Dobrá zpráva a utěšující zpráva pro ty jenž v této době truchlí

Spread the love

Zrno, které nezemře, nemůže přinést mnoho dobrého ovoce, asi tak by se dalo zjednodušeně popsat to, o čem bude dnešní povzbuzení.

Začnu tím, že mi dnes bylo oznámeno, že naše milovaná sestra, kterou jsem sice osobně nepoznal, jen skrze Otcova Ducha mi byla nebeským Otcem a Panem Jehošuou představena, dnes v noci usnula ve smrti.

Protože vím, jak ji milovala její domácnost, přeje si je všechny utěšit. Velmi brzy, skutečně brzy se potkáte, protože její smrt není smrtí těch, jenž usnuli bez naděje, ale bude skrze její spánek oslaven nebeský Otec a Jehošua, abyste poznali, že měla skutečnou víru, kterou má mnohé přivést k Otci Jehovovi a aby vás pak On sám přivedl k Jehošuovi podle slibu, který nacházíme u Jana 6:44,45.

Naše milovaná sestra měla přání, aby byla zveřejněna její zkušenost. Svými slovy zkusím popsat co se jí stalo, aby naděje těch, kdo podlehli nátlaku a nechali se označit značkou 6.6.6., neztratili naději. Pokud budou celým srdcem, celou myslí a silou hledat našeho Stvořitele, bude značka sejmuta a budou moci žít.

Protože milovala svou domácnost, nechala se před časem přemluvit k tomu, aby podstoupila genovou terapii. Sama poté pocítila, že jí byl odňat přístup v modlitbách k Otci a vedlejší účinky této terapie způsobily, že se u ní náhle projevila zákeřná nemoc. Nebeský Otec svým Duchem vedl našeho bratra, aby se s ní zkontaktoval a aby jí řekl, jakým způsobem měl předat varování před značkou šelmy pastýřům sborů. V samotném závěru schůzky vyslovili modlitbu s tím, že pokud je vakcína tou značkou, aby byla ze sestry odstraněna. A aby to byl samotný nebeský Otec, kdo toto objasní.

Protože chtěl nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, aby se stalo její svědectví známé, připustil všechny tyto věci, ač věděl, že jej miluje celým srdcem, myslí a silou.

Po návštěvě tohoto bratra měla sen.

Popsala jej takto:

Viděla jsem ohromný dav černých lidí a sama sebe v tomto davu. Náhle se otevřelo nebe a z nebe sestoupila ohromná zářící bílá ruka, která mne z tohoto davu pozvedla a přesunula mimo tuto skupinu lidí.

O čem tedy byl ten sen? Byl potvrzením pro všechny přihlížející, že jí bylo odstraněno znamení tří šestek, které genová terapie způsobuje. Činila totiž ve svém srdci skutečné pokání, když porozuměla při návštěvě bratra, co to pro lidstvo znamená, když podstupují tuto genovou terapii a že je tím, naplňováno jedno z největších proroctví pro ČAS KONCE.

Nebeský Otec nám tímto dal jasné porozumění. Nedovolil však nyní, abychom skrze modlitbu sestru uzdravili, proto nyní musela sestoupit do šeolu, místa kde kraluje smrt. Protože však byla skutečným zrnem pšenice, naplní se na ní tato slova Pána Jehošuy:

” Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstává pouze jedno zrno; jestliže však zemře, pak přinese mnoho ovoce. Kdo má rád svou duši, hubí ji, ale kdo nenávidí svou duši v tomto světě, zachrání ji pro věčný život.” (Jan 12:24,25)

Drahá rodino, vaše maminka nenáviděla svou duši, svůj život, aby skrze její opravdovou víru ve vás vyrostlo to, co se vám snažila celý život předat, protože nalezla něco, co Jehošua vyjádřil, jako PERLU NEJVYŠŠÍ HODNOTY, aby mohla spolu s Panem Jehošuou přijít zpět na tuto zem, při jeho fyzickém druhém návratu.

Tento čas se velmi přiblížil a pokud i vy budete pátrat po této PERLE, nebudete zklamáni. Opět se sejdete a dnešní slzy zármutku se promění v slzy štěstí. Vždyť si šla jen na krátký čas odpočinout. Buďte tedy utěšeni, že dnešní smrt zrna slouží k vašemu oživení, aby její víra, její semeno, přineslo své plody.

Dotazujte se tedy našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha v Jehošuově jménu, zda jsou tyto myšlenky skutečně vedeny Jeho Duchem, aby vás oživil.

Nyní mi dovolte, abych obrátil svou pozornost k těm, jenž tvrdí, že se drží Písma a dosazeni do pozice učitelů, aby pásli Jehovův lid, podle Práva a Spravedlnosti, ale přestali se dotazovat na vedení nebeského Otce, Jehovy Boha a začali učit co nebylo správné v Jeho očích, protože k tomu nebyli samotným Otcem a Jehošuou povoláni.

Ať je vám připomenut tento příběh, který postihl mého praotce Davida, když svou vlastní ničemnost chtěl zakrýt tím, že rukama cizích lidí nechal usmrtit Urijáše, spravedlivého muže v Izraeli.

I David miloval svého Stvořitele a přesto jednal ničemně. Proč? Protože jej obelhalo jeho vlastní srdce, když věnoval pozornost ženě, která mu nepatřila. Víte o čem mluvím. I vás vlastní srdce obelhalo, protože jste ztratili svou první Lásku, Lásku Agape a tak jste začali vydávat PŘÍKAZ ZA PŘÍKAZEM, PŘÍKAZ ZA PŘÍKAZEM, TÁMHLE TROCHU A TÁMHLE TROCHU.

Váš duchovní stůl se stal stolem plných duchovní zvratků a stali jste se efraimskými opilci. Aby byla vaše ničemnost zakryta, začali jste hledat způsob, jak toto zakrýt a vnucujete druhým, aby si nechali vstříknout do svého těla genovou terapii, která odstraňuje podpis našeho nebeského Otce, jenž se ukrývá na chromozomech našich buněk.

Stali jste se podobní Davidovi, který rukama cizích lidí zabíjí spravedlivé ve vašem středu. Ať je vám to známo, že David svému trestu neušel, přesto, že činil skutečné pokání v čase svého odhalení. Které dítě bude za vaše ničemné jednání usmrceno, když žádné nemáte?

Což není psáno?

Je hrozné být uvržen do rukou živého Boha!

Kdo z vás nyní řekne: “Jednali jsme ničemně, jsme hodni smrti, podle Práva a Spravedlnosti!!!”? Jak dlouhý čas máte k tomu, aby bylo vaše ničemné jednání skrze vaše pokání a oznámení, že jste připravili cestu ničemnosti, oznámeno těm, kdo vám uvěřili, PROTOŽE JSTE JIM TVRDILI, ŽE VÁS NEBESKÝ OTEC VEDE?

Nestali se z vás ničemní kozlové, kteří své ovce zavedli na scestí? Co čeká kozly? Není vám to známo? Nebylo vám dopředu oznámeno, že při parousii, při neviditelném Jehošuově příchodu dojde k rozdělení?

Proste o moudrost, na kterou jste se přestali dotazovat, protože je to už o dnech, kdy na vás přijde těžká ruka plná ran. Měl by někdo umírat jen proto, že hledal vlastní slávu a vlastní porozumění, aby vládl nad vírou druhých, aby jej měli v úctě? Kéž byste se nechali napravit a raději sami zbourali velké město, které jste zbudovali a dali svým ovcím svobodu. Vždyť vaše vody budou odplaveny a ti, o které jste se opírali, ti vás opustí v den JeHoVaH hněvu.

Kolika sestrám a bratrům jste způsobili smrt, protože jste se vy sami nedotazovali a neprosili o moudrost, která sestupuje ze shora? Což nemáte na svých rukou krev, která křičí k uším živého Boha? Není psáno, že SOUD ZAČÍNÁ U BOŽÍHO DOMU? Pokud ano, tak proč jste to nepoznali?

Ať je vám to známo, že právě je ten čas, kdy toto vše probíhá.

Ten bratr, kterého jste vyloučili ze svého středu, o kterém mluvím na počátku, měl tento zvláštní sen:

” Napadl jej v tom snu velký, řvoucí lev a hledal způsob, jak by jej pohltil. Sám začal hledat svou záchranu u svého Stvořitele, JeHoVaH Boha a Jeho Syna, Pana Jehošuy. Náhle se v to snu objevil druhý lev, ten máchl svou tlapou a jednou jedinou ránou oddělil hlavu od těla toho řvoucího lva. Hlava však neumřela. Po nějakém čase se opět tělo i hlava spojili dohromady. Tento lev byl ve velmi zlém stavu a přišla druhá rána toho mocného lva a navždy toho řvoucího lva usmrtila.

Co bylo bratrovi skrze sen ukázáno? Ten řvoucí lev je Satan, který hledal způsob, jak nad bratrem zvítězit. Protože on sám důvěřoval, že záchrana patří našemu Stvořiteli, ten poslal lva z kmene Juda, Jehošuu Krista, aby jej jednou ranou zbavil jeho moci, to je to tělo. Ale Samotný Satan nebyl usmrcen, ale musel si projít vězením, kde bude každou vteřinou tisíciletého panství muset rozjímat nad svými kroky. Nakonec mu bylo vráceno tělo, aby svým vlivem svedl poslední generaci, která se objeví na konci Božího království a bude chtít zaútočit na ty, jenž byli sesláni na zem, aby spolu s Kristem vládli a poučovali tyto generace o Právu a Spravedlnosti.

A ta poslední generace se stane Satanovým tělem, stejně jako i my jsme údy Kristova těla a v jediném okamžiku, budou tělo i Satan usmrceni. Protože bratr patří k těm, jenž mají obdržet tuto autoritu a pokud zachová svou věrnost až do konce, bylo mu dáno Duchem na vědomí, že toto uvidí na vlastní oči.

Kéž tedy máme plnou důvěru v tyto věci, že jak značka, tak Satan a veškerá ničemnost, že ty budou odstraněny. Již brzy národy Země poznají, že jsou tato slova Pravdivá, aby byl oslaven ten, jenž Stvořil nebe a Zemi a tak národy poznají, že jeho jméno je JeHoVaH, ten jenž PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Že je to ten, kdo dosazuje a odstraňuje ty, jenž mají ve svém čase vládnout nad lidstvem, aby na samém konci ČASU KONCE přišel Král králů a Pán pánů a zřídil skutečné Království jenž stojí na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI.

Kéž máme tedy Otcův a Kristův pokoj a vytrváme ve své věrnosti až do konce.

Váš a Kristův bratr Igi.

Vy co můžete, dejte toto na vědomí svým bližním, že se vysvobození přiblížilo.