Marnotratný syn – hlubší zamyšlení pro tento Čas Konce

Spread the love

Je to jedno z nejvíce citovaných Kristových podobenství, které se používá ve všech náboženských domech, sektách, takzvaných církvích. Často je za jejich vysvětlením skrytá manipulace, abychom nabyli dojmu, že právě v této dané komunitě se nachází nejvyšší autorita, tedy Bůh. Máme se zamyslet nad daným podobenstvím dvěma způsoby, které nám odhalují víc, než nacházíme právě v těchto komunitách.

Opět mne fascinuje, jak moudrý je náš nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, co se týče načasování myšlenek. Proč? Zpracovávám určité myšlenky, které dokonale navazují na toto podobenství, aby potvrdily to, co nyní zazní v tomto zamyšlení. O marnotratném synovi měla Šárka začít uvažovat už před týdnem. Stále však nebyla schopna najít to, co je v myšlenkách hlouběji ukryto. Teprve když už jsem napsal cca dvě třetiny toho, co následně předložím, byla Otcem vedena, ač potřebovala spát, aby sepsala to, co jí bylo dáno, abychom hlouběji pochopili.

Dal jí toto níže předložené zamyšlení:

Lukáš 15:11-32

Otec Jehovah (Jehova) vložil mi na mysl podobenství o marnotratném synovi, měla jsem se nyní na tento příběh zaměřit. Na první přečtení se zdá, že jasné je, co nám v něm Jehošua oznámil.

„Prohlížela“ jsem si příběh ze všech stran, každé slůvko zkoumala a ať došla jsem k té či té odpovědi, má intuice více hledat mi velela. V modlitbě prosila jsem o moudrost, musím říct, že jsem se na sebe i zlobila, že nemohu ukryté odhalit. Pak Otec Jehovah (Jehova) mi do mysli vložil otázku „Proč odešel mladší syn?“ .

Proč tedy odešel mladší syn? Chtěl zkušenosti nasbírat, chtěl staršímu bratru místo uvolnit, byl zvídavý a tak chtěl odpovědi znát? Neřekla bych, vždyť psáno je, že dostal tu část majetku, která mu připadla a tento celý promrhal prostopášným životem.

Když znám otázku, na kterou se mám zaměřit, pak mohu se dále ptát. Kdo je v duchovním pohledu mladší syn, co majetek, o který požádal, a co je cizinou, kam odešel? Co je prostopášný život? A proč toto podobenství právě v tento čas?

Mladším synem v očích Otce Jehovah (Jehovy) všichni jsme.

Matouš 3:17 „Pohleďme, byl také hlas z nebes, který řekl: To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil“ .

Majetkem je náš čas, který jsme pro život dostali. A cizinou pak svět, ve kterém žijeme. Prostopášný život je život bez Otce Jehovah (Jehovy).

A proč toto podobenství právě v tento čas? Přijde čas, kdy poleví naše pozornost, kdy budeme se cítit zcela v bezpečí a právě v ten okamžik, mohli bychom, aniž bychom si povšimli, od Otce Jehovah (Jehovy) odejít, ke světu se více přiblížit, začít se bavit, či více pracovat, či starostmi všedního dne svou mysl zcela zahltit.

1.Tesalonickým 5:2-6 „Vždyť sami zcela dobře víte, že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci. Kdykoli řeknou: Mír a bezpečnost!, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou. Ale vy, bratři, vy nejste ve tmě, aby vás ten den zastihl jako zloděje, neboť všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme ani noci ani tmě. Proto tedy dále nespěme jako ostatní, ale zůstaňme bdělí a buďme střízliví. .

Židům 2:1 „Proto je nutné, abychom věcem, které jsme slyšeli, (jim) věnovali více než obvyklou pozornost, abychom nikdy nebyli zavlečeni pryč .

Šárka

Na tomto zamyšlení je velmi důležité pochopit, že každý, kdo chce následovat šlépěje našeho Krista, Pána Jehošuy, že musí přijmout myšlenku, že ON SÁM JE MARNOTRATNÝ SYN. Ne proto, že mu to řekl někdo z věřících, ale že sám se vžije do tohoto příběhu. O čem vypráví? O čase, kdy nejdeme cestou duchovních schodů POP a VÚP a dobou kdy ty schody nalézáme, abychom na konci přijali POV = POŽEHNÁNÍ, OCHRANU, VÍTĚZSTVÍ = VĚČNÝ ŽIVOT.

Toto je jeden rozměr celého podobenství. Pán Jehošua je starší Syn. My jeho mladší sourozenci, proto říká svým učedníkům:

Někdo mu tedy řekl: Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit. Tomu, kdo mu to povídal, odpověděl a řekl: Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: Pohleďte, má matka a moji bratři!“ .

Nikdo nemá větší lásku než tu, že by se někdo vzdal své duše ve prospěch svých přátel. Jste moji přátelé (duchovní bratři a sestry), jestliže děláte, co vám přikazuji. Již vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co dělá jeho pán. Ale nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám dal na vědomí všechno, co jsem slyšel od svého Otce.  Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal. To vám přikazuji, abyste milovali jeden druhého.„.

Vztáhneme-li na sebe obraz marnotratného syna, vede nás to k POZORNOSTI, ODPUŠTĚNÍ, POKÁNÍ = POP a zároveň k VDĚČNOSTI, ÚCTĚ=BÁZNI a POKOŘE což je VÚP. Všeho dosahujeme za předpokladu, že vše děláme, co je nám Panem Jehošuou přikázáno.

Druhá rovina tohoto podobenství je v tom, že víme o existenci dvou olivovníků, o existenci duchovních dvou kmenů, Judy a Efraima. Nevěsty a družiček (rozvážných panen).

Juda je starší bratr Efraima. Juda je v tomto smyslu prvorozený. Proč? Efraim se narodil až z Josefa, byl potomkem, někdo mladší. Duchovní kmen Juda symbolizuje 144 tisíc. Ti mají od zapečetění na čelech své místo v Otcově domě. Byli povoláni jako i mladší Efraim, ale ten podle podobenství o rozvážných a nerozvážných pannách (družičkách), neusnuli. Proto nepromrhali svůj majetek, svůj čas.

Kdy si tuto ztrátu majetku, toto promrhání času uvědomí celý Efraim? Až se začne vykřikovat MÍR a BEZPEČÍ. A to bude kdy? Až celou zemí projde záplava. Až BRICS+ jako Osmý král, spolu s Ruskem v čele, s králem Severu, zničí krále Jihu. Že se to děje, tak o tom bude následující článek. Jak oznamuje apoštol Pavel, my nejsme ve tmě a ani nepatříme tmě, proto je důležité jít cestou marnotratného syna až do samotného konce tohoto příběhu. V POP a VÚP dosáhnout na POV, ABY NÁS TEN DEN NEZASTIHL JAKO ZLODĚJ V NOCI. Co je potřeba učinit nám je od 08.06.2024 sdělováno v článcích SAGI.

Kéž je činěna nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), Tvá vůle, jak v nebi tak na zemi, abychom dokázali našim prostřednictvím posvětit Tvé skutečné jméno a skutečné jméno Beránka, našeho Vykupitele a Tvého Pomazaného, řecky řečeného Krista. Amen a amen

V Agape Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok, Šárka a Igi (Šági)