Co bude pro člověka znamenat vylití ducha? Jak se to projeví? Proč už nikdo, kdo tvrdí, že zná Stvořitele nebe a země a Jeho Syna, nebude moci je oba nazývat vlastními přídomky? Hanlivými jmény, které jim dal Satan?

Spread the love

Již za devět dní, to je 06.06.2024 po západu slunce nad Českou a Slovenskou zemí, se začne naplňovat tento text Písma:

POŽEHNANÝ je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům! “ .

Proč? Protože je to 1335 dní od času, kdy byla dána OHAVNOST, která působí zpustošení a byl odstraněn její stálý rys a byla dána na své vyvýšené místo. Stalo se to po západu slunce nad ČR a SR 09.10.2020. Tou ohavností se stala WHO, dcera a odnož OSN. OSN, která je její matkou a je zároveň OBRAZEM DIVOKÉMU ZVÍŘETI ze Zjevení 13. kapitoly.

Co říká apoštol Pavel?:

Dychtivé očekávání tvorstva totiž čeká na zjevení Božích synů.“ .

Kde tento výrok nacházíme? V osmé kapitole do Říma. A je umístěn tento text do devatenáctého verše. Takže kdy se to stane? V Čase Konce (8), kdy dojde (1 = informace) k obrácení člověka (9). V tom Čase Konce se to stane všemu tělu, tvorstvu (1+9=10). Čím byl Řím? Byl králem Severu, když odstranil Pompeus Seleukovskou dynastii. Byl v roce 64 př.n.l. už poražen král Jihu, Ptolemaiská dynastie? Ne. Ta byla zničena a nevyhubena v roce 30 př.n.l. .

Kdo jsou její dnešní potomci? Aristokracie spojená s Chazarskou mafií. Teprve až ta bude odstraněna, její vliv, teprve tehdy přestane existovat král Jihu. Co právě prohlásil král Karel se svým synem Williamem? Že odchází do pozadí, aby mohli 04.07.2024 proběhnout v Británii volby do parlamentu, aby Sunakova vláda nebyla spojena s válkou, kterou král Jihu stále připravuje. A proč 04.07.? Protože je to symbolika s 04.07.1776 . To se stalo co? Chazaři vytvořili Spojené státy americké. Musíme se na vše dívat duchovníma očima, duchovní symbolikou, která nám odhalí, co máme vidět a tak porozumět proroctvím.

Joel totiž vysvětluje:

Nebojte se, zvířata širého pole, vždyť pastviny v pustině se jistě zazelenají. Vždyť strom opravdu dá ovoce. Fíkovník a réva dají svou životní energii. A vy, synové Sionu, mějte radost a radujte se v Jehovovi, svém Bohu; neboť vám určitě dá podzimní déšť ve správné míře a spustí na vás liják, podzimní déšť a jarní déšť jako zprvu.“ .

Kdo je to Sion?:

Ti, kteří důvěřují v Jehovu, jsou jako hora Sion, která nemůže být přivedena k potácení, ale zůstává až na neurčitý čas.“ .

Kdy byl dán podzimní déšť a jarní déšť jako zprvu? A kdy to zprvu nastalo? Začněme od konce:

Jan jim odpověděl a řekl: Křtím ve vodě. Ve vašem středu stojí někdo, koho neznáte, ten, kdo přichází za mnou, ale jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u sandálu. To se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Příští den spatřil Jehošuu, jak k němu přichází, a řekl: Podívejte se, Boží Beránek, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází muž, který mě předešel, protože existoval přede mnou.“ .

Kdy se to stalo? Jak jsem oznamoval, byl Pán Jehošua popraven 14. nisana roku 33. n.l. a bylo to 15.04.33 našeho občanského kalendáře, protože ten den byl úplněk nad Jeruzalémem. Byl pátek. Po západu slunce v neděli se objevil učedníkům a poté 40 dní byl s nimi. Pak byl vzat do nebe. Za sedm dní na to byli Letnice a byl vylit duch na tehdejší všechno tělo, které se nacházelo v Jeruzalému. Tedy bylo to první naplnění Daniele o období 1335 dní. I tehdy na počátku byla dána na vyvýšené místo ohavnost. Tím bylo Pilátovo vnesení římských zástav do Jeruzaléma, jenž se stalo tři roky po jeho nastoupení do úřadu v roce 29. n.l. .

