Kdy skutečně získáme užitek z vylití Ducha na všechno tělo? Kdo je falešný prorok a jak jej poznat

Spread the love

Drazí přátelé Pravdy, čtenáři, duchovní sestry a bratři. Možná se ptáme: „Proč tento úvod?“ . Je to logické. Přítelem Pravdy je každý, kdo hledá Pravdu. Čtenářem jsou nově příchozí na tyto stránky, ale teprve se začínají rozhlížet, jak tu Pravdu najít. Duchovními bratry a sestrami se stávají Ti, kdo dovolují, aby je sám nebeský Otec, Stvořitel nebe a země, Svrchovaný Pán JeHoVaH (Jehova), ABY JE ON SÁM VYUČIL a poté přivedl k Pánu Jehošuovi, jak to nacházíme v Janovi 6:43-47.

Ti, kteří už byli k Panu Jehošuovi přivedeni, tak Ti si uvědomují, že pokud čtou Písmo, potřebují nebeského Otce požádat o moudrost, o působení Ducha na jejich mysl, aby POROZUMĚLI hlubokým myšlenkám, jenž Boží slovo obsahuje. Radujeme se s mou manželkou, když toto v rozhovorech těchto našich bratrů a sester nacházíme. Když se nám svěřují, jak je nebeský Otec vede. Nastal však jeden problém. Bylo nám odhaleno, že někteří z nich se cítí zavaleni mnoha informacemi, které jsou jim nyní předkládány.

Z těchto rozhovorů vyplývá, že tyto myšlenky nezkoumají podobně, jako Písmo. Pak se jim děje to, že je jejich mysl „přehlcena“ a nejsou schopni držet krok s Božím duchem. Všechny články od 08.06.2024 nás vedou k šesti hlavním myšlenkám, kterými jsou:

POZORNOST, ODPUŠTĚNÍ, POKÁNÍ = POP
VDĚČNOSTI, ÚCTĚ, POKOŘE = VÚP
abychom dosáhli na Boží:
POŽEHNÁNÍ, OCHRANU, VÍTĚZSTVÍ = VĚČNÝ ŽIVOT

Apoštol Pavel zdůrazňuje svým posluchačům, svým bratrům a sestrám tuto myšlenku:

Máme o něm (o Melchizedekovi = Kristu) mnoho co říci, a je to těžké vysvětlit, protože jste otupěli ve svém slyšení.“ .

Jak otupěli? Přestali se jako na počátku dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda to co slyší a zda to co čtou, jsou informace vedené díky inspiraci Duchem, nebo zda to jsou jen lidské myšlenky. Nestačili vše pojmout, protože se to stalo pro jejich mysl hutnou stravou a ne jenom mateřským mlékem, na které si zvykli. Jejich duchovní růst se zastavil.

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ .

Co je mléko? Je to Porozumění pro základní Boží posvátná prohlášení. Těmi jsou tyto myšlenky:

Přijmout fakt, že skutečné Boží jméno je JeHoVaH (Jehova), který na zem poslal v těle svého Syna, Pána Jehošuu, kterého pomazal svým duchem radování, proto POMAZANÝ, řecky pak přeloženo slovem Kristus. Dále pak, že významy jmen nám odhalují, proč jsou ta jména svatá, což doslovně znamená v nejčistším stavu. Proto nelze se k Otci obracet od 06.06.2024 jinak, než že tyto jména v tom nejčistším stavu budeme z úctou a pokorou používat ve svých modlitbách a skrze Pána Jehošuu, jeho prostřednictvím, žádat o naplnění moudrostí.

Proč je to základ? Protože jména znamenají:

PŮSOBÍ, ABY SE STALO a PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA

Kdo působí? Ti co nesou tato svatá jména JeHoVaH (Jehova) a Jehovah (Jehova) Zachraňuje = Jehošua. Součástí je POŽEHNÁNÍ, OCHRANA, VÍTĚZSTVÍ = VĚČNÉMU ŽIVOTU jako velkorysému daru. Proto je apoštol Pavel duchovním smýšlením svých posluchačů a čtenářů jeho myšlenek zklamán. Proto jim vysvětluje:

Kdokoli se totiž účastní na mléku, není seznámen se slovem spravedlnosti, neboť je nemluvně. Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kteří používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným.“ .

Pro nás, kdo jsme připraveni rozlišovat, je přirozené vše podrobovat zkoumání skrze modlitbu, aby na nás působil nebeský Otec svým duchem a ne Satan lidskou moudrostí. Velkým nebezpečím, kterému jsme nyní vystaveni je to, že působí Satan na mysl lidí hledajících Pravdu skrze svého FALEŠNÉHO PROROKA. Zjevení záměrně nevysvětluje, koho tím nebeský Otec s Kristem myslí. Proto velmi lehce můžeme Satanovi sednout na lep a stát se následovníkem FALEŠNÉHO PROROKA.

Je to jeden člověk? Nebo je to určitá skupina lidí, která na sebe bere roli falešného proroka? Apoštol Jan a Pán Jehošua to vysvětlují těmito výroky:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.“ .

A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé;…“ .

Z toho vyplývá, že je to mnoho osob, které patří k tomuto FALEŠNÉMU PROROKU. Prorok je takový člověk, který něco predikuje na základě analýzy. Velmi nebezpeční jsou takoví proroci, kteří stejně jako já, analyzují Písmo. Snaží se jej pochopit, ale nehledají ÚPLNÉ VEDENÍ U MAŠEHO NEBESKÉHO OTCE TÍM, že by se nechali plně jím vyučit. Co jim chybí? POP a VÚP. Mohou se takto tvářit, protože na počátku byla jejich snaha pochopit upřímná, ale jejich vlastní EGO je nakonec zradilo.

Nechci je jmenovat, protože pak by si někdo mohl myslet, že vytvářím soud nad těmito osobami. Vždy je moudřejší, aby to každému odhalil samotný duch, když se dotazujeme Otce v Synově jménu. Hlavním poznávacím znakem je jejich postoj ke svatým jménům. Pokud je zpochybňují a znevažují, bude jejich analýza chybná. Proč? Protože to dále Jan vysvětluje:

Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ .

Apoštol Jan ví, jak vznikla přezdívka Jesus (Ježíš) = Jehovovo prase, byl u toho, proto na vše upozornil předem. Jesuse tu oznamuje kde kdo. Svaté jméno Jehošua jen Ti, kterým to bylo dáno duchem. Máme tu však ještě jinou sortu lidí, kteří do označení FALEŠNÝ PROROK spadají. Ti jsou nebezpeční pro ty, kteří se Písmem nezabývají. Samotná Bible je pro ně FUJ, když mohou, tak do ní kopnou.

Za Falešného Proroka bychom mohli označit média jako celek, ale to by nebylo správné porozumění. Proč? Protože ti tlumočí už jen určitou informaci. Skutečný FALEŠNÝ PROROK musí být schopen třídit informace, které pak předloží jako fakt. Často v nich nacházíme mnoho Pravdy, ale ta je podána s omáčkou, která nás odvádí od našeho nebeského Otce. Neklade důraz na to, abychom si takový vztah vytvářeli a nenabízí žádné POŽEHNÁNÍ, OCHRANU a VÍTĚZSTVÍ pro dosažení VĚČNÉHO ŽIVOTA, který jsme díky Adamovi ztratili.

Výraznými postavami ve světě jsou například David Icke. V ČR jím je tajemný pan VK, který se vydává za německého průmyslníka. Na Slovensku je to pak profesor Staněk. Mohl bych zmínit další, jako je například Valerij Pjakin, ale ten je trochu jiný analytik, protože je mluvčím Andropovovy operace Golgota. K němu v ČR patří Michal Svatoš.

Co je jejich hlavní náplní? Všichni krom posledních dvou analytiků, jsou aktivními esoteriky. Z dějin víme, že nikdo nemůže v informačním poli působit bez OCHRANY. Když jí nemá, velmi rychle je odstraněn. Tajné informace jsou vyhrazeny konkrétním příjemcům. které si Satan vychoval, aby dokázali to kvantum informací třídit a vyhodnocovat, aby v nich predikovali přesně vývoj, ale aby v nich nebyly informace, jak se přiblížit k Otci a Kristu. Je v nich jen esoterická moudrost. Pokud si poslechneme celý 3 hodinový rozhovor s profesorem Staňkem v tomto odkazu, tak se tam dozvíme mnoho z toho, co jsem publikoval i já během posledních 9-ti let.

Všem doporučuji si to vyslechnout a prosit nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, aby nám na tomto rozhovoru odhalil svým duchem, jak poznáme u jiných, že jsou FALEŠNÝMI PROROKY. Všímejme si dikce, což je slovní výrazivo, které odhaluje, zda člověk trpí EGEM či nikoli. My máme vše zkoumat. Informace však musíme sami analyzovat za pomoci Božího ducha, abychom nebyli zavedeni na scestí.

Satan na takových lidech vystavěl svou manipulaci se světem, aby se tito lidé stali jeho vyditelnými modlami. Nádherným příkladem je pro organizaci Svědků Jehovových Ch.T. Russell. Stačilo málo, protože z jeho učení zbylo jen minimum. Dnes by se jeho mnohým myšlenkám vysmál každý člen této organizace, proto se už nevyučují, jen jeho predikce o tom, že v roce 1914 přijde válka a neviditelně Ježíš, ne Jehošua.

Abychom nezůstali jen u SJ, tak je tu pro Adventisty sedmého dne E.G.White, která je také do dnešních dní uctívána pro její knihy. Mnohé myšlenky mají racionální základ, ale ani ona člověka nepřivede ke Stvořiteli jménem JeHoVaH (Jehova) a k Synovi jménem Jehošua.

Právě tyto příklady nás učí, že nemůžeme slepě přijímat určité informace, ale musíme je stále zkoumat pod vedením Otcova ducha. I mne zkoumejte, jsem jen člověk. Pokud by to nebyl sám JeHoVaH (Jehova) Bůh, kdo mne inspiruje a dostala by se má mysl pod Satanův vliv, stal bych se FALEŠNÝM PROROKEM. Proto stále setrváváme s manželkou v modlitbách, aby se to nestalo. Srdce člověka je však zrádné, proto na to musíme stále myslet. Nikdo se nemůže před Otcem hájit tím, že řekne:

Jednal jsem Otče tak a tak, protože mi to řekl ten a ten a já jsem mu uvěřil.“ .

Představme si situaci, kdy podlehneme nějaké nauce, která nám oznamuje, že když jí uvěříme, tak budeme zachráněni. A nesplní se. Zákonitě ztratíme půdu pod nohama. Naše víra padne a s ní i naše naděje. Proto tak potřebujeme si vše ověřovat. Měl jsem tyto myšlenky předložit právě nyní, protože se v dalších zamyšleních zaměříme na krále Davida. V nich si poukážeme na jeden jeho Žalm, setkání s Goliášem a proč máme zkoumat číslovku čtyřicet. Vše rozebereme v jednotlivých článcích.

Cílem nebeského Otce je naše záchrana, jak na ni dosáhnout. Závěr všech zamyšlení je už sepsán. Kdo přijme POROZUMĚNÍ, ten bezpečně vyvázne. Pokud jsme neporozuměli všem myšlenkám od 08.06.2024, je vhodné se k nim vrátit a opět je prozkoumat s modlitbou, protože vše na sebe logicky navazuje.

Cílem vylití ducha nejsou zázraky, ty nikomu jak čteme v Písmu, tak ty nikomu k víře nepomohly. Jen osobní vztah s naším nebeským Tatínkem. Když jej máme, máme POŽEHNÁNÍ, OCHRANU, VÍTĚZSTVÍ = VĚČNÝ ŽIVOT.

Je-li to nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), náš svatý Stvořiteli nebe a země Tvá vůle, dej nám svého ducha, abychom dokázali v Jehošuově jménu rozlišit mezi správným a nesprávným. Naplň nás Tvou vlastní moudrostí a dej nám víru všude tam, kde se jí nedostává. Amen a amen

V Agape a s Agape Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok, Šárka a Igi (Šági)