Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Konec roku dobré vůle od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk“ . (část dvanáctá – pokračování třetí)

Spread the love

A když jsem začal psát tuto část bratři a sestry, proměnil se sluneční den ve větrnou bouři od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, protože jsem byl od probuzení přiváděn k myšlenkám a k porozumění, které nyní předložím, aby bylo posvěceno Boží jméno, aby lidé poznali, že On sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí.

A vše přišlo tak rychle a vše nastalo poté, co jsem v modlitbě vzdával chválu a čest našemu Otci a Beránkovi a prosil jsem o viditelný projev Otcovy svaté vůle k tomu, zda mohu předložit toto porozumění, protože jsem jen člověk. A tady je vše vidět na fotografiích.

A vše v té bouři, která přišla náhle a také náhle odešla, vše v koruně stromu nehnutě sledovala tato holubice.

A ti dva mladí muži začali odstraňovat popelnice ze silnice, kde je poryv větru posunul. Nebyli však schopni popelnice dát na své původní místo, nebyli schopni je uzvednout.

A bylo to symbolické, jakoby tím nebeský Otec říkal:

Co rozvracím nejde vzít zpět a nelze to napravit.“ .

A bylo to v den svátku, kterým si mnozí připomínali po západu slunce, poslední Pánovu večeři, a bylo to odporné v očích nebeského Otce, protože jim to nepřikázal a protože k svátku přicházeli ne z vděčnosti srdce, aby činili pokání, vzdávali Otci slávu a napřimovali na něj svou plnou pozornost a prosili o odpuštění a odpouštěli druhým, aby dosáhli na potřebné POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACI SE SVÝM STVOŘITELEM, DÍKŮVZDÁNÍ A DOKONALÝ RODINNÝ SVAZEK BOŽÍCH DĚTÍ V AGAPE. A stalo se to 23.03.2024.

Jejich příchod na svá shromažďování oslavoval jejich hnojnou modlu, člověka, kterému podlehli a říkali mu věrný a rozvážný, ač byl duchovní opilec, který si na jejich náklady nechal zbudovat ráj na zemi a stále se vyvyšoval nad ostatní Babylonské náboženské domy, ač byl venkovní zdí Velkého Babylonu. A ve svém srdci si říkal:

Na konci dvanácti lunárních měsíců se procházel po babylónském královském paláci. Král odpovídal a říkal: Není tohle Velký Babylón, který jsem sám vystavěl pro královský dům se silou své moci a k důstojnosti svého majestátu?“ .

A přicházelo v ty dny ke mne jiné porozumění, abych poznal co znamená:

Nyní, nemoudrý lide, který jsi bez srdce, slyš: Mají oči, ale nemohou vidět; mají uši, ale nemohou slyšet.“ .

Jeden z bývalých pastýřů mi poslal po zveřejnění předchozí části tuto zprávu:

Ahoj Igi,

vloudila se ti tam chybka…

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat?

  • část 12 – (1): „Agape – Spravedlnost, Mírnost, Boží soudcovská rozhodnutí“ – Úvod
  • část 12 – (2): „Agape – Sefaniáš /Sofoniáš/ 4:3“

… v obou článcích máš uvedeného Sefanjáše 4:3, který v Písmu není, neboť 4. kapitola neexistuje. Prohodil jsi verš s kapitolou, správně je to 3:4: „Jeho proroci jsou namyšlenci a podvodníci, jeho kněží znesvěcují svaté věci, znásilňují zákon.“ .

Ač mohl číst s porozuměním, nebylo mu dovoleno to takto pochopit, protože nedovolil, aby přestal pást druhé, protože věděl, že byl zavržen pro svůj sklon srdce. Kdy rád napravoval druhé, ale sám sebe nebyl ochoten napravit.

A v předešlých dnech přicházelo k sestře Šárce Boží slovo, které ji říkalo:

Věnuj veškerou pozornost těmto třem knihám mého Slova!“ .

A duch jí nejprve vedl k Habakukovi, aby zkoumala všechna slova, která prorok zapsal a aby porozuměla, proč a pro koho byla sepsána právě v tomto čase jeho slova. A bylo to v čase kdy mi bylo dáno porozumění o tom, že vidění, které jsem viděl bylo skutečně sepsáno pro ustanovený čas. Ač se v našich očích opozdilo, nepovědělo lež a nastalo jeho plnění od roku 2014.

A abych zůstal podle slov proroka:

Na svém strážním místě chci stále stát a chci zůstávat na baště; a budu na stráži, abych viděl, co bude mluvit mým prostřednictvím a co odvětím na své pokárání.“ .

Ano, byl jsem pokárán samotným nebeským Otcem, protože jsem dovolil, aby Satan působil na mé EGO, ABY MNE CHYTIL DO SVÉ VLEČNÉ SÍTĚ. A stalo se to tím, že jsem začal bez svolení sepisovat odpověď čtenářce Markétě, ač mi bylo skrze mou manželku Šárku řečeno, že to není Otcova vůle.

A bylo potřeba bratři a sestry začít chápat Habakuka jinak, než jsem dříve předložil. Proč? Protože skončil ROK DOBRÉ VŮLE OD NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE! A byl jsem pokárán tím, že moudrost a porozumění musí být dáváno skrze mou vlastní ženu, protože mi mé vlastní ego nedovolovalo se na výroky zapsané v Písmu dívat jinak. Protože čas postoupil a já zůstal v naslouchání zkostnatělý.

A slova v Habakukovi nám odhalují co učinil Satan a co si na nebeském Otci pro skončení roku dobré vůle vyžádal. Zatím co u Joba říkal, že postavil nebeský Otec kolem Joba ochranný plot a nemohl zaútočit na jeho Ego, toto bylo v tom čase odstraněno, aby byl Satanem vyzkoušen každý člověk a zvlášť my bratři a sestry, aby to bylo SPRAVEDLIVÉ.

A to je ta vlečná síť a to jsou ty háčky, kterými nás chytá Satan do své vlečné sítě. Kdy nám dává pocit, že činíme vše, co je správné v Otcových očích. A abychom vše správně pochopili, dal nám příklad. Co se totiž stane, když Satanovi na ten háček naskočíme?:

A vskutku, protože víno jedná zrádně, zdatný muž je sebejistý; a nedosáhne svého cíle, on, který učinil svou duši prostornou právě jako šeol a který je jako smrt a nemůže se nasytit.“ .

Vždyť vlastní pýcha je jako šeol a ta se nemůže nasytit. Byl v tom čase bratr, který stále hledal nebeského Otce, Jeho vedení. A toužil ve svém srdci po moudrosti, aby činil co je správné v Božích očích. A tak mu bylo dovoleno, aby s ním nebeský Otec začal komunikovat. A po čase se nebeského Otce začal dotazovat, zda je s ním vše v pořádku. A odpověď Otce byla: „Ano, vše je v pořádku.“ .

A přišla na něj zkouška jeho důvěry k Otci a nebyla to obyčejná zkouška, jakou zažíváme v našich životech, protože jej měla naučit se PLNĚ SPOLÉHAT ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ, ŽE BUDOU JEHO POTŘEBY ZAJIŠTĚNY, POKUD ON SÁM BUDE PLNĚ DŮVĚŘOVAT NEBESKÉMU OTCI, JEHO VEDENÍ A PODŘÍDÍ SVŮJ ŽIVOT BOŽÍ VŮLI.

A neobstál, protože se v očích bratra nesplnilo to, co mu bylo přislíbeno. A opět se dotazoval zda je vše v pořádku a opět přišlo ujištění, že ano. A opět skrze další zkoušky neprošel s čistým štítem. A stále se mne dotazoval proč se mu to takto děje. A stále jsem mu vysvětloval, že ještě nemá plnou důvěru.

A stalo se, že si ve svém srdci začal říkat: „Vše je v pořádku, proto není potřeba nic měnit.“ . A obdržel od nebeského Otce sen, BYL JÍM VAROVÁN. On jej však pochopil na Satanovu radu opačně, než bylo varování myšleno a zaútočením na jeho EGO se stalo, že z varování učinil přesně to, na co se stále dotazoval. A bylo to připuštěno pro naše POROZUMĚNÍ bratři a sestry ještě před skončením roku dobré vůle od našeho Stvořitele. A pro odhalení Satanovy léčky, kterou má být každý člověk vyzkoušen.

Představme si situaci, kdy za námi bude přicházet naše dítě a stále se dotazovat:

Je maminko, tatínku, se mnou vše v pořádku?“ .

Jak odpovíme? Souhlasem, protože nás to potěší a v otázce je ukryto: „Máte mne rádi?„. Abychom pochopili nebeského Otce, potřebujeme chápat, že jsme byli stvořeni k jeho obrazu. Proto je to jiné, pokud dítě přijde a zeptá se:

Maminko, tatínku, řekněte mi, jak Vás mohu potěšit, co mám učinit, abych rozradostnilo Vaše srdce?“ .

Co potkalo bratra? Opil se jakoby vínem a začal si myslet, že když nebude tolik studovat Písmo jako dříve, že jej to nepohltí. A pohltilo, protože se mu jeho samospravedlnost stala podobnou šeolu, ne a ne jí nasytit. Podobně, jako se to přihodilo třem pastýřům, které nebeský Otec zavrhl v jednom lunárním měsíci.

Musíme tedy zkoumat náš vztah s nebeským Otcem jinak. Tak jako to dítě. Co se pak stane?

1, Prohloubí se naše VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE mezi námi Otcem a Panem Jehošuou.
2, Přivede nás to k DÍKŮVZDÁNÍ
3, k PLNĚNÍ BOŽÍ VŮLE = k POROZUMĚNÍ
4, Vytvoříme DOKONALÝ RODINNÝ SVAZEK V AGAPE

A jak jsme to mohli všechno pozorovat v onen čas kolem sebe? A bylo to podobné tomu, jako když král Jihu nejprve kráčel směrem ke králi Severu a to vše trvalo do 16.01.2022 .

Poté se jeho touha zničit a uškodit králi Severu podobala běhu až do 16.01.2024 a od toho dne už to byl sprint, aby sám sebe zničil. A stalo se to právě proto, že nezvládli ti kdo mu patří svá vlastní ega. Už to nebylo tak, že je někdo vydíral, ale hnala je nenávist, protože byli králem Severu, samotným Vladimírem Vladimírovičem Putinem pokořeni. A tak usilovali o jeho zničení a zničení jeho království.

A ta šílenost se podobala tomu to vtipu, který se ke mne dostal ten den, kdy jsem měl vše sepsat.

A ten kdo toužil zachovat mír, ten se stal úhlavním nepřítelem pro jejich pokořené ega. A šli svou vlastní cestou ke zničení. Proto mějme bratři a sestry na paměti, že jsme stále nedokonalými lidmi, kde naše ega jsou našim nepřítelem číslo jedna. Vždyť i Job žádal nebeského Otce, protože si toto neuvědomoval, aby byl souzen podle své samospravedlnosti.

Kéž je Pane JeHoVaH (Jehovo), svrchovaný Bože, kéž je posvěceno Tvé svaté jméno a Beránka našeho, kde jsi toto své jméno ukryl. Kéž máme ve svých domácnostech Tvé království a je konečně činěna Tvá vůle, jako v nebi, tak na zemi. Ukazuj nám stále naše nedostatky a kárej naší domýšlivost, abychom nebyli chyceni do léčky a Satanovy vlečné sítě. Dej nám porozumění. Děkujeme Ti Otče, že nám projevuješ svou nezaslouženou laskavost a děkujeme Pane Jehošuo Tobě, že jsi nás vykoupil. Děkujeme Ti za mast do našich očí a za přečištěné zlato v podobě Pravdy a Porozumění.

Sám děkuji za ukáznění a pokárání, za dar v podobě mé ženy, které jsi Otče dal v těchto dnech více moudrosti, než mi osobně, a že jsi nás naučil spolupracovat, abychom mohli předat to, co nám stále odhaluješ. Ať je to k Vaší slávě a chvále, protože jsme jenom prach, na miskách Tvých dokonalých vah náš Tatínku, náš Bože.

Kéž se Pane Jehošuo přimluvíš u nebeského Otce, aby byla tato modlitba vyslyšena, aby Vám zůstal ostatek a národy země poznaly, že Ty sám Pane JeHoVaH (Jehovo) jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Amen a amen

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi