Symbolika a vzkazy ukryté za letošní vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí

Spread the love

Dříve jsem se k tomuto tématu nedostal. Mnozí si povšimli velké změny, která vysvětluje, co se skutečně odehrálo a potvrzuje to myšlenky z mého článku, který jsem připravoval od 8.5.2023 a dopsal jej až 9.5.2023. Nechtěl jsem už tuto symboliku přidávat, ale jsem k tomu veden. Mezitím vyšly nějaká vysvětlení jinde. My potřebujeme pochopit, že 9. května 2023 nastala velká změna, která potvrzuje, že jsem byl duchem veden správně, ač věci neproběhly v časovém rámci, který jsem i já nepochopil v minulosti správně. Vše mělo své důvody.

Jak mnozí ví, Mojžíš musel zapsat toto prohlášení:

A dále řekl: Slyšte, prosím, má slova. Kdyby byl nějaký váš prorok pro Jehovu, dal bych se mu poznat ve vidění. Mluvil bych k němu ve snu.“ (Numeri /4. Mojžíšova 12:6)

V případě, že ve tvém středu povstane prorok nebo ten, komu se zdá sen, a on ti dá znamení nebo předzvěst, a opravdu se splní znamení nebo předzvěst, o nichž k tobě mluvil, když řekl: Pojďme za jinými bohy, které jsi neznal, a služme jim, nebudeš naslouchat slovům toho proroka ani tomu, komu se zdá sen, protože Jehova, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, zda milujete Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Měli byste chodit za Jehovou, svým Bohem, a jeho byste se měli bát a jeho přikázání byste měli dodržovat a jeho hlasu byste měli naslouchat a jemu byste měli sloužit a k němu byste měli lnout.“ (5. Mojžíšova 13:1-4)

Kdy jdeme za jinými bohy? Není to tehdy, když prosazujeme učení a výklad nějakého náboženského domu, který se pasoval do jediného prostředníka mezi Otcem, Pánem Jehošuou a ostatními? Neznamená slovo BŮH, TEN KDO MÁ AUTORITU NAD NĚKÝM? Pokud ano, pak se takto prosazované porozumění stává BOHEM, autoritou, KTERÉ SE MUSÍ VĚŘIT. Z mých úst a z mých článků něco tak troufalého nikdy nezaznělo. Proto čtěme dále:

A ten prorok nebo ten, komu se zdál sen, by měl být usmrcen, protože mluvil o vzbouření proti Jehovovi, vašemu Bohu, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroků, aby tě odvrátil z cesty, po níž ti Jehova, tvůj Bůh, přikázal jít; a odklidíš, co je zlé, ze svého středu.“ (5. Mojžíšova 13:5)

Bylo to tvrdé nařízení, které vedlo ke smrti. Vše se naštěstí změnilo, pokud se stane toto:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1.Timoteovi 2:3,4)

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Pokud zjistíme, že jsme se v porozumění mýlili, je potřeba učinit pokání. U těch, jenž působí jako učitelé Božího slova, tak u nich je potřeba projevit toto pokání, přiznání omylu, veřejně. Náboženské domy s tím mají velký problém. Podobné to je i s těmi, kdo si myslí, že už všemu rozumí správně. Skutečná PRAVDA je o věcech, které když poznáme, že toto je ta PRAVDA, tak vše staré, co neodpovídá zahodíme. Pak se radujeme z perly NEJVYŠŠÍ HODNOTY, ať má podobu jakoukoli. Pokud nejsme ve svých srdcích takto nakloněni, vždy nás bude poskvrňovat kvas starých náboženských dogmat a nauk.

Ti, jenž mají odpovědnost a mají skládat počet za ty, které jim nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh svěřil spolu s Pánem Jehošuou, tak ti musí pamatovat na tato slova:

Avšak prorok, který se opováží mluvit v mém jménu slovo, jež jsem mu nepřikázal mluvit, nebo který mluví ve jménu jiných bohů, ten prorok zemře. A v případě, že by sis řekl v srdci: Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil? Když prorok mluví ve jménu Jehovy a slovo nenastane ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš se ho.“ (5. Mojžíšova 18:20-22)

Nebeský Otec ví, že jsme jenom lidé, kteří touží určitá vidění urychlit, proto také oznamuje toto:

Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:3)

Pečetí tedy není datum, kdy předpokládáme naplnění, ale skutečný čas naplnění. Proto nebeský Otec říká toto:

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Ámos 3:7,8)

Pokud ti, jenž obdrží prorocká vidění a jsou vedeni k tomu, aby je předložili ostatním na „tabulky“, aby se z nich nahlas a plynule četlo, a neučiní to, jakou bázeň před svým Stvořitelem mají? Víra proroka je o tom, že plně důvěřuje Božímu duchu, jeho vedení, i kdyby se vidění zpozdilo. Proč? Protože věří, že se 100% splní.

Jak jsem šťastný, že nemusím z předloženého porozumění nic měnit, jen případně čas naplnění, který není v mých rukou. Je psáno:

Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého. Buďte ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná činnost, čemuž nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.“ (Habakuk 1:5)

To nás vede k tomu, abychom se na jeden z národů podívali, ač je v jeho středu mnoho národů a národnostních skupin. Abychom v ohromení zírali, o čem se vyprávělo, že se to stane, ale nikdo tomu nechtěl věřit. Je prorokováno:

Jehova otevřel svou zásobárnu a vynáší zbraně svého otevřeného odsouzení. Vždyť je dílo, které má Svrchovaný Pán, Jehova vojsk, v zemi Chaldejců.“ (Jeremiáš 50:25)

Kdo je Chaldejec dnešních dnů? Je to mocný národ, v jehož středu je mnoho národů a národnostních skupin, které spolu nebojují. V tomto národě jsou vynášeny zbraně, jenž naplní otevřené odsouzení samotného nebeského Otce. O tom je symbolika a vzkaz, který byl ukázán tím, co proběhlo na Rudém náměstí 9. května 2023.

Co jsme viděli? Jeden jediný tank T-34, jak vjíždí na krásnou ploščaď s rudým praporem na znamení vítězství nad fašismem. Žádná jiná technika, která by doprovodila tento tank vítězství. Jak jsem vysvětloval v jiném článku, to co provedla ruská armáda během posledního roku na Donbase, tak vytvořila podobný obranný systém, který se tvořil před bitvou u Kurského oblouku. Na něm si tehdejší fašistická nejmodernější technika wehrmachtu vylámala zuby a byl to tank T-34, který dovezl rudou vlajku poté až do Berlína, hlavního sídla tehdejší fašistické moci.

Tím je celému světu oznámeno, že Rusko zopakuje to, co se dělo od ukončení největší tankové bitvy. Co udělalo Německo? Před časem slíbilo vyslání nejmodernějších tanků Leopard na Ukrajinu a do vzkazu zakomponovalo číslovku 18, což je odkaz na Adolfa Hitlera, jeho první a osmé počáteční písmena v německé abecedě. Ruská armáda dovolila, aby tyto stroje dorazili na linii doteku, kde budou a nebo již jsou zlikvidovány. To je také odpověď všem, kdo nerozumí, proč není vše ničeno ihned po překročení hranic EU a Ukrajiny.

Proč ta obranná linie? Protože byla Ukrajina připravována na jarní ofenzívu, kdy jako wehrmacht slibovala, že dojde k průlomu a vojska tehdejšího sovětského svazu, dnes Ruska, budou zničena, rozdrcena a budou zbytky muset ustoupit dál na východ. Stalinův rozkaz zněl jasně: „ÚSTUP NENÍ MOŽNÝ!„. Stejný pokyn vydal pravděpodobně Putin Šojgovi, když s Gerasimovem nechali ruská vojska zakopat na dnešní obranné linii. Proto nikdo z vojenských analytiků nechápe, co Rusko dělá. Ruský medvěd miluje symboliku a kdo padne za vlast, je věčným hrdinou země. Je jedno v jakém časovém období se to stane. Že je to takto myšleno, tak se odehrál další obraz na Rudém náměstí.

Neobjevila se tam žádná bojová technika, která se ve speciální vojenské operaci používá, jak je to Ruskem označeno. Byla armáda schopna na Rudé náměstí tuto techniku dostat? Samozřejmě, má jí dost a dost i na jiných místech. To by ale nebyl už vzkaz. Jen opětovná show Vlasovců, kterou předváděli o přehlídkách od roku 1992 zaprodanci kolektivnímu západu v Rusku. Proto přišel další vzkaz.

Na Rudé náměstí v pochodovala čestná stráž se svinutou trikolorou Vlasovovy armády, která kráčela před rozvinutou rudou vlajkou, symbolem vítězství a tak jako v roce 1945, kdy symboly nacismu byli svinuty spolu s trikolorou, jako symbol porážky fašismu a nacizmu. Takže byl vyslán vzkaz, kam až to dospěje. Je to biblické? Ano, je to biblické, protože se objevil další symbol, tím byl na jedné z rudých vlajek bíle vyobrazený Lenin, symbol socialismu. Co tím bylo oznámeno? Že ubitá hlava žije!!!! Ale to není všechno. Vedle Putina seděli dva takzvaní veteráni. Jak bylo záměrně odhaleno, byli to lidé, kteří měli své specifické funkce. Jeden v NKVD a druhý v KGB.

Tyto tajné služby měly za úkol pátrat po všech fašistických zločincích. Tím byl dán vzkaz, že opět toto nastane. Proto je symbolicky vše jakoby v čase vráceno k tomu, co nastalo po bitvě u Kurska. Letadla, která byla součástí show v minulosti, se letos také neobjevila. Proč? STOJÍ PEVNĚ NA SVÝCH MÍSTECH, ABY CHRÁNILA NEBE NAD HLAVOU OŽIVENÉ HLAVĚ ZE ZJEVENÍ 13. KAPITOLY. Opět nebyl pro ruskou armádu problém show s letadly připravit? Je to zase jen vzkaz. Technika, která se na Rudém náměstí objevila, symbolizovala to, že Rusko má v zádech další zbraně a zbraňové systémy, které ji zajišťují neporazitelnost a není potřeba se uchylovat k jejich použití.

Že ti kdo symbolice rozumí, že ji pochopili, tak o tom jsou další mediální výstupy. Nebyly jen dva, ale my si připomeneme jen dva. Prvním je Bidenova hysterická reakce a druhým rozhovor Borelliho ve Španělsku. Dá se to shrnout do těchto slov: „Vrhneme proti Rusku vše co můžeme, jako to udělal Hitler u Kurska, aby ubitá a opět živá hlava přestala existovat. Buď my, nebo oni, myšleno Rusko.

Macron vše vyhodnotil tak, že Francie iniciovala, aby Wagner group, její stíhači, jak se Prigožinovým mužům říká, aby byli dáni na seznam teroristický skupin. Proč? Protože se bojí, že tito muži budou plnit roli těch, kdo budou vybrané osobnosti hledat a přivádět k soudům. Ti dva takzvaní veteráni symbolizují dvě skupiny. Wagner a Kadyrovovu armádu.

Celé představení, které bylo možno vidět na krasnoj ploščadi je naplněním slov Sergeje Lavrova, který v předvečer této přehlídky vítězství prohlásil:

RUSKU VŽDY DLOUHO TRVÁ, NEŽ ZAPŘÁHNE!!!!

Už má zapřaženo. Operace Golgota je už v poslední konečné fázi. Západní politici už musí vsadit na tu úplně poslední kartu, kterou je přímá vojenská konfrontace s Ruskem. Nejenom, že jsem se v tom, co mi bylo duchem odhalováno na samotných biblických textech nemýlil, jak s obnovou socialismu, kdo skutečně je ubitá hlava a divoké zvíře, že se nakonec promění do jediné, červené barvy pro celý svět, ale že přijde chvíle, kdy všechny tři soupeřící skupiny, žlutí, modří a červení dají svá vojska k dispozici. Rozhovor, který učinil s Ivanem Kratochvílem bývalý poradce Václava Klause, pan Hájek, toto potvrzuje, kdy skuteční vojenští analytici říkají, že se mezi prvním až patnáctým červnem otevírá okno příležitosti, které na 95% povede k vzájemné konfrontaci.

Video zde. Stačí od 38. minuty.

Velmi zajímavou informací je, že agent Pávek, neboli prezident ČR chce poslat na Ukrajinu poslední možnou proti vzdušnou ochranu české kotliny . Jak jsem opět vysvětlil dříve, ČR lze efektivně obsadit bez velkých ztrát jen ze vzduchu. Zde jsem také vysvětlil, koho nám dosadili do čela. Takže opět tleskám.

Co nám pro potvrzení mých analýz ještě chybí? Tím je vylití ducha, neboli příchod pomocníka, tak jak se to odehrálo o Letnicích 33. n.l. . Ve vidění, které jsem obdržel a zveřejnil zde, tam mi bylo ukázáno, že jej budeme mít už během konfliktu. Pokud jsem tedy vše pochopil správně. Proto věřím, že přijde brzy. Zda to tak je, tak na to se musíme dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha ve jménu Pána Jehošuy Krista. Jak se zachránit a jak jej obdržet pro posvěcení Otcova jména, tak to jsem už také několikrát zdůraznil. Chce to učinit pokání a prosit celým srdcem, myslí a silou, abychom byli nejenom vyučeni samotným nebeským Otcem, ale hlavně vzývat ta správná jména JEHOVAH a JEHOŠUA.

Tak zvaná nevěsta (144 tisíc) zapečetěných těmito jmény to ví. Kéž by toto učinily i rozvážné panny. Ať se tak stane k Otcově slávě. Nevěřte mi, věřte Otcovu duchu.

Pokoj nám všem v tomto čase tísně.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi