Pokud odkryjeme pravidla této hry, odhalíme jak skutečně žít. Toto je hlavní myšlenka toho, co zažíváme.

Spread the love

V posledním článku, ve kterém odhaluji skutečný cíl Cokoliv 19, jsem slíbil, že vám vysvětlím, proč Kristus potřebuje, aby ti co milují skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST OBDRŽELI ODMĚNU,  na kterou mnozí nedosáhli, protože toužili pouze po odměně, ale PRÁVO a SPRAVEDLNOST je nezajímala. Nyní vám ukážu, co budeme činit, až se Kristus viditelně vrátí. Nyní jedná se svými anděly neviditelně. Přesto už nemůže nic zastavit to co přichází a na co tak dlouho, jako lidstvo čekáme už skoro 2000 let.

Žádná skutečná nespravedlnost nemůže trvale zaniknout, pokud není odstraněna příčina takové NESPRAVEDLNOSTI. Pokud se budeme snažit jen napravovat následky, vrátí se ničemné jednání opět jako bumerang. Ukažme si to na příkladu. Každý rok v určité oblasti přichází po velkých deštích záplava. Abychom uchránili domy, které tam stojí a její obyvatele, musíme odstranit příčinu. Co ji způsobuje? Řeka, potok nestačí při deštích odvádět nahromaděnou vodu a ta se rozlévá do krajiny. První co lidé udělají je to, že pročistí koryta a prohloubí je. Pokud to není pro ráz krajiny možné udělat, vybudují takzvané suché nádrže, kde se řízeně zvýšený průtok vody odvede, aby koryta stihla zbývající vodu bezpečně pojmout.

Podobným způsobem musíme postupovat, pokud dochází k opakovanému jednání ze strany těch, kdo ničemnost způsobují. Můžeme sice stíhat ty, kdo ji páchají, ale pokud se neodstraní příčina vzniku, která umožňuje, aby takové jednání vzniklo, vždy budeme jen hasit vzniklý požár, ale neodstraníme skutečné ložisko. Dnes můžeme na celém světě vidět, jak se lidé snaží uhasit požár, ale ložisko, které jej způsobilo nevidí. O čem mluvím? Zamysleme se. Co skutečně rozděluje společnost? V Písmu je psáno:

Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

Jak jsem vysvětlil už dříve. Ti co peníze tisknou je nepotřebují, ale potřebují je ti, kdo si je zamilovali, aby měli vyšší postavení a mohli „VLÁDNOUT“. Proto je 6.6.6. spojeno s nákupem a prodejem. Ti co se označují, ač ví, že je to špatně, tak si nedokáží představit, že žít bez peněz nejde. My máme důvěřovat celým srdcem, celou myslí a silou nebeskému Otci. Proto Kristus vysvětlil:

Přestaňte si střádat poklady na zemi, kde stravuje mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si střádejte poklady v nebi, kde nestravuje ani mol ani rez a kam se zloději nevloupávají a nekradou. Kde je totiž tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou těla je oko. Jestliže je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné; je-li však tvé oko ničemné, bude celé tvé tělo temné. Jestliže světlo, které je v tobě, je ve skutečnosti tma, jak veliká je ta tma! Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství. Proto vám říkám: Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. Což neznamená duše víc než pokrm a tělo víc než oblečení? Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni? Kdo z vás může přidat jeden loket k délce svého života tím, že je úzkostlivý? Proč jste také úzkostliví v záležitosti oblékání? Vezměte si poučení z polních lilií, jak rostou; nelopotí se ani nepředou; ale říkám vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní rostlinstvo, které je dnes zde a zítra je hozeno do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: Co budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Co si oblékneme? O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho (Otcovu) SPRAVEDLNOST, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:19-34)

Kdo miluje SPRAVEDLNOST, ne tu lidskou, tomu nebeský Otec zajistí všechny potřebné věci. Co dělají v náboženských domech, kde chodí s kasičkami? A je jedno, jestli jen říkají, tam a tam můžete přispět. Proč to říkají? Protože NEHLEDAJÍ NEJPRVE OTCOVU SPRAVEDLNOST, ale jak by naplnili své břicho. Pokud by četli s porozuměním, tak by věnovali svou pozornost slovům ze začátku kapitoly, jak se to má dělat a nikdo by nikoho nemusel k takovým věcem nabádat a říkat: „DÁVEJTE!!!!„, každý kdo skutečně Otce miluje ví, jak činit, když může činit:

Dejte dobrý pozor, abyste neprováděli svou spravedlnost před lidmi, aby vás pozorovali; jinak nebudete mít odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš dary milosrdenství, nevytrubuj před sebou, právě jak to dělají pokrytci v synagógách a na ulicích, aby je lidé oslavovali. Vpravdě vám říkám: Mají svou plnou odměnu. Ale ty, když dáváš dary milosrdenství, ať neví tvá levice, co dělá tvá pravice, aby tvé dary milosrdenství byly vskrytu; potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí.“ (Matouš 6:1-4)

Proto je veden tlak, aby obstáli jen ti, co skutečně věří, že jim Otec oplatí skrze ty co mají. Proč to tak musí být? PROTOŽE JSOU PENÍZE KOŘENEM VŠEHO ZLA a byly vytvořeny, aby člověk nad člověkem panoval k jeho škodě. Jak to bude pod Kristovou vládou? Tam peníze nebudou. Co nás Otec učí už nyní?

Proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Pohleďte, moji vlastní sluhové budou jíst, ale vy budete hladovět. Pohleďte, moji vlastní sluhové budou pít, ale vy budete žíznit. Pohleďte, moji vlastní sluhové se budou radovat, ale vy utrpíte hanbu. Pohleďte, moji vlastní sluhové budou radostně volat kvůli dobrému stavu srdce, ale vy budete vykřikovat kvůli bolesti srdce a budete kvílet kvůli naprostému zhroucení ducha. A jistě zanecháte své jméno u mých vyvolených jako kletbu a Svrchovaný Pán Jehova vás vskutku jednotlivě usmrtí, ale své vlastní sluhy nazve jiným jménem; kdokoli si tedy bude na zemi žehnat, bude si žehnat při Bohu víry, a kdokoli bude na zemi činit přísežné prohlášení, bude přísahat při Bohu víry; protože dřívější tísně budou opravdu zapomenuty a protože budou opravdu skryty před mýma očima.“ (Izaiáš 65:13-16)

Což nebeský Otec neví co potřebujeme? Ví a ti, kdo si k vůli kořenu všeho zla nechali raději změnit DNA, tak je čeká toto:

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:3)

Jak jsem už vysvětlil, moře je tu myšleno jako lidská společnost, která si pro peníze nechala změnit DNA, protože nemilovala PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Co se stalo vám, kdo prosazujete PRÁVO a SPRAVEDLNOST a než byste se měli stát něčím jiným, než člověkem?

Nechal jsem po sobě pátrat těmi, kteří se po mně neptali. Nechal jsem se nalézt těmi, kteří mě nehledali. Řekl jsem: Tady jsem, tady jsem! národu, který nevzýval mé jméno.“ (Izaiáš 65:1)

Proč jste byli ke mně, k mým článkům přivedeni? Protože si vás Otec vybral, protože našel ve vás LÁSKU KE SPRAVEDLNOSTI. Proč se v zahraničí čeká na Českou a Slovenskou republiku, kde se vede boj hlavně po linii PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI? Protože je zde jako za Husa mnoho těch, kdo mají v sobě krev dětí Izraele a hlavně Judy. Geneticky si neseme tuto Lásku Agape.

Takže co budeme dělat, až Kristus přijde skutečně viditelně na tuto Zemi? Budeme učit národy jak žít bez peněz, jak zachovat Právo a Spravedlnost na vždy. Protože Osmý král nerozezná k čemu byl povolán a bude raději důvěřovat svým zbraním a vlastní moudrosti, nerozezná ty, které nemá zahubit, protože přichází nastolit vlastní spravedlnost. Neposlechl, když mu bylo řečeno, aby jednal a nenechal vše zajít do stavu, který nyní zažíváme, odstraní nás na dobu 3,5 dne, kdy usneme, abychom se probudili a bylo nám dáno tělo, které se nekazí. Co bude s vašimi blízkými, kterých se toto nebude týkat? Ti budou chráněni a pochopí vše po našem probuzení. Nebojme se toho, že na tak krátkou dobu usneme. Nemějme strach, že než se to stane, že nebudeme jíst a nebudeme pít, protože budeme vyřazeni z ekonomického procesu. Bude stačit s důvěrou poprosit a sklenice vody bude podána a potřebný chléb také. Co Jehošua udělal a je o tom dvakrát zmínka v evangeliích?

32 Ale Jehošua k sobě zavolal své učedníky a řekl: Je mi líto zástupu, protože zůstávají se mnou už tři dny a nemají nic k jídlu; a nechci je poslat pryč hladové. Mohli by se cestou vyčerpat. 33 Ale učedníci mu řekli: Kde na tomto osamělém místě dostaneme dost chlebů, aby se nasytil tak velký zástup? 34 A tak jim Jehošua řekl: Kolik chlebů máte? Řekli: Sedm a několik rybek. 35 Když tedy dal zástupu pokyn, aby spočinuli na zemi, 36 vzal sedm chlebů a ryby, a když vzdal díky, lámal je a rozděloval učedníkům a učedníci zase zástupům. 37 A všichni jedli a nasytili se, a jako přebytek úlomků nasbírali sedm plných košů na potraviny. 38 A přece těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a malých dětí.“ (Matouš 15. kap.)

Je potřeba si dělat zásoby? Nemáme být jako Jehošua? Nemáme jíst a pít, jak to slibuje samotný nebeský Otec v Izaiáši?

Jsem dotazován jak dlouho to vše bude trvat. Zde se musíme přidržet toho, co nám oznamuje prorok Daniel. Text, který nyní uvádím, najdete v knize zde. Tu doporučuji prostudovat, aby vaše porozumění rostlo. Jak níže vidíte, vše mi bylo dáno k pochopení už před dvěma a půl roky. Půlrok trvalo vše zapsat. Detail, který jsem pochopil až letos, protože jsem si nebyl jistý, zda jsem vše porozuměl správně a opětovně jsem prosil Otce o ujištění, ukazuje, proč je potřeba se na mnohé věci dotazovat Otce sami. I já jsem jen člověk.

Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

vydána 23.12.2019

38. kapitola

ČAS KONCE běží už od 28.9.2015! ***

*** drobná změna 02.08.2021 → upřesnění jsem doplnil (vizte v článku a na jeho konci)

   Co nám o tom období anděl sděluje? Proč si můžeme být jistí, že v něm skutečně žijeme? To vše musí vysvětlit samotný anděl. Tak se podívejme, co nám říká:

Ale v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,“ (Daniel 11:40)

   Král Severu je plný síly. Je pomazán za krále, a tak může dojít k poslednímu soupeření. Obamův chazariát rozpoutal v roce 2014 Majdan na Ukrajině. Tím začal popichovat krále Severu. Jejich chazarské plány byly takové, že přenesou do Číny svůj vliv a také, že Irán postaví na nohy, aby mohl ovládnout zfanatizovaný dav přivážených muslimů do Evropy. Nechal nad Ukrajinou sestřelit civilní letadlo s velkým množstvím holandských pasažérů. Místní obyvatelstvo, které jako první objevilo trosky tohoto letadla se velmi podivovalo, jaký zvláštní zápach ta mrtvá těla vydávají. Byla totiž už ve stádiu rozkladu. Toto se chazariátu nepodařilo ututlat. Zmanipulované vyšetřování obvinilo ze sestřelení takzvané ruské separatisty; a tudíž také i Rusko.

   Američané, milovníci práva a pořádku dodnes tak nějak „zapomněli“ předat vyšetřovací komisi své snímky z družic s velmi vysokým rozlišením, aby bylo jasné, kdo byl původcem sestřelení. Cílem bylo rozpoutat prostřednictvím Ukrajiny válku mezi oběma zeměmi a skrze protivládní akce v Rusku svrhnout V.V.Putina. Tyto plány chazarů V.V.Putin ukončil jediným tahem. Dne 28.09.2015 oznámil na půdě OSN, že vstoupí se svou armádou na pozvání prezidenta Sýrie na jeho územícož se stalo ve středu 30.09.2015. To bylo do té doby ovládáno chazarským Islámským státem a rozvráceno občanskou válkou. Tak se naplnilo to, že král Severu vstoupí v země, které Jih ovládal. Další zemí, kterou od té doby vytrhl z rukou chazariátu, je Venezuela. Svůj vliv prosadil král Severu i v Libyi, a největší triumf se mu podařil s Tureckem a Srbskem. Chazariát toužil skrze Ukrajinu ovládat Krym, který historicky už dlouhou dobu ovládalo Rusko. Plán nevyšel, protože podle ústavy Ukrajiny a její smlouvy s Krymskou republikou bylo možné ze svazku Ukrajiny vystoupit, a to po vyhlášení celostátního referenda. Obyvatelstvo se z svobodně rozhodlo z 90% svazek s rozvrácenou Ukrajinou ukončit a vstoupit opětovně do svazku s Ruskem, Chazariát tak prohrává na všech úrovních.

   Rozmístěním ruských vojenských sil, spolu s jejich schopnostmi operovat po celém území světa, tak došlo k naplnění andělových slov. Když někde RF vyšle svá vojska, je to rychlé a efektivní, jakoby se přelila voda.

   Nemůžeme očekávat, že dojde k tak vážnému konfliktu, aby se začalo bojovat s jadernými zbraněmi. To Otec Jehova nedovolí!!! Satan také ví, že může způsobit mnoho škod, zármutku a bolesti, ale že se musí naplnit proroctví. Samozřejmě se snaží tomu vyhnout, proto frau Merkel vytváří čtvrtou říši, ale než Otec dovolí, aby V.V.Putina Satan plně ovládl, dává mu moudrost a porozumění, aby rozuměl tahům chazariátu dopředu. Víc Otec Jehova nepotřebuje. Talmud se opírá o chybný a tělesný výklad Starého zákona, takže zbytek udělá on. Až se již brzy otevřou oči tělesným Židům a pochopí, že klopýtli o úhelný kámen, Jehošuu, a že chrám, který se snaží postavit, už dávno stojí, a že musí začít uvažovat duchovně, sami se postaví proti těm, kterým podléhali. Konečně se splní Pavlova slova o olivovníku a jeho vylomených ratolestech, které budou opět naroubovány, aby měl praotec Jákob (Izrael) také svůj ostatek.

   i přijde v zem okrasy a mnohé země budou dospívat k pádu, a z jeho ruky budou moci vyváznout tyto: Edóm a Móáv a výběr dětí Ammónových.“ (Daniel 11:41)

   Celý čas, jenž obsahují tato proroctví, se má naplnit ve 2.300 dnech. Věříme, že nám Duch odhalil skutečný počátek a tím je vstup RF do syrského konfliktu v období nejvýznačnějšího izraelského svátku. Všechny aspekty proroctví budou postupně naplňovány do 14.01.2022 (toto je informace ke dni vydání této publikace – 23.12.2019). Upřesňující informace přidány v pondělí 02.08.2021, kdy tím skutečným počátkem 2.300 večerů a jiter je pondělí 30.09.2015 a „svaté místo bude jistě uvedeno do svého správného stavu“ dne 16.01.2022 (vizte na konci kapitoly). Konečným cílem je vstup do země okrasy.

   Kde to je? Tím místem je v tělesném ohledu Izrael a v duchovním ohledu ‚Boží Izrael‘, nebo-li ti, co mají podíl na svatbě beránka. Je to skupina 144.000 osob, jenž mají na svých čelech jméno svého Boha a jméno beránka. Dále jsou to ti, jenž reagují na pozvání k účasti na svatbě beránka a nevěsty, a ti nejsou počtem omezeni. Je to obrazný popis. Písmo obě skupiny pojmenovává dvěma způsoby. Ta omezená část je nevěsta nebo též malé stádo. Druhá část jsou jiné ovce nebo také přátelé ženicha a nevěsty. Na tuto svatbu bylo pozváno už mnoho svatebčanů, ale málo který z pozvaných si připravuje vhodný oděv. Co to je? To jsou stanovená měřítka, které takový svatebčan musí splnit. Například nikdo, kdo není milosrdný a nebo je bez Lásky a nelpí na Právu a Spravedlnosti Otce, tam přijít nemůže. Tito lidé vycházejí a opouštějí babylonské domy. Přijímají nekvašený chléb, symbolické tělo Jehošuy a bělí obrazně svá roucha červeným vínem v symbolické krvi beránkově, když usedají společně se svými bratry a sestrami u památné (Pánovy) večeře kdykoliv se sejdou v Kristově jménu. Toto je očišťuje před zrakem Otce a beránka. Tyto dvě skupiny jsou také dva olivovníky, o kterých se mluví v 11. kapitole knihy Zjevení. Více naleznete v dodatku této knihy v dopise „Všem sborům“.

   Velký zástup, jak jsme již uvedli, ten se bude vytvářet až během Velkého soužení. Satan díky falešnému výkladu o velkém zástupu brání mnoha pozvaným, aby těchto měřítek dosáhli. „Vyjděte z něj můj lide!“, je výrok samotného Otce, Jehovy Boha, abyste se mohli zúčastnit této výjimečné události.

   Král Severu tedy nemusí ovládnout vojensky území skutečného Izraele, aby se proroctví naplnilo. Duch nám ale naznačuje, že i toto nastane. Stačí však, aby se mu současný Izrael podvolil a uznal jej svým králem. Do duchovní země okrasy král Severu vstoupí, až když povede bitvu se svatými, jak o tom hovoří Daniel v 8. a 12. kapitole a Zjevení v 11., 13. a 17. kapitole.

   Anděl hovoří o zemích, nad kterými nebude mít Sever takový vliv, jako nad těmi, co neuniknou z jeho ruky. Mluví zde o Moabu, Edomu a části lidu Ammona. Kde je najdeme? Musíme se podívat do starých map, kde tyto národy žili. Byly to národy východně od Izraele a na jejich územích se nachází Jordánsko. Část jejich území zasahuje i do Saudské Arábie. Protože anděl mluví o části Ammona, bude tou zemí Jordánsko. Jak sami můžete pozorovat, mnoho zpráv o této zemi není zveřejňováno, takže i zde se anděl nemýlí. Všude jinde probíhají politické střety s RF a v říjnu 2019 učinil V.V.Putin návštěvní kolečko po ostatních zemích blízkého a středního východu, kde mu byla vzdána velká pocta. To co proběhlo v Saudské Arábii, to se dá rovnou označit za přivítání krále. Chazariát Saudskou Arábii dlouho používal k tomu, aby skrze ni proudily peníze na podporu chazary vytvořených teroristických skupin. Aby král Severu eliminoval jejich zhoubný vliv, prodal této zemi svůj raketový komplex S 400 a nutí Saudy s ním spolupracovat. Rozmístění tohoto vojenského komplexu sebou nese i zřízení velitelského stanoviště pod jeho vedením. Toto se nazývá v biblickém slovníku palácový stan.

   Konflikt má trvat 6 a čtvrt roku a kousek, během závěrečné fáze mají ‚padat země‘. Jak to anděl myslí? Tak, že se budou dostávat pod vliv krále Severu. To skutečně vidíme a analytici toto sami potvrzují. Opět je anděl velmi přesný.

Bude svou ruku vztahovat i po jiných zemích, aniž bude země Egypta unikat;“ (Daniel 11:42)

   Vidíme něco podobného? Rozhodně ano, král Severu napřáhl svou ruku k mnoha zemím. Opět se podívejme do října 2019. V.V.Putin pozval do Soči všech 54 zemí Afriky, aby jim na tamní konferenci nabídl pomoc proti vlivu chazariátu (západní země plundrující tyto africké země) prostřednictvím Číny. Putin jim nabízí stabilitu a rozvoj, který těmto zemím umožní zachování kulturních zvyklostí, kdy nebudou přicházet o své zdroje působením chazarského korporátu.

   Egypt se také dostal pod vliv RF. Má tam být vytvořena vojenská základna RF a už nyní tam působí vojenští poradci. Egypt se dostal do hledáčku Severu poté, co bylo teroristy zničeno civilní letadlo, které po vzletu spadlo. Turistický příliv občanů RF poklesl na minimum a to Egypt citelně zasáhlo. Situace se až dosud nezlepšila.

   a zavládne poklady zlata a stříbra a všemožnými cennostmi Egypta a v jeho průvodu budou Lubbím a Kuším.“ (Daniel 11:43)

   Zde si musíme připomenout, co říká anděl dříve ve verši 38. Cennostmi jsou zde myšleny zdroje. Sever těmto cennostem vládne, protože jich má na svém území v podzemních nalezištích více než dost. Proč je zde vzpomenut Egypt? Protože Egypt zde není myšlen jako země, ale jako duchovní symbol světa, který je ovládán Satanem. Všechny země touží po jeho pokladech. Mnoho politiků se vyjádřilo, že je nespravedlivé, že Rusko vlastní tyto zdroje. Chazariát je přímo nepříčetný, že se k těmto zdrojům nemůže dostat. Žádná z barevných revolucí, které byly až dosud v Rusku plánovány, nevyšla. Pokud by Putin neměl ochranu shora, už by jej skrze loutky chazariátu rozebrali i s RF na prvočinitele.

pondělí 02.08.2021

Dovětek – upřesňující informace:

Dne 28. září 2015 bylo na půdě OSN oznámeno, že Rusko vstupuje na žádost Syrské vlády do vyvolaných konfliktů v Sýrii. Vojska krále Severu ale vstoupila na území Sýrie dne 30. září 2015 (počátkem týdenního svátku Stánků). Tímto se začalo odpočítávat 2300 večerů a jiter podle Daniela 8:14 a vyvrcholí v polovině ledna 2022, opět během jednoho z židovských svátků,  jednodenního svátku mandloní, který začíná po západu slunce 16.1.2022 – podrobnější upozornění zde a další aktuální informace zde.
Jak ukazuje tento obrázek, někdo na Wikipedii umístil tuto informaci i s odpočítáváním. Dnes už toto na wiki nenajdeme. Proč? Protože toto bylo pro mé ujištění, že jsem porozuměl správně a hned po zveřejnění mého článku obrázek i s článkem byl odstraněn. Pokračuji poslední kapitolou knihy.

Chazariát má plán,

a Satan ještě jedno překvapení …

  Jak jste mohli zaznamenat ve filmech, různých dokumentech, v článcích novin, hemží se to od 30 let minulého století zprávami o UFO a o mimozemských civilizacích. Mnoho svědků těchto událostí jsou důvěryhodní lidé pocházející z armády a v roce 2019 se uvolnilo informační embargo na armádní zdroje mnoha zemí. Tento fenomén je faktem. Informace jsou uvolňovány, jak chazarskými médii, tak hlavně takzvanou alternativou, napojenou na okultní skupiny. Tyto skupiny se hlásí k bílé magii, ale jak jsme si vysvětlili již dříve, mají nad sebou toho, kdo se proměňuje v anděla světla. Byly rozšířeny informace, že v Mezopotámii byli Annunaki. Kdo jsou? Ti údajně stvořili lidskou rasu. Pokud však budeme zkoumat tento fenomén napříč dějinami, tak zjistíme, že se tyto mimozemské bytosti projevují stále a že se vždy přizpůsobují vzdělanosti obyvatelstva. Jak odhalil jeden z pracovníků NASA, který celý fenomén studoval do detailu, říká, že tyto bytosti jsou ve skutečnosti démoni, kteří se od minulého století vydávají za mimozemšťany. Na YT (YouTube) jsou videa, kde lze vidět rozhovor s několika chycenými mimozemšťany „šediváky“. Když byla jejich těla pitvána, zjistilo se, že tito tvorové byli spíše biostroji, než skutečnými živými bytostmi.

   Jejich chování v zajetí připomíná chování zvířat zahnaných do kouta. Žádný projev inteligence, kterou by takto lapený mimozemšťan měl mít. Annunaki tvrdí, že jsou bytostmi z planety X, tedy Nibiru. Ta se má naší sluneční soustavou prohánět 1x za 3.600 let (podle jedněch osob, které o nich mluví) a jiní tuto periodu posouvají na cca 27,5 tisíce let. Jistý bývalý agent KGB tvrdí, že se Putin snaží s Annunaki bojovat právě v Sýrii. Popisuje jejich možnost okamžitě se přemístit z jednoho místa na druhé. Prý k tomu potřebují teleportační zařízení. Pár těch Annunaki zabili a jejich těla se okamžitě rozpadnou. Zůstane po nich údajně jen protáhlá lebka, které byly objeveny už dříve na americkém kontinentu. Tvarem jsou podobné egyptským vyobrazením. Na nich nalezneme i vrtulník, letadlo, tank a podobné vymoženosti dnešní techniky.

   Další zprávy od těchto lidí říkají, že se za Obamovy administrativy tato stvoření pohybovala ve velkém po Bílém Domě. Na internetu se určité fotografie skutečně objevily. V RF existuje společnost, která se zase chová tak, že dokáže měnit výzor očí z normálních na hadí. Těmto lidem se říká reptiliáni a ti také tvrdí, že jsou odjinud a že chtějí zachránit svět. Svou proměnu očí dávají na odiv.

   Takže se nám tady vyskytují bytosti, které nás mají přesvědčit, že jsou z jiných planet. A to je to Satanovo poslední překvapení, aby všechny odvedl od víry v našeho Otce, Jehovu Boha. Takže Vás všechny prosíme, mějte na paměti, že to jsou projevy Satana a [jeho] démonů, aby vás odvedli od Pravdy. Byli jsme jako lidstvo na tento poslední Satanův podvod minimálně 100 let připravováni. Když budete pátrat sami, tak zjistíte, že tyto bytosti spolupracují i s chazariátem. Co nám totiž říká anděl v posledních dvou verších 11. kapitoly?

   Budou ho však znepokojovat zvěsti od vzcházení (východu) a od severu, takže vyjde ve velikém vzteku k vymycování a v odevzdání uvádění mnohých;“ (Daniel 11:44)

   Krále Severu mají znepokojit zvěsti, doslovně anděl říká: „Vyřčená slova“, která zaznívají od východu a od severu. Kdo je na východ od RF? A kdo je směrem na sever? Jsou to Spojené státy. Anděl naznačuje, že chazariát bude nějakým způsobem vyhrožovat králi Severu. Díky Trumpovi, který bojuje s chazariátem, jenž se jej snaží zbavit a odstavit od kormidla, má tento chazariát stále velkou moc, hlavně kvůli předchůdcům Donalda Trumpa, kteří patřili chazariátu. Pokud je pravda, že Annunaki (Ank-naki) dokonce Putinovi vyhrožovali, jak tvrdí bývalý agent KGB, může taková výhružka, že se spojí chazariát s Annunaki způsobit, že král Severu bude chtít toto vyhrožování vyřešit. A to jednou provždy. Takže vyjde ve velikém vzteku a celý chazariát odstraní. Mnozí se mu pak odevzdají a on nastoupí jako zachránce světa, a nový mesiáš. Co přesně bude těmi řečmi, tím vyhrožováním? Tak to se brzy dozvíme.

   „A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:45)

   Již nyní vidíme, jak král Severu rozmisťuje své palácové stany (velitelská stanoviště) po celém blízkém a středním východě. Středozemnímu moři se dříve v době Daniela říkalo Velké moře. Matouš 24:7 hovoří, že se doba před příchodem Krista bude vyznačovat občanskými válkami a velkým konfliktem. Finanční krize, která je vytvořena oběma stranami, Talmudem i chazariátem, ožebračí všechny. A tak se stane, že ti, co se nepokloní divokému zvířeti, jenž bude Osmým králem, nedostanou žádnou možnost si něco koupit či něco prodat. Bude to vypadat tak, že zemřou hlady a celkovým nedostatkem.

   Jak ale vysvětluje Zjevení 13. kapitola, je to o vytrvalosti a víře svatých. Ti chápou, co musí udělat. Následovat Jehošuu všude tam, kam je povede. Také znají a ví, že v pustině se Otec Jehova o svůj lid staral 40 let. Oděv se jim neobnosil a denně měli manu.

   Proč Otec připustí, aby takto dopadli? Protože musí prokázat stejnou víru jakou měl Job. Satan totiž tvrdí, že člověk dá za svůj život vše, klidně i prokleje svého Stvořitele. Job dokázal, že to tak není a svatí všem ukáží, že Satan lže. Oni ví, kdo je jejich Otec, Jehova Bůh, a kdo je beránek, který je vykoupil. Otec tedy zařídí vše pro jejich přežití.

   Osmý král, král Severu, bude mít pocit, že je vítězem, ale jeho vládnutí bude vzápětí ukončeno a nebude nikdo, kdo by mu mohl pomoci. Kdy se to stane? Odpověď najdete v dodatku, kde se bude rozebírat 11. kapitola Zjevení.

Jak jsem vysvětlil už v minulém článku, je horou Okrasy myšleno trochu něco jiného. Proroctví se plní jak tělesně, tak hlavně duchovně. Protože ten čas na přesné pochopení přišel až nyní, je horou Okrasy myšlen skutečný vyvolený lid a to moře není Středozemní moře, ale moře lidstva jak uvádím výše. (Zjevení 16:3)

Který den Osmý král přijde? To mi není přesně odhaleno, ale protože je to boj proti korporátnímu fašismu a 17.11. je celosvětovým dnem boje studentů za svobodu a bojem proti fašismu, jak byl svátek ustanoven v roce 1945, dnes je to úmyslně pojmenováno bojem proti totalitě, ale i toto sedí, může to být vhodný počátek, ale nemusí. Co musíme pochopit, že asi bude pár dní trvat, než se Král severu plně promění v Osmého krále. Musí instalovat do svých úřadů 10 králů, svých satrapů, aby spolu s ním na tu jednu symbolickou hodinu vládli. Celosvětový krach už začal a posledním místem, kde to uvidíme, budou obchody. Je to domino a kostky padají, jen media mlčí. Napětí taky velmi roste a vše má propuknout náhle. Pak už je to jenom o důvěře a vytrvalosti.

Celou událost mají provázet zemětřesení, nějaký mor a hlad. Vše je určeno těm, kdo nemilují PRÁVO a SPRAVEDLNOST, my máme pozvednout hlavy. Ještě jednou opakuji, že se nemáte bát o své milované, kteří nyní neslyší a nevidí, těm je určena ZÁCHRANA, nám je určena Odměna.

Protože se mne dotazujete na nějaké vlajky a jejich symboliku, vysvětlím to až v dalším článku.

Kéž máte vše převyšující pokoj od našeho nebeského Otce a od našeho Krále Krista milovaní Všemohoucím Bohem Jehovou.

Váš s Kristův bratr Igi.

6 thoughts on “Pokud odkryjeme pravidla této hry, odhalíme jak skutečně žít. Toto je hlavní myšlenka toho, co zažíváme.

  1. Nebeský Otec mi „řekl“ že mi již nezbývá mnoho času. V modlitbách jsem prosila o učitele, nalezla vaše stránky. Otec Bůh Jehova nechť Vám žehná. Děkuji.

    1. Mňa Otec Jehovah vyviedol od organizácie SJ( babylonu) a priviedol ma k týmto článkom presne v novembri 2020.Ďakujem nebeskému otcovi JHVH že ma nenechal .NIEJE pravda že ma otec nemiluje tak ako mi to chcel nahovoriť Satan,že som sa pokúsila o samovraždu (skončila na ARE).VĎAKA JHVH ZA TEBA IGI, ❤a ďakujem že ťa otec vedie .V tomto čase sme skľúčený, A potrebujeme povzbudenie. VĎAKA ti nebeský milovaný otče Jehovah za tvoju lásku a tvoj plán A ZA JEHOŠUU KRISTA ❤Otče JEHOVAH V TEBA VKLADÁM DÔVERU. NECH JE NA VEKY VEKOV POSVATENE CISTE KRÁSNE MENO JEHOVAH.❤❤❤

      1. Satan je Dušano velký podvodník a jeho cílem je nás zničit na psychické úrovni. Nedivím se, že tě dostal do takového stavu, že jsi chtěla spáchat sebevraždu. Mám podobnou zkušenost, ale tenkrát mne Otec zachránil tím, že mi zapnul notebook a spustila se mi přednáška. Vše bez kontaktu. Už jsem odcházel si to hodit.

        Když nám vezme všechno a není způsob, jak se postavit na nohy, je pro něj lehké člověka dostat do stavu absolutního vyhoření. Nebeský Otec toto pozoruje a připouští právě proto, abychom měli osobní zkušenost, co se stane, kdybychom chtěli v budoucnu sami jednat způsobem, až obdržíme autoritu, abychom ji nezneužili, protože nesmrtelnost, která je slíbena těm, kdo Otce milují, mu ne dovolí nás odstranit. Takže to připustil až do krajnosti, abychom měli už nyní odpor k takovým věcem. Kéž ti Otec žehná a kéž nás s Jehošuou vedou cestou života, po které máme chodit. Halelu Jah.

Comments are closed.