„Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevysledovatelné jsou jeho cesty!“ (Římanům 11:33)

Spread the love

Toto mne napadlo ihned, když jsem sestře slíbil, že do hloubky rozeberu význam čísel, jejich informační hodnotu, tak jak mi to odhalil Otcův duch. Pokud se mi to povede, aby to bylo srozumitelné olivám, pak pochopíme, proč je tato myšlenka právě v 11:33. Zapomeňme na Satanovu numerologii, tu vytvořil, protože částečně rozumí řeči čísel. Je to plagiátor, někdo, kdo si myslí že má moudrost větší než ten, kdo jej stvořil.

Skrze matematiku zjišťujeme mnohé. Například to, že jsou matematické zákony, které se nemění. Když se nemění, lze z nich odvozovat další souvislosti, které dávají logický výsledek. Matematika je základním kamenem logiky. Pokud zvládneme její základ, nemůže nás nikdo podvést při každodenní činnosti života, který se skládá z prodeje a nakupování.

Prodej je vše, kde se vytváří zboží, za které obdržíme příslušnou hodnotu peněz, jenž je vyjádřena číselnou hodnotou. Co ve skutečnosti děláme, když chodíme do práce? Prodáváme to nejcennější, tím je náš čas. Nakupujeme proto, abychom si zbylý čas zpříjemnili, nebo si zajistili další čas k našemu přežití. Musíme jíst a pít, platit bydlení. To je nákup. Proto i značka 6.6.6. je spojena s tímto nakupováním a tímto prodejem. Abychom jí pochopili, musíme si to, co je v ní symbolicky obsaženo spočítat a k tomu musíme použít logiku, inteligenci, která se nemění. Je zákonem daného čísla.

Proto nám je řečeno toto:

Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:18)

Co dělá člověka člověkem? Jeho DNA. V té je na 500 místech v každé buňce JHVH, podle číselné kombinace 22 aminokyselin. Je to zákon, který se nemění. Kdy se může změnit? Jen tehdy, když je tato struktura aminokyselin narušena genetickou změnou. Tehdy přestává být člověk člověkem. Do stvořitelského díla zasáhl plagiátor, který si dílo přizpůsobil pro sebe. (Poznámka: Přesně toto odhalují vědecké studie ohledně genové úpravy skrze mRNA vakcíny.) Udělal z něj jiné stvoření, než to, které bylo neměnným zákonem tvořeno v lůnu matky.

Nejprve vysvětlím, co které číslo znamená, jakou ukrývá v sobě informaci. Pak si na základě této informace objasníme, proč právě ve Zjevení 13:18 a ne jinde. Že si potřebujeme něco spočítat, dát tomu vyšší moudrost, tak to nacházíme i zde:

Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena.“ (Zjevení 17:9)

Nádherné umístění pro toho, kdo prosí o moudrost ze shora, ne tu lidskou. Věřím, že ten kdo má pochopit, že ten to pochopí, proč o tom umístění mluvím.

Tak pojďme na ta čísla a jejich význam.

1 = informace jako taková. V případě kapitol ústřední námět celé knihy. Je potřeba přemýšlet nad tím, co je nám v celém kontextu knihy sdělováno. Když ji nacházíme u veršů, je to důležité sdělení. To neznamená, že se vždy jedná o první verš. Ukážeme si to na konkrétních verších. Můžeme jí přičítat a tak dostaneme určitou informaci. Vše vysvětlím na konkrétních příkladech

2 = jeto o potvrzení pravdivosti, zde jde o fakt

3 = zvyšuje důležitost pravdivosti

4 = zvyšuje intenzitu. Proč? protože se dá vyjádřit jako 2+2=4. Výrok se nevztahuje jen na něco pravdivého. Je potřeba o tom velmi přemýšlet, proč právě takto je něco vyjádřeno. Opět to uvedu na konkrétním příkladu. 4 páry koňů vyjely do 4 do čtyř směrů. Jsou to koně, jenž představují duchy. Zde to máme chápat tak, že duch nese konkrétní myšlenku. Ta bude intenzivně prosazována.

5 = odhaluje to co rozděluje. Například 10 družiček, kdy pět je moudrých a pět pošetilých. 5 se dá zapsat 3+2 nebo 4+1. V textu můžeme najít toto rozdělení, její příčinu, nebo proč nedosahujeme jednoty lidstva, jako celek.

6 = číslo člověka, kde se zračí jeho nedokonalost. Tu vytváří tři vlivy. Politika, nakupování a prodej a nakonec modlářství, založené na naukách Velkého Babylonu. Je to o myšlení a činech. Vychází z hříchu, který vede k šesti věcem, které nebeský Otec nenávidí. Když se naplní, vedou k dokonalému rozdělení. Ke sváru mezi bratry. A to je nebeskému Otci odporné.

7 = dokonalost. Lidé si představuji dokonalost jako neomylnost. To je neporozumění. Proč? Protože pak by stvoření nemělo svobodnou vůli. Dokonalost tedy vychází z porozumění Otcovy vůle. Té bude vždy dosaženo. Cílem je porozumění Agape, Lásky založené na zásadách. Když své vlastní děti učíme, nečiníme to s Láskou, aby se jim dobře dařilo? Pokud ano, pak toto činí i nebeský Otec.

Pochopení vychází z poznání, že rady a omezení nevedou k tomu, abychom se cítili špatně. I naše nezkušené děti je potřeba poučovat, aby nesprávnému porozuměly. Tyto naše děti ne vždy poslechnout. Pak musí přijít adekvátní usměrnění. Když je účinné, prokážeme milosrdenství. Když tedy je někde odkaz na číslo 7. Vždy se v ní odráží dokonalý plán, jak člověka napravit, protože se rozhodl jít vlastní cestou. Toto máme v sedmičkách vidět.

8 = ukončování, nebo konec. Završení dokonalého plánu na nápravu. Odstranění Satanova vlivu. Toto vše má v sobě číslo 8. Ukážeme si to na knize Zjevení dále.

9 = je to opět číslo člověka, kde jeho skutky jsou otočeny proti Satanovi a jeho plánům. Strůjcem nedokonalosti je Satanovo popichování, k plnění jeho vůle. Například. Člověk připravuje válečný konflikt, který má zajistit odstranění Božích synů a dcer. Toto jednání povede k pravému opaku. Boží děti budou oslaveny. Proto je devítka obratem, který člověk nečeká. Je to změna, do které zasahuje nebeský Otec.

Devátá kapitola knihy Daniel. Zabití Krista. Co to lidem přineslo víme. Pokud rozumíme Danielovi, kdy kterou kapitolu zapsal, zjistíme, že je to desátá kapitola vzhledem k časovému uspořádání. Nyní si vysvětlíme proč.

10 = oznamuje záležitosti vzhledem k celému lidstvu. Je to číslo úplnosti. číslo, které se týká úplně všech lidí. Byla Kristova oběť úplná vzhledem k celému lidstvu? Pokud ano, proč není toto v desáté kapitole knihy Daniel? Protože byla kniha utajena až do času konce. Přinesla oběť obrat? Ano přinesla. A když se brodíme Písmem a dějinnými událostmi sem a tam, zjistíme pod vedením Otcova ducha, jaké je správné pořadí. Desátá kapitola knihy Daniel je v pořadí času 7. kapitolou. A co to znamená už víme.

Teď si seřaďme kapitoly Daniele podle času. 7. kapitola je o králi Jihu, ale měla by mít číslo 8. Takže kdo je odsouzen jako první? Král Jihu. V 8. kapitole je to o králi Severu a ze Zjevení víme, že se stává Osmým králem a to je o změně, o otočení Satanových plánů, kdy se vše ukončuje. Proto mu vzhledem k času patří číslo 9, protože se to bude týkat každého člověka. Chápeme dokonalost toho všeho? Pokud ano, jsou pečeti rozlomeny.

11 = něčemu, co Satan naplánoval s lidstvem a je to spojeno s jeho nedostatečnou moudrostí. Vlastně odhaluje jeho uvažování. Opět to můžeme vidět v Danielovi. On vždy proti sobě staví dvě mocenské skupiny, které podporuje. Ti vedou mezi sebou válku, aby v konečné části dnů se lidstvo jako celek přidalo na jeho stranu. 1+1=2 to už víme co toto znamená. On klidně bude toto brát jako potřebnou pravdu, protože takto uvažuje. Už chápeme, proč se píše o dvou olivovnících v 11. kapitole Zjevení a já hovořím o tom, že dochází ke sporu mezi dvěma olivovníky? Oba olivovníky však vydají stejné svědectví.

12 = úplnost vzhledem k Otcovým věcem, jeho záměrům. Vztahuje s k jeho rodině jako celku, kde patří jak věrní andělé, tak pozemské Boží děti. Krásně to je vidět na 12. kapitole knihy Zjevení i v Danielovi 12. kapitole. 1+2= 3, nebo také 1×2=2, proto jsou obě čísla 2 i 3 spojeny potvrzením čteného v Písmu. Proto musí být vše potvrzeno ústy dvou nebo tří svědků, aby to bylo pravé svědectví a mohlo se soudit.

13 = něco, kde musí působit jak démoni, tak lidé. Je to číslo Satana, kde nic neponechává náhodě. Jeho pyramida moci. Musíme přemýšlet co má skutečně za lubem, co uvidíme. Zde potřebujeme Otcova ducha, aby nám to odhalil. Opět je to krásně vidět na Zjevení 13. kapitoly. Dá se to vnímat i takto. 1×3=3 což potvrzuje, že tak se to odehraje, ale také takto 1+3=4 Bude to velká intenzita.

Teď si položme otázku, když rozumíme, co které číslo znamená. „Kde v evangeliích to můžeme vidět?“ . Matouš 24. kapitola je o tom, co čteme v Markovi 13. kapitole a u Lukáše v 21. kapitole. O čem je číslo 13? Satan má plán a my jej budeme vidět podle čteného. 21 je obrácená 12. Takže co se tam dozvídáme? Že musíme být pozorní a plně důvěřovat, že nebeský Otec vše otočí, protože jde o záchranu jeho duchovní rodiny jako celku. 24 = 2×12. Opět je tam co uvidíme, že to musíme velmi zkoumat a plně důvěřovat Otci a Kristu.

Posledním číslem je 0 = úplného ukončení něčeho. Proto nemá nula žádnou hodnotu. Cyklus se uzavřel. Krásně to vidíme na kapitole 20. knihy Zjevení. Po ní je popisován nový cyklus s novým výsledkem. Vše se převrátí 21. kapitola to popisuje a je to obrácená 12.

Pokud si to takto dokážeme představit, pak pochopíme proč něco čteme v první kapitole knihy Zjevení. O čem je? Je to hlavní kapitola, protože nám odhaluje nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, jako toho, kdo je alfa a omega všeho a představuje nám Syna, jako mocného anděla, Syna člověka, podobně jako jej vidí Daniel. Tak nám oznamuje, že svitek popsaný z obou stran, je kniha Daniel, která je ukryta ze strany, jenž nemůžeme vidět na zapečetěném svitku a Zjevení, kde nic není zapečetěno. Ale číst si v něm budeme moci, až budou pečetě rozlomeny.

Druhá a třetí kapitola odhaluje chyby, kterých se musíme vyvarovat stůj co stůj. A TO JE PRAVDA.

Čtvrtá kapitola knihy Zjevení nám ukazuje, kam chce nebeský Otec celou záležitost přivést až pozvedne olivovníky. Bude to intenzivní a sám do věcí bude aktivně zasahovat, aby to co Jan vidí se stalo.

Pátá kapitola je o tom utajeném svitku. S ním přichází velké rozdělení, které to přinese lidstvu, jako celku. Proto musíme bedlivě zkoumat, co vidíme že se děje v Čase, kdy k tomu dochází a když to budeme sledovat zpětně, od 30.9.2015. Když se vše na zemi dokončí, tak v nebi bude vidět toto:

8 A když vzal svitek, čtyři živí tvorové a čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem, každý z nich měl harfu a zlaté misky plné kadidla, a kadidlo znamená modlitby svatých. 9 A zpívají novou píseň a říkají: Jsi hoden vzít svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi koupil Bohu osoby z každého kmene a jazyka a lidu a národa 10 a udělal jsi z nich království a kněze našemu Bohu a budou kralovat nad zemí. „.

8 = dokončení 9 = vše se pro lidi změnilo, olivovníky jsou už v nebi a zpívají tu Novou píseň, kterou je Otec naučil už tu na zemi. Uprostřed myšlenky je 10, protože se to dotklo celého lidstva. Protože nebeský Otec si přeje, aby se ti, které vybral, aby se ujali řízení. Proto kralovat. Ale kralovat jako Beránek. Ten nepanuje jako králové země, ten slouží. K čemu? Aby byla naplněna Otcova vůle, kterou je?

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Poznalo lidstvo v tu chvíli Pravdu? Ano. Mohlo se rozhodnout, zda se připojí ke spravedlivým, nebo ničemným. Máme to v prvním dopise Timoteovi. Když jej celý prostudujeme pod moudrostí Otcova ducha, tak je tam mnoho informací, jak uspořádaně dojít do cíle. Druhá kapitola je potvrzením Pravdy a 3 a 4 verš je potvrzováním této vůle jako pravdivého výroku, který bude intenzivně prosazován.

Pokud je kniha Zjevení hlavní knihou spolu s Danielem, pak si musíme ty dvě kapitoly přečíst. V Danieli je ve třetí popsána ohnivá pec a co skutečná důvěra k Otci znamená a ve 4. kapitole čteme kam vede pýcha člověka s autoritou. Pokud Pánův otrok začne bít své bratry, protože se opíjí mocí, dopadne jako Nebukadnecar II.

Ve třetí kapitole Zjevení je to opět o tom, co znamená nebýt pyšný, jak to čteme v dopise do Filadelfie a jak se na pyšného „Nebukadnecara II.“, který si také myslel, že má vše a neviděl vlastní nahotu a už nic nepotřeboval, že takto se na nás dívá Pán Jehošua.

Čtvrtá kapitola Zjevení je o tom, kam chceme patřit a vidět, co vidí Jan. To musíme ale plnit Otcovu vůli.

Když budeme sledovat myšlenky v páté kapitole Zjevení od 11 do 14 verše a přiřadíme si význam čísel, kdy 14 chápeme jako 2×7, pak tam nalezneme daleko víc moudrosti, než jsme až dosud nacházeli.

Šestá kapitola knihy Zjevení je o člověku jako takovém, co odhalení svitku přinese. Je v ní jen šest pečetí rozlomeno. První až čtvrtá pečeť je o věcech, které budou ukončeny válkou, kde se šeol, neboli hádes vyřádí jak černá ruka. Kde to čteme? V 9. kapitole Zjevení. Na konci je 1/3 mrtvých. Jízda končí 8 veršem. Takže se něco ukončuje? Soupeření dvou králů, Severu a Jihu. Daniel to zaznamenává ve dvou kapitolách v 8. ve verši 25, což můžeme chápat takto:

2×5=10 a 2+5=7

Co to znamená si vyložte sami. Dále v 11. kapitole verši 44 a 45. Opět použijeme matematiku.

4×4=16 což je 2×8, nebo 4+4=8
4×5=20 což je 2+0, nebo 4+5=9

Protože je to jedna myšlenka ve dvou verších, můžeme to číst i takto:

4+4+4+5=17, což je taky 1×7=7 a nebo 1+7=8

Pátá pečeť je na 8 verši a od něj tam čteme, že mrtví musí ještě chvilku odpočívat, než je Otec vzbudí. Proč musí odpočívat, protože po válce se musí naplnit symbolická místnost a olivovníky musí sebírat spravedlivé a ničemné. viz Matouš 22:8-10. Zajímavé že. Něco se dokončuje. Satanovi plán nevychází a týká se to celého lidstva. A jistě to bude intenzivní. Proč?

2×2=4 a 2+2=4

A vše končí 11 veršem v té páté pečeti, kde je potupena Satanova moudrost vzhledem k zemi, k lidem. Začněme prosím přemýšlet tak, jak nad věcmi a informacemi uvažuje Otec, když je zapisuje. Babylonská učení toto nikdy neodhalí.

Šestá pečeť je ve 12 verši. Když víme co je tím symbolickým sluncem, co znamenají hvězdy a tak dále, tak toto přesně po válce nastane. Velká výměna ve vládách. USA a VB už nejsou. Jen ukazuji směr. To, co mi Duch odhaluje a jak mi to, co jsem dříve napsal vše potvrzuje.

Sedmá kapitola Zjevení je o něčem dokonalém, proto se v ní píše o prvním olivovníků. Ale není to tělesný Izrael, ale duchovní, protože jsou zde vyjmenovány kmeny jinak a je to o pečeti na čelech.

V 9 verši, kdy se vše otáčí je zmínka o Velkém zástupu a ve 14 verši je to o dokonalosti, kterou Otec vymyslel, aby nikdo při soudu nezahynul, kdo není ničemný. Informace pokračují v 15 až 17 verši. Postupně tam vidíme tato čísla:

1×5=5 rozdělení a 1+5=6 je to o každém jednotlivci jak se rozhodne
1×6=6 je to o každém jednotlivci jak se rozhodne a 1+6=7 je to dokonalé
1×7=7 je to dokonalé a 1+7=8 je to o konci

Takže jasně chápeme, kdy se Velký zástup bude tvořit. Učí to Babylonské domy? Ne. Jeden co udělal smlouvu se šeolem, tak ten vytváří velký zástup od roku 1935. To asi na konci není.

8. kapitola Zjevení. Důležité informace o tom co na konci uvidíme. Výklad jsem už předložil, to platí i o deváté kapitole, kde na konci se vše pro člověka obrací. Kdy? Po skončení války, která přichází.

10. kapitola Zjevení, už je 7 pečeť rozlomena, už je vše pochopeno. Jan musí svitek sníst. Proč? Protože Jan symbolizuje člověka pro Čas Konce, kterému to bude odhaleno. Vše. V Jeho ústech to je jako med, v jeho břiše to způsobuje křeče. Proč? Protože plně chápe, jak Satanovo rozdělení olivovníků, kdy máme být jako rodina, že jej málokdo bude brát vážně a kam to vše s lidstvem jako takovým směřuje. Nepíše se náhodou v proroctví, že se nebeský Otec odkazuje na to, že vše se podaří, i kdyby ten jeden olivovník selhal?

I kdyby ani fíkovník nerozkvetl a kdyby z révových keřů nebyl žádný výnos; kdyby se dílo olivovníku vskutku nevydařilo a ani terasy by vskutku nevydaly žádnou potravu; i kdyby byl brav vskutku oddělen od ohrady a v ohrazeních nebyl žádný dobytek;“ (Habakuk 3:17)

Není tam množné číslo a spočítejme si, kdo máme moudrost ze shora, číslo kapitoly a veršů o čem se zde mluví. Návod máme k dispozici.

Nevěděl nebeský Otec, že družičky jsou znečištěny naukami Babylonu, kdy nechtějí své nauky opustit? Proto mají jen tolik oleje, duchovního porozumění, aby sebe sami neúplným porozuměním zachránily. Proto nejsou schopny dát porozumění ostatním pannám, protože sami mají málo. Prvnímu olivovníku nezbývá nic jiného, než mít s těmi 5 pannami soucit a odpustit jim až 77x, nesoudit je, protože je to dílo našeho nebeského Otce a také Pana Jehošuy, to on dává porozumět svitku své nevěstě, podobně jako Janovi.

Kde čteme o olivovnících? V 11. kapitole Zjevení. Co musíme v té kapitole hledat? Jak Satan rozděluje. Pavel to vysvětluje, když říká, že nemůže sám k bratrům a sestrám mluvit jako k duchovním lidem, kteří se na vše dívají tělesně. Můj dres, mé poznání, to je něco. Co pak stačí Satanovi? Dát sen, představit se jako nebeský Otec, nebo Kristus, zde vždy jako Je-sus (Ježíš) a družička je potěšena, jaké přízně se jí nedostalo. Že nerozezná, že k ní mluví démon ústy posednutého člověka, to už nerozezná vůbec.

Viděl jsem to za svou službu tolikrát. Jedna žena mne tak tři roky zpátky poprosila o schůzku. Začala mi vyprávět, jak na ni démoni křičí a obtěžují ji. Snažil jsem se jí pomoci, ale věřila raději viděnému a společenství, které kolem ní bylo, takže se nic v jejím životě nezměnilo. Co byl problém? Myslela si, že má Otcova ducha. Jak můžeme někomu takovému pomoci, když ještě nepřišla Otcova autorita, pomocník, který má být vylit na všechno tělo?

A když ani vizuálně někomu nepřipadneme sympatičtí, protože ani Jehošua nebyl krasavec, nelze očekávat, že taková žena, či muž budou naslouchat, aby to byla moc a autorita Otce a Krista, kdo působí duchovní vzrůst, duchovní porozumění. Není to tělesné?

Přesně rozumím apoštolu Pavlovi když píše:

Říkají totiž: Jeho dopisy jsou závažné a silné, ale jeho osobní přítomnost je slabá a jeho řeč opovrženíhodná.“ (2. Korinťanům 10:10)

Zkusme být duchovními lidmi. Skutečně se dívejme na věci duchovním zrakem. Neposuzujme jedni druhého, abychom nedali prostor tomu ničemnému, který se nás snaží rozdělit. Blíží se hodina soudu, kde se každý bude muset zodpovídat sám za sebe. Jakou namáhavou práci pro nebeského Otce vykonal. Vše co není vystavěno z duchovních nehořlavých materiálů shoří. Každé částečné poznání. Není čas si o sobě něco myslet. Pavel takový nebyl, Pán Jehošua už vůbec ne. Oběma šlo o jediné, abychom si k Otci vytvořili osobní vztah, který nám dovolí, abychom byli přivedeni ke Kristu a ten nás mohl vzbudit v poslední den. Jsou pro lidstvo jako takové dva. Jeden při zaznění 7. trubky a druhý na konci 1000 let. Který je lepší?

Přeji všem, aby to byl ten při sedmé trubce, abychom se po něm mohli setkat s Pánem ve vzduchu, až dokončíme svědectví.

Čísla tedy můžeme sčítat i násobit. Když je například něco ve 33 verši. Pak je to 3+3=6 a když je to 3×3=9. Nyní se vraťme k nadpisu a pochopme o jaké hloubce moudrosti Pavel mluví.

Kéž by měl každý porozumění k tomuto článku. Vím, že to ocení první olivovník, protože to je o hluboké moudrosti, která nás učí Nové písni, aby ji první olivovník mohl zazpívat před vzbuzenými 24 staršími muži, kteří ještě stále spí pod symbolickým oltářem ve svých hrobech. Kdo má ucho ať naslouchá co duch říká εκκλησίες (ekklisii). Jak hluboká je tvá moudrost nebeský Otče, JeHoVaH (Jehovo) Bože.

Ptejme se nebeského Otce, ve jménu Pána Jehošuy, zda je to z Otcovy moudrosti. Pokud nám to potvrdí, sláva a chvála patří jemu.

Pokoj nám všem v tomto Čase dokončení. Povzbuzujme se k Lásce a znamenitým skutkům.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “„Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevysledovatelné jsou jeho cesty!“ (Římanům 11:33)

  1. Potvrzuji coby emotivní žena že to je neskutečně vychytané, že to tak cítím a ještě se k tomuto článku v vrátím, mám nejraději čas a klid. Víš milý bratře co mě napadlo? Že cítím, že je lepší být 1.olivovnik tudíž blízko milujícího otce, ale nechci uvažovat co je lepší, neboť jsme všichni jeho děti. Souteživost o Otcovu přízeň byla v srdci Kaina, kdy pak zrodila… Jehova to věděl že má toto v srdci… Přiznám se, že jsem ještě nedávno říkala kolegům že jednou pojedu na koni do Tater, teď mám pocit že to tak nebude, že bych já měla tu čest?? Tyto pocity já mám… Také budu hledat jednu možná ne příliš podstatnou informaci, nebo odpověď spíš mám a to že král severu nemusí být o jednom konkrétním panovnikovi… Děkuji Otci a jeho králi Jehošuovi za drahocenný olej, kterého si mi takto dostává…

    1. Víš Jano, já taky na to hledím jako péro z gauče. Dostal jsem dnes ráno zvláštní sen, ale bylo to takové příjemné pohlazení a upozornění. Bylo mi v něm ukázáno, že jsem se tím odhalením hodně rychle rozjel a mám teď velmi snížit rychlost, zastavit. Takže mne Otec varuje, abych něco zbytečně nepředběhl. Proto už víc nemám o těch věcech Boží moudrosti psát. Směr jsem ukázal. Končím s dalším vysvětlováním.

      Co se týká krále Jihu a Severu, vždy jej prezentuje v konkrétní čas určitá konkrétní osoba, ale vždy je za tou osobou velká skupina lidí. Tak to je. To jsem myslel, že už chápeme, že se musíme na to takto dívat. Ten hlavní představitel má v sobě všechny rysy té konkrétní skupiny. Biden je křivák, který žádnou morálku nemá. Putin si udržuje morální úroveň takovou, kterou můžeme vidět po celou dobu u krále Severu v dějinách. Jih šel vždy za svou slávou, svou výjimečností. U Severu to bylo taky o egu, ale trochu jinak, vždy se tam odrážel i zájem celku, je svazován určitou morálkou. Nejlépe je to vidět na Octaviánovi, z něhož se stal osmý měsíc August, proto Augustus.

      Ti kdo jej chtěli použít v Římu pro své zájmy, jej považovali za velmi zkaženého a co z Říma udělal? Stejně tak pohlíží mnozí na Putina, že je zkažený, ale on má pevnou vnitřní morálku. Zrazení, kdy si s někým podá ruku, bere velice osobně, jako zradu celého národa. Jasně to řekl oligarchům hned při první schůzce v roce 1999. Tam jim řekl, že si musí uvědomit, proč mají to co mají a pokud nechtějí o to přijít, nesmí se míchat do politiky, protože on má jasnou vizi, kam chce Rusko posunout. Pak jim to několikrát zopakoval. On zradu neodpouští a pokud to není plánovaná zrada, tak najednou nám skáčou oligarchové z oken, nacházíme je mrtvé jasnou násilnou smrtí. Toto dělal Octavián, aby vybudoval Řím a reformoval jej do takzvaného zlatého věku. On se neohlížel na to, co si o něm někdo myslí, byl zaměřen na vizi. Proto je v Danielovi v 11. kapitole věnováno Římu a uchopení moci Octaviánem několik veršů. Abychom pochopili Putina, kým je, jak uvažuje.

Comments are closed.