Pravda – chceme jí vidět, nebo budeme jako Jeruzalém v roce 587 př.n.l., kdy byl dobit Nebukadnecarem II., aby byl poté spálen ohněm?

Spread the love

Zamyšlení nad tím, k čemu byla vedena má žena Šárka po zveřejnění článku o Haně, kde nám bylo odhaleno, co máme sledovat a nad čím se zamyslet. Proč máme vidět určité události jako ten symbolický Tetris.

Tak jak již můj drahý muž zveřejnil, dne 14.6.2024 jsem mu určité indicie předala, aby v nich nalezl „klíč ukrytý“ a více pro dnešní čas pochopil. V tu chvíli, kdy mu indicie předávám, nedokáži si s nimi sama poradit a ani v nich pochopení nehledám, předat je muži mám a pomyslně stranou ustoupit, více se o indicie „nestarám“.

Tak to bylo vždy až doposud. Tentokrát však v okamžiku, kdy indicie poskládal a zveřejnil, byla jsem Otcem Jehovah (Jehovou) vedena, abych i já ony indicie zkoumala. V modlitbě prosila jsem o porozumění, sama bych nedokázala nalézt to, co mi Otcem bylo předáno.

Historické události 6.6.

6.6.1415 – Husovo první slyšení u kostnického tribunálu = svět ukázal, to čím se nikdy netajil, za každou cenu pravdu umlčet, nenechat ji promlouvat

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“ Jan Hus

Jan 8:32 „a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“

6.6.1944 – začalo vylodění v Normandii, den D = to co jako dobré jeví se, může být převlečené zlo ve své podstatě

2.Koritenským 11:14 „A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla

6.6.1945 – Rusové nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler = „o kterém se věří„, jak „krásně“ řečeno, vše v tom obratu vyřčeno. Svět věří, že všemocné jsou peníze, člověk věří, že sám vše dokáže. V této události řečeno minulé, přítomné i budoucí. Jak lépe lež uschovat než do mnoha polopravd. Na počátku lež byla vyřčena, celý život lži nás „utváří“ a již dnes o budoucí lži vypráví – „..můžeme společně změnit svět…

Genesis 3:4 „A tak had řekl ženě: Určitě nezemřete

Jan 8:44 Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži

Zjevení Janovo 19:1 „Potom jsem slyšel něco, co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi. Řekli: Chvalte Jah! Záchrana a sláva a moc patří našemu Bohu

6.6.1965 – Anglická skupina Rolling Stones vydala svou nejznámější skladbu Satisfaction = vše děje se, jak dít se má. Právo náhrady za utrpěné bezpráví Otec Jehovah v rukou má.

Daniel 2:44 – 45 „A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy; ježto jsi spatřil, že z hory byl vysekán kámen, nikoli rukama, a že rozdrtil železo, měď, tvarovanou hlínu, stříbro a zlato. Vznešený Bůh dal králi na vědomí, co se má dít potom. A sen je spolehlivý a jeho výklad je důvěryhodný

Deuteronium 32:35 Má je pomsta a odplata (je Jehovův výrok). V ustanovený čas se bude jejich noha pohybovat nejistě. Den jejich pohromy je totiž blízko, a události na ně přichystané opravdu chvátají“

6.6.1974 – Při dopravní nehodě u Podolínce na východním |Slovensku zahynulo 9 dětí = všichni dětmi nebeského Otce jsme. Satan nás unesl, obelhal, na okraj bezedné propasti přivedl. Kam kdo půjdeme dál? Krok v před a do propasti bude pád. Obrácení člověka.

Jeremiáš 29:11-13 „Já totiž dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám, je Jehovův výrok, myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí, abych vám dal budoucnost a naději. A jistě mě budete volat a přijdete a budete se ke mně modlit, a já vám chci naslouchat. A skutečně mě budete hledat a najdete mě, vždyť po mně budete pátrat celým srdcem

6.6.1984 – Vyrobena hra Tetris = vše do sebe zapadá, tak jako veliká mozaika. Dílek po dílku, vše sledovat z nadhledu.

Marek 4:22-23 „Nic totiž není utajeno, leda proto, aby se to odhalilo; nic se pečlivě neskrylo, leda proto, aby to vyšlo najevo. Kdokoli má uši k naslouchání, ať naslouchá“

a ještě jedna na ten datum připadla událost, myslím že komentář není potřeba

6.6.1999 – Premiér Miloš Zeman ohlásil akci „mléko do škol“

Nabídnuté knihy v rámci reklamy na fb

Umenie kaligrafie – Vidění – Dětská encyklopedie – 3 1/2 roku – Tajná zahrada = vše bylo zapsáno (Umenie kaligrafie) i to co ještě nebylo (Vidění), součástí učebnice v Boží škole stalo se (Dětská encyklopedie + 3 1/2 roku – i učebnice ze kterých se běžně učíme, jsou před roky vydané), na konci našeho učení čeká nás zahrada ukrytá.

Židé při cestě z Egypta měli vše, co by je do nové země přivedlo – průvodce, viditelné zázraky, hmatatelné Boží přítomnosti důkazy a i přesto pro nevíru v poušti zemřeli.

I my od Otce Jehovah (Jehovy) dostali vše, co nás do Jeho zahrady přivede.

Amos 3:7 „Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům

Matouš 17:17 „Jehošua odpověděl a řekl: Nevěřící a převrácená generace, jak dlouho ještě musím být s vámi? Jak dlouho vás musím snášet? Přiveď ho sem ke mně“ 

Jan 20:29 „Jehošua mu řekl: Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kteří nevidí, a přece věří

Šárka

Děkuji nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), že jsi do myslí Šárky vložil své myšlenky a vedl jí cestou porozumění, jenž je plně v souladu s tím, co jsem sám zapsal. Kéž čtenář uvidí, že on sám má nad vším přemýšlet, hledat porozumění u Tebe náš Bože, protože si plně uvědomuji před čím nyní stojíme. Kéž na ně působí Tvůj duch Otče, náš pomocník. Prosím za nás, za všechny, kdo toužíme poznat skutečnou Pravdu, Tvou Pravdu, abychom jí porozuměli. Dospěli jsme k pokání, do Tvého úkrytu, do Tvého Království, tak jak nám to bylo Tvým duchem odhaleno.. Kéž vyslyšíš Otče tuto naší prosbu prostřednictvím Tvého Syna, kterého jsi přivedl na zem skrze lidské tělo, aby nás vedl a ukázal nám cestu do Tvého pro nás připraveného příbytku.

Prosíme Pane Jehošuo, náš Králi, náš Pane, aby jsi se přimluvil u Otce za vyslyšení těchto nedokonalých slov a přikryl naše míjení se cíle, náš hřích, abychom mohli k Otci, abychom mohli dokončit úspěšně naší životní cestu. Abychom se stali světlem tomuto světu v Lásce Agape. Přijď Pane Jehošuo k nám! Amen a amen

Milovaní, bratři a sestry, vážení čtenáři.

Toužíme s mou milovanou ženou Šárkou po jediném, abyste sami nalezli pod Božím vedením Pravdu. Vše co sdělujeme, tak to nás má přivést k zamyšlení. Jak můžeme vidět, byla Šárka vedena jinými slovy k stejnému POROZUMĚNÍ, ke kterému jsem byl i já veden. Sdělit jej musela, abychom pochopili, že zamyšlení, která předkládáme mají jeden výklad, ale lze jej předložit různou formou, vždy vlastními slovy.

Nikomu nic nevnucujeme, protože pokud je něco sdělováno duchem, musí být tím samým duchem potvrzeno. Je psáno:

Jediný svědek by neměl povstat proti muži ohledně jakéhokoli provinění nebo jakéhokoli hříchu, v případě jakéhokoli hříchu, jehož by se dopustil. Ústy dvou svědků nebo ústy tří svědků by měla být záležitost potvrzena.“ .

Třetí svědek brzy vydá své svědectví, až se plně dovrší jeho cesta. Než se tak stane, máme se zamyslet nad tím, co činil prorok Jeremiáš 11 let během vlády krále Sedekiáše. Jak se k tomu, co mohli Židé vidět svýma očima, jak se k tomu stavěli. Ještě noc před tím, než byl Jeruzalém babylonskými vojsky dobit, prosil Jeremiáš Sedekiáše, aby jednal moudře, aby šel Boží vůlí a zachránil Jeruzalém.

On však měl větší strach z Židů, než ze samotného Stvořitele nebe a země. Bál se, že jej zabijí, protože kdyby se vzdal, prohlásili by jej odpadlí Židé za zrádce a šlo by mu o život. Sami prozkoumejme v Písmu, co jej poté noci potkalo. Věřil, že Bůh JeHoVaH (Jehova) existuje? Že skrze Jeremiáše k němu mluví? Věřil. Co mu chybělo? DŮVĚRA = BÁZEŇ. Strach z člověka byl u něj větší a tak se snažil si zachránit svůj život. Jsme dnes v podobné situaci. Nebude to lehké, pokud sami nebudeme věnovat svou PLNOU POZORNOST NAŠEMU BOHU, NAŠEMU STVOŘITELI.

Měl jsem si po vydání článku o 1.Samuelově, o Haně udělat vlastní statistiku o tom, kolik čtenářů věnovalo těmto myšlenkám skutečně PLNOU POZORNOST. Za mne je to velmi tristní zjištění. Proč? Do tohoto okamžiku si článek přečetlo 148 lidí, mimo mne a Šárky. Nehleďte na TOP list, nezobrazuje skutečnou návštěvnost a je to záměr Otce, který na to dohlíží.

Měl jsem sledovat kolik čtenářů si rozklikne odkazy a jak se zvýší jejich počet zobrazení. Pět článků sepsaných jako Analýza, tak si pročetl pouze jeden člověk. Články Analýza 2-3 (po druhou část) si přečetly tři osoby a první Analýzu si rozkliklo 14 lidí.

Odkaz na článek o připravované pandemii si také rozkliklo 14 osob. Je to tedy pouhých 10% čtenářů, kteří věnovali plnou pozornost Božím myšlenkám. Chápu a také i nebeský Otec tomu rozumí, že nelze vše vstřebat okamžitě. Pokud by mu byla věnována plná pozornost, vedl by ostatní k tomu, aby si články přečetli v jiném čase. Během těchto dvou dnů. Nestalo se tak. Není na mne to soudit, jen to mám předložit. A mám připomenout tato slova:

Synu člověka, učinil jsem tě strážným pro izraelský dům a uslyšíš z mých úst řeč a budeš je ode mne varovat.“ .

Upněme prosím svou PLNOU POZORNOST K OTCI, jej se dotazujme, zda zapsané je od něj. Duch, který nám to může potvrdit byl vylit. Budeme jako Sedekiáš, nebo jako Jeremiáš, apoštolové, Berojští? To už je na každém z nás osobně.

S Agape a V agape Vaše duchovní sestra a duchovní bratr , Šárka a Igi (Šági)

V odkazu je jedno zajímavé 20 minutové video. Všechny potřebné informace z videa jsme na těchto stránkách už nalezli. Video zde. Mysleme na to, že závěr videa, poslední myšlenky jsou promyšleným Satanovým plánem. Nenechme se do něj chytit.