Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Sefaniáš /Sofoniáš/ 4:3“ . (část dvanáctá – pokračování druhé)

Spread the love

Protože se stále bratři a sestry v této kapitole zabýváme Láskou Agape, jejím vztahem k duchovní rodině, kterou sám nebeský Otec v těch dnech vytvořil tím, že nás vyvolil pro posvěcení Jeho svatého jména JeHoVaH (Jehova). Budeme nyní dále uvažovat nad tím, proč máme pochopit něco, co není součást Písma a přesto se na toto náš nebeský Otec odkázal, že tam máme hledat.

Než dále budeme uvažovat nad touto hádankou, abychom jí plně porozuměli, musíme si říci, k čemu se dá připodobnit Dobrá zpráva o Dobrých věcech, o kterých čteme v celém Písmu, když je nám dáváno skutečné POROZUMĚNÍ.

A Dobrá zpráva o Království se podobá slibům, které skuteční otcové předkládají svým dětem, že v ustanovený čas je rodiče vezmou na nádherné místo, kde budou trávit společně jako rodina, úžasný čas. Kde nám dětem bude splněno každé naše přání, které nám ani na mysl nepřišlo.

Co se stane, když toto dětem jako rodiče slíbíme, že je vezmeme na místo, které neznají a kde zažijí mnoho krásného? Samy se začnou dotazovat. „A kdy už to bude tatínku a maminko?“ . A my jim odpovíme: „Bude to brzy, ale aby se to stalo, potřebujeme, abyste nám věnovaly větší než obvyklou pozornost, byly poslušné, protože na takovou cestu mohou jet jenom slušně vychované děti.“ .

A děti natěšené se začnou ptát: „A budou tam zvířátka? A budeme moci si s nimi hrát? A bude tam voda ke koupání? A bude tam…..?“ . A my jim začneme vyprávět o tom, co je tam čeká. Jen přesný čas nesdělíme, aby to bylo pro děti zároveň napínavější, ale že to poznají samy, když budou pozorně sledovat to, co se kolem nich děje. A proč to mají sledovat? Protože jsme si připravili určité indicie, které je k času uskutečnění povedou.

A uděláme jim to ještě zábavnější, protože ty indicie budou v hádankách a symbolice a ony na tu symboliku musí přijít tím, že se nás budou dotazovat, co který výraz znamená a jak je mají chápat. A text, kde mají hledat, ten bude o příbězích a událostech, které nastaly. Samotné odpovědi budou v textu rozesety na mnoha místech a ony budou muset procházet tím manuálem sem a tam, aby získaly plné pochopení o tom času odjezdu.

A aby to vše neměly tak lehké, povedeme je k porozumění za předpokladu, že si budou čistit zuby, nebudou odmlouvat. Když jim něco budeme chtít sdělit, že nebudou reptat, protože právě mají něco zábavnější v tu chvíli na mysli, než zkoumat to, co jsme před jejich očima skryli jakoby v hádankách.

A protože těch dětí máme skutečně mnoho, a to místo kde je chceme vzít, tak v něm musí děti poslouchat, mít se rády, tak jako je i my milujeme a ony to musí chápat, že je to dar a ne něco, na co mají nárok jen proto, že jsou našimi dětmi, začneme s nimi tu hru o odměnu hrát. Odjezd neplánujeme v tom daném roce, kdy jsme jim o tom výletu řekly, ale až dostatečně dospějí. To však vědět nebudou.

A začneme je pozorovat. Z počátku se nemohou dočkat a dychtivě zkoumají manuál a také se na nás obrací s dotazy a my jim odpovídáme tak, aby musely přemýšlet. Najednou si všímáme, že například Jiříček se stává netrpělivým a přestává jej to bavit. Pepíček a Mařenka, tak ti jsou pozornější a prozrazují ostatním, to co měli jejich sourozenci sami hledat. A začnou od svých sourozenců za informace žádat nějaké proti služby. Například, když na ně přijde řada s mytím nádobí, tak tu práci nechají udělat těm, kdo si myslí, že je jednodušší, když budou přijímat jen to, co jim Pepíček s Mařenkou řeknou.

Jenže toto jsme neměli v plánu a je to nečestné jednání, tak těm dvěma bystrým předložíme něco, co není klíčem k odhalení. Oni to však neví. A bude tam mezi nimi Vojta, který je mladší než ti dva a proto některé věci chápe se zpožděním, ale dělá vše co jsme dětem stanovili, tak mu dáme více informací. Ty starší děti se na Vojtu dívají svrchu. Sice jim říká, těm ostatním dětem, svým sourozencům: „Tak se sami dotažte taťky a mamky, když mi nevěříte, že to a to máme chápat tak a tak.“ , ale ti ostatní se mu smějí, protože výklad Pepíčka a Mařenky je zábavnější.

Cílem námi utvořené hry je spolupráce našich dětí a ne jejich vzájemné soupeření a jak to v rodinách bývá, určitý sourozenec nemá rád jiného sourozence. Začnou si nadávat a bít se mezi sebou v domnění, že my rodiče to nevidíme. Nakonec, když se čas odjezdu skutečně přiblížil, dostává porozumění jen Janička s Vojtou. A ty další děti, protože uvěřily jejich bratrovi Pepovi a jejich sestře Mařence, kteří už dávno, protože mají z ostatních prospěch, se nás rodičů nedotazují. Tak ti dva je zavádí stále více jiným směrem.

Jejich argumenty jsou: „Známe ten manuál nazpaměť a ještě se nestalo to a to, takže pořád máme čas.“ . Jen Vojta s Janou vidí co mají všichni před očima a protože chápou, že odjezd je nadosah a že musí mít v ten pravý čas vše pro cestu zabaleno, ale mohou to udělat až ten konkrétní den, tak tráví svůj čas co to jenom jde s námi a čekají na pokyn, kdy si mají sbalit a nasednout do auta, které je připraveno k převezení na slíbené místo.

A jaké nastane u ostatních dětí, sourozenců Vojty a Jany zděšení, když uvidí, že nasedají do auta a ony nemohou. Proč se jim to stalo? Protože nevěnovaly ty zbývající sourozenci pozornost nám rodičům. Zvolily si ty děti jednodušší cestu tím, že naslouchaly Pepíčkovi a Mařence. Jejich hádky a rozepře, které mezi sebou měly, protože raději soupeřily, než by spolupracovaly a když se něco dozvěděly, tak nepřišly za námi, aby se zeptaly: „Mami, tati, je pravda co nám říká ten a ten? Můžeme mu věřit, že to chápe správně?“ .

Ač nebeský Otec s Panem Jehošuou si pro nás připravili takovou hru, která nás měla naučit spolupráci a Agape tím, že jsme jim bratři a sestry měli věnovat větší než obyčejnou pozornost, aby náš vztah k Otci, Beránkovi a mezi námi rostl do Lásky Agape, jednali mnozí tím, že buďto se stali Pepíčky a Mařenkami, nebo těmi, kdo raději umyli za Pepíčka a Mařenku nádobí a hltali vše, co jim Pepíček s Mařenkou řekli. Chtěli mít vše servírováno bez vlastního přičinění hezky na podnose.

Jaký úžas pro ně nastal, když zjistili tito sourozenci, že s nimi nebeský Tatínek a Pán Jehošua nepočítají a jejich odjezd do slíbeného místa se nekoná? Kéž se k nim a k jejich jednání nikdy nepřipojíme. Proč? Protože pak bychom sice měli oči, ale neviděli bychom. A byly by na našich hlavách uši, ale neslyšeli bychom.

A v tom čase sepsání a zveřejnění se stalo, že právě skončil rok DOBRÉ VŮLE OD JEHOVAH (JEHOVY) VOJSK, který byl oznámen přesně před rokem, těsně před jeho začátkem. Ale opět nikdo tomu nevěnoval pozornost, co to skutečně znamená, protože očekával to, co nastalo až po ukončení.

A v tom čase všichni ve světě politiky jako posedlí bubnovali na válečnou notu, aby na ně záhy přišel Boží hněv a naplnila se všechna ta proroctví o Edomu, Moabu, o Filištínech, synech Amona, o Egyptu, Kušitech a Asýrii. A v tom čase bylo na nebi 8.4.2024 vidět znamení, kdy slunce se zatmělo a měsíc nedal světlo a stalo se to za dne. A pás zatmění procházel na území novodobé Asýrie osmi místy, jenž se jmenovaly Ninive. A sedm let před touto událostí procházel pás zatmění skrze sedm Jeruzalémů, které se v zemi Asyřana nacházela. A vše byla předzvěst.

A bylo nám dáno porozumění o tom, co znamenají slova Pána Jehošuy, když říká:

Vždyť právě jako blesk vychází z východních končin a svítí až do západních končin, taková bude přítomnost Syna člověka. Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli. Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny. A tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.“ .

Proč bylo řečeno, že vše bude jako blesk od východních končin do západních končin? Protože novodobý král Nebukadnecar II., král Severu vytáhl se svými vojsky a pro krále Jihu a ostatní, kteří Jihu přinášeli tribut to byl šok.

A bylo nám odhaleno co je myšleno tím, že kde je mrtvola, tam se shromáždí orli. Co učinil Edom, země šejků? Tak ti sami sebe vyvýšili nad ostatní a uzavřeli dohodu s králem Jihu, že se bude jejich produkce ropy směňovat za potištěný papír, aby Asyřan mohl sát krev pro svá věčně hladová mláďata. A vystavěl si Edom svá sídla vysoko, jako jeho kamarád Asyřan, na skalnatých místech, jak to můžeme číst zde:

Opovážlivost tvého srdce tě oklamala, tebe, který přebýváš v zátiších skalního útesu, na výšině, kde on bydlí a říká si v srdci: Kdo mě snese dolů na zem?  Kdyby sis snad vytvořil místo vysoko jako orel, anebo kdybys své hnízdo umístil mezi hvězdy, snesl bych tě odtud dolů, je Jehovův výrok. Kdyby k tobě vešli zloději, kdyby za nocí vešli plenitelé, do jaké míry bys býval umlčen? Neukradli by, kolik by chtěli? Anebo kdyby k tobě vešli sběrači hroznů, nezanechali by nějaké paběrky? Do jaké míry byli ti z Esaua prozkoumáni! Jak byly vyhledány jeho skryté poklady! Až na hranici tě poslali. Právě muži ve smlouvě s tebou tě všichni oklamali. Muži v míru s tebou získali nad tebou převahu. Ti, kteří s tebou jedí pokrm, pod tebe podloží síť jako pod toho, v němž není žádná rozlišovací schopnost. Nebude to v ten den? je Jehovův výrok. A jistě zničím moudré z Edomu a rozlišovací schopnost z hornatého kraje Esaua.“ .

A v těch dnech bylo Esauovi a jeho následovníkům, synům Edomu ukázáno v jeho starých textech, že Pán Jehošua je Pomazaný J-aH, mešiah. Ale ti v jeho náboženských domech to ignorovali a tak celý Edom zavedli na scestí.

A jak hvězdy začaly padat z nebe? Celá politická garnitura, média, umělci a sportovci byli smeteni, protože přísahali věrnost králi Jihu, orlu, který stále hledal potravu a kde byl on, tam zůstávaly mrtvoly. A tak jsme mohli vidět, že se naplnilo to, co nám sám Pán Jehošua sdělil, že nastane přesně v pořadí jak o tom mluvil:

A Jehošua jim odpověděl a řekl: Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí, neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: Já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé. Uslyšíte o válkách a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí. Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ .

A objevila se v těch dnech zpráva, že jeden z mnohých, který o sobě prohlašoval v Africe že je Kristus, že jej jeho ovce chtěly ve dnech svátků jara ukřižovat, aby se přesvědčily, že je Kristem. A ten se zbaběle ukryl na policejní stanici, aby ho to nepotkalo.

A každý kdo říkal: „My musíte věřit a nepotřebujete vztah se svým Stvořitelem a od něj se nepotřebujete nechat vyučit.“ , tak ten na sebe vzal podobu falešného Krista, aby se splnilo slovo samotného Pána Jehošuy. A byly tu války a zprávy o válkách, A byl tu Ukrajinský konflikt, kterým chtěl Asyřan a ti co mu platili stále tribut, uštědřit králi Severu ránu.

A celý ten proces začal v roce 2014, aby do Evropy a jiných míst přišla všechna ta spoušť, o které mluvil prorok, když skrze něj nechal nebeský Otec zapsat tato slova:

Dejte o tom zprávu svým vlastním synům a vaši synové svým synům a jejich synové následující generaci. Co nechala housenka, sežrala kobylka; a co nechala kobylka, sežrala lezoucí bezkřídlá kobylka; a co nechala lezoucí bezkřídlá kobylka, sežral šváb. Vzbuďte se, opilci, a plačte; a kvílejte, všichni pijáci vína, kvůli sladkému vínu, vždyť vám bylo odříznuto od úst. Je totiž národ, který vešel do mé země, mocný a bez počtu. Jeho zuby jsou lví zuby a má lví čelisti.“ .

Ano, bylo nám odtrhnuto od úst, protože přišel Klaus Schwab (šváb), aby skrze zelený úděl, značku 6.6.6. a jeho velký reset připravil celou obydlenou zemi o to žít svobodně. A tak se naplnilo slovo tělesného bratra Pána Jehošuy, Jakuba, když prorokoval proti švábovi a jeho politickým a bankovním oligarchům, jenž toto vše v zemi krále Jihu, v USA a Velké Británii naplánovali:

Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám?“ .

Co vstoupilo do uší nebeskému Otci? Nebyl to řev těch, jenž pracovali na poli, aby uživili celou obydlenou zemi? Nebyly jim sebrány finanční prostředky, aby nemohli obdělávat pole? A nebylo jim nařizováno, že musí zničit své hospodářské farmy, protože vše přece patří těm za oponou, všem těm švábům?

A když přišel ten, kdo měl zuby jako lev, dovršilo se vše. A díky genové úpravě a při jejím donucování ochladla láska většího množství. A matka se začala stavět proti dceři a snaše. A synové proti svým vlastním otcům, protože ztratili veškerou úctu ke stáří.

A když to všechno na ně přišlo, tehdy jim byly otevřeny oči a zprůchodněny uši, aby věděli, že soud nad touto poslední generací je z hlediska Stvořitele nebe a země spravedlivý. A tak pochopili, že Pán Jehošua přišel na oblacích se svou mocí a slávou a začali se bít v zármutku a začali plakat.

A byl jsem v těch dnech smutný a bolelo mne u srdce, když jsem viděl, že si nikdo, jen skutečně maličké množství bratrů a sester bylo ochotno otevřít ten manuál, který jsme obdrželi ve formě Písma, aby zjistili, že nemá Sefaniáš 4. kapitoly a že nám nebeský Otec předložil hádanku, aby prozkoumal naše srdce, zda skutečně jemu věnujeme svou plnou pozornost.

A začal se nás nebeský Otec dotazovat, mne a mé ženy, Vaší sestry Šárky: „Co znamená pro mne rok dobré vůle, v mých očích?“ . A museli jsme to prozkoumat a museli jsme to odhalit.

A stalo se, že mi byla položena otázka: „Dobry den,
chtela bych se zeptat, zda byste nekdy opet napsal prispevek do podrubrik “Akce Golgota” ci “Symbolika”. Dekuji mnohokrat.
“ .

A byl jsem skutečně zasažen do srdce touto otázkou a bylo za ní porozumění proto, co znamená rok dobré vůle a co se změnilo, když tento rok skončil.

Je v ní ukryto vše, veškeré neporozumění o co se nebeský Otec celý rok snažil. Jak Satanovi bránil v tom, aby mnohé nepřelstil, pokud mu budou věnovat svou veškerou pozornost a dovolí mu, aby je v souladu se svým slibem sám vyučil.

A nyní, když od toho nebeský Otec upustil a dovolil mu, aby pohlcoval i vyvolenou Judu a ničil Efraima, kdo z nás obstojí? A musel tento Satanův podvod přijít i na mne, abych plně porozuměl, co má nebeský Otec na mysli.

Když jsem si otázku přečetl, naplnila mou mysl marnost a honba za větrem. A chtěl jsem jednou provždy ukončit takové dotazy, takže jsem se celý den věnoval sepisování, až se mi z toho kouřilo z hlavy, kde na konci článku mělo zaznít, jak to těm, kdo touží znát skryté Satanovy věci, jak jim to pomůže k tomu, aby si vytvořili osobní vztah s nebeským Otcem, se Svým skutečným Stvořitelem a také s Beránkem, který jediný může přikrýt svou výkupní obětí naše hříchy, naše míjení se cíle.

A má žena, sestra Šárka mi stále říkala: „NEMĚL BYS PSÁT, NENÍ TO SPRÁVNÉ V OČÍCH NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE!“ . A nerozuměl jsem slovům své ženy, protože jsem v těch slovech odhaloval detaily Golgoty a bylo to podobné tomu, jako když mne sám nebeský Otec vede. Ale nebyl to nebeský Otec.

A šel jsem k Otci v modlitbě a začal jsem se dotazovat, jak to skutečně je. A dostal jsem jasnou odpověď, proč mi do života přivedl Šárku a proč musím s ní vše konzultovat, aby nás Satan nepodvedl. Že jedině po společném zkoumání a plné shodě budeme mít jistotu, že je vše v souladu s vůlí Otce a že je to správné v Jeho očích.

A co bylo Satanovým cílem toho všeho? Abych si myslel, že čas který nám nebeský Otec dal, že jej naplňuji správně a tak mne odvedl od sepisování této knihy. A vše mi nebeský Otec potvrdil na zkušenosti našeho bratra, který se jej dotazoval, zda nečiní špatně, když se zabývá svým koníčkem.

Bratr miluje lodě, jejich modely a jednu takovou loď právě dával dohromady. A aby loď vypadala jako skutečná loď, musel na její palubu nalepit zábradlí. A to zábradlí byl malý kousek. Najednou mu vyklouzl z ruky a začal zajíždět skrze světlík lodi do podpalubí. A bylo to podobné tomu, jako když to zábradlí dovnitř někdo zasunul.

Snažil se dostat zábradlí tím samým otvorem ven. Otočil loď vzhůru nohama a s lodí zatřepal, ale jako by tam žádný dílek nebyl. Když přišla domů jeho manželka, naše sestra, tak jí ukázal co se mu přihodilo. Ona vzala loď, otočila jí opět vzhůru dnem a nějak poklepala na dno lodi. Pak mu říká: „Tady máš to zábradlí.“ . A skutečně leželo pod lodí.

Bratr pochopil co mu nebeský Otec sděluje, že musí plně spolupracovat se svou manželkou, kterou mu nebeský Otec dal a pracovat na té spolupráci a rozvíjet ji. Tomu má věnovat nyní svůj čas. A smáli jsme se tomu, jaký má nebeský Otec smysl pro humor a jak je potřeba si jej stále všímat na všech našich cestách.

Ale když mi tu situaci odhaloval, stále jsem nechápal, že mi tím nebeský Otec odhaluje to, co má být Satanovi dovoleno, protože u Joba dostal Satan hranice, kam až může zajít, ale to ukončením roku dobré vůle skončilo.

Když jsem to pochopil, protože jsem neměl další den náladu a chuť něco sepisovat a prosil jsem nebeského Otce, protože jsem se cítil absolutně ničemný, aby mne raději zbavil života, když nejsem schopen naplnit Jeho svatou vůli. Pochopil jsem hrůzu veškeré té změny, co je nyní Satanovi dovoleno a obdržel jsem porozumění k tomu, co jsem četl v proroctvích, že nebeský Otec dovolí Satanovi ničit duchovní Izrael.

A plakal jsem v srdci a prosil jej, aby to nedělal, vždyť Satan má moudrost, které se nám nedostává a jak vzejde ostatek v tomto čase konce? A teprve poté, co jsem porozuměl, jsem se mohl bratři a sestry vrátit k tomu, co nyní sepisuji.

A co zamýšlel nebeský Otec hádankou skrze Sefaniáše 4:3? Už jsem to částečně vysvětloval v předchozí části v úvodu do této kapitoly. Tak jako je šest věcí, které nebeský Otec nenávidí a sedm mu je odporných, jak to čteme zde:

Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši: (1)povýšené oči, (2)falešný jazyk a (3)ruce prolévající nevinnou krev, (4)srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, (5)nohy, které spěšně běží ke špatnému,(6) falešný svědek, který šíří lži, (A TO ZPŮSOBUJE TU 7) a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ .

Tak jsou tři věci, které jsou dokonalé a které miluje a ty způsobují, že se stáváme syny a dcerami, které může vzít na Beránkovu svatbu, na místo, kam nikdo jiný přijít nemůže bratři a sestry:

1, POZORNOST
2, ODPUŠTĚNÍ
3, POKÁNÍ

proto jsou na místě veršů. A z toho vzniká skutečný vztah s nebeským Otcem a Jeho Synem, Panem Jehošuou:

1, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
2, DÍKŮVZDÁNÍ
3, PLNĚNÍ JEHO VŮLE = POROZUMĚNÍ
4, DOKONALÝ RODINNÝ SVAZEK V AGAPE

Proto byly ty čtyři věci dány jako číslo kapitoly. Z toho pro nás vyplývá jistota, že když vzýváme takto Otcovo jméno, mohli jsme se skrýt v den Otcova hněvu. Proč? Protože jsme se skryli v nejvnitřnější místnosti a byly za námi uzavřeny pomyslné dveře, než přešlo Otcovo otevřené odsouzení. Vždyť sám Izaiáš to takto prorokoval a Šalomoun to vyjádřil:

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ .

Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ .

A nepotřebovali jsme v ten čas zásobu baterek, rádia a potravin, jak k tomu vyzývali váleční štváči v tom čase pro přežití prvních 36 hodin, protože se to prokázalo být správné v očích našeho Boha, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, protože nám odpověděl, protože nás chránil a vedl.

A proto bylo v tom čase i nyní potřeba plného porozumění pro to, co se nám odehrávalo před očima, a proto bylo potřeba vzývat Otcovo jméno podle Sefaniáše 4:3.

A nyní děkujme bratři a sestry celým svým srdcem, myslí a silou našemu Bohu a Otci a také Beránkovi, že se k nám takto jejich moc a sláva, že se k nám přiblížila. Amen a amen

Vždyť Žalmista píše:

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ .

A stalo se jim, všem náboženským domům, všem národům země toto vše, aby nyní mohla být kázána Dobrá zpráva o Dobrých věcech na svědectví všem národům a mohl přijít konec Satanova systému věcí.

Kéž v tom máme Otcův a Beránkův pokoj. Ano na vždy.

Vaše sestra Šárka, Váš bratr, Pánův otrok, Igi v Agape

Sepsáno ve dnech 18. a 21.03.2024