Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – podle způsobu Melchizedeka“ . (část dvanáctá – pokračování šesté)

Spread the love
zdroj obrázku: Wikipedie

Když jsme se v předchozím pokračování zamýšleli bratři a sestry, jaký byl skutečný počátek Beránka podle těla. O Jeho úloze sloužit k lidské záchraně druhým, jako jednozplozeného Syna našeho Otce v nebesích a také Jej vnímat jako nejstaršího bratra všech andělů, kteří jako On se stali duchy sloužící veřejně skrze plameny ohně. Budeme nyní uvažovat proč Pavel oznamuje, že se stal naším Veleknězem podle způsobu Melchizedeka.

Jak nám apoštol Pavel vysvětluje, neměl král Salemu lidský počátek a ani konec:

Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, uvažujte o apoštolovi a veleknězi, jehož vyznáváme – o Jehošuovi. Byl věrný Tomu, který ho učinil takovým, jako byl v celém Jeho domě i Mojžíš. Ten druhý je proto uznán za hodna větší slávy než Mojžíš, jelikož větší čest než dům má ten, kdo jej staví.“ .

Tak také Kristus neoslavil sám sebe tím, že se stal veleknězem, ale oslavil jej ten, jenž o něm mluvil: Ty jsi můj Syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem. Právě jak říká i na jiném místě: Jsi knězem navždy podle způsobu Melchizedeka.“ .

Máme o něm mnoho co říci, a je to těžké vysvětlit, protože jste otupěli ve svém slyšení.“ .

Tím, že (Melchizedek) je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života, ale byl učiněn podobným Božímu Synovi, zůstává knězem natrvalo.“ .

Musíme tedy bratři a sestry velmi pozorně zkoumat každý Pavlův výrok vzhledem k Melchizedekovi, abychom porozuměli, co nám odhaluje. Veškeré porozumění bylo totiž určeno Vám bratři a sestry, podle proroctví věrného svědka, který říká:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ .

Nebylo toto porozumění možné předložit dříve, dokud nepřijde nejprve odpadnutí a nedospěje svět ke dni Otcova hněvu. I o těchto myšlenkách budeme rozjímat později, ač byli srozumitelně předloženy Pavlem, ale o Melchizedekovi mluví Pavel v hádankách, aby ti bez porozumění uvěřili určitým bludům, protože nehledali odpovědi u samotného Boha, Stvořitele nebe a země, ale u lidí.

Mnozí, také i já jsem si kladl otázku: „Kdo skutečně byl Melchizedek Otče?“ , a učinil jsem to opět v těchto dnech, kdy mne duch vedl k myšlenkám Pavla, jeho dopisu Židům. A nyní nebeský Otec obrátil mou pozornost k těmto výrokům:

Hleďte tedy, jak velký byl ten muž, kterému Abraham, hlava rodiny, dal desátek z hlavních kořistí.“ .

Hlavní myšlenka toho, o čem nyní rozmlouváme, tedy je: Máme takového velekněze, a ten se posadil po pravici trůnu Majestátu v nebesích jako veřejný služebník svatého místa a pravého stanu, který postavil Jehova, a ne člověk.“ .

Vždyť tento stan, duchovní stavba chrámu a duchovního města, milovaného města, nebyla stvořena lidskou rukou, ale živými kameny, na kterých pracoval samotný Bůh. Aby se mohl Jeruzalém nahoře objevit, musel vzniknout nejprve ten tělesný, který měl základ ve SPRAVEDLNOSTI. A jeho základem byl Salem, město pokoje, proto Jeruzalém.

Tento Melchizedek, král Salemu, kněz Nejvyššího Boha, který potkal Abrahama, když se vracel od pobití králů, a požehnal mu  a jemuž Abraham přiřkl desátek ze všeho, je totiž podle překladu především Král spravedlnosti a je potom také král Salemu, totiž Král pokoje.“ .

Aby mohlo vzniknout kamenné město, které se stalo vzorem spravedlnosti a pokoje, bylo potřeba nejprve na toto místo přivést toho, kdo je dokonalým vzorem SPRAVEDLNOSTI a POKOJE. A byl jsem veden k tomu, abych o tom takto přemýšlel a položil si otázku: „Mohl nebeský Otec v čase Abrahama utvořit dokonalého člověka z hlíny, stejně jako to učinil s Adamem?“ . Ne, nemohl. Proč?:

Vždyť o sedmém dnu na jednom místě řekl: A Bůh odpočinul sedmý den od všech svých děl.“ .

Kdo totiž vstoupil do Božího odpočinku, sám odpočinul i od svých vlastních děl, právě jako Bůh odpočinul od svých vlastních.“ .

Když tedy chápeme, že den Božího odpočinku stále trvá a potrvá až do konce, dokud nebude přivedena vniveč smrt a hřích, spolu se všemi Satanovými díly a nebudou vhozeny do gehenny, není možné ze strany našeho nebeského Otce něco takového učinit. Pokud by byl Melchizedek člověkem, měl by rodokmen a tedy lidský původ. Nemohl by být spravedlivý a neměl by autoritu nad pokojem. A právě o tom musíme uvažovat.

Co učinil Satan a jeho padlí andělé s ním po potopě? Sestoupili na zem v podobě Annunaki. To bylo ještě v čase, kdy Abraham nežil. A v tom čase začal být budován Salem. A ti kdo jej stavěli jako dokonalí stavitelé nemohli být lidé, protože to město bylo dokonalým vzorem pro duchovní město, které je tvořeno dokonalými živými kameny, na kterých pracoval samotný Bůh JeHoVaH (Jehova) tím, že se ty živé kameny nechaly jím vyučit, aby zrcadlily vzor, který nemá lidský počátek a lidský konec.

Protože si Satan vynutil možnost, aby jeho padlí andělé mohli přijít na zem ve fyzické podobě Annunaki a tak mohl podvést opět člověka a především archeology dnešních dní, mohl Syn přijít na zem se svými anděly jako Melchizedek v lidské podobě a spolu vystavěli město Salem. Vždyť vše je až do dnešních dní předobraz. Kdo jiný než náš Král, je Králem především SPRAVEDLNOSTI, než právě On? Kdo jiný mohl v tom čase zajistit městu POKOJ, než právě On? Vždyť byl bez rodokmenu, bez otce a matky. A měl autoritu nad Satanem a démony, nemohlo být tedy to město vyrušováno.

A protože o těchto věcech takto musíme uvažovat, máme jiný důkaz, že to tak muselo být. Aby Mojžíš mohl postavit svatostánek a vyrobit truhlu smlouvy, musel mu být dán dokonalý vzor:

A hleď, abys je udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ .

Co měl takto Mojžíš udělat? Máme to v Exodu 25. kapitole a opět v Exodu 26. kapitole čteme:

A svatostánek postavíš podle jeho plánu, který ti byl ukázán na hoře.“ .

Samotný Pavel tuto myšlenku zdůrazňuje těmito slovy:

Vždyť každý velekněz je ustanoven, aby obětoval dary i oběti; a proto bylo nutné, aby také on měl co obětovat. Kdyby tedy byl na zemi, nebyl by knězem, protože tu jsou muži, kteří obětují dary podle Zákona, ale tito muži prokazují posvátnou službu v předobrazném znázornění a stínu nebeských věcí; právě jako Mojžíšovi, když se chystal dokončit stan, byl dán božský příkaz. Říká totiž: Hleď, abys všechny věci udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ .

Je-li tedy Jeruzalém předobrazem dokonalých věcí, podobně jako svatostánek i s vybavením a truhla smlouvy předobrazem Nové, lepší smlouvy, nebylo možné, aby základ města stvořil nedokonalý člověk. Tak jako bylo potřeba, aby byl Mojžíšovi ukázán dokonalý plán, jak potřebné věci pro službu lidského velekněze vyrobit. Tak bylo potřeba dokonalého vzoru, města, kde za Abrahama panovala Spravedlnost a Pokoj.

A město, které bylo v čase Abrahama obýváno anděly s Jehošuou, tedy králem Melchizedekem, v té době ještě nenosil jméno Jehošua, ale měl své andělské jméno Michael (Kdo je jako Bůh?), to město bylo poté opuštěno a začali v něm žít Jebusejci. Ti znesvětili toto svaté město, proto museli být vyhnáni a dokud se v něm na trvalo neusídlil David, nepřišla na toto místo ani truhla smlouvy se svatostánkem, aby město opět posvětila.

A příchod truhly s dočasným stanem pro přebývání té lepší, Nové smlouvy, jenž truhla Smlouvy představovala, ta očistila město, aby byl skutečný záměr, který nebeský Otec měl, až dokončí Nový Jeruzalém, jenž po Beránkově svatbě sestoupí na zem poté, co je nejprve vzat nahoru, až nás sám Velekněz Jehošua Pomazaný povolá, abychom vystoupili k němu, aby jej měl svět v kamenné podobě stále před očima.

Protože naši praotcové znesvětili toto město nejprve modlářstvím a posléze, když přišel skutečný zakladatel města, jejich a náš Král, Pán Jehošua, a oni jej zavrhli, zavrhl dvakrát toto kamenné město nebeský Otec. Jeho dnešní podoba je však jiná, než jeho základ, proto i dnes je pro základ použito nových živých kamenů, než tomu bylo na počátku, v čase apoštolů. I toto duchovní město bylo znesvěceno modlářstvím a bylo zavrženo. Druhý pokus jej vystavět nastal v ustanoveném čase, ale i tento pokus definitivně selhal, protože si ty živé kameny nenechaly obřezat srdce, ač byly přivedeny k vodám Jordánu a překročily jej.

Jen 144 000 osob, bratrů a sester, toto do pádu duchovního Jericha, Satanova starého světa, toto učinilo. A těm patřilo symbolické území už před Jordánem, podobně, jako to bylo u skutečného území v roce 1453 př.n.l. a bylo přiděleno losem skutečným kmenům, Rubena, Gada a polovině kmene Manaseho. A opět to byla symbolika jak náš nebeský Otec uvažuje. Ruben byl prvorozený, čili bylo připraveno místo pro plný počet Izraelitů podle těla a nejenom ducha. Gad byl ze služky Lei, Zilpy. To symbolizuje plný počet těch, kdo se stali Izraelity duchem. Odkaz na Manaseho půlku, byl odkazem na spoluúčast být součástí královského kněžstva, protože Manase vyšel jako syn z Josefa, jenž předstiňoval autoritu a moc Božího království.

A těchto 144 tisíc bratrů a sester bylo rozděleno do nového soupisu podle Zjevení sedmé kapitoly, ale už ne podle těla, ale podle ducha, podle darů, aby byl v symbolické plnosti Jákoba naplněn Abrahamovi slib:

A nebudeš se již nazývat Abram, a budeš se jmenovat Abraham, protože tě chci učinit otcem zástupu národů.  A chci tě učinit velmi, velmi plodným a chci způsobit, že z tebe budou národy a vyjdou z tebe králové. A chci plnit svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým semenem po tobě podle jejich generací jako smlouvu na neurčitý čas, abych se tobě a tvému semeni po tobě prokázal jako Bůh.“ .

A Efraim v soupisu uvedený není, protože ten je symbolem pro družičky, panny, které nevěstu doprovází a je jich větší počet, než těch, kdo patří k nevěstě. A čteme o Efraimovi v 15. kapitole Zjevení.

Protože Veleknězi podle práva patří desátek, musel jej za nás tomu Veleknězi Abrahám zaplatit. Nejenom za Jákobovo tělesné potomstvo, ale za celý duchovní Izrael. Proto Pavel vysvětluje:

Vždyť skutečně vůbec nepomáhá andělům, ale pomáhá Abrahamovu semeni. Proto byl zavázán stát se ve všech ohledech podobným svým bratrům, aby se ve věcech, jež se týkají Boha, stal milosrdným a věrným veleknězem a aby obětoval usmiřující oběť za hříchy lidu. V tom, v čem sám trpěl, když byl zkoušen, je totiž schopen přijít na pomoc těm, kteří jsou zkoušeni.“ .

A když máme nyní toto POROZUMĚNÍ je potřeba zůstat neposkvrněnými. Proto do zničeného duchovního Jericha nevstupujeme, abychom si něco sami pro sebe vzali, ale vše co z něj zachraňujeme, jsou duše těch, kteří přežili toto zničení, abychom je zasvětili nebeskému Otci a Jeho Synovi, našemu Beránkovi, kterému patří. Proto nám Pán Jehošua, Melchizedek, Král spravedlnosti a pokoje říká:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město (Jericho). Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ .

A ti, kdo vyšli ze svého místa, kde před jejich duchovníma očima byla stržena duchovní hradba Jericha vyšli vpřed. A nebyly hradby Jericha pro každého strženy v jeden den, ale dělo se to od zničení druhého duchovního chrámu, od podzimu 2023 až do dne fyzického naplnění nad starým Satanovým uspořádáním světa. A než bylo toto dokončeno, byla Šárka vedena v těch dnech sepisování těchto myšlenek, byla vedena ke knihám Judy a Agea.

A v dopisu Judy si měla povšimnout toho, co je i výše zdůrazněno:

Ale vy milovaní, tím, že se budujete na své nejsvětější víře a modlíte se se svatým duchem, zachovávejte se v Boží lásce, zatímco čekáte na milosrdenství našeho Pána Jehošuy Krista s vyhlídkou na věčný život. Nadále také projevujte milosrdenství některým, kteří mají pochybnosti; zachraňujte je tím, že je vychvacujete z ohně. Projevujte však nadále milosrdenství jiným, a čiňte to s bázní, zatímco nenávidíte i spodní oděv, který byl poskvrněn tělem. A tak tomu, kdo je schopen vás střežit před klopýtáním a postavit vás bezvadné v dohledu své slávy s velkou radostí, jedinému Bohu, našemu Zachránci, prostřednictvím našeho Pána, Jehošuy Krista, buď sláva, vznešenost, moc a autorita po celou minulou věčnost, a nyní, a na celou věčnost. Amen.“ .

A v Ageovi byla vedena k této výtce:

Je čas, abyste sami bydleli ve svých obkládaných domech, zatímco tento dům je pustý?“ .

Proto se dělo toto:

A nyní tak řekl Jehova vojsk: Zaměřte své srdce na své cesty. Zaseli jste mnoho semene, ale sklízí se málo. Jí se, ale ne do sytosti. Pije se, ale ne do opojení. Oblékají se šaty, ale nikdo se nezahřeje; a ten, kdo se dává najmout, dává se najmout za děravý váček.“ .

A mnozí toto zažívali a mnozí pracovali jakoby za nic. A bylo potřeba se zaměřit na své srdce a na své cesty, kde se stala chyba:

Tak řekl Jehova vojsk: Zaměřte své srdce na své cesty. Vyjděte na horu, a přinesete stavební dříví. A stavějte dům, abych v něm měl zalíbení, a abych byl oslaven, řekl Jehova.“ .

Ano bylo potřeba stavět poslední duchovní chrám a dovolit nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, aby ty živé kameny osekával tím, že se jím necháváme vést a vyučit, protože slíbil co učiní ve dnech zřícení toho starého Satanova uspořádání, ve dnech Jezreele:

A judští synové a izraelští synové budou jistě sebráni v jednotu a vskutku si dosadí jednu hlavu a vyjdou ze země, protože den Jezreele bude velký.“ .

Abychom dosáhli jednoty, bylo potřeba si dát před sebe vzor, dokonalý vzor, kterým je sám Pán Jehošua, Mechizedek, Král Spravedlnosti a Pokoje, aby jeho veřejná služba se stala úspěšnou nejenom v náš prospěch, ale také ve prospěch přeživších. A tak se stal naší hlavou, našim Veleknězem. Jedině tak jsme mohli vystoupit z místa, kde byla stržena před našima duchovníma očima hradba duchovního Jericha a začít v jednotě s vírou zasvěcovat ty, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, které symbolická prostitutka Rachab (Raab) uschovala ve svém symbolickém domu. Proč? Protože se v nich, V JEJICH SRDCÍCH nalezlo něco z touhy po PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI.

Kéž nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), kéž nám projevíš svou přízeň a dáš nám plné porozumění pro Pavlova slova, aby to co je částečné, aby se to stalo úplným pro posvěcení Tvého svatého jména. Kéž jsou pro Tebe posvěceni přeživší. Vylij v ten čas svého ducha na veškeré tělo, vždyť jsi spustil doprostřed duchovní stavby svou olovnici pro soud, měřící provazec, aby byli podle něj změřeni a byl Tvůj soud na lidmi skutečně SPRAVEDLIVÝ. A dovolil jsi, abych viděl kdo je tou olovnicí, abych pochopil Tvůj smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Kéž je tento bratr poznán v Tvém ustanoveném čase i pro ostatní, jak jeho srdce, tak jeho skutky. Ať se děje vše k Tvé slávě a k Tvé chvále spolu s Beránkem, Tvým Synem. V jeho svatém jménu prosím o vyslyšení, pokud jsme v Tvých očích nalezli přízeň. Amen a amen.

Pozdravy Všem v Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi