Co bylo oznámeno převozníkem Cháronem po odchodu královské gardy při korunovaci Karla III.?

Spread the love

Jak jsem se dozvěděl, byl Charles korunován za krále přesně po 6-ti měsících, plus 6-ti týdnech a 6-ti dnech. To tvrdí AEnews, nepočítal jsem to. A jak odkazuje ve videu, prochází vzadu Cháron, ne smrtka. Což je správný postřeh. Nedočetl jsem jeho článek do konce, tak nevím, zda pan VK chápe správně, ale pokusím se vysvětlit, co je skutečně tím obrazem myšleno.

Má to v sobě ukryto několik sdělení. Protože mám na určité informace sloní paměť, mám si jich všimnout, tak první z nich je ta, psal jsem to v článku zde, že Alžběta pověřila před svou smrtí vládou svého vnuka, toho, z kterého se muže bulvár zbláznit, prince Williama. To údajně Kája neunesl a postaral se o to, aby byl korunován on. Proto světový mluvčí Chabadu, Benjamin Fulford oznámil, že to nebude mít pro Káju dlouhé trvání. Takže to je jeden vzkaz.

Druhým vzkazem je přechod k mrtvým po řece Styx, (Temže), což je staroslovanské označení Temná řeka, pro Británii, jako takovou. Je to vzkaz opět z dílny Chabadu a je to oznámená pomsta za to, že Britská koruna posloužila k tomu, aby si Tudor Jindřich III. vymohl právo, být nejvyšším panovníkem a hlavou nad vzniknuvší Anglikánskou církví. To bylo pro ně, dříve nebyli známí jako Chabad, ale pořád se jedná o stejnou linii, která vytvořila svět papežů a patriarchů, jako nejvyšší náboženské představitele, kteří jsou nad samotnými králi.

Tímto vzkazem oznámili konec Britského impéria, jeho určité dominance. Vše musíme chápat v celkovém obrazu a v porozumění, že to byli právě oni, kdo stvořili krále Jihu a že jeho postavení je právě u konce. Musíme totiž rozumět, že beránek se dvěma rohy, který je popisován v knize Zjevení ve 13. kapitole, že to jsou dvě země spojené pupeční šňůrou, tedy USA a Velká Británie.

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak.“ (Zjevení 13:11)

Mladší bratr Británie, Spojené státy, které v roce 1945 plně převzaly hlavní slovo, ale počátek nastal už po roce 1915, kdy uzavřeli znesváření sourozenci od roku 1776 právě do roku 1915 svůj spor. Proto Jan vidí beránka se dvěma rohy vystupovat ze země a ne z moře lidstva, tak jak vidí tu sedmihlavou šelmu. Tehdy započalo závěrečné soupeření krále Jihu a Severu, kde hlava Severu, její socialismus byl ubit jakoby k smrti a od 26.12. 2021 je opět ta hlava oživována, jako ruský svět. Aby k tomu mohlo dojít, musí si ubitá hlava vydobýt své postavení válkou a poslat krále Jihu na druhou stranu symbolické řeky Styx.

Pak svět bude říkat:

A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:4)

Kdy se to stane? Až ta ubitá hlava převezme plnou autoritu nad celým divokým zvířetem. To vysvětluje až 17. kapitola knihy Zjevení. Pokyny král Severu už dostal a vše vykoná.

Zajímavé informace přichází od lidí, kteří sledují intenzitu mobilního provozu, jenž říká, že v mnoha sledovaných městech došlo o třetinu i více, ke snížení tohoto provozu poté, co proběhlo Cokoliv 19. Další zprávy říkají, že poklesl počet obyvatel o jednu miliardu a nyní je nás 7 miliard. Takže co se naplňuje?

Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst.“ (Zjevení 9:18)

Tři rány, to jsou tří bědy a také tři misky Božího hněvu. Ty jsou popsány ve Zjevení 16:1-6:

A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed. A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřelaano, všechno v moři. A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví. A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to.

První miska – označení genovou terapií, chybně označovanou, jako očkování. 6.6.6.. Tak těm se vytváří uvnitř i někdy navenek díky oxidugrafenu nezhojitelné rány, které hnisají. To jsou ty vředy
Druhá miska – následky, kde takto označení se stávají neplodnými, což způsobuje v očích nebeského Otce, že se stali mrtvou krví. A to celé moře lidstva.
Třetí miska – spálení plevele válkou z Matouše 22:7, jejich pramenů a jejich řek, těch kdo je aktivně v těch bludech podporovali. Umře při ní okolo 1,4 miliardy lidí.

Kdo je plevel? Jsou to ty nerozvážné panny, kterým dohořel duchovní olej. Proto je to co přichází plně řízeno samotnými anděly, aby se naplnilo toto:

Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání, a ty, kteří činí bezzákonnost, a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 13:41,42)

A co nastane?

V tom čase budou spravedliví zářit jasně jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá.“ (Matouš 13:43)

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

Jak se to stane?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Jaká kniha se píše?

A během toho času povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně, jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 13:8)

A jak se do něj dostat? Pokud rozumíme Malachiášovi správně, tak je to O ÚCTĚ KE JMÉNU SVRCHOVANÉHO PÁNA JEHOVAH (JEHOVY), TOHO S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU. To je první podmínka.

Druhá je opět o jménu, ale abychom to pochopili, musíme správně porozumět těmto veršům. Prvním je tento:

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

Takže co vyučuje nevěsta, 144 tisíc? Že skutečné jméno Otce je JeHoVaH (Jehova) a skutečné jméno Beránka je Jehošua. Proto Jan píše:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošua, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:1-3)

Co bylo už ve světě za doby Jana? Výrok, který říkal, že Je-sus (Ježíš) přichází. Ale to není skutečné Kristovo jméno a nevěsta to ví. Jsou ochotny tomu družičky uvěřit? Ne. Proč? Protože mají nedostatek oleje, duchovního porozumění, protože se nenechaly vyučit nebeským Otcem (Jeremiáš 31:34; Jan 6:43-45). Nazývaly jej kdejakou přezdívkou.

Proč toto porozumění přichází až nyní? Aby to ty nerozvážné panny nepoznaly a nepoznaly kdo skutečně patří ke 144 tisícům zapečetěných, aby si nenakoupily v čas potřebný duchovní olej do svých lamp.

Pro ně je těch 144 tisíc něčím, nad čím se pohrdá, protože neodpovídají jejich tělesným představám. To je bude stát skřípání zubů. Kdy? Až budou vzkříšeny na konci 1000 letého Božího království. Když porozumí kde byly pozvány a proč na to nedosáhly, bude to pro ně podobné ohni a skřípání zuby. Pokud však budou chtít po vzkříšení žít, musí naplnit Boží vůli.

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Před soudem už nebude žádné tělesné dohadování, které je stále přítomno, kde jeden druhého nenávidí jen proto, že nemá přece to správné tělesné poznání, přitom ani jeden se nenechal vyučit samotným nebeským Otcem.

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Ježíš jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo věří, má věčný život.“ (Jan 6:43-47)

Kdo těmto slovům uvěřil, aby měl věčný život? Ti v náboženských domech? Ti kdo říkají: „Je jedno jaké jméno má nebeský Otec.„? Nebo ti, kdo jeden s druhým mluvili, že je třeba Otcovo jméno znát, rozumět jeho skutečnému významu a to s tou největší úctou?

A teď se neprojevte jako posměváčci, aby vaše pouta nezesílila, neboť je tu záhuba, dokonce něco rozhodnutého, o čem jsem slyšel od Svrchovaného Pána, Jehovy vojsk, pro celou zemi.“ (Izaiáš 28:22)

Takže budeme posměváčky, nebo poslechneme co nám nebeský Otec říká a vysvětluje? Kdy na plevel, na posměváčky přijde záhuba? Není to právě nyní? Neříkám dnes, neříkám zítra, ale už byl Velké Británii vyslán vzkaz, takže kolik máme asi tak času, než to nastane?

Není v Písmu na třech místech stejné prohlášení? A když je něco třikrát, pak je to 1000% jistota, že to musíme udělat.

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32 nebo 3:5)

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ (Římanům 10:13)

Proč apoštol Pavel říká jakoby něco jiného? Protože měl porozumění, protože znal význam Jehošuova jména, které zní:

PÁN JEHOVAH (JEHOVA) ZACHRAŇUJE!!!

Žádný hospodář, lord, bůh a podobně. JeHoVaH (Jehova) je jeho svaté jméno!

Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi: Tak máš říci izraelským synům: Jehova, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě k vám poslal. To je mé jméno na neurčitý čas a to je mé pamětní jméno pro generaci za generací.“ (Exodus 3:15)

A Bůh mluvil všechna tato slova a řekl: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. Nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji.“ (Exodus 20:1-3)

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:16-18 nebo 83:17-19)

Nezní první příkaz takto?

A budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.“ (5. Mojžíšova 6:5)

Řekl mu: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37)

A to druhé je:

To druhé, jemu podobné, je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39)

Jakou lásku projevujeme svým bližním, kterým nadáváme v různých diskuzích? Proč? Protože přece to mé poznání je nejlepší. Jak smutný pohled je na tyto diskuze. Co leze z některých komentářů. Kolik takzvaných následovnic Krista už vypustilo ze svých úst žumpu. To je ta láska Agape k bližním? Sami si odpovězme.

Jak zněly slova Pána Jehošuy k Satanovi, když on sám byl příslušníkem Židů? Takto?

Tu mu Ježíš praví: Kliď se, Satane, je přece psáno: Budeš se klanět PÁNU, svému Bohu, a jemu jedinému budeš konat svatou službu.“ (Matouš 4:10)

Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘

nebo to řekl takto?

Potom mu Jehošua řekl: Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.

Apoštol Matouš nebyl Řek, ale Žid. Jistě věděl jak se skutečně Pán Pomazaný Otcovým duchem jmenoval, že to byl Pán Jehošua a nikdy by si nedovolil nebeského Otce nazvat nehodnotným způsobem, proto JeHoVaH (Jehova). Nepatřil k těm dvanácti?

Jména dvanácti apoštolů jsou: Nejprve Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej; a Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan;  Filip a Bartoloměj; Tomáš a Matouš, výběrčí daní; Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš; Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho později zradil.“ (Matouš 10:2-4)

Král Jihu se skrze NATO připravuje zaútočit na krále Severu, už to mají naplánováno na červen tohoto roku, kolik asi mají času ti, kdo jsou stále ve Velkém Babylonu, náboženských domech a sektách času, aby z něj vyšli? Neslyšíme, že ženich je zde? BUDÍČEK DRUŽIČKY!!!! Nestačí znát správné jen jméno Otce, ale také Syna.

Co má učinit král Severu?

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Nezažívá snad král Severu poslední dny jednu zprávu za druhou, kdy mu je od krále Jihu vyhrožováno vzkazy, dokonce smrtí, protože to chce i Chabad Lubavitch? Nevím, kdy vyjde ve velikém vzteku, ale to co vidím mi říká, že to nebude asi tak dlouho trvat.

Stále někdo očekává, že tu bude ještě nějaké další velké soužení, které tu nikdy nebylo? Nebo si skutečně myslíme, že bude WHO dovoleno to co plánují? Vždyť by nás všechny zabili tou svou mRNA medicínou. Už cpou do nás brouky, to nám nestačí. Tuší někdo co to dělá s naší imunitou? Kolik má ta svoloč ještě času, než Otci dojde trpělivost, aby uvolnil čtyři větry?

Ale my se raději budeme dohadovat, že? Není to choré? Mne se neptejte co si o tom myslím, ale co si o tom myslí samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh a Král a Pán, Jehošua Pomazaný Božím duchem. Nebo nikdo z nás nečetl 6. kapitolu knihy Přísloví?

Proto přijde náhle jeho pohroma; bude v mžiku zlomen a nebude žádné uzdravení. Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši: povýšené oči, falešný jazyk a ruce prolévající nevinnou krev, srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, nohy, které spěšně běží ke špatnému, falešný svědek, který šíří lži, a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ (Přísloví 6:15-19)

Nebo není vidět toto?

Vždyť jejich nohy běží k naprosté špatnosti, a stále chvátají prolévat krev. Vždyť to není k ničemu, je-li síť roztažena před očima čehokoli, co má křídla. Číhají tedy v záloze právě na jejich krev; číhají ve skrýši na jejich duše. Takové jsou stezky každého, kdo dosahuje nepoctivého zisku. Ten odnímá duši jeho majitelů.“ (Přísloví 1:16-19)

Já tedy toto vidím na každém kroku. Není to jako v Noemových dnech? Proto to na všechny přichází, jako porodní křeče na těhotnou ženu. Daniel nemluví o velkém soužení, ale o velké tísni, která tu nikdy nebyla. Nejsme tísněni? Není válka popsaná ve Zjevení 9:13-21 velkou tísni? A kdo bezpečně vyvázne? Takže kdy se přestaneme hádat a začneme dokonce milovat i své nepřátele? Nebo to chápeme tak, že máme milovat jen ty, kdo papouškují to samé co my? Já toto fakt v Písmu nečtu. Asi nemáme stejné Písmo. Nebo je chyba někde jinde? Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy), toho s Největší autoritou (Boha) ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Pokud jsme nalezli něco moudrého v tomto textu, tak víme komu ta moudrost patří. A ČIŇME POKÁNÍ Z NAŠÍ VLASTNÍ NIČEMNOSTI, ABYCHOM MOHLI BÝT ZAPSÁNI VE SVITKU ŽIVOTA.

Vím, že nejsem učitelem, který druhým lechtá uši, jak si to mnozí zamilovali, ale jde nám, 144 tisícům o to, abychom bezpečně vyvázli. Pak skutečně začneme zářit jako jas oblohy.

Kéž nás má slova rozesmutněla bohabojnou bázní, abychom byli zachráněni. Už zřejmě nebude odklad, tak jako dříve. Nemáme být Boží chrám? Pokud ano, pak ať každý naslouchá co duch říká shromáždění:

Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. Korinťanům 3:17)

Kéž se všem daří si vytáhnout vlastní trám z oka, abychom se už nepřeli, ale snad nalezli pod skutečnou Otcovou moudrostí způsob, jak taktně upozornit na třísku v oku druhého, bez nějaké zloby a pokrytectví.

Kéž máme Pánův pokoj, Agape a mnoho vzájemného povzbuzení ke znamenitým skutkům.

Váš bratr a Pánův otrok Igi