písmo hovoří o obou z nich a ne vždy je na první pohled jasné, který je který. To vede k tomu, že se můžeme splést v tom, že neurčíme správně, kdy který výrok zazněl. V první části se zaměříme na ty texty, kde je toto jméno zapsáno. Ale proto, že se chceme brodit Písmem, musíme začít nejprve zkoumat výroky samotného Jeremiáše.

Víme, že Ezra byl zručný opisovač a také sám napsal několik biblických knih. Jedna nese jeho jméno a v ní čteme:

A v prvním roce perského krále Kýra, aby se dovršilo Jehovovo slovo z Jeremjášových úst, Jehova vzburcoval ducha perského krále Kýra, takže způsobil, aby celou jeho říší prošlo provolání, rovněž i písemně, jež říkalo:
„Tak řekl perský král Kýros: ‚Všechna království země mi dal Jehova, BŮH nebes, a sám mě pověřil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, který je v Judovi.‘“ (Ezra 1:1,2)

Jaké slovo má Ezra namysli?:

 ‚A až se naplní sedmdesát let, stane se, že budu s babylónským králem a s tím národem,‘ je Jehovův výrok, ‚účtovat za jejich provinění, ano se zemí Chaldejců, a udělám z ní opuštěné úhory na neurčitý čas.“ (Jeremiáš 25:12)

Pokud si otevřeme Jeremiáše 25. kapitolu tak se tam dozvídáme, že v prvním roce krále Nebukadnecara II. přišlo toto slovo k Jeremiášovi. Nalezneme ve verši prvním. Na výše uvedený text odkazuje samotný Překlad Nového Světa v poznámce k tomuto Ezrovu výroku. Uvedu i další dva odkazy, abychom je prozkoumali. Co je zarážející, že není dán odkaz k 11. verši Jerimiáše 25. kapitoly:

A celá tato země se stane zpustošeným místem, předmětem úžasu, a tyto národy budou muset sloužit babylónskému králi sedmdesát let.“ (Jeremiáš 25:11)

V devátém verši mluví JeHoVaH Bůh o tom, že jeho hněv je namířen i proti okolním národům. Ty jsou pak vyjmenovány ve verších 19 až 26. Zde nenacházíme vůbec žádnou zmínku o tom, že by se mělo těchto 70 let týkat chrámu. Níže si ukážeme, kdy si začal Nebukadnecar II. podmaňovat ony národy. Teď se musíme podívat do Jeremiáše 29. kapitoly:

A dám se vám najít,‘ je Jehovův výrok. ‚A shromáždím vaši skupinu zajatců a sesbírám vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozehnal,‘ je Jehovův výrok. ‚A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás nechal jít do vyhnanství.“ (Jeremiáš 29:14)

Opět je zde slovo o 70 letech. To nacházíme ale ve verši 10:

“ „Tak totiž řekl Jehova: ‚Ve shodě s naplněním sedmdesáti let v Babylóně k vám obrátím svou pozornost a potvrdím vám své dobré slovo tím, že vás přivedu zpět na toto místo.‘“ (Jeremiáš 29:10)

Tak se nyní podívejme do jiných překladů tohoto verše, zda tam nalezneme myšlenku, že má být Juda V BABYLÓNĚ 70 LET, jak je nám předloženo v PNS. :

Neboť takto řekl Jehova, že při vyplnění Bávelu, sedmdesáti let, vás chci navštívit a potvrdit na vás své dobré slovo o přivedení vás zpět na toto místo;“ (Studijní překlad Miloše Pavlíka)

Zde vidíme, že Miloš Pavlík se drží původního hebrejského textu, kde rozděluje myšlenku čárkou, aby nic nepřidal a neubral k myšlenkám z Jeremiáše. Takže tento text nelze brát smyslově, že podporuje zničení chrámu, jako počátek, od kdy má být počítáno 70 let nad národy.
(Protože nebudu vzdávat slávu Odinovi, jednookému obrovi, vždy vložím do textu PRAVÉ OTCOVO JMÉNO, které je v hebrejském textu ve tvaru JHVH. Prosím, aby ti, kdo budou tvrdit, že hebrejština nemá J, tak jód se vyslovuje s temným Jé a angličtina Jé vyslovuje dž tak používá místo písmena Jé své Y. Proto se mnozí rádi dohadují, že se Otcovo jméno vyslovuje anglickým způsobem, což je samozřejmě špatně.

Neboť toto praví JHVH: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo.“(ČSP)

Tak praví JHVH: Až se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím.“ (Bible 21)

Neboť takto mluví Jahve: Až se Babylonu dovrší těch sedmdesát let, navštívím vás a splním vám svůj slib štěstí a přivedu vás nazpět sem.„(Jeruzalémská Bible)

Jahve však říká: – Až přejde v Bábelu sedmdesátý rok, přijdu k vám zas a splním svůj slib. Přivedu vás opět na tato místa.“ (Vladimír Šrámek)

Pokud se podíváme na ostatní překlady, tak vidíme, že krom Vladimíra Šrámka, kde by se s velkou dávkou fantazie mohlo říci, že i on podporuje zajetí Židů v Babylonu 70 let, to takto nikdo nechápe, jako překladatelé PNS z roku 1997. Mám pro vás ještě jeden bonbonek a to tento obrázek, který jsem udělal z překladu PNS z roku 1991, který vychází z originálu anglického PNS z roku 1984.

„Tak totiž řekl Jehova: Ve shodě s naplněním sedmdesáti let v Babylóně k vám obrátím svou pozornost a chci vůči vám potvrdit své dobré slovo tím, že vás přivedu zpět na toto místo.“ (PNS 1991)

I zde můžeme vidět, že se překladatelé snaží přeložit oné místo zavádějícím způsobem. Abychom byli skutečně důslední, musíme se podívat na původní text v hebrejštině, zda to Vé JE SPRÁVNĚ, NEBO JEN TOUHA POTVRDIT, ŽE MUSÍME HLEDAT ROK 607 př.n.l..

כִּֽיH3588 כֹהH3541 אָמַרH559 יְהוָהH3068 כִּיH3588 לְפִיH6310 מְלֹאתH4390 לְבָבֶלH894 שִׁבְעִיםH7657 שָׁנָהH8141 אֶפְקֹדH6485 אֶתְכֶםH853 וַהֲקִמֹתִיH6965 עֲלֵיכֶםH5921 אֶתH853 דְּבָרִיH1697 הַטּוֹבH2896 לְהָשִׁיבH7725 אֶתְכֶםH853 אֶלH413 הַמָּקוֹםH4725 הַזֶּֽהH2088

Toto je Leningradský kodex se strongovými čísly a tady je výslovnost textu v hebrejštině:
„ki-cho amar jehova ki lefi melot levavel šivim šana efkod etchem vahakimoti alechem et-devari hattov lehašiv etchem el-hammakom hazze“

Nás zajímá jen krátký úsek:

כִּי  ki – potom, až
לְפִי  lefi – ústa ve smyslu slova, výroku
מְלֹאת  melot – naplní
לְבָבֶל  levavel – Bábel, Babylon
שִׁבְעִים  šivim – 70
שָׁנָה  šana – rok, roky
אֶפְקֹד  efkod – věnovat pozornost

Takže překlad zní doslovně : „Až se naplní výrok o 70 letech Babylonu, budu věnovat pozornost.“  Takže žádné „Vé“ tam nepatří. Je to čistá lidová tvořivost překladatelů. Výrok o 70 letech se jasně vztahuje na 70 letech nadvlády nad národy, tak jak to oznamuje Jeremiáš 25:11,12.

.

PNS se ještě odvolává na Jeremiáše 33:11:

zvuk jásotu a zvuk radování, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kdo říkají: „Chvalořečte Jehovovi vojsk, neboť Jehova je dobrý, vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas!“ aBudou přinášet oběť díkůvzdání do Jehovova domu, neboť přivedu zpět zajatce země právě jako na začátku,“ řekl Jehova.““

Proč to překladatelé udělali? Pokud zkoumáme kontext, tak zjistíme, že Jeremiáš zapisuje výroky Stvořitele ve chvíli, kdy on je ještě uvězněn a Jeruzalém je právě dobýván. Žádná zmínka o 70 letech tam ale není, jen popis co se děje, a že Otec zajistí návrat zpět. Tímto odkazem manipulativně podsouvají myšlenku, že je to právě začátek 70 let vyhnanství. Zda je to manipulace zjistíme až tehdy, když se podíváme do dalších textů, kde se vzpomíná 70 let. Podívejme se do Daniele.

V prvním roce Dareia, syna Ahasvera ze semene Médů, který byl učiněn králem nad královstvím Chaldejců; v prvním roce jeho vládnutí jsem já, Daniel, podle knih rozpoznal počet let, o nichž přišlo slovo Jehovovo k proroku Jeremjášovi, aby se naplnila zpustošení Jeruzaléma, [totiž] sedmdesát let.“ (Daniel 9:1,2)

Všimněme si opět jiných překladů, jak jsou tam slova přeložena.

„V prvním roce Dareia, syna Achašvérošova, z potomstva médského, jenž byl učiněn králem nad královstvím chaldejským, v prvém roce jeho kralování jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako JHVH slovo k proroku Jeremjášovi, že počet roků, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je sedmdesát let.“ (ČSP)

„V prvním roce krále Dárjáveše, syna Achašvéróšova, ze semene Mádajova, jenž byl uveden v kralování nad Kasdím, v prvním roce jeho kralování, jsem já, Dánijjél, z knih nabyl pochopení o počtu let, o nichž se slovo Jehovovo dostalo k Jeremjovi, proroku, stran vyplnění rumišť Jerúsaléma – sedmdesáti let.“ (Studijní překlad Miloše Pavlíka)

V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království – nuže v prvním roce jeho vlády jsem já Daniel porozuměl z knih, že podle JHVH slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let.“ (Bible 21)

„V prvém roce Artaxerxova syna Dareia z rodu Médů, který vládl nad chaldejským královstvím, v prvém roce jeho vlády, jsem já, Daniel, zkoumal Písma kvůli výpočtu roků – tak jak jej Jahve zjevil proroku Jeremiášovi -, které se mají naplnit jeruzalémským troskám, totiž sedmdesát let.“ (Jeruzalémská Bible)

„Když Dárjáveš, syn Achašvéróšův z lidu Mádaj, který se stal králem kasdijské říše, první rok vládl, seznal jsem já, Dáníél, z knih počet let, o nichž zaznělo Jahvovo slovo věštci Jirmejáhovi, že se v nich skončí zkáza v Jerúšálájim: bylo jich sedmdesát.“ (Vladimír Šrámek)

Zde jsem vyznačil červeně slova, která v hebrejském nenalezneme. Problém s překlady je v tom, jak hluboce překladatelé zkoumají kontext s ostatními místy Písma. Jediný Miloš Pavlík to odděluje pomlčkou, protože si uvědomuje, že Daniel nemá na mysli 70 let ve smyslu neobydlení a zničení Jeruzaléma, ale že odkazuje na skutečné Jeremiášovo slovo, že národy budou porobeny 70 let a že tím končí i doba pro Jeruzalém. Pokud nechceme nic přidávat a nic ubírat, tak to ani nejde jinak přeložit.

Ať je to samotný nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, jeho svatý Duch, kdo nás uvádí do úplné Pravdy. Proto se v modlitbě ptejte jeho, zda předkládám správné porozumění. Já jsem jen smrtelný a omylný člověk. Sami vidíte, zda se brodím Písmem sem a tam, aby se Pravé porozumění rozhojnilo.

.

Pojďme nyní k Zechariášovi, i on se zmiňuje o 70 letech.

„Jehovův anděl tedy odpověděl a řekl: „Jehovo vojsk, jak dlouho sám neprojevíš milosrdenství Jeruzalému a judským městům, které již sedmdesát let otevřeně odsuzuješ?“ (Zechariáš 1:12)

Srovnejme už jenom se Studijním překladem Miloše Pavlíka. Proč uvádím právě jeho? Protože jej považuji za skutečně poctivého překladatele. Našel jsem i v jeho překladu určité nedostatky, hlavně v řeckých Písmech, ale to se dá pochopit, protože i on byl formován určitými naukami, kterým věřil, že jsou správné. Tomu se nedokonalý člověk neubrání. Osobně mám rád oba překlady PNS z roku 1991 a 1997, ten poslední revidovaný překlad z roku 2019 je pro mne víc než zklamáním. Vím, že bratři a sestry z organizace Svědkové Jehovovi si myslí, že je nejlepší z nejlepších, ale pokud budou hledat a brodit se, zjistí, že to je to nejhorší, co mohl VRO udělat.

„A Anděl Jehovův odpověděl a řekl: „Jehovo zástupů, až dokdy ty nebudeš litovat Jerúsaléma a měst Júdových, jež jsi rozhorlením postihoval po těchto sedmdesát let?““

Pokud se držím slov z Jeremiáše, pak je zde opět v kontextu vše přeloženo správně. Za prvé, první kapitola jasně ukazuje na období Dareia Médského. Je to slovo, které Zechariáš dostal v jeho druhém roce vlády. Jeho vláda započala v roce 539 př.n.l. v listopadu. Pokud je to už druhý rok, musíme si odečíst z letopočtu jeden celý rok. Jsme v listopadu 538 př.n.l.. Protože to bylo v osmém měsíci jeho druhého vládního roku, víme, že to je náš červenec roku 537 př.n.l..

Jeremiáš ve 25. kapitole totiž říká, že Nebukadnecar II., tím je počátek Babylonské nadvlády nad národy a následně nad Judou, že je to od jeho prvního roku vlády. Podle archeologů a historiků je jeho nástup na trůn v roce 605 př.n.l.. a vládl do roku 562 př.n.l.. Když srovnáme babylonskou chronologii s tou v Písmu, zjistíme, že se přesně shoduje v té pro nás nejdůležitější části. Zmatky nastávají až za Sinacheriba, takže do roku 689 př.n.l. se plně shoduje. Připravuji celou chronologii, ale zde se nechci těmito věcmi zabývat. Osobně se přikláním k roku 605 př.n.l., protože samotné Písmo říká, že to byl 20 rok jeho vlády, kdy byl Jeruzalém zničen. To přesně odpovídá archeologickým nálezům na tabulkách, které se našly. Ty tvrdí, že v roce 586 př.n.l. byl Jeruzalém zbořen i s chrámem.

Pokud má trvat babylonská nadvláda 70 let, pak to musí být do roku 535 př.n.l.. To je rozumný čas a rok pro návrat z Babylonu do Jeruzaléma a Judy. První kapitola Ezry se nezmiňuje o roku vyjití. Druhá kapitola jmenuje navrátilce a hovoří o tom, že se později vrátili. Opět tu nenalezneme konkrétní rok. Třetí kapitola hovoří o svátku stánků, neboli chýší, ale také zde není uvedený rok. Nemáme nic domýšlet, nic přidávat a nic ubírat, pokud skutečně chceme správně rozumět. Proč? Protože nás to ochrání před sektářstvím a těmi být rozhodně nechceme.

Čtvrtá kapitola Ezry nás posunuje v čase, kdy už je dán základ pro chrám a ukazuje na problémy. Stavba se zastavuje. Z dějin víme, že se to stalo za vlády uzurpátora moci v roce 522 př.n.l., kdy se za Artaxerxe tedy vládce nad říší prohlásil Gaumata. Kambýses i s mladým Dareiem Perským byli na vojenské výpravě v Egyptě, odkud pak odnesli všechny bohy Egypta do hlavního města ŠUSY Medo-Perské říše. Kambýses umírá během návratu. Mladý Dareios Perský sesazuje Gaumatu, který stavbu zastavil.

V říši panuje zákon, který zajišťuje, aby panovníci nejednali ukvapeně. Žádný král nemohl zrušit své nařízení a ani nikdo po něm. Když byli Ageem Židé povzbuzeni k tomu, aby opět začali stavět, odkaz na Agea je v páté kapitole, bylo to v 6 měsíci, druhém roku vlády krále Dareia Perského. Ageus říká, že se Židé starají o své vlastní domy, ale chrám je nic. Mnohé matou slova o připomínce základu směrem k Zerubabelovi. Proto jsou přesvědčeni, že ten výrok Agea nastal ve stejné době, jako výrok Zechariáše. Ezra nás však nenechává na pochybách, kdy k tomu došlo. Stavba chrámu se tedy opět rozjíždí v roce 520 př.n.l. a je dokončena v roce 516 př.n.l..

I zde vidíme, jak vše sedí, protože duchovně byl Jeruzalém plně funkčním místem až tehdy, kdy je opět obnovený chrám a samotným Otcem zasvěcen (516 + 70= 586). Do té doby, byl Jeruzalém duchovně zpustlým místem.

Zkusme se zamyslet ještě nad jednou věcí. Víme, že Babylon měl vládnout nad národy 70 let. Největším nepřítelem Babylonu byla Asýrie a Egypt. Nabopolasar, otec Nebukadnesara II., porazil Asýrii už v roce 612 př.n.l.. Víme, že Nebukadnesar II. stál v čele vojsk svého otce. Není přesně známo jeho narození. Někdo se přiklání k roku 630 př.n.l. a většina k roku 627 př.n.l.. V roce 609 př.n.l. započaly vojenské srážky s Egyptem, které vyvrcholily v roce 605 př.n.l. v bitvě u Karkemiše, kde byl Neko II. poražen a přišel o území Palestiny. Nadvláda tedy započala skutečně už v roce 609 př.n.l. někdy na podzim. Je potřeba rozumět, že vše je dynamický proces, který probíhá 70 let.

I kdyby se Židé vrátili už v roce 537 př.n.l., jak se někteří snaží z Písma vyčíst, pořád bude 70 let platit. U Zechariáše je zajímavá myšlenka:

Pak odpověděl muž, který se zastavil mezi stromovými myrtami, a řekl: „To jsou ti, které Jehova vyslal, aby procházeli zemí.“ A přistoupili k tomu, aby odpověděli Jehovovu andělovi, který stál mezi stromovými myrtami, a aby řekli: „Procházeli jsme zemí, a pohleďme, celá země sedí tiše a nic ji nevyrušuje. (Zechariáš 1:10,11)

Pak následuje již výše uvedený andělův výrok o 70 letech. Zde je jasně Zechariáši ukázáno, že Židé nejsou zpět v Judě. Víme také, kdy dostává Zechariáš Otcovo slovo, že je to poprvé v červenci 537 př.n.l..

Zkusme si to představit chronologicky z toho, co víme. V listopadu 539 př.n.l. se ujímá vlády Dareios Médský nad Babylonem. V té době je seznámen s Danielem. Chvíli trvá, než se stane Daniel jeho přítelem, kterému může plně důvěřovat. Jsme na počátku roku 538 př.n.l.. Musí proběhnout komunikace mezi Dareiem a Kýrem, aby jej seznámil s proroctvími. Takže nejdříve v létě může Kýros vydat svůj výnos. Mezitím už nechal vyrobit válec, kde říká, že  to byl Marduk, kdo mu vše dal. Válec nemůže odstranit, protože to je podle zákona Médů a Peršanů nemožné, proto nacházíme jen válec a ne to prohlášení, které je v Písmu. Jsme v podzimu roku 538 př.n.l..

Chvíli trvá, jsou to měsíce, než se vyřídí jak sbírka pro chrám tak předání všech položek chrámu. Jsme někde v polovině roku 537 př.n.l.. Zde nastává, že je Daniel obviněn z toho, že se klaní Otci, když se to nesmí. Takže teprve potom se musí logisticky připravit přesun. Židé neodchází jako zajatci, ale s majetkem, na to je potřeba vozy a tažná zvířata. Přesun může začít někdy v roce 536 př.n.l..

Druhá kapitola Zechariáše opět jasně říká, že stále bydlí v Babyloně a jsou vyzváni k přesunu.

Hej! Hej! Nuže, prchejte ze severní země,“ je Jehovův výrok. „Rozšířil jsem vás totiž ve směru čtyř nebeských větrů,“ je Jehovův výrok. „Hej, Sione! Unikni, ty, který bydlíš s dcerou Babylóna.“ (Zech. 2:6,7)

.

Léto 537 př.n.l.

Třetí a čtvrtá kapitola jmenuje ty, kteří se mají poslouchat a na konci vše přechází do proroctví, které se plní až v dnešní době. Dva olivovníky, dvě pomazané skupiny, jedna ze Zjevení 14:1 a druhá z 15:2. Jsou to také ty dva olivovníky ze Zjevení 11. kapitoly.

Pátá kapitola je opět velké proroctví, které se naplňuje až po Kristu a je tam například žena, která se jmenuje ničemnost a srovnej ji  s Matoušem 13:33. Pak musíme chápat, že vzniknou od Kristovy smrti 3 celky, které celé odpadnou, aby se mohlo uskutečnit Boží Království. Takže žádný pozitivní kvas, ale ničemnost. Musel bych udělat rozbor verše po verši. Když mne k tomu povede Duch, tak to udělám v budoucím čase.

V sedmé kapitole je možné pochopit, že teprve nyní jsou Židé doma. Jaký čas to Zechariáš oznamuje? Čtvrtý rok Dareia Médského. Který rok dějin má na mysli? 535 př.n.l.. Je to někdy v červenci/srpnu. Kdy byl počátek Nebukadnesarovy vlády? V létě 605 př.n.l.. O jaké době se mluví ve verši pátém?:

„Řekni všemu lidu země a kněžím: „Když jste se postili a bědovali v pátém [měsíci] a v sedmém [měsíci], a to sedmdesát let, postili jste se skutečně mně, ano mně?““

Je tedy počátek vlády nad národy rok 605 př.n.l.? ROZHODNĚ ANO, BYL PORAŽEN DEFINITIVNĚ EGYPT, první národ a Nebukadnesar II. se stál králem, ale víme také, že aby to mohlo takto nastat, musí se boje započít. To je hledaný rok 609 př.n.l.

.

SHRNUTÍ

Takže jedno 70 leté období je 609 – 539 př.n.l.

Druhé 70 leté období je 605-535 př.n.l., kdy vše začíná obsazením Palestiny a nadvládou v prvním roce Nebukadnesara II. nad Židy a končí příchodem, návratem 535 př.n.l..

Třetí období 70 let začíná v roce 586 př.n.l., kdy je symbol, duchovní symbol nadvlády JeHoVaH Boha zničen a končí toto období v roce 516 př.n.l. opětovným zasvěcením Otcova chrámu, ten se mění po Kristově vzkříšení na chrám, který tvoří dva olivovníky, tedy dvě skupiny vyvolených, které jdou po svém vzkříšení do nebe. Proto je v roce 70 n.l. definitivně odstraněn i druhý chrám. To, co dnes staví Izrael, není Jehovův chrám, ale tělesný projev, který podnítil Satan, aby zakryl, že existuje duchovní chrám, který není tvořen rukama.

Drazí bratři a sestry v organizaci Watchtower Bible and Tract Society, Vraťte se k Otci a dovolte jemu, aby nás sám vyučil. Víte sami, že modlářství je ten největší zločin! To neříkám já, ale samotný nebeský Otec, JeHoVaH vojsk!

Pokud vám nebeský Otec potvrdí tento výklad, pak jednejte podle toho, co je zapsáno ve Zjevení 18:4, protože VELKÝ, VELKÝ BABYLON PADL! Kdy padl? V březnu 2020 uzavřením všech náboženských, kulturních a sportovních akcí, protože i zde se činí modloslužba. Uctívají se filmové, hudební a sportovní hvězdy a hvězdičky.

↓↓↓ Doplněno 20.8.2022 ↓↓↓

Vyjití bez ran mělo být dokončeno do 16.1.2022, každý kdo do tohoto času nevyšel, obdrží část ran. Dnes je na těchto místech jen a jen démonský vliv lidí, kteří se staly kozly a ne Kristovými ovcemi. Také už tam nezní hlas nevěsty (144 000) a ani hlas Ženicha, tedy Krista. Zničení nastane po vzkříšení olivovníků, jak prorokuje Zjevení 11:11 – podrobnější informace zde.

↑↑↑ Doplněno 20.8.2022 ↑↑↑

Sami víte, že vše je v organizaci postaveno na výkladu o roku 607 př.n.l.. Takže je to lež a Otec JeHoVaH, kterého máme uctívat a milovat celým srdcem, celou myslí a silou, NEMŮŽE LHÁT!!!!

Až se vám otevřou oči, položte si otázku: „Co vidím v Písmu a co vidím na vrcholu organizace?“. Kristus, který nemá kam by hlavu složil a rajské podmínky jeho takzvaných následovníků! Fakt by to takto mělo být. „Kolik předpovědí se skutečně tomu VRO splnilo?“.

JÁ TVRDÍM, ŽE ANI JEDNO A ŽE JICH BYLO, ŽE?

Ne za mnou, ale k Otci se v modlitbě a pokání přibližte, aby vás přijal a odpustil vám, vaše projevy modlářství, kdy jste více ctili a uctívali VRO, než samotného Stvořitele a jeho Syna Jehošuu.

S Agape váš a Kristův bratr Igi

One thought on “Kdy byl skutečně zbořen první chrám v Jeruzalémě, v roce 607, nebo v roce 586 př.n.l.?

 1. Tento článek
  „Kdy byl skutečně zbořen první chrám v Jeruzalémě, v roce 607, nebo v roce 586 př.n.l.?“

  byl vydán na alternativním Nejvíc info Web Node pod názvem:
  „PAROUSIA, příchod a přítomnost Krista…“
  odkaz: https://nejvic-info.webnode.cz/l/parousia-prichod-a-pritomnost-krista/

  … kde se dozvíte další velmi důležité informace, aby Vám NIC neuniklo.

  V případě jakýchkoliv dotazů klikněte prosím v záhlaví tohoto vzkazu na mé celé jméno, a pak mi kdykoliv napište do messengeru nebo do emailu.

  Děkuji 🙂

  S úctou, a pozdravem

  Boleslav Křišťál

Comments are closed.