Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? (část čtvrtá)

Spread the love

Ve třetí části jsme si poukázali na to, že apoštol Pavel své myšlenky přirovnal k pokrmu. Budeme tedy pokračovat tímto směrem. Ti, kdo skutečně hledají Pravdu celým srdcem, myslí a svou životní silou se mohli naučit a prakticky si vyzkoušet co znamená:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ .

Uchopili do svých rukou symbolické dva klíče, které jim otevřely cestu ke skutečné komunikaci s naším Stvořitelem nebe a země, JeHoVaH (Jehovou) Bohem skrze Svaté jméno Jehošua.

Protože se bavíme o Písmu, jako o duchovním pokrmu, vše se podobá ženě, která ráda připravuje jídlo. Jiná žena, která hledá skutečně zdravý způsob stravování, nalezne recept i s potřebnými surovinami a sama jej vyzkouší. Zjistí, že je to velmi chutné. Proto přichází k té kuchařce a přináší ji všechny potřebné věci i s vytištěným návodem, jak jídlo připravit. Ta první žena jí poděkuje a řekne, že to tedy zkusí. Po čase se obě ženy setkají a ta co přinesla recept i suroviny se zeptá: „Vyzkoušela jsi to, co jsem ti minule přinesla?“ . Druhá odpoví: „Ano, ale udělala jsem to podle sebe.“ .

Co nás to učí? Pokud by kuchařka postupovala přesně podle návodu, začala by sama hovořit o tom, co obdržela. Proč? Protože by byla plná dojmů z nové chuti. Protože postupovala při přípravě podle sebe, nebylo jídlo tak chutné, aby o něm mluvila. Co použila kuchařka při přípravě toho jídla? Použila POZNÁNÍ. Přesný recept a dodržení jeho postupu by přineslo POROZUMĚNÍ, novou chuť, která je ta skutečně pravá a je zároveň zdravá.

Co jsou suroviny v našem znázornění? Je to Písmo. Skutečně kvalitní surovinou je i dobrý překlad, kde nacházíme skutečné Otcovo jméno a také víme, že Beránek není Je-sus (Ježíš), ale jeho skutečné jméno je Jehošua. Receptem je POROZUMĚNÍ, jak s tím co čteme nakládat a jak se správně dotazovat, abychom sami byli vyučeni samotným Bohem:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ .

(Pán Jehošua) Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ .

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo věří, má věčný život.“ .

Položme si otázku: „Kdo nám LŽE? Igor Zemánek, nebo všichni ti, kdo učí, že toto není PRAVDA?“ . Abychom získali skutečně PRAVDIVOU ODPOVĚĎ, nezbývá nám, než vše vyzkoušet.

Máme přímo v Písmu tento příklad, který odpovídá tomu znázornění o dvou ženách? Tak čtěme pozorně a nechejme se poučit:

A Eliša se vrátil do Gilgalu a v zemi byl hladomor. Jak před ním seděli synové proroků, řekl časem svému sloužícímu: Postav velký hrnec na vaření a uvař pro syny proroků dušené jídlo.“ .

Na této zemi je také hladomor, ne po skutečném jídle, ale po duchovním POROZUMĚNÍ. Eliša dal sloužícímu, pravděpodobně to byl Gechazi, jasné pokyny, z čeho se má pokrm uvařit. Co udělal Gechazi, nebo někdo jiný, koho neznáme? Předal informace někomu dalšímu:

Jistý muž tudíž vyšel na pole natrhat slézy a našel planou popínavou rostlinu a natrhal na ní plané tykve, plný svůj oděv, a pak přišel a nakrájel je do hrnce na dušení, neboť s nimi nebyli obeznámeni.“ .

Podle svého zvyku podle sebe, začali ty suroviny připravovat. Ale jak nám Písmo odhaluje, nebyli z určitými surovinami seznámeni. Celé to uvařili:

Později to nalili mužům k jídlu. A jakmile pojedli z dušeného jídla, stalo se, že vykřikli a začali říkat: V hrnci je smrt, muži pravého Boha. A nebyli schopni jíst.“ .

Proč pocítili, že je v hrnci smrt? Neměli POROZUMĚNÍ, že do jídla je potřeba přidat pšenici, její zrno, mouku:

A tak řekl: Přineste tedy mouku. Potom, co ji hodil do hrnce, dále řekl: Nalejte lidem, ať jedí. A v hrnci nebylo nic škodlivého.“ .

O čem je zrno pšenice? Je to symbol pro Ty, kdo mají Porozumění.

Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstává pouze jedno zrno; jestliže však zemře, pak přinese mnoho ovoce.“ .

Ty nerozumný! Co zaséváš, není oživeno, dokud to nejdříve nezemře; a pokud jde o to, co zaséváš, nezaséváš tělo, které se bude vyvíjet, ale pouhé zrno, třeba pšenice nebo čehokoli jiného; ale Bůh mu dává tělo, právě jak se mu zalíbilo, a každému ze semen jeho vlastní tělo.“ .

Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel a nasel mezi pšenici plevel a odešel.“ .

Řekl: Ne; abyste náhodou při vybírání plevele nevykořenili s ním pšenici. Ať obojí roste spolu až do žně; a v období žně chci povědět žencům: Nejdříve vyberte plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, potom jděte a shromážděte pšenici do mé zásobárny.“ .

Šimone, Šimone, pohleď, Satan si vás vyžádal, aby vás proséval jako pšenici.“ .

Když tedy takto uvažujeme o všech těchto věcech, přichází k nám POROZUMĚNÍ, že v čase Konce tu bude pšenice, která to POROZUMĚNÍ mít bude a promění náboženské nauky, KDE JE SMRT, ve skutečně zdravý duchovní pokrm. Už to nebude mléko pro kojence, ale bude to symbolický pokrm pro duchovně zralého člověka. Kdo to zajistí?

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle své vlastní namáhavé práce. Jsme totiž Boží spolupracovníci. Vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba. Podle Boží nezasloužené laskavosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý vedoucí díla položil základ, ale staví na něm někdo jiný. Ale ať každý stále bdí, jak na něm staví. Žádný člověk totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jenž je Jehošua Kristus.“ .

Kdy dá nebeský Otec někomu POROZUMĚNÍ? Když s ním nebude komunikovat? Když nebude Jím skutečně inspirován a vyučován? Přesto je to nezasloužená laskavost, kterou takto člověk obdrží, pokud po ní touží celým svým srdcem, myslí a životní silou. Jakub to vysvětluje:

Ať však vytrvalost dokončí své dílo, abyste byli úplní a zdraví ve všech ohledech a nic vám nechybělo. Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem. Ať ten člověk vskutku nepředpokládá, že něco od Jehovy obdrží; je to nerozhodný muž, nestálý na všech svých cestách.“ .

Čemu učí Velký Babylon? Že když se nám TĚLESNĚ dobře daří, že to je od našeho nebeského Otce a tak se pozná, že s ním máme vztah. Když takto indoktrinovanému člověku řekneme, že máme s nebeským Otcem vztah a vzájemnou komunikaci, tak první co udělá, začne nás zkoumat a zároveň soudit. Přesně tak, jak to učinili Židé, ti z farizeů, saduceů a znalců zákona, podle náboženských tradic a nauk. Prostě jak si představovali budoucího mesiáše. Měl to být mužný a krásný válečník, který Židy sešikuje do vojenského uskupení a vytáhne s ním proti Římu.

Toto je však už další myšlenka, která nás povede k POROZUMĚNÍ, PROČ NESMÍME NIKOHO SOUDIT, ALE NECHAT SE VYUČIT SAMOTNÝM NEBESKÝM OTCEM, KDYŽ DOVOLÍME, ABYCHOM SE K NĚMU PŘIBLÍŽILI A ON SE PAK PŘIBLÍŽIL K NÁM! K této myšlence se vrátíme někdy příště.

Pokud někdo vyzkoušel návod (recept pro správnou přípravu), jak se přiblížit k nebeskému Otci v Beránkově jménu a nepocítil okamžitou zpětnou vazbu, měl by prozkoumat, zda není něco v jeho srdci a mysli špatného, co nebeskému Otci brání, aby s ním navázal komunikaci. Buďme vytrvalí a vše čiňme s VÍROU, jak to vysvětlil Jakub, vůbec ve svých srdcích nepochybujme a pak obdržíme to, o čem čteme v těchto úvahách. Sám nebeský Otec se nám dá poznat.

Kéž máme tedy Pánův pokoj, pozitivní mysl, vytrvalost a plnou důvěru k našemu nebeskému Otci a Beránkovi, PROTOŽE TI OBA, NAROZDÍL OD PÁNA TOHOTO SVĚTA, SATANA, NEMOHOU LHÁT!

Váš bratr a Pánův nedokonalý otrok Igi