Zkuste se prosím z mého selhání poučit!

Spread the love

Děkuji našemu Stvořiteli, JeHovaH Bohu a Jeho Synu Jehošuovi za to, že ke mne posílá ty, aby mi ukázali, jak důležitá jsou má slova vzhledem k Vám a Otci a že se musím zříci jakýkoliv emocí, jenž mne vedly k neuváženým slovům, za které musím přijmout svou veškerou zodpovědnost. Kéž je to tedy všem známo, že jsem zhřešil.

Činit pokání, projevit upřímnou lítost je základem všeho, abychom neztratili svou budoucnost. Má vlastní slova mne soudí a nemohu k tomu mlčet. Proto mi dovolte učinit to, co je správné. Odhalit své ničemné jednání, kterého jsem se dopustil tím, že jsem zapsal tento výrok:

„Budou letos vánoce tak jak je znáte? Pokud ano, pak tu není ČAS KONCE a já jsem jenom prázdný mluvka, pokud při nich, nebo krátce před nimi letos poteče ve velkém krev, ať je vám to svědectvím, že máte Velké soužení vy, kdo se na těchto svátcích radujete. Že vašim pánem je Satan a ne JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země!!!“ (napsáno zde v pondělí 12.12.2021 téměř na konci článku)

Žádný konflikt neproběhl a já jsem se stal PRÁZDNÝM MLUVKOU. Uvedl jsem tím soud na vlastní hlavu. Stalo se to proto, že jsem článek psal pod určitými emocemi. Pokud někdo zastupuje na veřejnosti nebeského Otce a Jeho Syna, NEMŮŽE SI DOVOLIT BÝT POD VLIVEM EMOCÍ. Co jsem tímto jednáním způsobil? Že vše co jsem kdy napsal se stalo nedůvěryhodné. SVÉ VLASTNÍ POROZUMĚNÍ JSEM POVÝŠIL NAD MOUDROST SAMOTNÉHO NEBESKÉHO OTCE. PROROKOVAL JSEM ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE ČAS, KTERÝ PRO DANÉ UDÁLOSTI JEŠTĚ NENASTAL. Vysvětlovat proč jsem tak jednal, nemá význam, protože by to mohl někdo chybně pochopit, že se chci vymlouvat.

Pochybení z mé strany nastalo a vnímám to jako vážné pochybení. Obdržel jsem několik rad a je moudré se jich držet. Pokud bych toto nedal na vědomí, bylo by to jistě horší, než samotný výrok. Stalo se dokonce něco, co způsobilo vážné těžkosti jednomu mému bratrovi, kdy místo toho, aby byla má modlitba vyslyšena v jeho prospěch, se mu zdravotní stav zhoršil a on byl na tom hůř než před mou modlitbou. Snad mi to bratr odpustí, že se toto přihodilo, abych přestal jednat ničemně v očích JeHoVaH vojsk a v očích Jeho milovaného Syna a našeho Krále, Jehošuy Krista.

Nezbývá mi nyní sdělit nic jiného, než to, že dokud budu veden k nějaké myšlence, kterou bych měl veřejně sdělit, že ji budu vyjadřovat jako myšlenku člověka, ne jako tu, jenž jsem obdržel pod inspirací, aby vaše srdce nešlo za člověkem, ale jen a jen k Bohu, kterého se musíme sami dotazovat, zda je v ní moudrost, jenž sestupuje ze shora. Nevím totiž, zda mi jako trest nebudou odňaty dary, které mi byly k předchozím myšlenkám propůjčeny.

Kéž svou chválu vzdáváme Otci za to, že toho koho miluje, že toho ukázňuje, aby nebyla DOBRÁ ZPRÁVA o KRÁLOVSTVÍ ničena člověkem bez sebeovládání, který se nechá ovlivnit emocemi, aby se dostal pod vliv toho, kdo ten svět ovládá, protože pak se hřích krčí u vchodu naší mysli a kdo jej ovládne? Proste tedy vy, jenž jste v očích našeho nebeského Otce spravedliví, aby mi bylo odpuštěno. Vím jak hrozné to může být pro toho, kdo se dostane do rukou skutečně Živého Boha. Vždyť jedno klopýtnutí Mojžíše pod emocemi, mu zabránilo vstoupit do zaslíbené země. Kéž je má nespravedlnost pro nás velkým varováním, že nic nečistého nemůže přijít Otci, abychom získali jeho přízeň a projevy nezasloužené laskavosti.

Prosím každého, kdo čte mé články, aby je podroboval vlastnímu zkoumání a vlastním dotazům v modlitbách, aby nebyl ovlivněn mou moudrostí. Jsem skutečně jenom člověk, který neobdržel korunu slávy, která je vyhrazena těm, jenž ve věrnosti vytrvají až do samotného konce. Pokud mi je odhalena má vlastní chyba, vždy ji přiznám, protože kdybych to neudělal, nebudu mít žádný podíl na dřevu života. Ač toto není hlavní důvod, pro který vše dělám, protože být poslední z posledních v Božím království a žít jako jeho poddaný, už to by pro mne byla velká odměna, ale očištění Otcova jména je pro mne největší motivací a budu-li shledán jako NESPRAVEDLIVÝ, bude to jistě vzhledem ke mne SPRAVEDLIVÉ.

Snad jsem nic nezamlčel a snad vše chápu správně. Kéž vše slouží pro vaší záchranu a ochranu ke slávě Otce, který mne stvořil a ke chvále Krále, který mne povolal v květnu 1989.

Váš bratr Igi

2 thoughts on “Zkuste se prosím z mého selhání poučit!

  1. No Igore přeju ti hodně štěstí.
    Snad ti to dobře dopadne.
    Je to šílená doba pokud člověk sleduje internet a dění.
    Hodně lidem, už z toho přeskočilo.
    Budu se za tebe modlit a i za nás všechny

Comments are closed.