Zamyšlení nad dnešním světem a nárůstem turbo rakovin, který slouží jako ukazatel pro náš dnešní duchovní život

Spread the love

Dnes můžeme stále častěji kolem sebe vidět fenomén, kterému se říká turbo rakovina. Je to extrémně rychlý nárůst zhoubných nádorů v těle člověka, jenž se těžko léčí. Proč? Protože tento fenomén úzce souvisí s tím, co lidé podstoupili od prosince 2020, jako způsob vlastní záchrany před uměle vytvořenou nemocí, která byla pojmenována Sars Cov 2, nebo také Covid 19. Lidé uvěřili tomu, že je moudré, aby do svých těl vpravili experimentální látku, kterou připravila farma lobby, jenž stojí za Agendou pro snižování počtu žijící populace, protože takzvaně mocní za oponou na pokyn démonských sil rozhodli, že zdroje Země jsou omezené a jen oni jsou vyvoleni k tomu, aby sami, spolu s jejich rodinami, měli do budoucna zajištěn dostatek všeho pro jejich takzvaný výjimečný život.

Bylo na téma experimentální genové terapie už sepsáno mnoho odborných článků, jak škodlivý zásah to pro tělo byl. Někteří odborníci varují, že sklizeň plodů z tohoto nerozumného jednání teprve přijde. Cílem článku není vytvářet strach, ale získat POROZUMĚNÍ PRO NÁŠ DUCHOVNÍ ŽIVOT. Na případech turbo rakoviny vidíme kam směřuje mnoho lidských životů. Každý trochu soudný člověk vidí zmar. Jak rychle můžeme přijít o život, pokud vše pečlivě nezkoumáme. K jak fatálním následkům to vede. Jak jsem se dozvěděl, nějaká česká maenstreamová televize nyní vysílá seriál formou hraného dokumentu o rakovině. Prý je vše předkládáno velice působivou formou. Neviděl jsem, ale věřím, že to tak je.

Otázka zní: „Proč právě nyní něco takového běží a zda krom poučení to nemá další skrytý význam?“ . Pokud nevěříme na náhody, je to velice zvláštní načasování. Konzumenti těchto dokumentů často nevidí jednu důležitou okolnost, že natočit podobný seriál trvá dlouhou dobu. Nekladou si jinou otázku: „Nemá takový dokument skrytě programovat lidskou mysl, aby fakt turbo rakovin přijala jako něco přirozeného a nehledala konkrétní příčinu?“ . Měl jsem se nad tím zamyslet a měl jsem zhlédnout film Kramerová versus Kramer z roku 1979.

Když mne napadlo se na film podívat, spletl jsem si jej s jiným filmem, kde byl příběh muže a ženy s rakovinou. Potkali se v čase, kdy jim byla rakovina diagnostikována a oba věděli, že už mají jen málo času. Proto se rozhodli zbývající čas prožít spolu a naplno. Nemohu si vzpomenout na název, možná někdo poradí. Byl tuším také oceněn Oscary. Oba filmy vznikaly v přibližně stejné době.

Film Kramerová versus Kramer je jiný příběh. Mnozí jste jej asi viděli. Ten popisuje situaci, kdy žena po 8 letech odchází od svého manžela a hlavně od syna. Po necelém roce žádá soud, aby byl syn svěřen do její péče. Muž, který byl do doby odchodu manželky zaneprázdněn 6 let prací pro firmu a neměl na syna a manželku čas, byl vhozen symbolicky do vody a musel se začít o syna starat. To vedlo před soudním přelíčením ke ztrátě jeho zaměstnání. Aby mohl u soudu uspět, bylo potřeba se nechat okamžitě zaměstnat u konkurence. Ta jej přijala, ale musel přijmout nižší roční plat, než měl u původní firmy na stejné pozici. Toto rozhodlo, že syn byl soudem nakonec svěřen do péče matky.

Závěr skutečně kvalitního filmu je o tom, jak musí Dustin Hoffman, představitel mužské role syna připravit na přemístění do domu své matky. Jak prožívá tuto budoucí ztrátu. Závěrečná scéna je o tom, že bývalá manželka vypráví svému exmanželovi sen, který tu noc měla a jak se rozhodla dát zájmy syna výš, nad vlastní zájmy. Možná si říkáte, jak to vše souvisí s turbo rakovinou. Zprvu jsem toto netušil ani já. Šel jsem si lehnout a usnul jsem. Před usnutím jsem rozjímal nad další „hádankou“, kterou mám předložit, aby nám pomohla k duchovnímu vzrůstu.

Asi po hodině spánku jsem se začal probouzet a byl jsem veden duchem k tomu, abych na tomto filmovém příběhu ukázal duchovní rozměr duchovní turbo rakoviny, která postihla mnohé duchovně smýšlející bratry a sestry. A jak je důležité ji léčit a jak na léčbu dosáhnout.

První věc kterou jsem měl zkoumat, byla ta, proč je nyní tolik rakovin, nad jejich příčinou a proč se rozpadl vztah mezi Dustinem Hoffmanem (mužem-hlavním hrdinou filmu) a Meryl Streepovou (představitelkou ženy). Jak to spolu souvisí. Obě události pro člověka mají stejnou příčinu. TÍM JE PŮVODNÍ ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ!!!

U turbo rakoviny se jedná o touhu zachránit sebe sama preventivním zásahem do genetické výbavy člověka. U Dustina Hoffmana to byla touha zajistit vlastní silou svou domácnost. Touha po kariéře a po bezpečí ve formě finančního zajištění. Ani jedna osoba, jak filmová, tak ta skutečná, nehledali POROZUMĚNÍ, které sám život už tolikrát přinesl, že je potřeba přistupovat k vlastnímu životu zodpovědně. Pokud toto nečiníme, pak se MINEME CÍLE, což je vyjádřeno slovem hřích. Rozpad rodiny se stal RAKOVINOU PRO DNEŠNÍ SVĚT. Vše započalo ve velkém, když ženy museli po první světové válce začít nahrazovat vlastní prací ztracenou mužskou sílu.

Druhá část velké války, kterou Písmo předpovědělo skrze proroka Daniele, rozbor jeho proroctví máme na těchto stránkách, druhá světová válka toto vše ještě více umocnila. Rodiny se dostaly pod tak velký finanční tlak, že nezbylo nic jiného, než aby muž i žena pracovali a starost o děti přenechali na státních institucích. Vše vyvrcholilo v posledních více jak 30-ti letech, kde Satanem řízený stát oddělil rodiče od dětí a ty jsou vychovávány vlivem různých na státech závislých neziskovkách. Je tedy velice těžké žít správně a hlavně přirozeně, kde muž je přirozenou hlavou ženy, stará se o hmotné a duchovní potřeby rodiny a žena pak vytváří domov. Společně pak dohlíží na tradiční výchovu svých dětí.

Toto asi dokáže každý člověk pochopit. Měl jsem se zamyslet nad synem, o kterého ve filmovém příběhu jde. Opět je potřeba se dívat na tento příběh duchovníma očima. Měl jsem jej brát za symbolický plod víry. Jak ze soudního přelíčení vyplynulo, ztratila se mezi mužem a ženou vzájemná komunikace. Dustin Hoffman si to uvědomil ve chvíli, kdy odpovídal synovi na otázku, zda syn není příčinou odchodu maminky z domu. Celý příběh také naznačuje, že muž i žena stále cítí k sobě vzájemné pouto, ale neumí jej projevit. To se odhaluje na odcizení ženy.

Jak jsem se měl na tento aspekt podívat duchovně? Dnes je mnoho bratrů a sester ve svazku s nevěřícím partnerem. Mnozí by jej nejraději vyměnili za někoho lepšího, duchovnějšího. Ženy si například nedokáží představit, že by ten jejich světem okouzlený protějšek, který si rád sedne s kamarády k pivu, že by se mohl proměnit v partnera, po kterém tak touží. K čemu takové uvažování vede? K tomu. že hledají jinde. Naivně si myslí, že skutečný duchovní vztah lze vytvořit tím, že postačí vyměnit partnera za někoho, kdo zná Písmo a vše bude už jenom procházka růžovým sadem.

Bratři si naivně myslí, že žena, která si ráda čte v Písmu a je přesvědčena, že už všemu porozuměla a má romantické představy o svém budoucím muži s biblí v ruce, že je to jejich možný dokonalý protějšek. Měl jsem se tedy zamyslet, jak nám samotný film odhaluje, že za vším je něco daleko více. Co? Nebeský Otec mne vedl k tomu, že vždy nás v této době vedl a vede k našim dokonalým protějškům, ač si to vlastně neuvědomujeme. Jinak bychom na počátku nebyli schopni se dát vůbec dohromady.

Pokud tuto Pravdu nepřijmeme za fakt, nebudeme dostatečně motivováni k naplnění Jeho vůle vzhledem k člověku, ale také vzhledem k Božímu království. Máme si připomenout náš společný začátek, kde to nebylo jen o sexu, který byl bohužel často hlavním motorem vzájemného soužití. Ale byl tam čas na vzájemnou hlubokou a otevřenou komunikaci. Je úplně jedno, zda jsme byli v té době nevěřící, jenž jsou pohlceni světem. Mnozí pak přijali své dnešní partnery už v čase, kdy započali nebeskému Otci důvěřovat.

Co nám odhaluje Písmo?:

Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění.“ .

Pokud nám nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh skrze rádce odhaluje svůj záměr tím, že nám říká, abychom měli se svými partnery trpělivost a pracovali na důvěrném hovoru, na hluboké komunikaci, nemůžeme čekat, že obdržíme dalšího partnera. Že bude ten stávající vyměněn jako ponožky.

Až na výjimky, které vždy potvrzují pravidlo, můžeme se 100% jistotou říci, že ten kdo jde po našem boku v tomto čase, že je dokonalý protějšek pro náš věčný život. Když se na to takto nedíváme, vlastně říkáme o našem nebeském Otci to samé jako tvrdí Satan, ŽE NEUMÍ TVOŘIT DOBRÉ, že Adam s Evou byli špatný výtvor. Přesto vím bratři a sestry, že toto nás po POZNÁNÍ NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE NENAPADÁ, ŽE TOTO NEMÁME V SRDCI. Přesto naše skutky mnohdy říkají pravý opak.

Měl jsem se zamyslet nad tím, co se muselo stát, aby Dustin Hoffman změnil svůj postoj ke svým vlastním představám o ideálním způsobu, jak zajistit svou rodinu. On musel převzít odpovědnost za své dítě. Musel se na vše začít dívat jinak. Velmi mu to pomohlo. Kdyby to neudělal, nedospěl by k tomu nejdůležitějšímu. Tím byl vztah k jeho synovi, za kterého by dal cokoli, jen aby byl jeho syn šťastný. Jeho pouto se stalo velmi silným poutem.

Nyní si to převeďme do duchovní roviny. Syn z filmu je jako naše víra, o kterou je potřeba pečovat s našim partnerem. Aby o ní mohl také i partner pečovat, je potřeba učinit nejprve změnu u sebe. K tomu potřebujeme moudrost a rádce. My víme kdo je nejlepší rádce, že je to náš nebeský Otec. Abychom tu změnu dokázali provést, potřebujeme znát PŘÍČINU, kde je chyba. Často ji nejsme schopni sami odhalit. Proč? Protože sami sebe posuzujeme lépe, než je skutečnost. Toto je první krok k nápravě. Pro tento krok je potřeba se co nejvíce přiblížit k našemu nebeskému Otci, aby nám sám odhalil, jak se změnit.

Nádherná myšlenka je tato:

Důvěrný vztah k Jehovovi patří těm, kteří se ho bojí (KDO MAJÍ BÁZEŇ, NE ŽIVOČIŠNÝ STRACH), také jeho smlouva, kterou jim dává poznat.“ .

Vzpomeňme si na dobu, kdy se naše vlastní děti dostaly do puberty. Nebo si sami tu vlastní pubertu připomeňme a v ní to, co nejvíc naše rodiče vytáčelo. Byla to naše svévole, dělat vše po svém. Mohli nám rodiče říkat: „NEDĚLEJ TOTO. NEDĚLEJ TAMTO. UDĚLEJ TOTO, PROTOŽE TO JE TA SPRÁVNÁ CESTA!“ . Jak jsme to nenáviděli a mysleli si o rodičích že jsou hloupí. Byli? Dnes víme, že ne.

Když se necháme poučit, pak přirozeně následuje druhý krok. Jaký? Naše postupná změna. Té si všimne i náš partner. Když shlédneme film, tak Meryl Streepová odchází jen proto, že nevěří, že se může její manžel změnit. Že bude někdy schopná se svým mužem opět komunikovat. Proč nechtěla komunikovat se svým mužem? Protože ztratila naději, že lze najít společnou řeč. Toto je potřeba učinit jako třetí krok. Zkusit se zamyslet nad tím, co nás učí jednání našeho partnera. Nehledat důvody proč to s ním vlastně nejde, ale hledat způsoby, aby to šlo. Pozitivní přístup nám vrátí naši první lásku a obnoví touhu bojovat.

Nyní se zamysleme nad situací, kterou všichni známe. Jsme například v práci a je tam nějaký kolega, kolegyně, kteří nám dávají jasně najevo, jak je jim nepříjemná naše přítomnost. Chceme tam být? Nebo hledáme všemožné záminky, jak s nimi strávit co nejméně času? A jak se asi cítí partner, který stále slyší z naší strany kritiku? Bude toužit po naší přítomnosti, nebo bude raději trávit čas jinde? S televizí, s kamarády, kamarádkami a podobně? Na to nepotřebujeme vysokou školu, abychom věděli, že jej nic nemotivuje, krom příležitostného sexu a ne milování, to vše snášet.

Čtvrtým krokem k uzdravení vztahu je pochopení, PROČ ČLOVĚK TOUŽÍ ŽÍT V PÁRU. Není odpověď zde?:

A Bůh dále řekl: Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby, a ať mají v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a domácí zvířata a celou zemi a každého pohybujícího se živočicha, který se pohybuje po zemi. A Bůh pak stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je mužského a ženského rodu. “ .

My přece víme, že se děje toto:

Dva jsou lepší než jeden, protože mají dobrou odměnu za svou tvrdou práci. Vždyť kdyby snad jeden z nich upadl, druhý může svého společníka pozvednout. Ale jak to jen bude s tím, který je sám a padá, není-li zde druhý, aby jej pozvedl? Navíc, lehnou-li si dva spolu, pak se jistě také zahřejí; ale jak si může jediný člověk udržet teplo? Kdyby někdo mohl přemoci jednoho samotného, dva by se proti němu mohli spolu postavit. A trojnásobnou šňůru nelze rychle přetrhnout.“ .

Kdy budeme mít trojnásobnou šňůru? Jen tehdy, když oba, muž i žena, mají na prvním místě nebeského Otce, aby je On sám vedl a vyučoval. Stane se takový vztah toxický, rakovinotvorný? Určitě ne bratři a sestry. Ale abychom to měli, stojí to mnoho úsilí. Když se nám to podaří, pak samotný výsledek je nad všechna naše očekávání. Pak jsme na luštění hádanek dva, které si skrze příběhy v Písmu pro nás nebeský Otec připravil. Zkusme si film s partnerem pustit a pak si o něm promluvit. Najít společnou řeč, styčný bod.

Co získáme tím, že svého nevěřícího partnera přivedeme na společnou duchovní cestu?
Zdá se Vám výše popsané jako něco, čeho se nedá dosáhnout?

Pak zaměřme svou mysl na stav, kterého tím dosáhneme:

Prohloubení vzájemného sblížení (propojení)
Projeví se mezi Vámi touha trávit spolu více času
Více spolu komunikovat
Povede to k touze vzájemně se obohacovat o myšlenky z Písma
Čerpat z nich POROZUMĚNÍ
A vznikne touha být spolu věčně

Kéž se nám to podaří a kéž nám v tomto úsilí dá nebeský Otec v Jehošuově jménu moudrost, aby se naše partnerské vztahy nestaly podobné turbo rakovině, která nevede ke šťastným koncům. Pokoj Vám všem.

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův nedokonalý otrok, Igi

3 thoughts on “Zamyšlení nad dnešním světem a nárůstem turbo rakovin, který slouží jako ukazatel pro náš dnešní duchovní život

 1. Nárust rakoviny byl problém už za socialismu a pořád se stupňuje, až do dnešního stavu.
  Napsal jsi víc článků na téma Covid, kdyby z toho byla pravda jen polovina byly bychom ve většině případů mrtvý.
  Nemáš pro svá tvrzení žádný důkaz, jen lidi kteří říkají své hypotézy jak je zrovna napadne.
  Pořád je to stejné a pořád se to opakuje. Neustále se člověk snaží získat určitou nadvládu nad ostatními. Nemusí to být vždy silou anebo penězi.
  Igore najel jsi na tuhle vlnu a děláš chybu.
  Ono by to vlastně nevadilo, ale problém je v tom že se snažíš přesvědčit ostatní aby tomu věřili a žili podle toho.
  Jsou to jen nápady člověka i když třeba dobře myšlena.
  Bohu můžeš věřit i bez těch historek okolo, uznávám že to není tak napínavé, ale důležité je nesklouznout do historek ještě dalších lidí od kterých tato moudra o covidu pocházejí.

 2. Například tohle jsi Igore napsal
  https://www.world-eyesbible.com/2021/11/20/smrt-andreje-babise-zni-to-silene-ja-vim-ale-v-tomto-silenem-svete-si-musime-zvyknout-i-na-silene-moznosti/
  Taková slátanina.
  Pro ostatní, kteří se snažíte najít pravdu mám radu. Podívejte se co kdo napsal za moudra v minulosti.
  K dnešnímu dni máme samozřejmě víc informací, které tehdy autor článku neměl a tak můžeme porovnávat s tím co je jeho fantazie, kde občas hrábl po nějakých jakoby faktech atd.
  Odkaz který jsem dal výš je jeden z mnoha příkladů manipulace a nesmyslů, kterými nás Igor krmí.
  Doufám jen, že Igor nezačne promazávat články, protože by byla škoda přijít o takové klenoty.
  Tohle je jen jeden z dalších podvodných webů.

 3. Co na to odpovědět Jiří? Jasně odkazuješ sám na sebe. Já jsem nikdy nic z toho co jsem zveřejnil nesmazal. Takže co vlastně říkáš, podle tvého komentáře? „Já bych jednal takto, protože já toužím druhé manipulovat.“ . To, co jsem napsal, nepotřebuji mazat. Zda tomu věříš, nebo ne není můj problém a samozřejmě můžeš nesouhlasit. Problém není v tom, zda si něco myslíme, ale v tom, jaký máme skutečný vztah k našemu Stvořiteli a jak On sám s námi komunikuje, zda dovolí nahlédnout člověku tam, kde normálně není vidět.
  Tvým problém byly a jsou emoce. Touha dosáhnout někam, kde může člověk jen s pokorou. Máš přístup k informacím a statistikám jako na příklad profesor Staněk? Byl jsi někdy osloven lidmi, kteří ti o sobě řekli věci, které musí před druhými utajovat? Pokud se mnou nesouhlasíš, nemusíš. Pokud tě mé články neoslovují, tak je nečti. Tvé komentáře jsem nikdy nesmazal. Takže tvé varování přede mnou už z tvých úst zaznělo. Otázka je, proč tě zrovna poslední článek popudil a ani jsi si nedal práci zjistit, jak to s turbo rakovinami skutečně je, když o nich před časem psal i samotný maistream?

  A je můj článek, který jsi okomentoval tebou skutečně správně pochopen? To ať soudí ti, kdo jej přečetli. Kéž máš hezký den. Přeji ti jen to nejlepší. Proč? Nejsi mým nepřítelem. Ač jsem ti nijak neublížil, ty jsi si ho ze mne udělal.

Comments are closed.