Jak a kdy se pro nás stanou příběhy v Písmu podobné živému slovu?

Spread the love

Tato otázka, její zodpovězení, je důležité pro správné POROZUMĚNÍ PÍSMA. Když jsem byl ještě duchovním kojencem, smýšlel jsem jako duchovní kojenec, protože mléko POZNÁNÍ mi nedovolovalo vidět duchovním zrakem. Aby se to změnilo, potřeboval jsem se na Písmo začít dívat tak, jako bych byl součást daného příběhu, který se kolem mne odehrává právě nyní. Jsou místa v Písmu, kde si toto může každý rychle osahat. Vžít se do situací například Pána Jehošuy Krista, či v knize Skutků a tak ochutnat, co nám Písmo odhalí, když se k porozumění necháme přivést Božím duchem.

Pán Jehošua nám říká:

Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty, odešel a okamžitě prodal všechno, co měl, a koupil ji.“ .

Toto vyjádření v naší mysli vytváří obraz, který lze snadno pochopit. Cestující kupec, který skupuje od lidí různé předměty, kterým oni nepřikládají velkou hodnotu, ale on ví, komu tento předmět nabídnout, aby jej prodal s obrovským ziskem zájemci, který daný předmět skutečně ocení. Proto posluchač, či čtenář Písma porozumí tomu, že Boží království je velmi cenné, pokud se stane jeho součástí. Co plně často nepochopí, je to, že my se musíme stát těmi cestujícími kupci.

Zde vznikají otázky: „Jak se jimi stát? Co to obnáší?“ . Pokud se do tohoto symbolického obrazu neponoříme hlouběji a nezkoumáme každý detail, jenž nám v mysli vytane, odejdeme s myšlenkou tělesného porozumění. A dnešní článek je určitým návodem, jak se do myšlenkových obrazů, jenž nám Písmo odhaluje, jak se do nich ponořit. Jak vše správně zkoumat.

Opět je to o určitých krocích. Prosíme s manželkou Šárkou nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha o moudrost, abychom to dokázali správně předložit a spolu o tom všem diskutujeme. Nebeský Otec poté vedl Šárku ke 2.Královské 6:24 až 6:33, aby nad textem uvažovala a hledala porozumění. To co z textu pochopila jsme spolu opět diskutovali a snažili jsme se vše pochopit na dnešní době. Když jsme porozuměli, pak dostala za úkol sepsat postup, jak vše zkoumala:

Celý příběh v těchto verších pro mne, po prvním přečtení, byl „historickým zápisem“ přibližujícím tehdejší dobu a odhalující, v tom čase, hodnotu lidského života = panovník, který chápe svrchovanost Boha, naslouchá lidem a z hrůzy postihující jeho lid viní Boha.

Do veršů jsem se zahloubala a začala si skládat „celý obraz“, který jsem na poprvé nevnímala:

… obléhali je, až oslí hlava dosáhla ceny osmdesáti kousků stříbra.. = extrémní nárůst cen základních potřeb

… izraelský král procházel po zdi.. = vládce shlížející na svou zem z určitého nadhledu

… jestliže Tě nezachrání Jehova… = vládce chápe a uznává svrchovanost Boha

… tahle žena ta mi řekla… = žena nevolá ke králi o záchranu, nežádá jídlo, hledá u krále lidskou spravedlnost

… vespod na jeho těle byla pytlovina = vládce se před Bohem pokořuje, je si vědom vlastní hříšnosti, je si vědom, že vládcem je z vůle Boha

… jestliže dnes hlava Eliši … = vládce svou zlobu obrací proti Bohu

… vrahův syn… = vládce se svou zlobou z pokorného služebníka Boha stává synem Satana

V okamžiku, kdy jsem si tyto útržkovité „informace“ poskládala, získala jsem obraz dnešní doby – ekonomika se hroutí, ceny stoupají, je zde jeden vládce, který plní vůli Boha, z nadhledu shlíží na svou zem i mimo hranice své země, lidem se jeví, jako ten, který jim naslouchá a lidé k němu volají pro nastolení lidské spravedlnosti. V určitý okamžik se vládce postaví proti Bohu, proti olivovníkům.

Zbývá pak jen otázka poslední „koho či co představují v příběhu chlapci k snězení určení?“. Když odpověď nalézt se nám podaří, pak dávný příběh v Písmu zapsaný do současna se nám promění.“ .

Tak jako cestující kupec musí stále cestovat z místa na místo, aby nalezl to, co nemá pro své majitele žádnou hodnotu. A až to nalezne, aby to nabídl někomu, kdo za nalezené zaplatí adekvátní cenu, tak ten se musí „brodit“ sem a tam celým světem. Podobnou myšlenku už jsme někde četli:

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ .

Naše mysl se tedy musí začít brodit sem a tam. Podívat se na dnešní dobu. Jak můžeme to vše kolem nás připodobnit zapsanému příběhu. Je to duchovní brodění. Proto potřebujeme Boží pomoc. Ideál je, když to můžeme diskutovat se svým partnerem. Proč? Každý z nás to může vidět trochu jinak. Cílem je správně pochopit. Když dovolíme, aby přitom působil Otcův duch, najednou se začneme doplňovat v tom, jak ten obraz vidíme a náš pohled se sjednotí. Nalézáme perly velmi vysoké hodnoty.

To, co znamená, že kupec vše prodá, aby tu nalezenou perlu mohl koupit, tak tím je náš čas. Ten má v našich životech tu nejvyšší cenu. Pokud jej věnujeme například televizní zábavě, což neznamená, že se nikdy nepodívám na něco zábavného, tak sám sebe ochuzuji o to, být s nebeským Otcem díky Jeho působení na nás duchem. Pokud se stane zkoumání Bible pro nás tou hlavní zábavou, získáme mnohé. Nejenom, že Písmu budeme do hloubky Rozumět, ale staneme se skutečně těmi cestujícími kupci, kteří stále něco nachází a kteří stále hledají ty, kdo nalezené ocení podobně, jako to oceňujeme my sami.

Každou nalezenou perlou náš vztah k našemu nebeskému Otci zesílí. Když toto činíme ve dvojici, prohloubí to naši vzájemnou komunikaci. Tím vzroste vzájemná Agape a touha mít na takové chvíle co nejvíce času. Tyto duchovní rozhovory nás vedou k humoru. Humor ještě k větší radosti. Když jsem studoval Písmo s mou bývalou manželkou a bratrem Láďou Šárem Dej mu Otče věčnou slávu za trpělivost, kterou s námi měl, tak to bylo nejveselejší období v mém životě. Vždy jsem toužil potom, abych si ty časy mohl opět prožít. Děkuji našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ve jménu Beránka a Krále, Pana Jehošuy, že to opět s mou milovanou ženou Šárkou mohu znovu prožívat.

Víte bratři a sestry jakou otázkou začínáme často nový den?

„Máš nějakou novou myšlenku miláčku od našeho Tatínka?“ .

Proč se takto dotazujeme? Protože víme, že se zase zasmějeme. Když jeden z nás dvou spí a ten druhý má prostor být s Otcem, tak se nemůže dočkat, až ten kdo spí vstane. Proč? Aby mu předal to, co právě od Otce načerpal. Je to jako když se rodiče nemohou dočkat, až předají dárek svým dětem a uvidí radost dětí nad vytouženou hračkou.

Proto je dobré mít partnera, který má na prvním místě Otcovu vůli. Kéž toužíte po této změně v našich životech. Vždyť kde toužíme setrvat co nejdéle? V místě s těmi, se kterými nám je veselo. Kde i velké problémy, které musíme řešit, nás nezbavují radosti. Modlíme se za Vás bratři a sestry, aby Vám toto dal nebeský Otec poznat. Vždyť sám apoštol Pavel o té radosti píše ve svých dopisech. Sám Šalomoun to vyjadřuje těmito slovy:

A dobrořečil jsem radování, protože lidstvo nemá nic lepšího pod sluncem než jíst a pít a radovat se, a že to by je mělo doprovázet v jejich tvrdé práci za dnů jejich života, které jim dal pod sluncem pravý Bůh.“ .

Nezkoumejme prosím nic tělesně. Vždyť to vede ke sváru a rozepřím. Spíše hledejme porozumění v Pavlových slovech:

To je má obrana proti těm, kteří mě zkoumají: Nemáme snad autoritu jíst a pít?  Nemáme snad autoritu s sebou vodit sestru jako manželku, stejně jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři a Kéfas?“ .

Kéž jsou Vám bratři a sestry tato slova k užitku a k duchovnímu vzrůstu tím, že se stále více přibližujeme k našemu Bohu, k našemu nebeskému Otci, aby to byl On sám, kdo nám dává duchovní vzrůst. Ať je to náš nebeský Otec, kdo nás vede cestou života, po které máme chodit v Jehošuově jménu. Amen a amen

V Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi