Ani za všechny poklady světa

Spread the love

Když byl Jehošua pokřtěn odešel na 40 dnů do pustiny, kde se postil a bylo mu v tom čase připomenuto vše z jeho předlidské existence. Potřeboval tento čas k tomu, aby se nechal plně poučit nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem. V samotném Písmu není o těchto 40 dnech mnoho informací, co však víme, že jej poté začal pokoušet samotný Satan. Může se to stát i nám?

Je psáno, že po 40-ti denním půstu měl Jehošua velký hlad. Satan proto jako první pokušení nabídl Kristovi, aby prokázal před jeho očima kým skutečně je, že si má ve svůj prospěch ze dvou kamenů udělat dva chleby, aby se najedl. Co bylo na té Satanově nabídce zajímavé? Že vždy použil určitou myšlenku Písma, aby ukázal, že se jedná o duchovně správné smýšlení.

Pak byl Jehošua veden duchem do pustiny, aby byl pokoušen Ďáblem. Potom, co se postil čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, pocítil tehdy hlad. Přišel také Pokušitel a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, pověz těmto kamenům, ať se stanou chleby. On však odpověděl a řekl: Je napsáno: Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst. (Matouš 4:1-4)

Bylo pro Jehošuu nemožné si takto chleby opatřit? Určitě ne, pokud by o to nebeského Otce poprosil., jistě by mu splnil tuto žádost. Problém je jinde. Satan se mu snažil dostat lidově řečeno na kobylku, neboli pod svůj vliv.

Když neuspěl, zkusil toto:

Potom ho Ďábel vzal s sebou do svatého města a postavil ho na chrámové cimbuří a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, vrhni se dolů, neboť je napsáno: Dá ohledně tebe příkaz svým andělům a ponesou tě na rukou, aby ses nikdy nohou neudeřil o kámen. Jehošua mu řekl: Opět je napsáno: Nebudeš zkoušet Jehovu, svého Boha“ (Matouš 4:5-7)

Proč to Satan udělal? Krista v té době nikdo neznal. Byl na úplném počátku své veřejné služby a Satan mu vlastně nabídl vstoupit do dění a upozornit na jeho příchod tím, že skokem z cimbuří mezi lidi, kdy se mu nic nestane, upoutá na sebe svou pozornost. Přijde jako nějaká hvězda showbyznysu. Stál Jehošua o tuto pozornost? Ne.

Sice by takový skutek mnoha lidem asi imponoval, on by okamžitě získal mnoho následovníků, ale to proč přišel na zem, by nesplnilo svůj účel. Proto Satan vyzkoušel poslední možnost, dal mu totiž skvělou nabídku:

Opět ho Ďábel vzal s sebou na neobvykle vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu a řekl mu: To všechno ti chci dát, jestliže padneš a prokážeš mi akt uctívání. Potom mu Jehošua řekl: Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“ (Matouš 4:8-10)

A protože Satan neuspěl v prvních dvou nabídkách, kdy by vlastně musel přijít nějakým způsobem zásah samotného Otce, vyzkoušel lest, která byla plně v jeho moci a pod jeho kontrolou. Proto říká Kristu toto: „Jen malinkaté poklonění a já ti vše odevzdám, protože vím, že ti bude na konci svět patřit. Pojďme to udělat následujícím způsobem. Něco, za něco. Já ušetřím mnoho životů, ty získáš co ti má patřit a bude to tak, že vlk se nažere a koza zůstane celá.“.

Čeho chtěl Satan dosáhnout? Aby nebyla činěna Otcova vůle. Kdyby mu Kristus na nabídku kývnul, pak by se nebeský Otec stal LHÁŘEM. Proč by se to stalo? Protože vše co nechal nebeský Otec zapsat v Písmu jako proroctví, by bylo hozeno pod stůl. Přestalo by platit co čteme u Izaiáše?:

Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb,  takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55:10,11)

Otcovo slovo vyšlo, mnoho prorockých slov. Ta se musí naplnit. Dnes je to stejné, protože i na dnešní ČAS KONCE existují mnohá proroctví, například takové, že se mnozí budou muset brodit Písmem a událostmi sem a tam, aby se pravé poznání rozhojnilo.

Těm, kterých se to týká, tak těm bylo prorokováno, že nebudou nic vlastnit, protože odměna, která je za jejich vytrvalost čeká, se nedá vyčíslit ani penězi a ani nějakým pohodlným životem. Proto bude tyto bratry a sestry Satan svádět, aby se mu jen trošičku poklonili. Otec to popisuje tak, že je to jakoby rána od něj. Pozorovatel to bude takto vnímat. Kdyby se to nestalo, nepatřili by tito lidé Otci celým srdcem, myslí a silou.

A tvé zdi opravdu postaví cizinci a jejich vlastní králové ti budou sloužit; ve svém rozhořčení tě totiž nejprve udeřím, ale ve své dobré vůli se nad tebou jistě smiluji.“ (Izaiáš 60:10)

Aby člověk mohl skutečně patřit Otci, musí být stejně jako Job postihnut určitými ranami, aby se před Satanem a jeho padlými anděly ukázalo, že láska k Otci nepramení z toho, že něco člověk má, ale že pramení z celého srdce. Že vůli, kterou touží činit, jenž je vůli nebeského Otce, že ta se stala srdeční záležitostí takového jedince, který se nechal od Otce poučit. Že nejde takovému člověku o svou vlastní slávu, ale jen a jen o slávu jeho nebeského Otce a slávu Syna, kterého Otec poslal na zem, NE PROTO, ABY TU DĚLAL SHOW, ALE ABY VRÁTIL LIDEM ZTRACENÝ VĚČNÝ ŽIVOT.

Proto Satan vytvořil bílou magii, kde ti jenž jí podlehli jsou finančně zajištěni tak, aby si mohli zajet kde se jim zlíbí a vyzkoušet si různé rituály, rostliny rozšiřující si vědomí, které způsobí úplné otevření bran mysli k tomu, aby se jim projevil jako ten NEJVĚTŠÍ ANDĚL SVĚTLA, aby k nim mohl přistupovat jak Kristus. Proto mnozí z takto podvedených lidí věří, že mohou s Kristem mluvit. Ke komu může Satan takto přistoupit? K tomu, kdo mu plně podléhá.

Čemu chce Satan zabránit? Jaký cíl sleduje tím, že některé zasvětil do bílé magie, že zažívají roztodivné zkušenosti, a proč si všichni do jednoho prošli stejnou cestou takzvaného poznání? Skrze mimosmyslové zážitky potřebuje popřít Písmo. Zážitek, neboli takzvaná osobní zkušenost brání člověku zkoumat jeho podvod do hloubky.

Co Písmo říká:

Nedejte se zavést na scestí: Bohu se nelze posmívat. Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí;  protože kdo rozsévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla porušenost, ale kdo rozsévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život.“ (Galaťanům 6:7,8)

Písmo bylo psáno pod vedením Otcova Ducha. A tento Duch, když to Otci dovolíme z Písma působí. Toho se Satan nejvíc bojí. Pokud mu otevřeme všechny kanály skrze různé meditační cvičení a rozstodivné rituály, pak může vstupovat do mysli člověka. Co má zajistit rituál? ŽE MU ČLOVĚK PATŘÍ!!! Co pak takovému člověku provede, když jej má pod plnou kontrolou? Předloží mu, že Jidáš byl vlastně dobrý a obětoval se pro Krista. Takový člověk nemůže rozeznat inspirovaný výrok Otce, od inspirovaného výroku Satana.

Otče, Pane Jehovo prosím, v Jehošuově jménu, dovol každému, kdo byl takto podveden, aby při čtení výše uvedených slov poznal, že odhaluji Satanův největší podvod, pokud jsem nalezl přízeň v tvých a Kristových očích. Má tvá zloba přijít na podvedeného, nebo na toho kdo podvádí? Vždyť nevěděli, že sklízí s ohledem na své tělo, protože dovolili zasít porušenost, protože Satan touží, aby byli zničeni spolu s ním, v den tvého hněvu. Vždyť jsou jen prach, jako i my jsme prach. Učiň jim to prosím s ohledem na ČAS KONCE a vytrhni je z jeho ruky, pokud je to v souladu s tvou vůlí Otče, protože mé myšlenky jsou myšlenkami člověka a mou vůlí je, aby nikdo nezahynul, ale došel k pokání a porozumění Pravdy. Ať se jim to Otče prosím stane s ohledem na projevy tvé nezasloužené laskavosti, s ohledem na jejich stav srdce. Ne člověk může způsobit, že porozumí správně, pokud nám to nedovolí tvůj Duch. Ať se to stane jak ty sám si přeješ. Amen a amen.

Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh (Otec) působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1.Korinťanům 3:5-7)

Stala se zvláštní věc. Obdržel jsem nabídku, která se v tomto světě neodmítá. Panovník tohoto světa ke mne poslal člověka, který má jak prostředky, tak vzhledem ke svému tělu relativně příjemný život. Tento člověk mne požádal, abych mu pomohl vést lidi k duchovnu. Je přesvědčen, že všechny cesty vedou k Bohu. Tím by bylo možné přece mnoha lidem pomoci. Myslím si, že on sám to myslí velmi upřímně, ale sám netuší, že to co vlastní, nezískal díky své moudrostí, ač je to velmi inteligentní muž. Jak jej chtěl Satan použít? Tak, že mu předložil jeho vlastní projekt, své vlastní myšlenky, aby se staly myšlenkami tohoto muže. Šest let jej na to připravoval tím, aby mne vedl v patrnosti.

Takže „milý“ Satane, já sloužím nebeskému Otci, Jehovovi Bohu. Jemu patří mé srdce, mysl, má duše. Kdo jsi ty, abych se ti prodal za kousek chleba, abych popřel to, co šest let sděluji tím, ŽE MNE ZBAVÍŠ ZÁVAZKŮ, KDYŽ JÁ POŠPINÍM SVÉ A HLAVNĚ OTCOVO JMÉNO BÍLOU MAGII? Učeními o tom, že neexistuje úzká cesta, která vede do života a všechny ostatní jsou tvůj podvod a zavádění na scestí? To mne za těch 50 let mého života neznáš? Už Jehošua ti řekl, že je psáno:

Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“ (Matouš 4:10)

Ať je všem známo! Kdo si myslí, že něco má v tomto systému věcí, že je to projev duchovních schopností a že je to požehnání od nebeského Otce!!! Tak prosím věřte že já vím, že tento svět a vše v něm, že to patří Satanovi. Já nemám vaše bohatství, domy, auta, drahé dovolené. Co mám a pokud to jen a jen půjde, nenechám se o to připravit. Nalezl jsem ve svém životě PERLU NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ HODNOTY. Tou perlou je má neochvějná důvěra k našemu Stvořiteli, Jehovovi Bohu, k tomu, s tou největší AUTORITOU. To On vyrovná můj nedostatek ve svůj pevně stanovený. To Jehošua mi díky němu vrátil můj věčný život. Proto také řekl:

V tom čase budou spravedliví zářit jasně jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá. Nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval; a z radosti, kterou má, jde a prodá, co má, a koupí to pole. Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty, odešel a okamžitě prodal všechno, co měl, a koupil ji.“ (Matouš 13:43-46)

Nebo si myslíte, že když nebeský Otec vytvořil veškeré rostlinstvo, které se dá použít k výrobě papíru. Prvky, z nichž se vyrobí barvy, takže mi nedokáže dát tolik potištěných papírků. abych splatil můj dluh? Zkusme se zamyslet nad tím, proč Jehošua říká toto:

A pán pochválil správce, ačkoli byl nespravedlivý, protože jednal s praktickou moudrostí; vždyť synové tohoto systému věcí jsou v praktickém ohledu moudřejší vůči své vlastní generaci, než jsou synové světla. Také vám říkám: Dělejte si přátele pomocí nespravedlivého bohatství, aby vás, až selže, přijali do věčných obydlí.“ (Lukáš 16:8,9)

O jakém systému věcí je tu řeč? Je to Satanem ovládaný svět, kde se musí dodržovat jeho pravidla a za to dává praktickou moudrost, jak si zajistit nespravedlivý majetek. Je to obchod, NĚCO ZA NĚCO. Přišel však ČAS KONCE, kde i těm co mají je nabídnuta účast na beránkově svatbě. Důležité však je to, zda sami hledáme nejprve Otcovu vůli, která je založena na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI. Zda dovolíme, aby to byl On sám kdo nás poučí. Myslet si, že svobodná vůle je o tom, že od nás nic Otec nežádá, tak to je neporozumění, které Satanovi slouží k tomu, abychom skutečný vztah k našemu Stvořiteli nikdy nenašli.

Jehošua řekl:

Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kteří se po ní vydávají;  zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kteří ji nalézají.“ (Matouš 7:13,14)

Může Kristus lhát? Ne, nemůže. Přesto mnozí učí jiné cestě než učil On a mají za to, že jej skutečně znají. Kdy se jim to děje? Zaprvé tehdy, kdy jsou přesvědčeni, že Písmo je přepsáno a že nemá žádnou váhu. Zadruhé tehdy, kdy se jim Satan proměňuje v anděla světla a vystupuje v pozici Krista při jejich viděních a snech, popřípadě se jim i takto fyzicky zhmotní. Kdy se jim může fyzicky zhmotnit? Když mu podléhají. A jak mu podlehnou? Když je zasvětí do svých rituálů a magických kouzel.

Mnoho lidí, kteří praktikují bílou magii věří, že na ně Satan nemůže. On rád používá jednu lest. Nechá démony, aby na takového člověka zaútočili a to v různých podobách. Ne vždy to jsou temné bytosti bez tváře. Vše záleží jen na tom, jak potřebuje daného člověka oklamat, protože Satan přesně ví, do jaké úrovně toho dotyčného zasvětil.

Pokud Satan dokáže Kristu ukázat celý svět, aby jej uviděl a poté mu jej nabídnout, pak co dokáže vůči smrtelnému člověku?

Chce-li někdo dávat, ať to činí vůči mne jen tehdy, pokud jej k tomu vede Otcův Duch. Proto nikoho neprosím o dar, protože vím, že vše co potřebuji mi nebeský Otec může zajistit. Já věřím slovům Jehošuy:

Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství. Proto vám říkám: Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. Což neznamená duše víc než pokrm a tělo víc než oblečení? Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni? Kdo z vás může přidat jeden loket k délce svého života tím, že je úzkostlivý? Proč jste také úzkostliví v záležitosti oblékání? Vezměte si poučení z polních lilií, jak rostou; nelopotí se ani nepředou; ale říkám vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní rostlinstvo, které je dnes zde a zítra je hozeno do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: Co budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Co si oblékneme? O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:24-34)

Mne skutečně zajímají na prvním místě ZÁJMY KRÁLOVSTVÍ, i kdybych měl sám skončit v gehenně, protože to co Království přinese lidem, je víc, než celý vesmír, NEŽ VŠECHNY POKLADY SVĚTA. Nedám se koupit. Nechci vztahovat vaší pozornost na mne, jsem jen prach na misce Otcových vah, ale musel jsem toto napsat, protože ve hře je víc, než někdo jako já. Mít slávu v tomto systému věcí, který za krátký čas končí a s ním i všechny poklady světa, to je Satane jen tvá touha. Ať jsem Otcem souzen podle své vlastní špatnosti a budu-li shledán ničemným, BUDE TO Z JEHO STRANY SPRAVEDLIVÉ, ale nikdy svého Stvořitele, svého Tatínka nevyměním. Už to konečně pochop!!!!

Váš bratr Igi.