Největší důkaz toho, jak Satan ovládl mysl lidí, aby se vysmál Kristu, který přišel na zem proto, aby lidstvo zachránil. Jak se na tomto výsměchu podílíte?

Spread the love

Je Satan zvrácená bytost? To rozhodně je. Dnes vám, kdo si každý rok kupujete do svých domovů stromečky a zdobíte si je různými ozdobami vysvětlím, proč vás toto Satan naučil, a co která ozdoba znamená. Tento odporný zvyk je totiž NEJENOM testem inteligence, ale hlavně testem, jak moc milujeme PRÁVO a SPRAVEDLNOST.

Je smutné, že někteří lidé ani po šesti letech, kdy jim je prokazovaná velká pozornost ze strany nebeského Otce, JeHoVaH Boha, stále nechápou, jaký boj se o ně vede, a přesto se nechají Satanem vodit jako ty politické loutky, které si myslí, že mají svou vlastní mysl a svůj život pevně v rukou.

Ať je vám to tedy známo, co jsou vánoce a co je to vánoční čas!!!! Už jsem to napsal několikrát: „SATAN JE JAKO PES, KTERÝ SI ZNAČKUJE SVÉ TERITORIUM!„. Pes to dělá ze dvou důvodů. Zaprvé, aby na sebe nalákal feny a zadruhé, aby ostatním psům řekl: „TADY JE MÉ TERITORIUM!!!„. Nečiní tak jenom psi, ale dělají to všechna zvířata, proto je Satan v Písmu označován za hada, který patří do říše zvířat, ale proto jsou politické systémy symbolikou přirovnány ke zvířatům, protože i ty si svá území značkují, podle způsobu zvířat a je jen a jen na nás, zda se necháme takto označovat.

Proč tak lidi milují vánoce a proč se nikdy nezajímají o jejich skutečný původ?

Je to proto, že nechtějí hledat. Proč padl nejenom v ČSSR socialismus? Protože lidé milují třpytivé a svítící věci, cingrlátka, světýlka a nádherně zabalené zbytečnosti. Milují to víc, než Lásku, Bezpečí a Sociální zabezpečení. Tomu totiž říkají svoboda a syslí různé vymoženosti moderní doby, protože jen tehdy budou přece šťastní, když toto budou mít.

Je špatné vlastnit nějakou věc? Ne!!! Ale je ničemné ji vlastnit za každou cenu, ZA OTROCTVÍ DLUHU!!! Proč jsme se nezamysleli v těch letech sociálních jistot nad tím, že v tom západním světě je to tak, že člověk nemá v kapitalistickém systému korporátního fašismu žádnou hodnotu? Co jsme tenkrát na těch náměstích chtěli? Dluhy? Nezaměstnanost? Nedostupnou zdravotní péči? Zabíjení starých spoluobčanů pomocí jedů? Nekvalitní stravu? Vlastní nesoběstačnost? NE!!! CHTĚLI JSME VĚCI, TO CO ZÁPAD VYSTAVOVAL JAKO SYMBOL SVOBODY!!! Toto mu lidé nejvíc záviděli.

Že nám filmová produkce ukazovala i realitu toho, co vše musel člověk zaplatit za takzvanou svobodu, že se na ulicích střílí, že lidé jsou odkázáni žít na ulicích, že tomu světu vládne sofistikovaná korupce, to nikdo vidět nechtěl, protože výlohy byly přece plné zboží. Nádherně zabalených potravin plných přidaných látek a stabilizátorů, které fašistické nadnárodní společnosti cpali a cpou do jídla, ale hlavně to bylo v nádherných obalech a mělo to výbornou chuť.

Jsem zvědavý, kdo z vás, kteří jste v té době žili si to přizná, že toto byla ta největší motivace pro změnu. Že svoboda volného pohybu, kterou jsme zde neměli, že tu jsme pociťovali jako omezení, protože jsme nemohli do těch západních tuzexů, jak bychom takové obchody pojmenovali na našem území.

Měl jsem možnost žít v době socialismu na západě? Měl !!! Proč jsem se raději vrátil zpět? Protože mi stačilo tam žít 30 dní na to, abych viděl, co dělá kapitalistický svět s mými vrstevníky, že hodnota člověka se poměřuje tím, ne jaké má srdce, ale jaké má konto. Zařídila mi STB vešácký život, kdybych tam tam zůstal? Ano. Toužil jsem po věcech, které v těch obchodech měli? Ano, ale taky jsem se zajímal o druhou stránku mince toho všeho. Co bych musel za to zaplatit. Co by se stalo, kdybych náhodou nedej bože si zlomil ruku či nohu, nebo jinak onemocněl. Natolik jsem uměl počítat, že jsem, mi nabídnutý život ve svých 20 letech, raději vyměnil za život v daleko spravedlivější společnosti, než mít možnost každý den chodit do těch tuzexů.

Ptáte se proč? Protože jsem miloval Právo a Spravedlnost. Neviděl jsem chyby systému? To si pište že ano, proč mne ta STB asi tak chtěla dostat na západ? Protože jsem socialismus chválil? Ne, protože jsem jej za mnohé kritizoval, ale život pro člověka v socialistickém systému byl z hlediska člověčenství na 10x vyšší úrovni, než ten na západě. A kde mne chtěli vystěhovat? Do Švédska, kde to byla země s nejvyšší životní úrovní té doby. Ale to bylo jen  a jen pozlátko, které se nám prodávalo, ale skutečná realita byla úplně jiná.

Proč toto zmiňuji právě s vánoci? Protože přesně o tom jsou tyto svátky, které Satan zabalil do nádherného obalu plného světýlek, aby od prvního roku života člověka z něj vychovával pokrytce a milovníka zbytečností a cetek.

Když půjdete lovit například ryby, tak musíte mít pro ně tu správnou návnadu, jinak vám na háček neskočí. Přesně toto z naší myslí Satan celou dobu dělá, abychom mu na ten jeho háček naskočili. Hlavně že to svítí a že tam najdeme nějaké ty vesměs zbytečné věci.

Položme si otázku? Kolikrát jsme byli vystresováni z toho, co někomu koupíme, jen abychom někoho neurazili? Kolikrát jsme byli vánočním shonem tak psychicky zdeptáni jenom proto, že by nás někdo mohl považovat za blázna, že se toho všeho neúčastníme, protože to tak přece všichni dělají? Je toto o SVOBODĚ, o ŠTĚSTÍ? Kdo si z našeho stresu mastí kapsu? My, kteří musíme vydat i ten poslední groš a  ještě lépe si na to vše půjčit, jen aby všichni něco dostali, protože když to neuděláme, tak budeme mít pocit viny? Tomu říkáte svátky štěstí a radosti? No já tomu říkám cílená manipulace a ovládání mysli. Tajné služby by to nazvaly PROJEKT MK ULTRA, MIND CONTROL.

Je pravděpodobné, že mnozí nedočtou ani k této větě, protože modlu si vzít nedáme. Ale tuto modlu vám letos vezme ten, kdo vám ji sám vnutil. Takže abyste neměli z té ztráty takové trauma, proto vám řeknu celý skutečný PŘÍBĚH, ne to hi story, co vánoce jsou a na čem se podílíte.

Takže kde je původ? Zdobit stromeček započala Nimrodova matka po jeho smrti, kde jej zasadila na Nimrodovu památku. Kdo byl Nimrod jsem vám odhalil už předchozím článku. Takže vážení o více jak 2000 let je zdobení stromečků starší zvyk!!! Časem se tento zvyk v Asýrii rozšířil do té míry, že jej převzali  jiní i jiné národy.

Co jsou baňky, které si na stromeček věšíte? Stalo se nechutným zvykem, že porobené skupiny, které měli malé děti, tak ty porobitelé zabily a jejich hlavami ozdobily stromečky, aby vzdali čest svým bohům. Takže až si zase nějakou tu baňku zavěsíte, tak si laskavě představte, že ta baňka symbolizuje hlavičku vašich dětí, pro které ten stromeček zdobíte.

Když tak nějak čas postoupil, přesunul se zvyk toto dělat na období slunovratu. Velmi si tuto oslavu zamiloval Řím. Začal tomu říkat saturnálie. Během těchto svátků byla otrokům dána na krátký čas svoboda a jejich pánové jim sloužili, ale byla to jenom strašná legrace, při které docházelo na velké sexuální zvrácenosti. Když bezstrukturní řízení Talmudu dosáhlo potřebného vlivu a byl Konstantin plně ovládnut těmito lidmi, vnutil státnímu náboženství slavit tyto svátky jako připomínku narození Krista. Takže celý obřad slunovratu byl takzvaně pokřesťanštěn.

Proč se přistoupilo k symbolu stromečku? Protože to byl velmi, ale velmi odporný zvyk z pohledu nebeského Otce a to Talmud moc dobře ví. Tak si zajišťoval, aby ti co jej zdobí, aby neměli v očích nebeského Otce tito lidé přízeň. To, že řekli, že je to připomínka na Kristovo narození, tak tím chtěli dosáhnout toho, aby lidé milovali LEŽ VÍCE NEŽ PRAVDU. Proč? Protože každý, kdo slyšel příběh o Kristově narození musel vědět, že se to nemohlo stát v prosinci. Jak to mohl zjistit? Například tím, že pastýři byli se svými stády venku, což se nikde v křesťanském světě nemohlo stát, natož, aby se to stalo v Palestině, kde je od listopadu velmi studené období a všechna stáda jsou ustájena a ne venku.

Co dále odpadlá svoloč judaismu, která ovládá až do dnes skoro všechny náboženské domy prosadila a vy si to dáváte na stromeček jako nejvyšší symbol. Tím je vánoční hvězda. Co vám tvrdí? Že za Kristem přišli do Betléma tři králové. Tak se na to podívejme, co v tom Písmu skutečně je, koho tím oslavujete.

Když se Jehošua narodil v Betlémě v Judeji za dnů krále Heroda, pohleďme, do Jeruzaléma přišli astrologové z východních končin a řekli: Kde je ten narozený král Židů? Viděli jsme totiž jeho hvězdu, když jsme byli na východě, a přišli jsme, abychom mu vzdali poctu.“ (Matouš 2:1,2)

Kdo že tam přišli? Králové, nebo astrologové, některé překlady uvádí i slovo mudrci? Takže proč vás učí, že to byli králové a přitom lžou a šíří lež? Protože ta sebranka, která je na vrcholu náboženských domů neuctívá JeHoVaH Boha, ale Satana a vy jste jejich oběť, kterou mu přinášejí.

Kým byli vždy astrologové, takzvaní mudrci? Vždy patřili k vyučeným babylonským nebo egyptským či jiným kněžstvem. Kdo jako první vytvořil kněžskou službu? Byl to Nimrod v Babelu. Proč je vytvořil? Aby mohli bezstrukturně řídit společnost a zasvěcovat ji Satanovi. Myslíte si, že se to změnilo?

Proč byli tito Satanovi sluhové přivedeni nejprve k Herodovi Velikému? To si skutečně myslíte, že kdyby se ta hvězda objevila na popud nebeského Otce, že by je nepřivedla přímo do Betléma, který byl na jejich cestě blíže, než Jeruzalém? Proč se potřeboval Herodes dozvědět tuto zprávu o Kristově narození? Tak čtěme dále:

Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; a když shromáždil všechny přední kněze a znalce Zákona z lidu, dotazoval se jich, kde se má narodit Kristus. Řekli mu: V Betlémě v Judeji, neboť tak to bylo zapsáno prostřednictvím proroka: A ty, Betléme v judské zemi, rozhodně nejsi nejméně významné město mezi judskými místodržiteli; z tebe totiž vyjde vladař, který bude pást můj lid, Izrael.“ (Matouš 2:3-6)

Proč pak se nám ten Herodes tak znepokojil? No protože on si uvědomoval, že jeho moc končí. Víte proč se mu říká Veliký? Protože si po celé Judeji budoval velké jméno svými stavitelskými projekty a dokonce začal přestavovat druhý chrám a on najednou má odtáhnout na smetiště dějin?

Víte jak si zajistil svou moc? Přicestoval ve 40 letech před našim letopočtem do Říma, kde uplatil Marka Antonia, Octaviána a Lepida 20 000 zlatými talenty, aby se stal místodržitelem Judeje. Byl velkým kamarádem Octaviána, který se přejmenoval na Augusta a právě v té době, v rámci daňové reformy, kterou Augustus pro upevnění moci a stability Říma zaváděl tím, že všichni museli udělat soupis na svých domovských místech narození podle hlav rodin. A on měl mít z těchto daní svůj podíl a tedy ten správný finanční vývar.

A kdy tuto daňovou reformu v Judeji zaváděl Herodes? V dnech osmidenního svátku stánků, kdy všichni cestovali do míst svého narození v roce 3. před našim letopočtem. Vám hi storikům si dovoluji sdělit, že Herodes nezemřel v roce 4. př.n.l. letopočtem, ale jak správně skrze chronologii odhaluje Flávius, až na jaře roku 2. př.n.l. , kdy byl od prosince předchozího roku postižen šílenstvím a ukrutnými bolestmi hlavy. A víte proč?

Tehdy Herodes tajně povolal astrology a pečlivě od nich zjistil čas, kdy se hvězda objevila; a když je posílal do Betléma, řekl: Jděte, pečlivě pátrejte po malém dítěti, a až je naleznete, podejte mi zpět zprávu, abych také šel a vzdal mu poctu. “ (Matouš 2:7,8)

Jakou že poctu chtěl Jehošuovi Herodes vzdát?

Když krále vyslechli, odešli; a pohleďme, hvězda, kterou viděli, když byli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo malé dítě. Když uviděli hvězdu, vskutku se velmi zaradovali. A když vešli do domu, viděli malé dítě s Marií, jeho matkou, padli a vzdali mu poctu. Otevřeli také své poklady a předložili mu dary, zlato a vonnou pryskyřici a myrhu. Protože jim však byla dána ve snu božská výstraha, aby se nevraceli k Herodovi, odebrali se do své země jinou cestou. Když se vzdálili, pohleďme, Josefovi se ve snu objevil Jehovův anděl a řekl: Vstaň, vezmi malé dítě a jeho matku a uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nedám zprávu; Herodes se totiž chystá pátrat po malém dítěti, aby je zahubil. Vstal tedy a vzal s sebou v noci malé dítě a jeho matku a odebral se do Egypta a zůstal tam až do Herodova skonu, aby se splnilo, co Jehova promluvil prostřednictvím svého proroka, když řekl: Zavolal jsem svého syna z Egypta. Když pak Herodes viděl, že ho astrologové přelstili, velmi se rozvzteklil a poslal a dal usmrtit všechny chlapce v Betlémě a ve všech jeho oblastech, od dvouletých a níže, podle času, který pečlivě zjistil od astrologů. “ (Matouš 2:9-16)

To šílenství a tu bolest hlavy mu způsobil nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, protože chtěl zabít mesiáše, pomazaného Jehošuu. On sám sebe pomazal skrze úplatek, ne tak jak to bylo zvykem, takže jednal ničemně a bál se, že o své postavení přijde. A kdy nechal povraždit ty malé děti? V prosinci. Takže co si připomínáte vánocemi? A co se dělávalo s hlavičkami takto zabitých dětí, aby se všem dalo najevo, kdo je pánem nad touto oblastí?

Takže stále jsou pro vás baněčky tak krásné? Proč tam dáváte zlaté a stříbrné řetězy? Jako hlava stromečku je hvězda, Satanův symbol, který vás tak jako ty astrology přivedl do Jeruzaléma. Řetěz má symbol vašeho zotročení myslí a jeho podřízenosti. Ty zapálené svíčky, nebo dnes světýlka, ty symbolizují, kdo vám to světlo přinesl. Jak se jmenuje Satan od počátku? Světlonoš, hebrejsky Baelzebub, NOSITEL SVĚTLA. Takže to není o tom světle Jehošuy, ale o světlu , kterým si vás Satan podmaňuje a dárky, které se pod modlou, pod stromečkem nachází, tak to jsou jeho dárečky vám. Už chápete proč Santa Claus? Kde ho mají? V zemích pod nadvládou Kabaly, že? Nepatří tak náhodou protestantismus pod jejich nadvládu? Proč se tak Vatikán snaží, aby protestanty dostal pod svůj vliv?

Je to proto, že mají náboženské domy díky přístupu k Písmu větší možnost hledat Pravdu. Talmud potřebuje svůj katechismus k tomu, aby ještě více poplival Krista a vaší víru v Stvořitele. Proč? Protože v protestantských církvích už se tak nebazíruje na trojjedinečnosti, babylonské triádě. A to by náhodou mohla Marie, babylonská Ištar, matka Nimroda a egyptská Isis, spadnout v uctívání z lopaty. To by pak Satan nemohl skrze své projekce svým ovcím zjevovat Marii, která je mrtvá, která měla po narození Krista normálně pohlavní styk s Josefem a sním další děti, přesně jak to odhaluje samotné Písmo:

Narození Jehošuy Krista však bylo takové: Během času, kdy jeho matka Marie byla zaslíbena k manželství Josefovi, se zjistilo, že je těhotná ze svatého ducha předtím, než se vzali. Protože však její manžel Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit veřejně na odiv, zamýšlel se s ní tajně rozvést. Ale když si to promyslel, pohleďme, ve snu se mu objevil Jehovův anděl a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si domů Marii, svou manželku, neboť co je v ní zplozeno, je ze svatého ducha. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To všechno se skutečně stalo, aby se splnilo, co řekl Jehova prostřednictvím svého proroka, když řekl: Pohleďte, panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Imanuel, což přeloženo znamená S námi je Bůh. Pak se Josef probudil ze spánku a učinil, jak mu nakázal Jehovův anděl, a vzal svou manželku domů. Ale neměl s ní žádný styk, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Jehošua.“ (Matouš 1:18-25)

Takže co milí katolíci a pravoslavné ovečky, souložila Marie s Josefem, nebo ne po narození Krista? Měl Jehošua bratry a sestry?

Zatímco ještě mluvil k zástupům, pohleďme, jeho matka a bratři se postavili venku a snažili se s ním promluvit. Někdo mu tedy řekl: Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit.“ (Matouš 12:46,47)

nebo

Což to není ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba a Josefa a Jidáše a Šimona? nejsou snad tady u nás jeho sestry? Klopýtali tedy o něho.“ (Marek 6:3)

Skutečně si stále necháte od těch vašich slepých vůdců nalhávat něco o Marii. Pokud nevěříte Písmu, jak můžete věřit Stvořiteli, kterého jste nikdy neviděli? Proto není divu, že zdobíte stromečky, věšíte symbolické hlavičky mrtvých dětí a slavíte Kristovo narození v době, kdy se to nestalo. Co to totiž odhaluje o nás lidech? Jak skutečně milujeme a hledáme Pravdu, Právo a Spravedlnost.

Budou letos vánoce tak jak je znáte? Pokud ano, pak tu není ČAS KONCE a já jsem jenom prázdný mluvka, pokud při nich, nebo krátce před nimi letos poteče ve velkém krev, ať je vám to svědectvím, že máte Velké soužení vy, kdo se na těchto svátcích radujete. Že vašim pánem je Satan a ne JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země!!!

Je totiž psáno: „Nemůžete se sytit u dvou stolů! U stolu JeHoVaH vojsk a u stolu démonů.“.

Co se děje v těch dnech, kdy všichni usedají u svých štědrovečerních stolů v podzemí a v místech, kde my jako nezvaná veřejnost nikdy nemáme přístup, za zdmi skutečných satanových sluhů z přesvědčení? Probíhá jejich největší satanský festival s dětskými obětmi, jak to odhaluje Robin De Ruiter na straně 102 své první knihy. Najdete zde.

Je tam seznam všech satanských svátků v roce 2009 a 24.12. je nejvyšší krvavé vyvrcholení. Podle čeho určují své svátky v daném roce? Podle ASTROLOGIE a podle náboženských svátků!!!

Letos má Satan díky probíhajícím proroctvím v plánu ještě větší oběť, které se má zúčastnit celý svět a jak sleduji události, tak si všímám, že k jejímu spuštění není skutečně daleko. Ani vám nemohu říci, co vše vidím a říkám si, proč to nikdo nevidí. Vysvětloval jsem v předchozích článcích, proč něco takového nebeský Otec připouští. Proč? Protože si lidstvo nezamilovalo JEHO PRÁVO a SPRAVEDLNOST, hlavně si ji nezamilovaly náboženské domy, proto nejsou tito lidé pozváni na svatbu beránka, proto obdrží svou odměnu. Přesto ti co přežijí budou moci býti zachráněni.

Jak aktuální jsou slova anděla letícího středem nebe, když křičí:

PADL, VELKÝ BABYLON PADL, VYJDĚTE Z NĚJ!!!

A mnozí se stále těší, jak zasednou se svými rodinami před modlou Satanova světla, aby Krista přivítali jako bezbranné miminko a svým dětem udělali radost ze světýlek.

Je něco špatného na tom, dát svým milovaným dárek? Ať se to nikdy nestane, že bychom toto nečinili, ale neměli bychom toto dělat proto, že to dělá celý svět. Můžeme dětem v jiném čase rozsvítit oči světýlky? Samozřejmě, ale ne v souvislosti s takzvaným narozením Krista. Zaprvé dětem lžeme, že jim dárky přinesl Ježíšek. Že to udělal Santa, nebo děduška Maroz, abyste v jeho jménu toto udělali, tak to jim lhát nebudete , jen my sami musíme vědět, kdo jsou Santa a Maroz. Že je to Satan a elfové jsou démoni.

Zadruhé se podílíme na zesměšnění Krista, protože jej stále dětem představujeme jako to bezbranné miminko, které chtěl Herodes Veliký zavraždit. Ale on je dnes Král králů a Pán pánů. To on nás zachraňuje tím, že odstraní tyto satanské pořádky.

Před nějakým časem jsem byl veden k tomu, abych napsal něco o TRADICÍCH, že jsou dobré a špatné. Najdete zde. Takže co milujeme více PRÁVO a SPRVEDLNOST, NEBO RADĚJI ŠPATNOU TRADICI? Přečtěte si schválně, jakou tradici jako příklad jsem uvedl a zkuste si představit, že by ji vyžadoval Zeman, Babiš, Biden a další. Jak by se vám taková představa zamlouvala?

Je to samozřejmě na každé z vás, jak se k tradici vánoc postavíte, ale o čem to vše je už víte. Takže se nikdo nemůže vymlouvat, že nebyl poučen. Kéž volíme správně a kéž dovolíme nebeskému Otci, Stvořiteli života, JeHoVaH Bohu, aby nás On sám v Jehošuově jménu poučil. Kéž byste hledíc Pravdě do očí neodpadli jenom proto, že něco milujeme.

Váš a Kristův bratr Igi.

článek také zde

2 thoughts on “Největší důkaz toho, jak Satan ovládl mysl lidí, aby se vysmál Kristu, který přišel na zem proto, aby lidstvo zachránil. Jak se na tomto výsměchu podílíte?

Comments are closed.