Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? (část třetí)

Spread the love

Ač se stále věnuji odpovědi na výše uvedenou otázku, která při správném porozumění dává člověku možnost začít skutečně komunikovat s naším nebeským Otcem, Stvořitelem nebe a země JeHoVaH (Jehovou) Bohem a to nám dovoluje, abychom byli v určitém čase, protože to není hned, přivedeni ke Kristu, jak to vysvětluje Jan 6:43-47. Tak stále někteří překrucují tyto myšlenky podle náboženských představ, které lidstvo přijalo díky působení Velkého Babylonu, což jsou náboženské domy, organizace, sekty a prosazovaná učení, jako je například ateismus, či esoterika. Proto musím začít opět jinak, než jsem měl už sepsáno a přizpůsobit myšlenky těmto čtenářům.

Apoštol Pavel ve svém dopisu do Korintu uvedl tuto myšlenku:

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé?“ .

Toto se bohužel nezměnilo a proto i já musím psát k Vám, jako k nemluvňatům, ač bychom vzhledem k času měli být učiteli a dokázat tak přijmout hutný duchovní pokrm. Proto jsou mnozí stále odkázáni pouze na mléko. Jak se to projevuje? Například tím, že když hovořím o změně času a našem postoji k druhým lidem, že někteří má slova překrucují a tvrdí, že učím něco v tom smyslu, že by se neměla kázat Dobrá zpráva druhým lidem. Ať se to nikdy nestane. Prosil jsem jednoho muže, který toto tvrdí, aby mne citoval a usvědčil z této myšlenky. Samozřejmě toto neudělal.

Přemýšlel jsem nad tím, co jej k tomu vede, že takto uvažuje. Díky dalším jeho komentářům odhalil, co za jeho myšlenkami je. Například náboženský dům Svědků Jehovových rád zakazuje věřit všemu, co je projevem Božího ducha. Své ovce učí:

My, kteří jsme vyvolení, my nejsme inspirovaní, nemáme komunikaci se Stvořitelem nebe a země, proto ji nemá nikdo a musí Vám postačit co Vás učíme a věřit všemu co Vám oznamujeme!“ .

Proč jsou tak úspěšní s touto politikou náboženských dogmat? Protože uvěřili, že znát, MÍT POZNÁNÍ Písma postačí. Že není potřeba Boží duch, být skutečně inspirován, COŽ PŘINÁŠÍ POROZUMĚNÍ. To samozřejmě z logiky věci nemůže přijít, pokud takto uvažujeme. Podržme si tedy tuto myšlenku, ŽE POZNÁNÍ AUTOMATICKY NEZNAMENÁ POROZUMĚNÍ.

Příklad. Jeden muž ve středověku velmi toužil potom, aby se stal knězem. Bylo mu bráněno. Už si nepamatuji přesně proč. Byl velmi ošklivý, to tam také hrálo roli. Nakonec, když však dále vytrvával v této touze, bylo mu řečeno, že se musí nejprve naučit celé Písmo v latině, které nerozuměl. Teprve tehdy jej přijmou mezi sebe a dovolí mu, aby se stal knězem. Jemu se to povedlo. Měl POROZUMĚNÍ proto co se naučil, nebo měl jenom POZNÁNÍ?

O čem Písmo je? Mohu jej znát skutečně zpaměti, přesto mi to neprospěje v tom, abych se stal duchovním člověkem. Proč? Protože duchovní myšlenky budu stále chápat tělesně. Aby se to změnilo, potřebuji klíč. Co je tím klíčem? Boží duch. Kdy jej obdržíme? Když budeme nebeského Otce sami žádat s celým srdcem, celou myslí a celou životní silou a On nám bude naslouchat a také nám toho ducha dá a začne k nám promlouvat.

Smyslem těchto všech myšlenek v této úvaze je to, jak tuto komunikaci navázat. K pochopení použijeme toto znázornění ze života. Když jsme se narodili, bylo potřeba začít naslouchat slovům našich rodičů, abychom s nimi mohli komunikovat. Mnohým slovům jsme neporozuměli hned, až časem. A teď si to ukážeme v Písmu, že přesně to samé musíme zopakovat duchovně.

Byl člověk, farizeus, jménem Nikodém, předák Židů. Ten k němu přišel v noci a řekl mu: Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže provádět tato znamení, která ty provádíš, ledaže je Bůh s ním. Jehošua mu odpověděl a řekl: Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.“ .

I my se musíme symbolicky narodit znovu. Mnozí si myslí, že se jim to podařilo už jenom proto, že si něco přečetli a naučili se z Písma. Kdo jim dával „porozumění“ ? Člověk, kterého měli vedle sebe. Co jim tento člověk skutečně předával? LIDSKÉ POZNÁNÍ. Vše je totiž v této části Písma právě o té komunikaci, jak na ni dosáhnout a pochopit, jak funguje. Nikodém byl zaslepen farizejstvím, tedy POZNÁNÍM, KTERÉ UČENÍ FARIZEJŮ PŘINÁŠELO, proto položil tělesnou otázku:

Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže přece podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se?“ .

Otázka byla logická, ale zároveň velmi tělesná. Pán Jehošua tomu rozuměl, nezačal se povyšovat, ale přiváděl Nikodéma k přemýšlení.

Jehošua odpověděl: Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch.“ .

Dnes, zvláště takzvaní charismatici, provádí rituály, které mají navodit v člověku pocit, že byl zrozen z ducha. Proto si libují v mluvení jazyky a podobně. Jsou přesvědčeni, že zrození duchem je o konkrétním tělesném projevu. Narodit se z ducha souvisí s tím, že jsme nebeskému Otci dovolili, aby nás On sám začal poučovat. Kdy se to stane? Pokud my přijmeme jako fakt to, co vysvětluje apoštol Jan ve svém dopisu:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.“ .

Podobně i já vždy vybízím, abychom takto činili, protože si jsem vědom, že pokud předložím něco špatně, mohl bych se stát falešným prorokem. Jak k tomu vybízím? Tak, že stále říkám, abychom se sami dotazovali nebeského Otce, Pána JeHoVaH (Jehovy) v Jehošuově jménu, zda jsou to myšlenky člověka, pak nemají valný význam, nebo jsou inspirovány Božím duchem, podle Otcovy vůle.

Je až zarážející, že mnozí toto nechápou. Toto jejich uvažování je však logické. Položme si otázku: „Jak se může někdo, kdo nemá komunikaci s nebeským Otcem dotazovat, zda je to z ducha?“ . Ne , nemůže. Ti, které znám a komunikaci s nebeským Otcem vedou, tato má vybídka vůbec nepřekvapuje. Naopak, skutečně se dotazují. Jak jim nebeský Otec odpovídá, na to je třeba se ptát jich samotných. Jak poznávají, že je něco z ducha? Tak, že přijali duchem tuto myšlenku:

„Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha,“ .

Co tvrdí náboženské domy, jejich tradice? Že Je-sus (Ježíš), což v překladu znamená Jehovovo prase, přišlo v těle. A tím se chlubí. V jakém jménu probíhá komunikace s nebeským Otcem? V tom co znamená Jehovovo prase, nebo v tom, jenž znamená JeHoVaH (Jehova) zachraňuje? Pokud jeto to druhé jméno, pak máme POROZUMĚNÍ, nejenom pro tuto část Písma, ale klíč ke komunikaci. JEHOVAH (JEHOVA) ZACHRAŇUJE = JEHOŠUA:

avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ .

Přicházelo jméno Je-sus v tom čase apoštola Jana? Ano. První, kdo jej použili, byli samotní farizeové, když Pána Jehošuu představovali Pilátovi, aby jej dal popravit. Protože porozuměl jejich vyjádření, dal nad stauros (příčné dřevo zavěšené na kůlu, na kterém byl Pán přibit) tabulku s tímto výrokem:

„Je-sus Nazaretský, král Židů“

Každý, koho znám, jsou to desítky bratrů a sester, o kterých vím, že komunikují s nebeským Otcem, toto přijali. Jaké jméno používá svět, který je pod protivníkem Pána Jehošuy? JE-SUS. Nyní si to vyzkoušejte sami, zda dojde ke změně, když se v modlitbách začnete dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda Vám milovaní začne odpovídat, když se začnete dotazovat v Jehošuově jménu. A můžeme začít u tohoto článku. Ale ještě se vraťme k Nikodémovi a Jehošuově odpovědi:

Nediv se, že jsem ti pověděl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Takový je každý, kdo je zrozen z ducha.“ .

Tělesný člověk nechápe kam nás duch vede a odkud přicházíme, proto podle TĚLESNÉHO POZNÁNÍ vše co sdělujeme začne zpochybňovat a tlouci do nás biblickými texty, kterým sám duchovně NEPOROZUMĚL. Musíme tedy věřit, že skutečně můžeme o vše prosit, ale musíme mít k duchovní komunikaci ty správné klíče. Co nám sděluje Jakub?

Ať však vytrvalost dokončí své dílo, abyste byli úplní a zdraví ve všech ohledech a nic vám nechybělo. Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem. Ať ten člověk vskutku nepředpokládá, že něco od Jehovy obdrží; je to nerozhodný muž, nestálý na všech svých cestách.“ .

Pokud nebudeme věřit, že na jménech záleží, ale půjdeme cestou tohoto světa pod Satanem, jeho učením, že je jedno, jak se modlíme a jak s nebeským Otcem komunikujeme, nedostaneme na naše otázky správné odpovědi.

Narodit se z ducha znamená také to, že přijmeme celým svým srdcem, celou svou myslí a svou životní silou pozici malých dětí pod plnou autoritou nebeského Otce, který se rád ujme našeho vyučování, a když se jej budeme držet, naplní nás vším pokojem, abychom tuto ničemnou dobu dokázali přečkat. Ucítíme například to, co cítí má manželka, naše sestra Šárka, když má nějakou obavu. Okamžitě jí nebeský Otec utěšuje slovy:

„NEBOJ SE, VŠE BUDE DOBRÉ!“

Moudrost ze shora není o naučených výkladech náboženských domů, sekt tohoto světa. Kdo nekomunikuje s nebeským Otcem, ten se musí zamyslet nad tím, co dělá špatně, aby tuto komunikaci navázal. Nepřijde slovem člověka, jak si to představují tělesní lidé a pak říkají, že jsme blázni, protože máme snad v uších nějaké hlasy. Ne. Je to tichý hlas, kdy nás Duch vede cestou života, po které máme chodit. Je nám dáváno myšlenkami POROZUMĚNÍ na vše, na co se nebeského Otce dotazujeme.

Až dokončím celou sérii těchto úvah a postupných kroků, mělo by se stát, ŽE UŽ NEBUDETE PRO POROZUMĚNÍ POTŘEBOVAT NĚJAKÉHO IGORA ZEMÁNKA, ABY VÁM UKAZOVAL SMĚR, ALE VÁŠ ŽIVOT SE PROMĚNÍ DO PODOBY, KTEROU MNOZÍ HLEDAJÍ, ALE STÁLE JI NENACHÁZÍ. Pak už zbyde prostor jen na povzbuzení k Lásce a znamenitým skutkům. Jistě se vše dobré podaří, tak jako se to podařilo jiným, kteří nehledali moudrost u lidí, ale nechali se plně vyučit u svého Stvořitele, který nemůže lhát. On sám slibuje, že se toho ujme, pokud mi sami, svou SVOBODNOU VŮLÍ dovolíme, aby se tak stalo.

Tělesní lidé vždy půjdou cestou soudu, hádek o slova a budou naplňovat myšlenky v dopisu do Říma v druhé kapitole prvního až jedenáctého verše a my se pak budeme cítit jako David, který říká:

Unavil jsem se svým křikem; mé hrdlo ochraptělo. Oči mi selhaly, zatímco jsem čekal na svého Boha.“ .

Proč se tak cítíme? Protože víme, že tito Satanem podvedení lidé se nenarodili znova z ducha a vody, proto nemají ani Syna, Pána Jehošuu Krista a ani Otce, protože se pro ně POROZUMĚNÍ A BÁZEŇ KE SVATÝM JMÉNŮM NESTALA JEJICH SOUČÁSTÍ.

Nyní vyzývám Všechny, kdo porozumění přijali a dotázali se nebeského Otce, zda je to vše sepsáno podle Jeho vůle a ne vůle člověka, aby se vrátili na počátek této série úvah a opětovně si ty první dva články nastudovali, aby se jim myšlenky vštípily do mysli, protože se k nim budeme vracet v dalších krocích. Úvodní článek nalezneme zde.

Ač mám další úvahu sepsánu, musím počkat na našeho nebeského Otce, zda mne nepovede ještě trochu jinak, protože On sám touží, abyste milovaní bratři a sestry nemuseli z duchovního mléka okamžitě přejít na tuhou duchovní stravu. Kéž máme Pánův pokoj a jeho srdce a mysl.

S Agape Váš a Pánův bratr Igi. Pánův otrok