Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ . (část jedenáctá)

Spread the love

Bratři a sestry, vy jenž jste prošli ranou, která se stala pro mnohé nezhojitelnou. Vám je určena tato část této publikace. Kéž už se to nestane, aby někdo musel skřípat zuby a být podle slov Pána Jehošuy, Pomazaného Krále Božím duchem, vyhozen do tmy tohoto světa, který končí podle vůle našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha. Kéž máme POKOJ potřebný pro naplnění posledního znamení našeho Vykupitele, kterým je:

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ .

Jsme na konci času bratři a sestry. To co potkalo duchovní Jeruzalém, jenž se podobal Velkému Babylonu v čase podzimu a zimy roku 2023 a roku 2024 se dá shrnout viděním, které obdržel náš bratr 28.02.2024, krátce před tím, než to na Babylon přišlo.

Viděl v nočním vidění toto:

Byl na svém pozemku a byl tam starý kurník, který byl na místě původního kurníku, který znal z dřívějších dob. A před kurníkem byla cesta do vrchu a stála na ni žena. Byl duchem veden k tomu, aby dovnitř vstoupili a aby jí něco z něj podal. Nevěděl co jí má podat.

A ten kurník byl udělán z latí a skrze něj prosvítalo světlo.

A v čase vidění už tam dávno žádný kurník nebyl. Přiměl ženu, aby vstoupili společně do tohoto kurníku. Ten byl mnohem, mnohem větší, než ten který sám znal. A dovnitř kurníku pronikalo světlo a byla v něm skříň, odkud té ženě podával něco podobné látce, podobné šatům.

Když se otočil, byl tam schůdek, podobný schůdek, který znal z původního kurníku a po něm musely slepice vstoupit do další části, protože byl kurník rozdělen na dvě části. Opět bylo skrze latě vidět na obě strany a ta část, kde se nacházely šaty a skříň, tak to bylo místo, kde byli krmeni a chováni vepři, kozy a jiná hospodářská zvířata.

A v té příčce uvnitř byla dvířka, která se otevírala kolem svého středu, takže když s nimi někdo otočil o 180°, opět se prostor uzavřel. V tom někdo dvířka otevřel a za nimi byla skřínka a kolem ní světlo. To co uviděl, byl otřesný pohled. Nejprve uviděl rozbitá vajíčka. Pak se před jeho zraky objevilo malé kuřátko, které bylo bez peří, sotva žilo a bez zobáčku a mělo jen jedno oko. Vedle něho ležela slepice v podobně zuboženém stavu, jen zvedala hlavu.

Když to bratr uviděl, začal volat k Otci a prosit: „Musíš Otče to kuřátko a tu slepičku zachránit.“ . Přitom usedavě plakal.

Sám totiž pocítil obrovskou lítost a všechen ten smutek, který takový pohled poskytuje. A nerozuměl bratr tomu vidění.“ .

A byl mi dán tehdy výklad a měl jsem jej předložit. Cesta nahoru, kde stála žena, ta symbolizovala cestu do Boží rodiny, která je v knize Zjevení symbolizována ve 12. kapitole jako žena.

Světlo prosvítající kurníkem symbolizovalo Boží přítomnost v tomto kurníku. Šaty ve skříni, kde žila prasata, tak ty symbolizovaly potřebu najít v tom prostoru pro prasata a jiná hospodářská zvířata, která tam sice nebyla, ale znázorňovalo to svět kolem nás a duchovní Jeruzalém podoben Velkému Babylonu, potřebu, aby skrze proroky, jenž mají ukazovat směr, aby se šaty dostaly k ženě a mohla si je obléci na Beránkovu svatbu. Bratr však nebyl prorokem.

Dvířka na otočném pantu ukazují, jak lehce se dal někdo podvést, ale jak lehké je také přijít k Otci, pokud jej člověk hledá celým svým srdcem, myslí a silou a On se mu dá nalézt. Proč? Protože to raněné kuře s jedním okem a bez zobáčku symbolizovalo takzvané učitele Božího slova, kteří na jedno oko nevidí a jejich ústa učí, co není Pravda. Proto byla všude kolem rozbitá vejce, plody jejich práce.

Také to symbolizuje mnohé z nás, náš skutečný duchovní stav, před událostí, která svět postihla.

Samotná slepice zobrazovala co udělali ti falešní učitelé s Kristem. Jak jim nezáleželo na tom, aby je sám nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) vyučil. To vidění k bratrovi přišlo v čase, kdy se On sám nechal nebeským Otcem vyučovat a nalézal POROZUMĚNÍ k tomu, jak naslouchat tichému Otcovu hlasu.

Nebeský Otec mu ukázal co On sám cítí, když vidí co se kolem právě děje. Jakou bolest mu to způsobuje. A stalo se to poté, co mi poslal jedno video, kde byl jeden z těch, kdo se nenechal vyučit a povzbuzoval druhé k předčasnému vytržení a vysvětloval tam porozumění o králi Severu a bylo mu absolutně jedno, jak nazývá Otce a Syna.

A to video se šířilo na sociálních sítích jako mor, který zabíjí duchovně ty, kdo mu tleskají. Kdo neobrací svou POZORNOST ke Svému STVOŘITELI a nehledají nejprve Otcovu vůli a Jeho SPRAVEDLNOST. Proto na něj a jemu podobné přišlo jejich vlastní slovo.

Nebuďme bratři a sestry jako v oněch dnech těmi, kdo se odtahují od našeho nebeského Otce a našeho Krále a Vykupitele, Beránka našeho, Pána Jehošuy Pomazaného, který přišel v těle na zem, aby nám dal příklad, jak se stát vyvolenými.

Svět pomíjí a s ním i jeho žádost, ale nezasloužená laskavost našeho nebeského Otce trvá pro pozvané na Beránkovu svatbu až na neurčitý čas. Pro Vás bratři a sestry. A spolu s ní pro nás věčný život. Vždyť sami jste důkazem a svědectvím tomuto světu, stejně jako je i náš bratr, který to vše uviděl, že jen skutečná důvěra k Otci, který nás sám vyučí, pokud mu to člověk dovolí, nás přivádí ke SKUTEČNÉ PRAVDĚ a k POROZUMĚNÍ, abychom měli věčnou naději a opravdový vztah s naším Bohem.

Proto se pro nás stala AGAPE skutečným poutem jednoty, abychom v ní napodobovali náš skutečný vzor, PÁNA JEHOŠUU. Mnozí z nás podlehli ve svém čase různým filozofiím a nezdravému učení, ale touha po PRAVDĚ a Otcově SPRAVEDLNOSTI nás v tom čase tísně, na konci soužení těch dnů přivedla k Otci a Beránkovi.

Ať je velebeno Tvé svaté jméno Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), aby národy prostřednictvím Dobré zprávy poznali, že Ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Amen a amen

S Agape má milovaná žena a naše sestra Šárka, bratr, který měl to vidění a Váš bratr, Pánův otrok, Igi

Pokud odkaz funguje, video můžete shlédnout zde: