Naplnění článku ze dne 03.02.2023. Vysvětlení, jak se každé slovo ohledně čtyř větrů naplnilo. Vše máme před očima

Spread the love

Dnes bych chtěl upozornit na myšlenky, které jsem zapsal třetího února dva tisíce dvacet tři. Samotné datum nám odhaluje tuto informaci:

Ukončení cyklu (0) je Pravda (3). Ukončení cyklu (0) je Pravda a máme mu věřit. Vše je dokonalé (2+0+2+3=7).

Budu z článku citovat konkrétní myšlenky a ukážeme si je na konkrétních událostech. Mnozí čtenáři byli často zmateni tím, že slova zapsaná v určitý čas zněla tak, že se vše musí odehrát jakoby další den. Kdo skutečně zkoumá Písmo, ten zjistí z dřívějších proroctví zapsaných v Písmu, že proroci také zapisují výroky samotného Stvořitele tak, jako by se měla proroctví naplnit druhý den.

Například takový Joel, pokud budeme zkoumat jeho proroctví, by podle dnešních kritérií posuzování různými „badateli“ Písma, tak by nikdy nebyl prohlášen za mluvčího našeho Stvořitele, jak v samotném čase jeho života, tak také po něm. Proč? Nevyplnila se, jak mnozí očekávali. Jeho slova však měla mít a mají patřičnou váhu pro čas, kdy se musí naplnit. Přesto už více jak 2500 let nás burcují k ostražitosti!

Co je tedy rok a něco z pohledu času od vyřčení k naplnění? Je to jako mžik, pokud vše sledujeme duchovně a bereme v potaz co je nám skutečně oznamováno apoštolem Petrem:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ .

Nedostatek našeho duchovního vnímání způsobuje, že klopýtáme na vlastních představách o čase, jak je vnímán samotný Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Sám totiž oznamuje, že neučiní nic, dokud nedá svou důvěrnou záležitost na vědomí svým sluhům, svým prorokům, jak to čteme u Ámose:

Slyšte toto slovo, které Jehova mluvil o vás, (duchovní) izraelští synové, o celé rodině, kterou jsem vyvedl z egyptské země (ze světa pod Satanem tím, že jsme byli povoláni k oznamování Dobré zprávy o Království), a jež říká: Ze všech rodin zemské půdy znám jedině vás. Proto s vámi budu účtovat za všechna vaše provinění.“ .

Neříká opět apoštol Petr toto izraelští duchovní synové a dcery?:

Je totiž ustanovený čas, aby soud začal od Božího domu. Jestliže začíná nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří nejsou poslušni Boží dobré zprávy?“ .

Jaký konec na tyto neposlušné syny a dcery přichází? Není to neporozumění? Samotný trest je popsán v Matouši 22. kapitole v podobenství o pozvaných na svatební hostinu. Co je příčinou odmítnutí těch pozvaných? Jsou zaneprázdněni vlastními myšlenkami. Dokonce zabíjejí ty, kteří jsou k nim posláni, vše bylo možné vidět v posledních dvou duchovních dnech, tedy v posledních dvou tisíciletích.

Budou dva kráčet spolu, pokud si nedali schůzku? Bude lev řvát v lese, když nemá kořist? Vydá mladý lev s hřívou ze svého úkrytu hlas, jestliže vůbec nic nechytil? Padne pták do pasti na zemi, když na něj není léčka? Vyskočí past ze zemské půdy, když nechytila naprosto nic? Jestliže se ve městě zatroubí na roh (zaznívá varování co právě přichází), nechvějí se také lidé? Jestliže se ve městě stane neštěstí, není to také Jehova, kdo jednal?“ .

Nedal si s námi náš nebeský Otec schůzku tím, že nás povolal? K čemu? Nebylo to k tomu, abychom mu projevovali svou vlastní PLNOU POZORNOST? Aby naše srdce NAPLNIL VDĚČNOSTÍ a my mohli vystoupat po duchovních schodech do úzké brány, která vede k POV (pokoře, ochraně, vítězství)?

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ .

Komu z těch, které můžeme ve svém okolí pozorovat, komu bylo dáno, aby skutečně prorokoval v JeHoVaH (Jehovově) jménu a aby se to co oznámil, aby se to splnilo? Je mnoho těch, kdo něco oznamují, neměli bychom to vše prozkoumat? Jednu analýzu nyní předložím a Vy sami prosím posuďte, zda to bylo dáno na veřejnost v Božím jménu a zda bylo oznámeno, co nastane.

Cituji:

Je to biblické? Ano, je to biblické. (Čtyři spoutané větry) Moudrost ze shora se pozná takto:

„Potom jsem opět pozvedl oči a viděl; a pohleďme, mezi dvěma horami vyjížděly čtyři dvoukolé vozy, a ty hory byly měděné hory. U prvního dvoukolého vozu byli koně ryšaví; a u druhého dvoukolého vozu koně černí. A u třetího dvoukolého vozu byli koně bílí; a u čtvrtého dvoukolého vozu koně grošovaní, strakatí. A odpověděl jsem a řekl andělovi, který se mnou mluvil: Co jsou tihle, můj pane? Anděl tedy odpověděl a řekl mi: To jsou čtyři duchové nebes, kteří vycházejí potom, co zaujali postavení před Pánem celé země.  A pokud jde o ten, u něhož jsou černí koně, ti vycházejí do severní země; a bílí, ti vyjdou do zámoří; a grošovaní, ti vyjdou do jižní země.  A strakatí, ti vyjdou a budou stále hledat, kam jít, aby procházeli zemi. Potom řekl: Jděte, procházejte zemi. A začali procházet zemi.“ (Zechariáš 6:1-7)

Kdo jsou ti duchové? Jsou to bytosti, nebo se jedná o symboliku, nebo nesprávné porozumění, nesprávný překlad? Podívejme se, jak pátý verš překládá ruský překlad:

„Ангел ответил мне: «Это едут четыре небесных ветра: они были на совете у Владыки всей земли.“ .

„Ангел ответил мне: «Это едут четыре небесных ветра: они были на совете у Владыки всей земли.“ .

Anděl mi odpověděl: „To jedou čtyři nebeské větry: Oni jsou ve shodě s Pánem celé země.“

Toto je správný a přesný překlad pátého verše. Kdo je Pán celé země?

„A tehdy uvidí Syna člověka, jak přichází v oblacích s velkou mocí a slávou.  A potom vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř větrů, od nejzazšího konce země až do nejzazšího konce nebe.“ (Marek 13:26,27)

Pánem země je samotný Jehošua Kristus. Proč použili překladatelé místo slova vítr, slovo duchové? Protože obě slova mají v hebrejštině stejný základ.

H7307רוּח výslovnost: rûach

Doslovně je to dech. Při mluvení musíme použít dechu, abychom vyslovili slovo, myšlenku. Pokud takto hebrejskému slovu ruach rozumíme, pak chápeme, že symbolické čtyři nebeské větry znamenají něco, co je inspirací pro konkrétní zeměpisné oblasti. Víme, že bílý duch, bílý vítr, bílé myšlenky, bílí koně se usazují v zámoří, ty černí koně, jejich myšlenky, se usazují na severu, v severní zemi, v zemi krále Severu. Abychom porozuměli správně, říká posel (anděl) dále toto:

„A zvolal na mne a mluvil ke mně a řekl: Podívej se, ti, kteří vycházejí do severní země, ti způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch.“ (Zechariáš 6:8)

Číslo kapitoly je číslo člověka. Číslo verše je číslovka patřící Osmému králi. Ten je zároveň králem Severu a tím je dnešní Rusko. Jaké myšlenky jsou tomu králi Severu dávány? Boží myšlenky. Takže naplňuje vůli Toho, kdo nás Stvořil. V krocích krále Severu tedy musíme vidět obrovskou moudrost. Hlavním představitelem krále Severu je Vladimír Vladimírovič Putin. Ten obdržel dar, díky Otcově duchu, aby rozuměl všem dvojznačným řečem a tak může klamat své politické protivníky, aby jej podceňovali a aby se v jeho krocích jakoby zobrazovala lež, ač on sám mluví pravdu a říká ji přímou řečí. Kde to čteme?

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Osmá kapitola = Osmý král. 2+5=7 dokonalost = Otcův duch (vítr, dech, myšlenky)…

Kdo si myslí, že byli podvedeni? Chabad Lubavitch. Ti mu pomohli k moci. Mysleli si, že je v jejich rukou, jejich loutka, nástroj proti domu Sion. Celá speciální vojenská operace, kterou vidíme na Ukrajině, byla naplánována skrze tři muže. Putina, Gerasimova a Šojgu. Tito tři muži se spolu setkali na jaře 2021, kde obdrželi tuto zprávu:“ . Konec citace)

Na co zde bylo poukázáno? Že celá speciální vojenská operace byl připravena na popud samotného Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. A my jsme měli pochopit, že použité slovo vítr, není větrem jako takovým, ale že se jedná o myšlenky, které způsobí tu skutečnou bouři. Tyto myšlenky se projeví kdy? Až budou zapečetěni všichni, kdo patří ke 144 tisícům. Od té chvíle se musí dít to co jsem dále popsal:

Cituji:

„Mohlo vše proběhnout okamžitě? Ne, musela být učiněna příprava a takové kroky, aby se ten duch, který je v zámoří mohl projevit. JEHO JEDINOU MYŠLENKOU JE ZNIČIT KRÁLE SEVERU. Proto pro ně připravil Gog (Satan), ze země Magog (Velké Británie) škodlivý plán, aby Mešek a Tubal ve svůj čas zavraždili olivovníky. Kde je Mešekova planina? Je vedle Moskvy. Jak by byla nazvána Moskva v hebrejštině. MSK = MoSKva = MeŠeK .

Tento vítr, dech, myšlenky, jenž stojí proti králi Severu, jsou spoutány jakoby anděly, kteří na ně dohlíží. Jejich uvolnění, aby zapůsobily ty větry plnou silou, nemohou být uvolněny dříve, dokud nebude na svém čele zapečetěn poslední z těch, kdo patří mezi 144 tisíc. Toto zapečetění se dokončuje právě v tomto čase. Musí být na poslední hodinu přivedeni ti, kdo nemohli pracovat na Pánově vinici. Proto je Otcův duch vylit nejprve na ty, jenž jsou zapečeťováni, protože je to první olivovník a teprve pak na ten druhý. Měřícím rákosem pro vstup do chrámu je úcta k jménu nebeského Otce, JeHoVaH Boha a úcta ke jménu Jehošua. Kdo ji nemá, je vpuštěn jen na nádvoří chrámu, kde jej pošlapává tím, že se tomuto měřícímu rákosu vysmívá a zpochybňuje.“ . (konec citace)

Zdůraznil jsem myšlenky červeně, kterých si nyní budeme všímat. Bylo nám oznámeno v posledním čase několik důležitých informací. Připomeneme si je postupně. Nejprve se podívejme kdy bylo oznámeno, že došlo ke konečnému zapečetění a jak se to projevilo na událostech mezi králem Jihu a králem Severu.

V článku z 23.04.2024, který se jmenuje: „Co je to ohavnost, která působí pustošení? Porozumění pro časy a období z Daniele 12:11,12.“ , jsme se dozvěděli důležitou informaci, která odhaluje 3,5 let, tedy 1290 dní, jenž byly dány WHO, dceři obrazu divokého zvířete, aby působila tato ohavnost pustošení, které se projevuje v mainstreamu výrokem: „ZEMŘEL NÁHLE…“ . Dále v článku zaznělo, kdy bude vylit DUCH NA VŠECHNO TĚLO.

V článku ze 04.05.2024, který najdeme pod tímto názvem: „Proč některé z nás v tomto čase zradilo vlastní ego, vlastní srdce? Co bylo dokončeno do západu slunce nad ČR 03.05.2024?“ , jsem oznámil, že k zapečetění došlo po západu slunce 22.04.2024.

Od toho času se uvolnily symbolické čtyři větry! Na Slovensku byl spáchán atentát na premiéra. Byl zavražděn Iránský prezident. Nepovedl se majdan v Tbilisi. Na Ukrajině od 21.05.2024 působí fašistický diktátor Zelenský, jako nelegitimní prezident. Vše má spojitost z jedinou myšlenkou krále Jihu: ZNIČIT KRÁLE SEVERU A JEHO SPOJENCE ATOMOVOU VÁLKOU. Srbský prezident oznámil co svět postihne, pokud se král Jihu, jeho sluhové okamžitě nezastaví a to do tří až čtyř měsíců od jeho vyjádření, před fraškou, kterou svolal do Švýcarska jako údajný mírový sumit, diktátor Zelenský na příkaz krále Jihu a MI6, který je jejím agentem.

Skutečný záměr sumitu byl odhalen ihned po jeho skončení, skrze vyjádření tajemníka NATO, který končí a vše pro jadernou válku s Ruskem zajišťoval devět let ve své funkci. Na číslo devět bych soustředil naši velkou pozornost. Proč? Protože je to číslo obrácení, OBRATU. Co to znamená? Že plán krále Jihu se nenaplní. V těchto dnech pořádá Vladimír V. Putin výlety do zemí, které jsou důležité pro zajištění jeho země směrem na východ. Čína v těchto dnech, která stojí na straně krále Severu, vydala takzvané skupině G7 jasná varování.

13.06.2024 byl definitivně odstraněn dolar, jako rezervní měna poté, co pár dní před tím Saudové neprodloužili podporu petrodolaru. Je to jako bouře. V USA vláda opět buduje FEMA kempy, kde chce nahnat své odpůrce. Rusko poslalo své ponorky na potřebná místa v Atlantiku. Celý kolektivní západ se zbláznil a chce jediné. JADERNOU VÁLKU S RUSKEM a s jeho podporovateli.

20.06.2024 byly zveřejněny některé informace o události, která se stala v Zakarpatí na Ukrajině, kde byli na rekreačním pobytu mladí lidé ve stanových táborech. Během večera obsadili tábor neoznačené policejní složky spolu s polovojenskými jednotkami v maskáčích a všechny chlapce pochytali, aby je dostali na frontu bojovat za ukrajinský fašistický režim. Všechna děvčata zbyli. Tábor zničili a slibovali, že jej spálí. Když byla dotázána Německá ministryně zahraničí novináři ohledně nacistických symbolů, tak řekla toto. Cituji celou zprávu:

NĚMECKO: Německé ministerstvo zahraničí, Annalena Bärbock odpovídá na dotazy novinářů o přípustnosti používání symbolů Třetí říše ukrajinskou armádou:

„Jestliže dříve byl tento symbol spojován s nacistickým režimem některé z evropských zemí, dnes jej nosí lidé, kteří bojují za své právo na nezávislost, můžeme říci, že se Ukrajině v očích svobodného světa podařilo REHABILITOVAT hákový kříž a proměnit jej v symbol SVOBODY, symbol boje o jejich existenci.

Dnes není důvod k negativnímu postoji k těmto symbolům, pokud jejich nositelé bojují s ruskou agresí.““ . (konec zprávy)

Přesně takto se chovali nacistické oddíly. Můžeme vidět, jak padají masky různých sluhů a služek krále Jihu. Italská fašistka Meloniová bagatelizuje nacistické projevy ve své straně u takzvaného mladého křídla. (zde) Po Evropě od času zapečetění můžeme vidět fyzický projev skutečných větrů a také silná krupobití. Jednu bouři ČR zažilo 19.06.2024 a druhou 21.06.2024. I to je popsáno ve Zjevení po zapečetění 144 tisíc.

V minulém článku o marnotratném synovi jsme se dočetli, že nepatříme této tmě, proto potřebujeme duchovní vedení skrze Božího ducha, našeho POMOCNÍKA a PRŮVODCE, aby nás ten den nezastihl jako zloděj v noci. Proto bylo potřeba před vylitím Ducha, aby byl vylit nejprve Duch na 144 tisíc a aby byli zapečetěni, protože musí být tím symbolickým prvorozeným synem z tohoto podobenství. A co zaznělo v článku, ke kterému máme upnout naší pozornost?

Cituji:

´Pokud by se Spojené království pustilo do ozbrojeného konfliktu s Ruskem na pevné zemi, vydrželo by vzdorovat jediný den. Pak by mu došly náboje.´ – britský generál ve výslužbě Richard Barrons

Speciální vojenská operace měla odzbrojit krále Jihu, který si myslel, že opět cizíma rukama povede válku s Ruskem. Celý článek nalezneme zde. V srpnu 2022 jsem obdržel vidění, které zveřejním ihned po dokončení speciální vojenské operace. Tímto viděním mi bylo ukázáno a odhaleno, proč se vše jakoby stále zpožďuje.

Co tedy znamená uvolnění těch čtyř duchů, větrů? Že v ten čas je vylit Otcův duch, aby ti, jenž nechtěli přijít na Beránkovu svatbu, aby pochopili, proč jsou připojeni k praotcům, aby usnuli ve smrti do svého vzkříšení, kde budou souzeni ze svých skutků na konci 1000 letého panství Pána Jehošuy Krista. Vítr se objevuje před a spolu s bouřkou, a protože jsou čtyři, je to popis velké intenzity, se kterou ta bouře přichází.(konec citace)

V článku jsem poukázal na to, že duch je vylit nejprve na 144 tisíc, ale na ostatní je vylit až později. Proč? Protože je to doba odstraňování duchovního plevele, který se nechtěl nechat vyučit samotným Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Důležitá je zde také poznámka britského generála. Proč? Protože odhalil, jakou sílu má Británie. A po uvolnění čtyř větrů, myšlenek, zaznělo, že na Francii a Velkou Británii přijde operace NEMYSLITELNÉ, bude trvat 24 hodin, pak dostanou USA možnost kapitulovat, to bude dalších 24 hodin a když se nepodvolí, čeká je to samé.

Co se stane s Chazarským Izraelem? Co se stane se zeměmi Tubalových potomků, jako je Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, co Německu? Nedojde v těch zemích také k odstranění politických loutek? Mešekovy země, jako je Maďarsko, Slovensko, ty už dělají vše proto, aby byly z války vyňaty. Maďarsko už dostalo potvrzení, že vyňato bude. Zázračné uzdravování Roberta Fica předznamenává, že se to podaří i Slovensku. Nyní je na tahu prezident ČR. Uvidíme jaké kroky učiní.

My víme jakým způsobem si můžeme zajistit naše přežití těchto bouřlivých dní. Je jenom na nás bratři a sestry, zda půjdeme cestou POP a VÚP ke VOP.

Kolik času nám zbývá? To ví jen nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh. Smutné je, že Ti, kdo si jen přáli, aby ten ustanovený den, měsíc a rok přišel, že už nejdou cestou duchovních schodů, protože promrhali svůj majetek, když přestali věnovat svou POZORNOST nebeskému Otci. Nechali se odvést různými apokryfy k učením, které je pohltily, protože jim chyběla potřebná pokora a vytrvalost. Chtěli vše hned. Právě VYTRVALOST je základní podmínkou k dosažení POV=POŽEHNÁNÍ, OCHRANA, VÍTĚZSTVÍ=VĚČNÝ ŽIVOT.

Satan vymyslel pro Evropu dokonalou léčku, odvedení pozornosti, pro tento čas. Mistrovství světa v hokeji a mistrovství Evropy ve fotbale, aby jeho loutky mohly nerušeně plánovat a dokončit jeho myšlenku, kterou je ZNIČENÍ KRÁLE SEVERU. Víme jak to dopadne. Jeden bratr se dnes dotazoval nebeského Otce, zda si má připravit jodové tablety a další věci. Bylo mu odpovězeno, že je to nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, v koho má vkládat svou důvěru a obdržel tuto odpověď dvakrát skrze Písmo. Neměli bychom jednat podobně?

Máme nyní k dispozici POMOCNÍKA, který když budeme potřebovat, nás uvede do celé Pravdy. Jsme schopni rozlišit, kdo skutečně prorokuje v JeHoVaH (Jehovovu) jménu, zda se plní, co bylo předem oznámeno. Je na každém z nás, zda to prozkoumáme, nebo se raději budeme věnovat záležitostem tohoto světa. Zda se budeme špinit politikou, protože věříme, že se má člověk zapojovat aktivně do politického soupeření.

Co nám odhalily volby do evropského parlamentu? Lidé chtějí změnu, ale ti co tahají za nitky a volby jsou pro ně jen hra, aby si lidé mysleli, že na jejich rozhodnutí záleží, tak ti dále prosazují svou plánovanou agendu. Ještě více tlačí na pilu. Dotazují se tito lidé za oponou, co si pro člověka přeje Stvořitel života? Já vidím, že NE. Co vidíte Vy? Byli jsme povoláni k Dobré zprávě o Království, bratři a sestry. Abychom to Království měli, tak proto musíme něco udělat. Co to je, tak to už nám bylo odhaleno. Nikdo tedy nebude moci říci: „Já, já jsem to nevěděl.“ .

Využijme zbývající čas moudře přátelé, bratři a sestry. Mluvme s těmi, kdo chtějí naslouchat, aby i oni bezpečně vyvázli. Nechme se vyučit k této moudrosti našim nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem ve jménu Jeho Syna, Pána Jehošuy.

Ať je posvěceno Vaše svaté jméno Otče a Pane Jehošuo, aby svět poznal, že Ty Otče jsi sám nejvyšší nad celou obydlenou zemí a že jsi poslal svého Syna, jako Pána pánů a Krále králů, jako ten symbolický kámen, jenž nebyl vysekán rukama, aby jsi skrze něj zřídil království, které bude stát na neurčitý čas. Ano, navždy. Amen a amen

V jedné polské písni se zpívá:

A po noci, přichází den
a po bouřce pokoj.

Kéž den a pokoj zažíváme už nyní, když jdeme společně cestou POP a VÚP k POV.

S Agape a V Agape Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok, Šárka a Igi (Šági)