Jak výrazným a výjimečným konfliktem se stal zásah Ruska v Sýrii. Podívejme se na vložený obrázek, který mluví jasně a měl by být jasným důkazem, že se plní období večerů a jiter podle proroctví z Daniele 8:14

Spread the love

dále prosím vizte 27 verš z Daniela 8. kapitoly

Když jsem dnes nahlédl do Wikipedie, protože jsem byl včera upozorněn na to, že vstup vojsk krále Severu do Syrského konfliktu nastal až 30.09.2015 a ne 28.09.2015, kdy bylo na půdě OSN oznámeno, že Rusko vstupuje na žádost Syrské vlády do tohoto konfliktu, musel jsem opět prosit Otce, יהוה JeHoVaH Boha, zda mé porozumění je správné a zda nemám posunout počátek ČASU KONCE o dva dny, dostal jsem tuto jasnou odpověď.

Musím tedy upřesnit opět hluboký detail, který jsem neviděl a děkuji Otci, že mi dal bratry a sestry, kteří tupě nevěří mým výrokům, ale sami se BRODÍ SEM A TAM, aby se Pravé porozumění rozhojnilo. Musím se tedy omluvit těm, které jsem nechtěně uvedl v omyl tím, že jsem oznámení považoval za počátek ČASU KONCE, ale je jím skutečně až vstup.

Od svátku ke svátku

Všichni křesťané ví, že během vlády Xerxe I., Medo-Perského krále, došlo k tomu, že měl být zničen v jeho říši Židovský národ, díky lsti, kterou vymyslel nepřítel Židů Haman. Dnes je tímto Hamanem symbolicky Satanova klika, která vypustila a realizuje plán dobrovolně povinné vakcinace, protože jejím úkolem není jen snížit populaci na Zemi, ale měl tento plán odstranit všechny duchovní Židy, ne ty podle těla, ale podle Ducha.

Nebeský Otec JeHoVaH Bůh však zasáhl do těchto záležitostí tím, že dal Xerxovi I. manželku Ester a ta vystavením vlastního života Satanův plán skrze Hamana odhalila. Dnes je symbolickou Ester lid, který také dobrovolně vystavuje svůj život do nebezpečí, když odhaluje Satanův podvod jeho KORPORÁTNÍ FAŠISTICKÉ MAFIE, který měl zničit těla těch, jenž milují Otcovu SPRAVEDLNOST a PRÁVO, těch kteří hledají zájmy Božího království.

Židovský svátek stánků, který započal 28.9.2015 trvá sedm dní a od večera 30.9.2015 byla ruská vojska na svém místě, aby započala plnění proroctví o večerech a jitrech právě tím večerem. Díky zkoumání bratra, který to, co jsem o tomto období zveřejnil, podrobil vlastnímu bádání, odhalil, že 16.01.2022 po západu slunce je Židovský svátek prvních květů mandloní, který připomíná právě ZÁCHRANU Z HAMANOVY RUKY. Ukončení večerů a jiter tak nastane ne 14.01.2022, ale při západu slunce 16.01.2022. Přesně OD SVÁTKU KE SVÁTKU.

Tím, že někdo nevědomě vložil do článku na Wikipedii odpočítávání dní od vstupu vojsk do Syrského konfliktu, mohlo být toto upřesnění odhaleno. Sami zvažte jak velkou náhodou by bylo, kdybyste v roce 546 př.n.l. měli určit nějaké časové období 2300 dnů, které se má naplnit přesně od svátku ke svátku, když ještě takový svátek neexistuje a je zaveden o cca 60 let později na události, o které nemá prorok Daniel ani tušení.

Co nám to říká o samotném nebeském Otci? ŽE JE BOHEM POŘÁDKU A ŽE MÁ VŠE PEVNĚ VE SVÉ MOCI. Proto může svým sluhům, prorokům, odhalit v ČASE KONCE tajemství o časech a obdobích, aby se naplnilo jeho slovo:

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Amos 3:7,8)

Měl bych tedy mlčet? Který z proroků kdy mlčel? Pamatujme na příkaz a neklopýtejme o pravdu, což není psáno „hledejte Boha a milujte ho celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou„. V modlitbě se dotazujte Boha a ne člověka, tak projevíte víru, kterou Kristus hledá. Modlářstvím je uctívání stvoření a ne Stvořitele a to je velmi vážná věc, která vede ke smrti. Ukazuji směr, přemýšlejte o něm. Historie se často opakuje a nám slouží k poučení. Každý prorok jen předá co sám přijal. Bůh si nepřeje kohokoli zahubit, ale jak se má postavit k těm, kteří mění dobrou zprávu o království, učí o nebiblickém předčasném vytržení, nebo vytváří sekty a agresivně prosazují plochou zemi. Dobrá zpráva není o ploché zemi, ani o předčasném vytržení, ani o dodržování sobot (sabatu).

Komu chceme důvěřovat, těm, kteří zavádějí na scestí ty, kterým předkládají lidský výklad jako nauky, ve svých dílech nepoukazují na Boha, Stvořitele ani svého Otce neznají jménem? Boží syn bude stejný jako Kristus, bude do něj oděn, bude svého Otce hájit, stane se středem jeho učení, bude druhé nabádat k jeho úctě a vést k modlitbám k Bohu a ne stvořenému. Cožpak není uctívání kohokoli než Boha Jehovah modlářstvím?

Má se věřit těm, kdo sami o sobě tvrdí na svých stránkách či ve svých publikacích, že nejsou inspirováni a zakazují vám samostatně hledat svého nebeského Tatínka? Což toto nejsou projevy modlářství? Vždyť už není odklad milovaní. Už jen 167 dní od 2.8.2021 a vše se pro lidstvo změní tak, jak potom toužili proroci a služebníci Pravého Boha, JeHoVaH vojsk, když je kamenovali, řezali pilami, zapalovali je jako pouliční lampy a podobně.

Pozvedněme hlavy a radujme se z toho, co náš nebeský Otec dělá, protože vidíme, že se naše vysvobození přiblížilo. Chvála nepatří těm, komu bylo dáno porozumění, chvála patří Otci a Synovi. Bez nich by se nepohnul ani lístek na stromě. Chvalme Jah, chvalme roh naší záchrany, kterým je Kristus.

Váš a Kristův bratr Igi.