Toto vnesl Pilát 08.10.29 do Jeruzaléma, aby se naplnil jeden symbolický týden, tedy sedm let, kdy pustošil a také byl usmrcen údajně vlastní rukou v roce 36 n.l.

A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden; a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar. A na křídle ohavností bude ten, kdo působí zpustošení; a až do záhuby se právě to, o čem je rozhodnuto, bude vylévat také na toho, jenž je zpustošený.“ .

Tiberius se v 19. srpna 29 n.l. ujal patnáctým rokem své vlády.

Od 15.04.33 přičteme 50 dní, tehdy byly Letnice. To je 04.06.33. . A nyní odečteme 1335 dní.

Co o Tiberiovi víme? Augustus zemřel 19.08.14 . Tiberius byl senátem prohlášen za císaře (césara) až 17. září, ale vlády se ujal 19.08.14, tedy deset dní a 14 let před Kristovým křtem. Což je velice symbolické a Lukáš nám vše potvrzuje:

V patnáctém roce vlády césara Tiberia, když byl Pontský Pilát místodržitelem Judeje a Herodes byl oblastním vládcem Galileje, ale jeho bratr Filip byl oblastním vládcem iturejské a trachonitské země a Lysanias byl oblastním vládcem Abilény, ve dnech předního kněze Annáše a Kaifáše, přišlo v pustině Boží prohlášení k Janovi, synu Zecharjášovu. Přišel tedy do celé krajiny kolem Jordánu a kázal křest jako symbol pokání k odpuštění hříchů, právě jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše: Naslouchejte, někdo volá v pustině: Připravte Jehovovu cestu, napřimte jeho silnice.“ .

Je deset dnů málo na to, aby se vše odehrálo podle popisu evangelií, kdy Jan začal křtít? Ne. Jana už v té době jako proroka znali, ale právě křest a pokání z hříchů. které začal kázat, tak to bylo spouštěčem a Lukáš nám to vysvětluje jasně.

Takže co přichází 08.10.29 n.l. ? Přichází podzimní déšť, tím je také počátek Kristovy služby a bylo ukončeno jeho pokoušení Satanem. Pokud se zamyslíme nad tím, že Pilát vstoupil 08.10.29 do Jeruzaléma s ohavností, pak víme, že to v Jeruzalémě vřelo. Proto dává smysl i to, že Satan v ten čas vzal Pana Jehošuu na cimbuří v Jeruzalému a řekl mu, aby skočil. Tak by Jehošua na sebe vztáhl velkou pozornost. Pilát by si jej všiml a vše by bylo rázem úplně jinak. V dalších dnech shromáždil své apoštoly.

Svatba v Káně proběhla 15.10.29, aby se naplnilo proroctví o posledním týdnu let, kde v polovině byla ukončena oběť za hřích.

A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden; a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar. A na křídle ohavností bude ten, kdo působí zpustošení; a až do záhuby se právě to, o čem je rozhodnuto, bude vylévat také na toho, jenž je zpustošený.“ .

Jarní déšť pak přichází 04.06.33 n.l. po západu slunce v den Letnic. Jak Skutky apoštolů vysvětlují, nastalo to ještě za dne a bylo dopoledne, podle Petrova výroku. Proto musíme chápat, že den vylití ducha je 05.06.33. . Opět je v datu ukryta hluboká číselná symbolika.

Letos byl úplněk po západu slunce z 22.04. na 23.04. a máme tu proroctví o působení OHAVNOSTI 1290 dní. Tehdy to období končí. Čím se to období od 09.10.2020 do 22.04.2024 projevilo, jak přišel ten tehdejší podzimní déšť? Lidé začali přemýšlet a mnozí opustili své náboženské domy, Velký Babylon.

A od času, kdy byl odstraněn stálý rys a byla umístěna ohavnost, která působí zpustošení (vax na Covid 19 = ZEMŘEL NÁHLE), bude tisíc dvě stě devadesát dní.“ .

Jarní déšť přichází po dalších 45-ti dnech. To je lehké spočítat. 8 + 31 + 6 = 45. Hledaným dnem je tedy západ slunce 06.06.2024. Vše přesně odpovídá Joelovu proroctví:

Zatrubte na Sionu na roh a vzkřikněte válečným pokřikem na mé svaté hoře. Ať se všichni obyvatelé země znepokojí; neboť Jehovův den přichází, vždyť je blízko! Je to den tmy a temnosti, den mraků a husté temnoty, jako světlo úsvitu rozprostřené po horách. Je lid početný a mocný; od neurčité minulosti nebyl uveden v existenci žádný podobný a po něm zase nebude žádný po léta generace za generací.“ .

Vylití ducha, které nastane po západu slunce 06.06.2024 bude dnem jásotu a radování, protože bude vylit duch, abychom poznali, kdo patří ke 144 tisícům, jak si dále na Joelovi ukážeme, teprve pak přichází ten slavný Boží den, kde bude oslaveno Jeho skutečné jméno JeHoVaH (Jehova). Už víme z výše uvedeného textu, co je skutečná Hora Sion. A co nám právě v pondělí 27.05.2024 oznámil britský premiér Sunak? Že nechce být premiérem v čase války. Co tedy plánují? Že rozpoutají konflikt s Ruskem po 04.07.2024.

A co říká Joel?

Před ním hltal oheň a za ním stravuje plamen (král Severu = Rusko). Země před ním je jako zahrada Eden; ale za ním je opuštěná pustina, a také se prokázalo, že odtamtud nic neuniklo (stačí se podívat na dnešní Ukrajinu, jak vypadá země za ruskými vojsky). Jeho vzhled je jako vzhled koní, a jako oři, tak stále běží (Ač si politici západu a NATO zemí přejí, aby zůstal stát, ruská vojska postupují a nikdo jim neuniká). Jako se zvukem dvoukolých vozů na vrcholcích hor stále poskakují, jako se zvukem planoucího ohně, který pohlcuje strniště. Je jako mocný lid rozestavený do bitevního pořádku (Co říkají media? Že má 500 tisíc vojáků připravených do bitvy a dalších 300 tisíc připravuje)Národy kvůli němu budou v krutých bolestech. Všechny obličeje, ty jistě naberou ruměnec vzrušení.“ .

I toto máme před očima, ale Ukrajina není ten den. To Joel vysvětluje dále:

Země se před tím znepokojila, nebesa se rozkymácela. Slunce i měsíc se zatměly a hvězdy, ty stáhly svůj jas. A Jehova jistě vydá svůj hlas před svou vojenskou silou, neboť jeho tábor je velmi početný. Vždyť ten, kdo provádí jeho slovo (Rusko = Putin), je mocný; vždyť Jehovův den je velký a velmi vzbuzuje bázeň, a kdo jej může přestát?“ .

USA spolu s VB jsou jako slunce a jím podléhající země jako měsíc a politické loutky jsou hvězdy. Stáhly svůj jas, protože se staly temnotou a lidé je nenávidí. Vše se odehrává přesně podle háků, které byly Satanovi (Gogovi ze země Magog) vsunuty do nosu, jak to vysvětluje Ezechiel. Proto vše vypadá tak, jakoby sám Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh to působil. Aby se to mohlo dít, musel na králi Severu spočinout Boží duch, tedy moudrost vyšší, než je moudrost ostatních. A to nám oznamuje Zachariáš:

A pokud jde o ten, u něhož jsou černí koně, ti vycházejí do severní země; a bílí, ti vyjdou do zámoří; a grošovaní, ti vyjdou do jižní země. A strakatí, ti vyjdou a budou stále hledat, kam jít, aby procházeli zemi. Potom řekl: Jděte, procházejte zemi. A začali procházet zemi. A zvolal na mne a mluvil ke mně a řekl: Podívej se, ti, kteří vycházejí do severní země, ti způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch.“ .

A Joel vysvětluje dále:

A nyní také, je Jehovův výrok, vraťte se ke mně s celým srdcem a s postem a s pláčem a s bědováním. A roztrhněte své srdce, a ne své oděvy; a vraťte se k Jehovovi, svému Bohu, neboť je milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, a jistě pocítí lítost kvůli tomu neštěstí. Kdo ví, zda se obrátí zpět a skutečně pocítí lítost a zanechá po tom požehnání, obilnou oběť a tekutou oběť pro Jehovu, vašeho Boha?“ .

Na co odkazuje Joel? Na Ninive za dob Jonáše. Co nám bylo oznámeno, že nastalo 08.04.2024? Bylo zatmění slunce, které přešlo přes OSM míst se jménem Ninive. Kdo činil POKÁNÍ? Ani to s novodobou Asýrií, natož z takzvanými křesťany nepohnulo. Dál si jeli tu svou politiku. Je tedy potřeba, aby si svět uvědomil, kde se nacházíme v proudu Času Konce.

Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte lid. Posvěťte sbor. Seberte starší muže. Shromážděte děti a ty, kteří sají z prsů. Ať ženich vyjde ze své vnitřní místnosti a nevěsta ze své svatební komnaty. Mezi předsíní a oltářem ať kněží, Jehovovi služebníci, pláčou a říkají: Polituj přece, Jehovo, svůj lid a nečiň ze svého dědictví pohanu, aby nad nimi panovaly národy. Proč by měli v národech říkat: Kde je jejich Bůh?“ .

Kdo je ženich? Je to Pán Jehošua, řecky Kristus, česky Pomazaný (duchem). Kdo je skutečná nevěsta? Ta, kterou tu shromažďují falešní proroci se svým falešným vytržením? Ne, je to 144 tisíc, ale nikdo je nezná. Co měli učinit Kristovi učedníci poté, kdy jim byl Jehošua odveden nahoru?:

A zatímco se s nimi scházel (Pán Jehošua po svém vzkříšení), dal jim nařízení (28.05.33 dnes je 28.05.2024): Nevzdalujte se z Jeruzaléma, ale čekejte na to, co slíbil Otec, o čem jste ode mne slyšeli; protože Jan sice křtil vodou, ale vy budete za nemnoho dnů pokřtěni ve svatém duchu. Když se tedy shromáždili, ptali se ho: Pane, obnovíš Izraeli království v tomto čase? Řekl jim: Nepatří vám, abyste získali poznání o časech nebo obdobích, která Otec vložil do své vlastní pravomoci; ale přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samařsku a do nejvzdálenější končiny země (Matouš 24:14). A když to řekl, zatímco přihlíželi, byl pozvednut a oblak ho uchvátil z jejich dohledu.“ .

Kde máme být? Musíme být v Jeruzalémě, ne v tom tělesném, ale duchovním. To nám vysvětlí další článek, který už byl sepsán. Jak se to projeví, když nebeský Otec sešle pomocníka, svého ducha?:

Neboj se, zemská půdo. Měj radost a raduj se; vždyť Jehova skutečně činí velkou věc v tom, co činí. Nebojte se, zvířata širého pole, vždyť pastviny v pustině se jistě zazelenají. Vždyť strom opravdu dá ovoce. Fíkovník a réva dají svou životní energii. A vy, synové Sionu, mějte radost a radujte se v Jehovovi, svém Bohu; neboť vám určitě dá podzimní déšť ve správné míře a spustí na vás liják, podzimní déšť a jarní déšť jako zprvu. A mlaty budou plné očištěného obilí a lisovací nádrže budou přetékat mladým vínem a olejem. A chci vám dát náhradu za roky, jež sežrala kobylka, lezoucí bezkřídlá kobylka a šváb a housenka, má velká vojenská síla, kterou jsem mezi vás poslal. (vysvětlení tohoto verše je v dalším článku) A jistě budete jíst, jíst a sytit se, a zcela jistě budete chválit jméno Jehovy, svého Boha, který s vámi naložil tak podivuhodně; a můj lid nebude zahanben na neurčitý čas. A budete muset poznat, že jsem uprostřed Izraele a že já jsem Jehova, váš Bůh, a není žádný jiný. A můj lid nebude zahanben na neurčitý čas. A potom se stane, že vyleji svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou jistě prorokovat. Vaši starci, ti budou snít sny. Vaši mladí muži, ti uvidí vidění. A dokonce i na sluhy a na služky vyleji v těch dnech svého ducha.“ .

První podzimní a jarní déšť způsobil, že se na zemi objevil velký zástup skutečných Kristových následovníků. Ale přišlo odpadnutí a Velký Babylon se svou mocí. Jak se tedy vylití projeví v tomto čase? Lidstvo si začne uvědomovat, co se odehrává před jeho očima. Mnozí pochopí. Čekáme zázraky? Nebude to formou zázraků. Proč? Protože se musí odhalit u každého, jaký má v srdci smysl pro Právo a Spravedlnost. Neznamená to, že vybraní jedinci někde v skrytu někoho nebudou moci uzdravit. Ale nečekejme nějaká WAU. Je zároveň čas soudu pro tuto generaci.

Svět, který patří Satanovi si ani nepovšimne. Proč? Protože jsou ničemní. Toto svědectví bude působit na PODVEDENÉ. Satan to esoterikům předkládá jako probuzení, ale je to léčka. Proč? Protože ví, co první vylití ducha způsobilo, takže se na to připravil. Pro nás je to POP a VÚP JAK JSEM UŽ VYSVĚTLIL a opět v dalším článku opět předložím. Nyní se zaměřme na to, proč už nebude nebeským Otcem tolerováno, aby Jemu i Panu Jehošuovi někdo říkal podvodnými jmény.

Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova), Stvořitel nebe a země, tedy života na této planetě je MOUDRÝ, proto oznámil:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ .

V jakých jménech byly vedeny všechny ty války a to ničení až do tohoto dne? Ve jménech Odin (hospOdin) a Ježíš. A ti kdo to páchali se oháněli Biblí. Takže nebyly ty války vedeny v Jehošuově jménu a ani v JeHoVaH (Jehovově) jménu.

V tom čase po vylití ducha se musí naplnit tato slova Písma:

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ .

A chci uvést svou slávu mezi národy; a všechny národy budou muset vidět můj soud, který jsem vykonal, a mou ruku, kterou jsem vložil mezi ně.“ .

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ .

A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi. Kdo má Syna, má tento život; kdo nemá Božího Syna, nemá tento život. Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy, kteří jste uvěřili ve (skutečné) jméno Božího Syna.“ .

Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě. Pocházíte z Boha, děťátka, a zvítězili jste nad těmi lidmi (kteří stále učí přezdívky), protože ten, kdo je ve spojení s vámi, je větší než ten, kdo je ve spojení se světem.“ .

Možná si klademe otázku, proč někteří povolaní v dřívějších časech a i dnes žijící, proč měli svědectví, že je nebeský Otec vede ač neznali skutečná jména Otce i Krista? Je to jednoduché pochopit. Lidé byli dokonale podvedeni. Aby svět poznal, jaké je skutečné Otcovo jméno, zjevil jej nejprve skupině, která si říkala Vážní badatelé Bible. I když nakonec také odpadli, rozšířili povědomí o skutečném Božím jménu v ustanoveném čase (26.12.1913 až 30.9.2015) a také krátce po začátku Času Konce (od 30.09.2015 do 09.10.2020) do všech národů.

Od jara 2018 je pak oznamováno skutečné Kristovo jméno. Tolerance vypršela 09.10.2020. Proč? Protože bylo kázáno, co řekl samotný Pán Jehošua:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne (nevyučí) Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou Bohem. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo (tomu všemu) věří, má věčný život.“ .

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ .

Všichni dostali možnost se nechat nebeským Otcem vyučit. Ti, kdo to učinili, Ti poznali a obdrželi svědectví, jaká jsou skutečná jména Boha, Stvořitele nebe a země a také Syna, Beránka Božího, Krista. Kdo toto nedovolil, ztratil možnost patřit k nevěstě. Kdo chce patřit ke družičkám, tak ten musí přijmout to co Pán Jehošua vyučuje. Jinak je nejenom ohrožen tím, že ze svatby Beránka a nevěsty nebude mít žádný užitek. Co to znamená, hledejme v Písmu sami.

Kéž je nebeský Otče, JeHoVaH (Jehovo) Bože, posvěceno a dáno do nejčistšího stavu Tvé svaté jméno Otče a kéž je dáno duchem poznat svaté jméno Tvého Syna, abychom byli skutečně zachráněni a bezpečně vyvázli v tomto Čase konce. Ve jménu Beránka, Pana Jehošui. Amen a amen.

S Agape a v Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi