Vezměte na sebe mé jho – Co to znamená? Tajemství, které máme před očima, ale nemohli jsme jej až do tohoto dne vidět

Spread the love

Milovaní, přátelé Pravdy, bratři a sestry, čtenáři. Dnes je 09.07.2024. Je to den velkého POROZUMĚNÍ. Proč? Protože se budeme zamýšlet nad něčím, co nám bylo samotným Pánem Jehošuou řečeno, ale až do dnešních dní nám nebyl dán správný výklad. Chápali jsme jenom v obrysech, tušili podstatu, ale nebylo možné ji správně definovat.

Již několik dní, cca týden jsme byli s manželkou vedeni k tomu, abychom hledali porozumění, pro výrok Pána Jehošuy, co to skutečně znamená, abychom na sebe vzali jeho jho. Dále jsme byli vedeni k otázkám:

Kdo je z pohledu nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha člověkem a kdo jím není? Proč to tak je?“ .

Nejprve přišlo k nám toto POROZUMĚNÍ, které měla Šárka zapsat a předložit do tohoto zamyšlení:

„Zamyšlení nad žalmem 37:5 vedlo mne neustále k části Písma, kde Jehošua nás vyzývá:

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký. .

Ať „dívala jsem“ se na žalm 37:5 z jakéhokoli úhlu, vždy úvaha mne k těmto veršům přivedla a tyto verše opět k žalmu 37:5 zpět

„Uval svou cestu na Jehovu a spolehni se na něho, a on sám bude jednat. .

Jakoby mezi nimi byl neviditelný most. Spojitost, která mi má říct jedno z největších tajemství.

Ve verších „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“ pro mne byl vždy určitý protimluv. O životě Krista se mnohé dá říct, však že byl příjemný a lehký to nikoli.

Jak na netu našla jsem, tyto verše nás vybízí, abychom se stali učedníky Krista a kráčeli v jeho šlépějích. Tak podaří se nám od tíhy tohoto světa oprostit, neb nebudeme tímto „světem“ žít, nebudeme se hnát za bohatstvím a o naše základní potřeby se Otec Jehovah (Jehova) postará, tak jak je v Bibli řečeno

„Dobře si všimněte, jak rostou lilie; ani se nelopotí ani nepředou; ale říkám vám: Ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. A jestliže Bůh takto obléká polní rostlinstvo, které dnes existuje a zítra je uvrženo do pece, oč bude spíše oblékat vás, vy malověrní! Přestaňte tedy hledat, co byste jedli a co byste pili, a přestaňte být v úzkostném napětí,  neboť to všechno jsou věci, o které dychtivě usilují národy světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. „ .

Ano, jistě s tím mohla jsem jen souhlasit, však jak si to mám „přeložit do svého života“? Zaměstnaná jsem od okamžiku, kdy ukončila jsem studium, měsíc co měsíc tak mohu díky své mzdě uhradit své základní potřeby. Byla jsem ze všeho zmatená. Co mi tím chce Otec říct, co mi chce vysvětlit? Když nevím si rady, postupuji krůček po krůčku a tak jsem začala s verši „Vezměte na sebe mé jho…“ „pracovat„.

Jak na Wikipedii praví se: Jho, nebo též jařmo, je část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu na pluh. Zprvu patrně jen dřevěná tyč, upevněná jednomu zvířeti přes čelo, později různě tvarovaná, která spojuje dvě zvířata do páru. Upevňovalo se na čelo, za rohy nebo před kohoutek.

Pokud tedy vím, co jho je, kde bylo původně umístěno a k čemu sloužilo, a pokud dále čelo vnímám jako centrum myšlenek, centrum mé svobodné vůle, a vím, že mé srdce musí být zoráno, pak dokáži verše pochopit:

Když vydávám se na cestu do končin mne neznámých, vždy nejdříve nastuduji si mapu, abych věděla kudy mám jít a neminula svůj cíl. Žalm 37:5 je pro mne onou mapou, není v mých silách předem zjistit svou cestu životem. Abych mohla svou cestu na Jehovu uvalit, pak držím se Jej ve svých myšlenkách, vše co ke mně přichází zkoumám ze všech stran – vše si obrazně řečeno „prohlížím“ – proč přišlo to, kdo mi to posílá, Otec nebo vládce tohoto světa, kam mne to má dovézt, co přinést. Svou pozornost stále k Otci Jehovah (Jehovovi) upírám, bez Něj bych byla v tomto světě ztracená. Otec Jehovah (Jehova) je pro mne tím, koho se držím za ruku na své cestě životní. Svobodně jsem se rozhodla svou vůli Jeho vůli podvolit. Nechávám se Otcem vyučit.

Pokud naplním ve svém životě slova Žalmu 37:5, pak Otec s mým srdcem „pracuje“ .

A chci jim dát jedno srdce a vložím do nich nového ducha; a jistě z jejich těla odstraním kamenné srdce a dám jim masité srdce.“ .

Mé srdce se tak stává mírné a ponížené. Otec mne do svého příbytku přivádí, duše nachází klid.

Co Otcův příbytek pro mne znamená, jak v mém osobním životě se promítá? To, jak již můj muž oznámil, napsáno je pro svůj čas.

Otcův příbytek v tomto našem pozemském životě, to pro mne je jedno z největších tajemství v Písmu ukrytých.“ .

Šárka

Je sepsáno mnohé, co zatím zůstává ukryto, protože to co přišlo po vylití Otcova ducha na všechno tělo, má svůj časový plán. Nyní je potřebné se nechat vyučit, aby člověk, který toto dovolí, aby po 40 dnech byl ustanoven do role podobné Kristu a jeho apoštolů. A právě s tím souvisí otázka ohledně člověka, kdo jim je a kdo jím není.

Na mnohé odpovídají tyto verše:

A Pilát vyšel opět ven a řekl jim (Pilát): Podívejte se, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm neshledávám žádnou vinu. Jehošua tedy vyšel ven a měl na sobě trnovou korunu a purpurový svrchní oděv. A řekl jim (Pilát): Pohleďte, člověk! Když ho však uviděli přední kněží a úředníci, křičeli a říkali: Přibij ho na stauros (příčné dřevo, které se zavěšovalo na kůl s čepem. Ve stauru byl otvor pro tento čep.)! Přibij ho na stauros! Pilát jim řekl: Vezměte si ho sami a přibijte ho na stauros, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.“ .

A David zase říká:

Když vidím tvá nebesa, díla tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi připravil, co je smrtelný člověk, že ho chováš v mysli, a syn pozemského člověka, že se o něho staráš? A udělal jsi ho rovněž o něco menšího, než jsou ti podobní Bohu, a potom jsi ho korunoval slávou a nádherou.“ .

A je tu opět jiná otázka, kterou mnozí špatně pochopili. Jaká?:

Za koho položil Pán Jehošua svůj život? Za celý Satanův svět, tedy za všechny, kdo říkají: ´Jsem člověk.´?“ .

O tom všem nyní budeme rozjímat, protože to úzce souvisí s JHEM Pána Jehošuy Krista a s člověkem, který je sice smrtelný, ale přesto na něj nebeský Otec stále myslí, aby dospěl k pokání a k plnému porozumění PRAVDY. Nebo jsme nečetli co je skutečná Boží vůle?:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ .

Jak už Šárka napsala, JHO je něco, čím se spojovala dvě zvířata, aby mohla spolu orat pole. Bylo toto jařmo vkládáno na čelo. Proč? Aby byla spojena stejným myšlenkovým postupem při tahu pluhu brázdou. Jak jsem nedávno napsal, i my musíme být symbolicky spojeni do stejného myšlenkového postupu, jako se to stalo Pánu Jehošuovi s uvažováním a myšlením nebeského Otce:

Já a Otec jsme jedno.“ .

Mezi Otcem a Synem je symbolické JHO, tedy stejný myšlenkový postup. O co prosí Pán Jehošua nebeského Otce v zahradě před svým zatčením?:

A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a přicházím k tobě. Svatý Otče, bdi nad nimi kvůli svému vlastnímu jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, právě jako jsme my.“ .

Dal jsem jim také slávu, kterou jsi mi dal, aby byli jedno, právě jako my jsme jedno. Já ve spojení s nimi a ty ve spojení se mnou, aby byli zdokonaleni v jedno, aby svět poznal, že jsi mě vyslal a že jsi je miloval, právě jako jsi miloval mne.“ .

Proč nebeský Otec miloval svého jedno zplozeného Syna? Co bylo hlavní podmínkou, aby jej za Syna mohl prohlásit? Musel si zamilovat smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Kdy toto dal najevo Pán Jehošua zde na zemi poprvé veřejně?:

Jan jim odpověděl a řekl: Křtím ve vodě. Ve vašem středu stojí někdo, koho neznáte, ten, kdo přichází za mnou, ale jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u sandálu.“ .

Potom přišel Jehošua z Galileje k Jordánu k Janovi, aby jím byl pokřtěn. Ten se mu v tom však pokusil zabránit, a řekl: Já potřebuji být pokřtěn tebou, a ty přicházíš ke mně? Jehošua mu odpověděl a řekl: Nech to tentokrát tak, neboť tak je to vhodné, abychom vykonali vše, co je spravedlivé. Pak mu přestal bránit.“ .

Co následovalo?:

Když byl Jehošua pokřtěn, ihned vystoupil z vody; a pohleďme, otevřela se nebesa a viděl Božího ducha, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj. Pohleďme, byl také hlas z nebes, který řekl: To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.“ .

Znal Pán Jehošua vše, co je od něj Otcem žádáno v den svého křtu? Ne. Musel na 40 dní odejít do pustiny a být tam sám a rozjímat nad vším. Musel se nebeského Otce začít dotazovat. Musel se nejenom narodit z vody, ale i z ducha. Pak k němu přistoupil Satan.

Co nás to učí? Že nejprve musíme chtít činit Boží vůli celým svým srdcem, myslí a silou. Pak nás nebeský Otec začne sám poučovat skrze POP a VÚP. Jak trávíme těchto 40 dní od vylití ducha? Bereme ten čas jako něco běžného v našich životech? Milujeme a hledáme nejprve království a jeho SPRAVEDLNOST, abychom se naučili, že o vše ostatní se v našem životě postará náš nebeský Otec tím, že nás povede svým duchem, vylitým POMOCNÍKEM. A také urovná cestu tím, že budeme sice muset i nadále získávat obživu prací, jak nás Otec povede, ale přitom budeme pomáhat člověku, který k nám bude přiváděn, aby i on se mohl stát dcerou a synem, podle toho, jakého rodu byl stvořen.

Nyní tedy zaměřme svou pozornost k tomu, kdo je z pohledu Otce člověk a kdo jím není. Jak už naznačil Pilát, člověkem je ten, KDO MÁ SMYSL PRO PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Musí být toto zřejmé z jednání takového člověka. A musí to být zřejmé i těm, kdo mají AUTORITU. Lidé s autoritou jsou sami často obětí vlastního EGA, proto dokáží poslat i spravedlivého člověka na smrt, aby se zalíbili druhým, kteří by na ně mohli žalovat před ještě vyšší autoritou, jako se to stalo Pilátovi. Přesto morální charakter člověka takového soudce přesvědčuje, že je člověk bezúhonný.

Proto nám bylo řečeno, že když nás přivedou k soudu, tak že si nemáme obhajobu připravovat, protože nebeský Otec svým duchem, Jeho pomocníkem zajistí, co máme v tu danou dobu mluvit. A je to právě proto, aby se prokázala bezúhonnost člověka nespravedlivě stíhaného.

Kdo není člověkem v Božích očích? Je to ten, kdo smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST NEMÁ! Jak se to projevuje? Už jsme slyšeli o různých cizopasnících, kteří parazitují na svém hostiteli. Bez takového hostitele by cizopasník zemřel. Kdy se z lidí stávají cizopasníci? Když zneužívají společnost pro své osobní sobecké zájmy. Není důležité jaké má postavení, zda je bohatý či chudý. Důležité je, že zneužívá možností, které mu společnost nabízí.

Například politické neziskovky? Kdo v nich pracuje? Jsou to ti, kteří milují odměnu za cokoli. Je jim jedno, zda svou činností někomu ublíží, důležité je, že dostane dobře zaplaceno. Může takovou práci dělat morální člověk se smyslem pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST? V Písmu máme o dvou cizopasnících zprávu. Byli to manželé. Jmenovali se Ananiáš a Zafira:

Jistý muž však, jménem Ananiáš, spolu se svou manželkou Zafirou, prodal vlastnictví a tajně zadržel něco z ceny, o čemž jeho manželka také věděla, a přinesl jen část a složil ji k nohám apoštolů. Ale Petr řekl: Ananiáši, proč ti Satan dodal smělost, abys klamal svatého ducha a tajně zadržel něco z ceny pole? Pokud zůstávalo u tebe, nezůstávalo snad tvoje, a když bylo prodáno, nebylo dále v tvé moci? Proč sis předsevzal ve svém srdci takový skutek? Neklamal jsi lidi, ale Boha. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a vydechl naposled. A velká bázeň přišla na všechny, kteří o tom slyšeli. Ale mladší muži vstali, zabalili ho do látek, vynesli ho a pohřbili. Asi po tříhodinové přestávce přišla jeho manželka, která nevěděla, co se přihodilo. Petr jí řekl: Pověz mi, prodali jste vy dva pole za tolik? Řekla: Ano, za tolik. Petr jí tedy řekl: Proč jste se vy dva mezi sebou dohodli, že vyzkoušíte Jehovova ducha? Pohleď, nohy těch, kteří pohřbili tvého manžela, jsou u dveří, a vynesou tě. Okamžitě padla k jeho nohám a vydechla naposled. Když mladí muži vešli, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili ji vedle jejího manžela.“ .

Když jsem dříve četl tato slova, zdál se mi trest krutý. Dnes když plně rozumím, chápu proč museli být odstraněni ze sboru spravedlivých. Chtěli totiž být na tom lépe než ostatní. Tím, že nebyli ochotni se všeho vzdát ve prospěch celku, Kristova symbolického těla, ale chtěli na něm parazitovat, aby se měli lépe než ostatní, musel je nebeský Otec vykořenit a zároveň ukázat, že takové jednání ve sboru duchovního Izraele nebude tolerováno.

Kde toto můžeme vidět už 2000 let? U symbolických pramenů vod. To jsou ti, kteří mají nadřazené postavení, například v náboženských domech,, žijí si jako ta prasata v žitě, oblékají se do drahých obleků, zdobí se prsteny a hodinkami za desítky tisíc dolarů, stále vyžadují poplatek pro svou takzvanou duchovní práci. Můžeme to vidět u politických špiček. Proto nebeský Otec nechal zapsat, že to tak nenechá:

A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví. A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to. A slyšel jsem, jak oltář řekl: Ano, Jehovo Bože, Všemohoucí, tvá soudcovská rozhodnutí jsou pravá a spravedlivá.“ .

Třetí miska se rovná třetí bědě. Proč Jan oznamuje, že slyšel mluvit oltář? Protože je to symbolika, podobně jako prameny vod. Skutečný Boží oltář byl v nejsvětější. V oddělení chrámu a svatostánku, kam mohl vstupovat jen Velekněz jednou ročně, aby byl lid usmířen s nebeským Otcem za jeho dědičný hřích. Za ty, kdo neparazitovali na Božích opatřeních, ale činili je skutky víry, celým srdcem, myslí a životní silou, protože si uvědomovali, že Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh, ŽE JE SPRAVEDLIVÝ.

Za nelid (nečlověky), tedy za parazity, byl do pustiny k Satanovi poslán s jejich hříchem kozel pro Azazela, pro Satana. Proto nebyli okamžitě parazité zahubeni. Od vzkříšení Pána Jehošuy je to už jiné. Z Písma víme, že počátek byl svatý a také konec má být a bude svatý. Symbolický Ananiáš a Zafira v dnešní době se promění v krev, tedy padnou. Co je jejich hřích? To souvisí s prvními dvěma bědami. Připomeňme si je:

A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed. (NEZHOJITELNÁ RÁNA) A druhý vylil svou misku do moře (LIDSTVA, které se podobá rozbouřenému moři). A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ .

Označení 6.6.6. je genová terapie, takzvaná tečka. Přijal jí ten, kdo ve své mysli, proto na čelo, protože mysl je ukryta za čelním lalokem, kdo se rozhodl pro takzvaný svobodný život v Satanově moři lidstva. Tak se stalo: „ZEMŘEL NÁHLE!“ . Ne všichni zemřeli fyzicky. A symbolický Ananiášové a Zafiry to aktivně podporovali.

Mrtvou krví se moře stalo proto, že genová terapie způsobuje neplodnost. Profesor Turánek měl ve sněmovně českého parlamentu na toto téma přednášku a Youtube mu jí hned odstranil. Vy se na ní můžete podívat zde. Co je v ní tak důležitého? Profesor Turánek vysvětluje jak funguje člověk, který byl stvořen Bohem. Že má určité obranné mechanizmy, které brání tomu, aby plod matky, či spermie muže, nebyly napadeny. K tomu existuje v těle něco jako sítko, které nedovoluje pronikání částic větších jak 50 nanometrů na určitá místa.

Průměrná velikost nanočástic v takzvané genové terapii je cca 30 nanometrů. Tyto nanočástice jsou jedovaté a způsobují smrt plodu, zastavují jeho vývoj, utváří z hostitele výrobce nakažlivých spikeproteinů. Poškozují spermie. Díky tomu vzniká zánět varlat a ty musí být často mužům odstraněny. Vzniká neplodnost jako taková.

I to už nejsou z Božího hlediska bytosti, které lze z Jeho pohledu označit slovem člověk. Kdy nám bylo nebeským Otcem odhaleno co se bude dít? Že toto jsou ty dvě bědy? Bylo to například 13.11.2021 v článku zde, nebo v článku zde o den později.

A měli jsme se s Šárkou zamyslet také nad tímto výrokem:

Odpověděl a řekl: Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku mužského a ženského rodu  a řekl: Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ .

Kdy jsme spojeni tímto JHEM, tedy stejným myšlenkovým postupem? Když činíme Boží vůli. Proto jsme byli informováni o tom, že dokonalým člověkem je lidská dvojice, kterou spoji nebeský Otec jhem, svou vůlí. Ten kdo je nyní sám a plně postupuje skrze POP a VÚP směrem k Božímu příbytku, o kterém se více dozvíme postupně později, tak ten dnes také činí kroky k tomu, aby mu přišel do života takový protějšek, jenž také jde cestou Boží vůle a stanou se jedním tělem. A proč to tak nebeský Otec vymyslel? Protože má takové tělo ne jeden, ale dva podíly na Otcově duchu, jak o to žádal Eliša.

A jak se na vše můžeme podívat ještě trochu jinak? Za života Pána Jehošuy na zemi tu byl Syn, ten měl své učedníky. Byli to lidé, krom Jidáše Iškariotského, který cizopasil, jenž byli nebeským Otcem považováni za člověka. Měli touhu po Boží spravedlnosti. Na konci se z nich stali synové. Proto už je Pán nenazývá otroky, ale bratry. Samozřejmě toto platilo i o ženách, které se Pána držely. I ty pak patřily do Otcovy rodiny jako dcery. Proto David pod inspirací říká:

Když vidím tvá nebesa, díla tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi připravil, co je smrtelný člověk, že ho chováš v mysli, a syn pozemského člověka, že se o něho staráš? A udělal jsi ho rovněž o něco menšího, než jsou ti podobní Bohu, a potom jsi ho korunoval slávou a nádherou.“ .

Byli korunováni slávou a nádherou, když se změnil jejich stav na bratry a sestry. Kterému z andělů kdy nebeský Otec řekl: „Ty jsi můj milovaný syn.“ ? Protože jsou Pán Jehošua a nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh jedno, mají stejný myšlenkový postup, který je lehký a příjemný, tak když říká: „Jste moji bratři.“ , tak je to stejné, jako by toto řekl sám Otec, že jsme Jeho skutečnými dětmi.

A když odešel Pán Jehošua do nebe, aby se objevil před tváří našeho nebeského Otce, tak apoštol Pavel oznamuje pod inspirací:

Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ .

Proto byli apoštolové symbolickým Kristem na zemi a hledali na ní člověka. Tedy ty, kdo touží po PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI našeho nebeského Otce. Podobně to je i dnes. Apoštolové byli přímo Pánem Jehošuou uváděni po jeho vzkříšení po 40 dnů do PRAVDY, DO POROZUMĚNÍ, pak byl vylit duch i se všemi těmi zázraky. Dnes je to o tom, že po vylití ducha je po 40 dnů uváděno do PRAVDY 144 tisíc. Zázraky, které jsme očekávali se dějí dnes jinou formou. Proč? Protože musíme dorůst do Kristovy mysli. Osvojit si POP a VÚP, aby i v tomto čase tu měl Pán Jehošua symbolické fyzické zastoupení, abychom mohli až do něj dorosteme hledat ty z duchovního Efraima, z rozvážných panen skutečné družičky, které mají v srdci smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST.

Proč v srdci? Protože je psáno:

Jako ve vodě obličej odpovídá obličeji, tak srdce člověka srdci člověka.“ .

Srdce člověka, který miluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST, se bude zrcadlit se srdcem člověka téhož nastavení. Stejně jako se zrcadlí obličej ve vodě. Je v obrazu hladiny vidět takový obličej, který se do vody dívá, ale pokud se hladina pohybuje, je obraz mírně deformován. To je symbolické vyjádření, že sice nejsme všichni vzhledově si podobní, natož abychom měli tvář Krista, ale ti kdo se na nás budou dívat symbolicky skrze srdce a skrze symbolickou hladinu, tak v ní spatří jakoby Krista, protože máme Kristovu mysl.

Co je tedy lehké Kristovo JHO? Je to dokončené vyučení samotným nebeským Tatínkem, kdy se naše mysl stane podobnou té, kterou má Pán Jehošua a my se staneme jedním stádem, jednoho pastýře. Nejprve 144 tisíc, Pánova nevěsta, spojená do dokonalého jednoho těla se svými protějšky a pak i jiné ovce, člověk SPRAVEDLNOSTI, kterou může posoudit jen a jen nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, když zkoumá srdce i ledviny takového člověka.

PRÁVO a SPRAVEDLNOST, spojené s MILOSRDENSTVÍM se nachází v srdci, ne v mysli. Jednat spravedlivě mohou i ničemní na základě rozumu, aby jim to přineslo prospěch a mohli parazitovat na systému. Takové nebeský Otec nehledá pro své Království. Proto budou vykořeněni.

Prosíme Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), náš Bože, náš nebeský Otče, posvěť nás moudrostí a Pravdou. Naplň naší mysl a srdce Porozuměním, abychom svým životem posvěcovali Vaše svatá jména, jak Tvé Otče, tak Tvé Pane Jehošuo. Ať naše obydlí naplníme Tvým královstvím náš nebeský Tatínku, JeHoVaH (Jehovo) Bože, aby poznali, že Ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Zachraň, prosíme, člověka. Amen a amen

V Agape a s Agape Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok, Šárka a Igi (Šági)